dasara padagalu · hari · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Narayanaya namo narayana

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾ ||ಪ||

ನಾರದರ ಮುಖದಿಂದ ನರಕಸ್ಥರೆಬ್ಬಿಸಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||ಅಪ||

ಮತ್ತಕರಿಯವಸಾನಕಂಜಿ ಹರಿಯೇ ನೀಬಂದು ಕಾಯ್ದೆ
ನಾರಾಯಣಾ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಭಕ್ತ ಪ್ರಲ್ಹಾದನೇಕಾಂತ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಲಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧||

ಪೃಥುವಿಗಳ್ಳನಿರಿದು ಸತಿಯನುದ್ಧರಿಸಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಯೊಲಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨||

ಶೂಲಿಯನು ಬೆಂಬೆತ್ತಿ ಸುಡುವೆನೆಂಬನ ಸುಟ್ಟೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಶೀಲವಿಡಿದಂಬರೀಷನ ಮತವ ಗೆಲಿಸಿದೆಯೊ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩||

ಮಕರರೂಪದಿ ಸತ್ಯವ್ರತಗೆ ತತ್ವವನೊರೆದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮುಖದಿ ಶ್ರುತಿ ಪಿಡಿತಂದು ವಾರಿಜಾಸನಗಿತ್ತೆ
ನಾರಾಯಣಣಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೪||

ಪುರುಹೂತಗಖಿಳ ಪರಮಾರ್ಥವನು ಅರುಹಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಸುರಪನ್ನ ಭಯವಟ್ಟಿ ಧ್ರುವಗೆ ಧ್ರುವಪದವಿತ್ತೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೫||

,ಮಹಾಪಾಪನಿರತ ಅಜಾಮಿಳನಘವ ಹರಿಸಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮಹಿದಾಸನಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ತತ್ವನು ಪೇಳ್ದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೬||

ಮುನಿ ಕಾಲಲೊದೆಯೆ ಎದ್ದು ಕರುಣಿಸಿದೆ ಕರಿಣಾನಿಧಿಯೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮುನಿವೆಂಗಳೆರೆಯಾಗೆ ಪದಸೋಂಕಿಸ್ಯೆತ್ತಿದೆಯೋ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೭||

ಮುಖವರಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜ ಋಷಿಗಭೀಷ್ಟೆಯನಿತ್ತೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮಕರಧ್ವಜಾರಿ ಧನು ಮಿರಿದವನಿಜೇಶ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೮||

ಶುಭಕಪೀಶಗೆ ಅಭಯವರವಿತ್ತು ಕೈಪಿಡಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಶುಭಕಂಠನಂಜಿಕೆಯ ಹನುಮ ಹೇಳಲು ಕಳೆದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೯||

ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಿರೆ ವಿಭೀಷಣಗರಸುತನ ಕೊಟ್ಟೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಶರಧಿ ರಾವಣನರಿದು ಸುರರ ಸಂಕಟ ಹರಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ||೧೦||

ಅನುಜನಗ್ನಿಗೆ ಧುಮುಕಲವಧಿ ಮೀರದೆ ಪೊರೆದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಅನಿಮಿಷರ ನಿಕರಕತಿ ಅಲ್ಹಾದ ಬೆಳೆಯಿಸಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೧||

ಉರಿನುಂಗಿ ಗಿರಿನೆಗಹಿ ವ್ರಜಬ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಉರಗನೆಳೆತಂದವನ ರಾಣಿಯರ ಸ್ತುತಿಗೊಲಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೨||

ಕ್ರತುನಾರಿಯರನ್ನ ಸವಿದುಂಡು ಸುಖವಿತ್ತೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಕ್ರತುಭೋಕ್ತೃಕ್ರತುಗಾತ್ರ ಕ್ರತುಪಾಲ ಕ್ರತುಶೀಲ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ||೧೩||

ಗೋಪ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕುಚದಿ ನ್ಯಸ್ತ ಚರಣಾಬ್ಜಯುಗ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಗೋಪೀ ಜನಜಾರ ನವನೀತ ದಧಿಚೋರ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೪||

ವಂಶಗಾಯನಪ್ರಿಯ ವಿಧುಕುಲೋದ್ಭವ ಕೃಷ್ಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ವಂಶವರ್ಧಕ ಸುಜನ ವಂಶಮರ್ಧಕ ಕುಜನ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೫||

