MADHWA · srinivasa

Sri Venkatesha Managala sasanam

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ‌உರ್ಥಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ |
ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 2 ||

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ |
ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 3 ||

ಸರ್ವಾವಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಮ್ |
ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 4 ||

ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 5 ||

ಸ್ವತ ಸ್ಸರ್ವವಿದೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ |
ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 6 ||

ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಪ್ರಯುಂಜೇ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 7 ||

ಆಕಾಲತತ್ತ್ವ ಮಶ್ರಾಂತ ಮಾತ್ಮನಾ ಮನುಪಶ್ಯತಾಮ್ |
ಅತೃಪ್ತ್ಯಮೃತ ರೂಪಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 8 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ |
ಕೃಪಯಾ‌உ‌உದಿಶತೇ ಶ್ರೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 9 ||

ದಯಾ‌உಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯಾ ಸ್ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ |
ಅಪಾಂಗೈ ಸ್ಸಿಂಚತೇ ವಿಶ್ವಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 10 ||

ಸ್ರಗ್-ಭೂಷಾಂಬರ ಹೇತೀನಾಂ ಸುಷಮಾ‌உ‌உವಹಮೂರ್ತಯೇ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 11 ||

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತಟೇ |
ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 12 ||

ಶ್ರೀಮತ್-ಸುಂದರಜಾ ಮಾತೃಮುನಿ ಮಾನಸವಾಸಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 13 ||

ಮಂಗಳಾ ಶಾಸನಪರೈರ್-ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 14 ||

Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam.
Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam

Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe
Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam.

Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye
Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam.

Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam
Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam.

Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane
Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam.

Swatha Sarva Vidhe Sarva Shakthaye Sarva Saeshine
Sulabhaya Susheelaya Venkatesaya Mangalam.

Parasmai Brahmane Poorna Kaamaya Para Mathmane
Praugnae Para Thathwaaya Venkatesaya Mangalam.

Aakara Tathwa Masrantha Math Manam Anu Pasyathaam
Athrup Thamrutha Roopaya Venkatesaya Mangalam.

Praya Swcharanou Pumsam Saranath Wena Panina
Krupaya Drusayi Thae Venkatesaya Mangalam.

Dayamrutha Tharanginya Stharangai Athi Seethlai
Apangai Sinchathe Viswam Venkatesaya Mangalam.

Srg Bhoosham Bara Haethee Naam Susha Mavaha Samoorthaye
Sarvarthi Samana Yasthu Venkatesaya Mangalam.

Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkara Nee Thate
Ramaaya Rama Maa Naya Venkatesaya Mangalam.

Srimath Sundara Jamathru Muni Manasa Vaasine
Sarva Loka Nivasaya Srinivasaya Mangalam.

Mangala Samsana Parair Madacharya Purogamai
Sarvaischa Poorvair Acharyair Samsthru Thayasthu Mangalam.

One thought on “Sri Venkatesha Managala sasanam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s