MADHWA · Vadirajaru

Chinta khandana stotram

ಯಯಾ ತೇ ಧರ್ಮಕಾಮೌ ಚ ಯಯಾ ತೇ ವ್ಯರ್ಥಮಾಜನಿ |
ಕಿಂ ತಯಾ ಚಿಂತಯಾ ಜೀವ ಹಂತಾಹಂತಾಽಫಲಾ ತವ || ೧ ||

ಸುಖಮೀಶೇಚ್ಛಯಾ ನೃಣಾಂ ದುಃಖಂ ಚಾಪಿ ತದಿಚ್ಛಯಾ |
ನ ಷ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಭವೇತ್ಕಿಂಚದ್ವಂತಾಹಂತಾಽಫಲಾ ತವ || ೨ ||

ಅದತೋ ಮದತೋಽಂಧಷ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಬಹ್ವಾಶಿನೋ ನರ |
ಷಂತಃ ಖಾದಂತಿ ದಂತಾಷ್ತೇ ಹಂತಾಹಂತಾಽಫಲಾ ತವ || ೩ ||

ಮಹತ್ವೇ ತೇ ಯದಾಽಽಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಹತ್ವೇವ ಭಯಂ ತದಾ |
ಜೀವ ಕಿಂ ಜೀವನಾರ್ಥೇಽತಚಿಂತಯಾ ಚಿಂತಯಾಽಚ್ಯುತಮ್ || ೪ ||

ಮಹಾಪದ್ಯಾಗತಾಯಾಂ ಹಿ ಮಹಾಪದ್ಯಾರ್ಥಿನೋಽಧುನಾ |
ಹರಿಣಾ ಸ್ವೈರಿಣಾ ತ್ರಾತಾಃ ಕಿಂ ನ ಖಿನ್ನಕೃಪಾಲುನಾ || ೫ ||

ಮಮತಾ ಯೇಷು ತೇ ನಿತ್ಯಮಮತಾಷ್ತೇಽತ ಏವ ಹಿ |
ಅಹಂತಾ ಯತ್ರ ತೇ ಜೀವ ನ ಹಂತಾ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಯಮಃ || ೬ ||

ನ ಷ್ವೇ³ಂ ಷ್ವೇಚ್ಛಯಾಽಕಾ´ತ್ಕ³ಂ ವಾಽತ್ಯಕ್ರಮೀದಿಹ |
ನರೋ ವಾಽಪ್ಯಥವಾ ನಾರೀ ಷುರೋ ವಾಽಪ್ಯಷುರೋಽಪಿ ವಾ || ೭ ||

ಸ್ವೇಷ್ಟಾನಾಪ್ತ್ಯಾ ರೋದನೇನ ರುದ್ರೋ ಅರುದದ್ ಇತಿ ಶೃತಿಃ |
ನರ್ತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕಿಂಚಿದಿತ್ಯಾಹಾನ್ಯಾಚ್ಯುತಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೮ ||

ಪಾರ್ಥಾಂಪಾರ್ಥಸತೀಮಾರ್ತಾಂ ಹರಂ ಭಸ್ಮಾಸುರಾರ್ದಿತಮ್ |
ವಿರೋಚನಸ್ಯ ಪಿತರಂ ಕಃ ಕಷ್ಟಾತ್ಪ್ರಾಗ್ವ್ಯಮೋಚಯತ್ || ೯ ||

ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತ್ವಂ ಮಿತೆಽಮಿತ್ರೇ ಷತಾಂ ಹರೌ |
ಮಿತ್ರಾಣೇವ ಚ ಶತ್ರುತ್ವಂ ಶತ್ರೌ ಶತ್ರೌ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ || ೧೦ ||

ಪಿತುರ್ವಧೇ ಪುತ್ರ ಏವ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಾಗಭೂದಿತಿ |
ಕಿಂ ನ ಶ್ರುತಂ ಸರ್ಪವೈರೀ ಸರ್ಪಸ್ಯೈವಾಭಯಂಕರಃ || ೧೧ ||