ಅಕ್ರೂರವಂದ್ಯ ಕಂಸಾರಿ ಕುಬ್ಜಾರಮಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಆಕ್ರಂದಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಭಯವಳದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೬||

ಅದಿತಿ ಕುಂಡಲದಾತ ಭಗದತ್ತವರದನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಅಧಿಪತಿಗಳಧಿಪತಿಯೇ ಭೈಷ್ಮಿ ಸತ್ಯಾರಮಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ||೧೭||

ಶಂಭುವಂದಿತಪಾದ ಸಾಂದೀಪೋದ್ಧವ ಪ್ರಿಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಶಂಬರಾರಿಯ ಜನಕ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾಗ್ರಣಿಯೇ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೮||

ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಾಣ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನರಕ್ಷಕನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಪೌಂಡ್ರಕ ಶೃಗಾಲ ಕೌರವ ಭೂಮಿಭಾರಹರ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೧೯||

ಅಭಿಮನ್ಯುನಾತ್ಮಜನ ಬಸುರೊಳಗೆ ಸಲಹಿದೆಯೊ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಅಭಯದಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯ ಬೆಳೆಸಿದೆಯೊ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೦||

ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಗೀತ ಸಂಪ್ರೀತ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಗರುವೆ ಲಕುಮಿಯ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೧|•

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಬ್ಜ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಶೋಭಿತನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಸಂಖ್ಯೆ ರಹಿತಾಭರಣ ಭೂಷಣಾವ್ಯಾಕೃತನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೨||

ಮೀನ ಕಚ್ಛಪ ಪೋತ್ರಿ ನರಹರಿ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗ್ವ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮಾವವಪ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ದ ಕಲ್ಕಿಕಪಿಲಾತ್ರೆಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೩||

ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಾಂಬು ಅಂತರ್ಗಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಸ್ವಾಮಿ ಭೂವರಾಹ ವೈಕುಂಠನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೪||

ಷಟ್ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಯುತಚರಣ ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಷಟ್ಕಮಲ ನಿಲಯಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಗುಣಾರ್ಣವನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೫||

ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಭವ ದೂರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಭುವೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೃಪಾಂಬುಧಿ ಪರಾತ್ಪರಕೃಷ್ಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೬||

ವಸುಧೆ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರವಾಸ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ವಸುಪ್ರೀತ ವಸುಕರ್ತ ವಸುದಾತ ವಸುಪೂರ್ಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೭||

ಆದಿನಾಥಪ್ರಮೇಯಾದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತಾದ್ಯ ಮೂರುತಿ ವಿಷ್ಣು
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೮||

ಬದುಕಿಪ್ಯಾದರೆ ನಿನ್ನಹೊಗಳಲಿಕೆ ಬದಿಕಿಸೈ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಬುಧರ ಸಂಗತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಿಸೆನ್ನನು ತಂದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೨೯||

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ನೆನೆವು
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಕವಲಾಗದಂತಿರಿಸಿ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜವ ತೋರು
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೦||

ಭವಭವದಿ ತೊಳತೊಳಲಿ ಬಳಬಳಲಿ ಬಲುದಣಿದೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಭವ ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಕರಿ ಗಭಯದನೆ ನೀಸಲಹು
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೧||

ನೀ ತಾಯಿ ನೀತಂದೆ ನೀಬಂಧು ನೀಬಳಗ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ನೀತಿಗಳನರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವೇ ಗತಿಯು
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೨||

ತನು ನೆಚ್ಚಿಕಿಲ್ಲಚಿತ್ತದ ಗತಿಯು ನೀಟಿಲ್ಲ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ತನಯ ತರುಣಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಆರಿಲ್ಲ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೩||

ದೋಷಗಳನರಸದೆನ್ನನು ಸಾಕು ಸಾಕಯ್ಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ದಾಸಪಾಲಕ ದೇವ ಡಿಂಗರರ ಸಂಜೀವ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ||೩೪||

ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ನಿನ್ನನೇ ಬಿಂಬವನೆಂದು ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡುವೆನೊ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೫||

