dasara padagalu · MADHWA · siva · Vijaya dasaru

ISha Kailaasavasa

ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸಾ | ಕಾಶೀನಗರಾಧೀಶಾ |
ಶೇಷಭೂಷಣ | ಗಿರೀಶಾ | ವಿಶ್ವೇಶ ಚಿತ್ತವಾಸಾ ||pa||

ಶಿವಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಸೇವ್ಯಾ | ಭವವನಾಶವ ದಿವ್ಯ |
ಭವಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿಭವ್ಯಾ | ಕವಿ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ದ್ರವ್ಯಾ ಹಾ ||
ಶಿವ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ | ಸÀವಚರಣ ನೋಡುವ |
ಪವಿತ್ರ ಚಿತ್ತವ ಕೊಡು | ಧವಳ ಗಂಗಾಧರನೇ |||1||

ಸತಿನಾಥ ಭೂತ ಪ್ರೀತ | ಸತತ ಸದ್ಗುಣ ವ್ರಾತ |
ಪತಿತ ಪಾವನ ತಾತ | ಕೃತುವೈ ಪದ್ಮಜಾತ ಹಾ ||
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ನೀಲಲೋಹಿತ | ನೀನೇ ಗುರುವೆಂದು |
ತುತಿಪ ಗತಿಗೆ ರಘು | ಪತಿನಾಮ ಎನಗೀಯೋ ||2||

ತ್ರಯನೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಾತ್ರ | ನಯ ನಮಿಪರ ಮಿತ್ರ ಜಯ |
ಜಯಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರ | ದಯಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾತ್ರಾ ಹಾ ||
ಭಯ ನಿವಾರಣ ಸಿರಿ | ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ |
ಭಕುತಿಯ ಕೊಡು ಅತಿ | ಶಯದಿ ಪಿನಾಕೀಶಾ ||3||

ISA kailAsavAsA | kASInagarAdhISA |
SEShaBUShaNa | girISA | viSvESa cittavAsA ||pa||

Sivasiddha sAdhya sEvyA | BavavanASava divya |
BavamUrti kIrtiBavyA | kavi priya j~jAna dravyA hA ||
Siva OM namaH Siva | saÀvacaraNa nODuva |
pavitra cittava koDu | dhavaLa gangAdharanE |||1||

satinAtha BUta prIta | satata sadguNa vrAta |
patita pAvana tAta | kRutuvai padmajAta hA ||
kShitiyoLu nIlalOhita | nInE guruvendu |
tutipa gatige raGu | patinAma enagIyO ||2||

trayanEtra citragAtra | naya namipara mitra jaya |
jayAmara stOtra | dayamADO puNya pAtrA hA ||
Baya nivAraNa siri | vijayaviThThalana |
Bakutiya koDu ati | Sayadi pinAkISA ||3||

2 thoughts on “ISha Kailaasavasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s