ದುಃಖಾಷ್ಪೃ³ ಹರಿಷ್ತ್ವೇಕೋ ದುಃಖಷ್ಪೃ³ಷ್ತತೋಽಪರೇ |
ಅತೋ ನ ಭೀತೋ ದುಃಖೇಭ್ಯೋ ಭವಾನುಭವಧೀರಧೀಃ || ೧೨ ||

ಸುಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಮ್ |
ಇತಿ ಯನ್ನಿಯಮಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಿಯಮೇ ನಿಯಮಂ ಕುರು || ೧೩ ||

ಅತೋ ದುರಂತಯಾ ಸ್ವಾಂತಚಿಂತಯಾ ಕಿಂ ಚಿದಂತಯಾ |
ಹಯಾನನಂ ದಯಾಸಿಂಧುಂ ಸ್ಮರ ಸ್ಮರದಭೀಷ್ಟದಮ್ || ೧೪ ||

ಆಚತುರ್ದಶಾಮಾದ್ವರ್ಷಾಧ್ಯಾ ಚಿಂತ ಹೃದಿ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ವಾದಿರಾಜೋ ಯತಿಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಖಂಡನಾಯೇದಮಭ್ಯಧಾತ್ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣವಿರಚಿತಂ ಚಿಂತಾಖಂಡನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

yayA tE dharmakAmau ca yayA tE vyarthamAjani |
kiM tayA ciMtayA jIva hantAhntA&PalA tava || 1 ||

suKamISEcCayA nRuNAM duHKaM cApi tadicCayA |
na ShvEcCayA BavEtkiMcadvantAhantA&PalA tava || 2 ||

adatO madatO&ndhaShya jihvAM bahvASinO nara |
ShantaH KAdanti dantAShtE hantAhantA&PalA tava || 3 ||

mahatvE tE yadA&&kAMkShA mahatvEva BayaM tadA |
jIva kiM jIvanArthE&taciMtayA cinntayA&cyutam || 4 ||

mahApadyAgatAyAM hi mahApadyArthinO&dhunA |
hariNA svairiNA trAtAH kiM na KinnakRupAlunA || 5 ||

mamatA yEShu tE nityamamatAShtE&ta Eva hi |
ahantA yatra tE jIva na hantA tasya kiM yamaH || 6 ||

na ShvE³M ShvEcCayA&kA´tka³M vA&tyakramIdiha |
narO vA&pyathavA nArI ShurO vA&pyaShurO&pi vA || 7 ||

svEShTAnAptyA rOdanEna rudrO arudad iti SRutiH |
nartE tvatkriyatE kimcidityAhAnyAcyutaM praBum || 8 ||

pArthAMpArthasatImArtAM haraM BasmAsurArditam |
virOcanasya pitaraM kaH kaShTAtprAgvyamOcayat || 9 ||

SatravO yAnti mitratvaM mite&mitrE ShatAM harau |
mitrANEva ca SatrutvaM Satrau Satrau suradviShAm || 10 ||

piturvadhE putra Eva kAraNaM prAgaBUditi |
kiM na SrutaM sarpavairI sarpasyaivABayankaraH || 11 ||

duHKAShpRu³ hariShtvEkO duHKaShpRu³ShtatO&parE |
atO na BItO duHKEByO BavAnuBavadhIradhIH || 12 ||

suKasyAnamtaraM duHKaM duHKasyAnamtaraM suKam |
iti yanniyamastasmAnniyamE niyamaM kuru || 13 ||

atO durantayA svAMtacintayA kiM cidantayA |
hayAnanaM dayAsindhuM smara smaradaBIShTadam || 14 ||

AcaturdaSAmAdvarShAdhyA cinta hRudi dEhinAm |
vAdirAjO yatistasyAH KanDanAyEdamaByadhAt || 15 ||

|| iti SrImadvAdirAjapUjyacaraNaviracitaM chintAKanDana stOtram saMpUrNam ||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s