MADHWA · srinivasa

Venkateshwara prapatti

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋ‌உಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಙ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 2 ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇ‌உಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 3 ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 4 ||

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 5 ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 6 ||

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇ‌உಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 7 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 8 ||

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 9 ||

“ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ” ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ “ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ” ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾ‌உಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 10 ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋ‌உಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 11 ||

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇ‌உಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 12 ||

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 13 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 14 ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 15 ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || 16 ||

Eesanam Jagothosya Venkatapathe
Vishno Paraam Praeya Seem
Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam
Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem

Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam
Padma Sanas Thaam Sriyam
Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem
Vande Jagan Maatharam

Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka
Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin
Swamin Susheela Sulabha Sritha: Parijathah:
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Aa Nupurarpitha Sujatha Sugandhi Pushpa
Sow Rabhya Sow Rabha Karow Sama Sanni Vesow
Sowm Yow Sadanu Bhava Nepi Na Vanu Bhav Yow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Papadhye

Sad Yo Vikasi Samu Dith Vara Saandra Raga
Sou Rabhya Nir Bhara Saro Ruha Soumya Vaar Tham
Sam Yakshu Sahasa Padeshu Vi Lekha Yan Thow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Reka Mayad Waja Sudha Kala Saatha Patra
Vajraam Kru Sam Buruha Kalpaka Sanka Chakrai
Bhaw Yai Ralankrutha Thalow Paratha Thva Chinnai
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Thamro Dara Dyuthi Para Jitha Padma Raagow
Baahyair Mahobhi Rabhi Bhootha Mahendra Neelow
Udhyan Nakham Subhi Rudastha Sasaan Ka Bhasow
Sree Venkatessa Charanow Saranam Prapadhye

Saprema Bheethi Kamala Kara Palla Vabhyam
Sam Vaha Nepi Sapadik Lama Mada Dhanow
Kantha Vavaang Maanasa Go Chara Sow Kumaar Yow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Lakshmee Maheetha Dhanu Roopa Nijanu Bhava
Neela Di Divya Mahi Sheekara Palla Vanam
Aa Runya Sankra Manatha Kila Saandra Raagow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Nithya Naama Dvidhi Siva Di Kireeta Koti
Prath Yup Tha Deepta Navarathna Ma Hapra Rohai
Nee Raja Na Vidhi Mudara Mupada Dhanow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Vish No Pade Parama Ithy Uditha Prasam Sow
Yow Madhwa Uthsa Ithi Bhogya Tha Yap Yu Paath Thow
Bhoo Yastha Thethi Thava Paani Thala Pradish Tow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Parthaaya Thath Sa Drusa Saara Thina Thva Yaiva
Yow Darshi Thow Swa Chara Now Saranam Vra Jethi
Sho Yopi Mah Yami Ha Thow Kara Darsi Thow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Man Moordhni Kaali Ya Pane Vika Taata Veshu
Sree Venkatadri Sikhare Sirasi Sru Thee Naam
Chi Thep Yana Nya Manasam Sa Mama Hi Thow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Amlana Dhrushya Dava Neethala Keerna Push Pow
Sree Venkatadri Sikhara Bhara Naaya Manow
Aanandi Thaakila Mano Naya Now Thavai Thow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Praya Prapanna Janatha Prathama Vaagah Yow
Mathus Thana Viva Sisora Mruthaya Manow
Prap Thow Paras Para Thulama Thulan Tha Row The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sath Votha Raissa Thatha Sevya Padam Bujena
Sam Sara Tharaka Daya Dra Drugan Chalena
Soum Yopa Yanthru Muninama Madar Shithow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sree Sa Sriya Ghati Kaya Thvadu Paya Bhavae
Prap Ye Thvayi Swaya Mupeya Thayas Puranthya
Nithya Srithaya Nira Vadya Gunaaya Thubhyam
Syam Kin Karoo Vrisha Gireesa Naja Thu Mahyam

One thought on “Venkateshwara prapatti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s