ನಿನ್ನ ಮೈ ಬೆಮರ್ಹೊಳೆಯಲ್ಲೆನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ನಿನ್ನವ ನಾ ನಿನ್ನವರ ಕೈಲಿ ಕೊಡು ಗಡ ಗಡ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೬||

ವಾರಿಯಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಯೊ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ವಾರಾಹ ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೭||

ಸತ್ಕುಲೋದ್ಭವನಾದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗರಿಯಲಿಲ್ಲ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗಿ ಬಾಳುತಿಹೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೮||

ಒಂದು ಜಾವದ ತಪ್ಪನೆಂದೆಂದಿಗಿಣಲಾರೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ವಂದಿಸುವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಪಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೩೯||

ಮಧ್ವೇಶ ಮಧ್ವಪ್ರಿಯ ಮಧ್ವಮತ ಪರಿಪಾಲ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಮಧ್ವಗುರು ಸ್ತುತ್ಯ ಮಧ್ವಾರ್ಚಿತ ಪದಾಬ್ಜ ಹರಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ||೪೦||

ಏನರಿಯದವನಾನು ನೀನೆ ಪರಗತಿ ಎನಗೆ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ
ಪ್ರಾಣ ನಿನಗರ್ಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ||೪೧||

nArAyaNAya namO nArAyaNA
nArAyaNAya namO nArAyaNA ||pa||

nAradara muKadinda narakastharebbiside
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||apa||

mattakariyavasAnakanji hariyE nIbaMdu kAyde
nArAyaNA namO nArAyaNa
Bakta pralhAdanEkAnta niShThege olide
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||1||

pRuthuvigaLLaniridu satiyanuddhariside
nArAyaNAya namO nArAyaNa
pRuthu cakravartige pratyakShanAgyolide
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||2||

SUliyanu beMbetti suDuveneMbana suTTe
nArAyaNAya namO nArAyaNa
SIlaviDidaMbarIShana matava gelisideyo
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||3||

makararUpadi satyavratage tatvavanorede
nArAyaNAya namO nArAyaNa
muKadi Sruti piDitandu vArijAsanagitte
nArAyaNaNaya namO nArAyaNa. ||4||

puruhUtagaKiLa paramArthavanu aruhide
nArAyaNAya namO nArAyaNa
surapanna BayavaTTi dhruvage dhruvapadavitte
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||5||

,mahApApanirata ajAmiLanaGava hariside
nArAyaNAya namO nArAyaNa
mahidAsanAgi tAyige tatvanu pELde
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||6||

muni kAlalodeye eddu karuNiside kariNAnidhiye
nArAyaNAya namO nArAyaNa
muniveMgaLereyAge padasOMkisyettideyO
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||7||

muKavarakShisi rAja RuShigaBIShTeyanitte
nArAyaNAya namO nArAyaNa
makaradhvajAri dhanu miridavanijESa
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||8||

SuBakapISage aBayavaravittu kaipiDide
nArAyaNAya namO nArAyaNa
SuBakaMThanaMjikeya hanuma hELalu kaLede
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||9||

SaraNu hokkire viBIShaNagarasutana koTTe
nArAyaNAya namO nArAyaNa
Saradhi rAvaNanaridu surara sankaTa haride
nArAyaNAya namO nArAyaNa ||10||

anujanagnige dhumukalavadhi mIrade porede
nArAyaNAya namO nArAyaNa
animiShara nikarakati alhAda beLeyiside
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||11||

urinungi girinegahi vrajaba pAlane mADde
nArAyaNAya namO nArAyaNa
uraganeLetaMdavana rANiyara stutigolide
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||12||

kratunAriyaranna savidunDu suKavitte
nArAyaNAya namO nArAyaNa
kratuBOktRukratugAtra kratupAla kratuSIla
nArAyaNAya namO nArAyaNa ||13||

gOpa strIyara kucadi nyasta caraNAbjayuga
nArAyaNAya namO nArAyaNa
gOpI janajAra navanIta dadhicOra
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||14||

vaMSagAyanapriya vidhukulOdBava kRuShNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa
vaMSavardhaka sujana vaMSamardhaka kujana
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||15||

akrUravandya kaMsAri kubjAramaNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa
AkraMdisida tande tAyiyara BayavaLade
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||16||

aditi kunDaladAta Bagadattavaradane
nArAyaNAya namO nArAyaNa
adhipatigaLadhipatiyE BaiShmi satyAramaNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa ||17||

SaMBuvanditapAda sAMdIpOddhava priya
nArAyaNAya namO nArAyaNa
SaMbarAriya janaka yaj~ja pUjAgraNiyE
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||18||

pAMDavara prANa draupadi mAnarakShakane
nArAyaNAya namO nArAyaNa
pauMDraka SRugAla kaurava BUmiBArahara
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||19||

aBimanyunAtmajana basuroLage salahideyo
nArAyaNAya namO nArAyaNa
aBayadali pAMDavara saMtatiya beLesideyo
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||20||

garuDa gandharva kinnara gIta saMprIta
nArAyaNAya namO nArAyaNa
garuve lakumiya kUDa krIDAdriyalliruve
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||21|•

SaMKa cakra gadAbja SrI vatsa SOBitane
nArAyaNAya namO nArAyaNa
sanKye rahitABaraNa BUShaNAvyAkRutane
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||22||

mIna kacCapa pOtri narahari vAmana BArgva
nArAyaNAya namO nArAyaNa
mAvavapa kRuShNa budda kalkikapilAtreya
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||23||

svAmi tIrthAMbu antargangABiShikta
nArAyaNAya namO nArAyaNa
svAmi BUvarAha vaikuMThanAtha viSvESa
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||24||

ShaTkOTi tIrthayutacaraNa SrI BUramaNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa
ShaTkamala nilayacinmaya cidguNArNavane
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||25||

BaktABimAni Bava dUra Baktara praBuve
nArAyaNAya namO nArAyaNa
Baktavatsala kRupAMbudhi parAtparakRuShNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||26||

vasudhe vaikunTha mandiravAsa SrI nivAsa
nArAyaNAya namO nArAyaNa
vasuprIta vasukarta vasudAta vasupUrNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||27||

AdinAthapramEyAdi puruShOttamane
nArAyaNAya namO nArAyaNa
AdimadhyAnta rahitAdya mUruti viShNu
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||28||

badukipyAdare ninnahogaLalike badikisai
nArAyaNAya namO nArAyaNa
budhara saMgati koTTu mannisennanu tande
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||29||

kiviyalli muKadalli ninna nAmada nenevu
nArAyaNAya namO nArAyaNa
kavalAgadaMtirisi tava pAdAbjava tOru
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||30||

BavaBavadi toLatoLali baLabaLali baludaNide
nArAyaNAya namO nArAyaNa
Bava viriMcyAdikari gaBayadane nIsalahu
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||31||

nI tAyi nItaMde nIbaMdhu nIbaLaga
nArAyaNAya namO nArAyaNa
nItigaLanariye ninnaya nAmavE gatiyu
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||32||

tanu neccikillacittada gatiyu nITilla
nArAyaNAya namO nArAyaNa
tanaya taruNi koneya sangatige Arilla
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||33||

dOShagaLanarasadennanu sAku sAkayya
nArAyaNAya namO nArAyaNa
dAsapAlaka dEva DiMgarara sanjIva
nArAyaNAya namO nArAyaNa ||34||

ninna mUruti nODi nODi nODi nODi
nArAyaNAya namO nArAyaNa
ninnanE biMbavaneMdu kaMDu koMDADuveno
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||35||

ninna mai bemarhoLeyallenna muLugisi
nArAyaNAya namO nArAyaNa
ninnava nA ninnavara kaili koDu gaDa gaDa
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||36||

vAriyali sthaLadalli aDaviyalellelli kAyo
nArAyaNAya namO nArAyaNa
vArAha vAmana nRusiMha kESava svAmi
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||37||

satkulOdBavanAde sanmArgariyalilla
nArAyaNAya namO nArAyaNa
satkarmagaLige bahiShkRutanAgi bALutihe
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||38||

oMdu jAvada tappaneMdeMdigiNalAre
nArAyaNAya namO nArAyaNa
vandisuve sAShTAMga trAhi trAhi pAhi trAhi
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||39||

madhvESa madhvapriya madhvamata paripAla
nArAyaNAya namO nArAyaNa
madhvaguru stutya madhvArcita padAbja hari
nArAyaNAya namO nArAyaNa. ||40||

EnariyadavanAnu nIne paragati enage
nArAyaNAya namO nArAyaNa
prANa ninagarpiside prasanna veMkaTakRuShNa
nArAyaNAya namO nArAyaNa ||41||

2 thoughts on “Narayanaya namo narayana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s