dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Rukmani vilasa

ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಲಾಸ
ಫಣಿ ರಾಜ ಶಯನ ರುಕ್ಮಿಣಿದೇವಿಯೊಡಗೂಡಿ
ಮಣಿಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ದ| ಕುಳಿತಿರ್ದ ಸಮಯದಲಿ
ಅಣಕವಾಡಿದನು ಇನಿತೆಂದು||

ಹೇ ರಾಜಕನ್ನಿಕೆ ಭೂರಮಣ ನಾನಲ್ಲ
ವಾರಿಧಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಬದುಕುವ| ಬದುಕುವಗೆ ಮರುಳಾದೆ
ನಾರದನ ನುಡಿಗೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ||

ಶಿಶುಪಾಲ ಮೊದಲಾದ ವಸುಧೆಪಾಲರ ಬಿಟ್ಟು
ಪಶುಪಾಲಗೊಲಿದೆ ಸುಕುಮಾರಿ| ಸುಕುಮಾರಿ ಎನಲು
ಪರವಶಳಾದಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ||

ಈ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕೈ ಚಾಮರವನೀಡಾಡಿ
ಭೂಮಿಗೊರಗಿದಳು ಭುಗಿಲೆಂದು| ಭುಗಿಲೆಂದು ಮಲಗಿದಾ
ಕಾಮಿನಿಯ ಕಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ||

ಕಂಗೆಟ್ಟಳೆಂದು ತನ್ನಂಗನೆಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ಮುಂಗುರುಳ ತಿದ್ದಿ ಮುದ್ದಿಸಿ| ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ದ
ಕಂಗಳಶ್ರಗಳ ಒರೆಸುತ್ತ||

ಸಲಿಗೆ ಮಾತಿನ ಬಗೆಯ ತಿಳಿಯದೆಲೆ ಹೀಗೆ ಚಂ-
ಚಲವನೈದುವರೆ ಚಪಲಾಕ್ಷಿ| ಚಪಲಾಕ್ಷಿ ಏಳೆಂದು
ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕರಪದ್ಮ( ಲಲನೆಯಳ ನಗಿಸಿ ನಗುತಿರ್ದ) ||

ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿನ್ನೊಳು ವಿನೋದವನೆ ಮಾಡಲು ವಿ-
ಷಾದಪಡಲ್ಯಾಕೆ ಅನುದಿನ| ಅನುದಿನದಿ ಸ್ಮರಿಸುವರ
ಕಾದುಕೊಂಡಿಹೆನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ||

ಹಿಗ್ಗಿದಳು ಮನದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಮಿನಿಯು ಅಪ-
ವರ್ಗದನ ನುಡಿಗೆ ಹರುಷದಿ| ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಪಾದ-
ಯುಗ್ಮಕೆರಗಿದಳು ಇನುತೆಂದು ||

ಜಗದೇಕಮಾತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಲಜ್ಜೆಯಲಾಗ
ಮುಗುಳು ನಗೆ ಸೂಸಿ ಮಾತಾಡಿ| ಮಾತಾಡಿದಳು ಪತಿಯ
ಮೊಗವ ನೋಡುತಲಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮ ನಿನ್ನರಸಿ ನಾನಹುದು ನೀ ಕರುಣದಿಂದೀಗ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆಯೋ ಎನ್ನ ಸತಿಯೆಂದು| ಸತಿಯೆಂದು ಕಾರಣಾ-
ಕ್ಷರಳೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಶ್ರತಿಯಿಂದ||

ಭುವನಾಧಿಪತಿ ನೀನು ಅವಿಯೋಗಿ ನಿನಗಾನು
ಅವಿವೇಕಿ ನ್ರಪರ ಪತಿಎಂದು| ಪತಿಯೆಂದು ಬಗೆವೆನೇ
ಸವಿಮಾತಿದಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ನ||

ಭಗವಂತ ನೀನು ದುರ್ಭಗ ದೇಹಗತರವರು
ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತವು ತವ ರೂಪ| ತವ ರೂಪಗುಣಗಳನು
ಪೊಗಳಲೆನ್ನಳವೆ ಪರಮಾತ್ಮ||

ಭಾನು ತನ್ನಯ ಕಿರಣಪಾಣಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪಾನೀಯಜಗಳಾನರಳೀಸಿ| ಅರಳಿಸಿದ ಗಂಧವನಾ-
ಘ್ರಾಣಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸೀದಿ ||

ಬೈದವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೊಯ್ದು ಅಂಧತಮಸಿ-
ಗೊಯ್ದು ಹಾಕಿದೆಯೋ ಪರಿಪಂಥಿ| ಪರಿಪಂಥಿ ನ್ರಪರನ್ನು
ಐದುವೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ||

ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳ
ನಿರಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನು | ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆನು
ದುರ್ಮದಾಂಧರನಾ ಬಗೆವೇನೆ||

ಮಂಜುಳೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ಅಂಜಲೇತಕೆ ಎಂದು
ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ|| ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಪೇಳಿದ ಧ-
ನಂಜಯಪ್ರಿಯ ಸಥೆಯಿಂದ ||

ನಿನಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನಿತಿಹುದು ನಾ ಕಂಡೆ
ಎನಗಿಹುದು ಕರುಣ ಎಂದೆಂದು| ಎಂದೆಂದು ಇಹುದಿದಕೆ
ಅನುಮಾನವಿಲ್ಕ ವನಜಾಕ್ಷಿ ||

ದೋಷವರ್ಜಿತ ರುಕ್ಮಿಣೀಶನ ವಿಲಾಸ ( ಸಂ)
ತೋಷದಲಿ ಕೇಳಿ ಪಠಿಸೀದ | ಪಠಿಸೀದವರಭಿಲಾಷೆ
ಲೇಸು ಪೂರೈಸಿ ಸಲಹೂವ ||

ನಿಮ್ಮನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ನರುದ್ರಾದಿಗಳ
ನಿರ್ಮಿಸುವೆ ಸಲಹೀ ಸಂಹಾರ | ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆನು
ದುರ್ಮದಾಂಧರನಾ ಬಗೆವೇನೇ||

ನೀತಜನಕ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನು ಜಗ-
ನ್ಮಾತೆಯೆನಿಸುವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಸುತ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಪೌತ್ರನೆನಿಸುವನು ಗುರುರುದ್ರ ||
Pani raja Sayana rukminideviyodagudi
Manimancada mele kulitirda| kulitirda samayadali
Anakavadidanu initendu||

He rajakannike buramana nanalla
Varidhiyolagiddu badukuva| badukuvage marulade
Naradana nudige nalinakshi||

Sisupala modalada vasudhepalara bittu
Pasupalagolide sukumari| sukumari enalu
Paravasaladaga mahalakshmi ||

I mata keli kai camaravanidadi
Bumigoragidalu Bugilendu| Bugilendu malagida
Kaminiya kanda kamalaksha||

Kangettalendu tannanganeya bigidappi
Mungurula tiddi muddisi| muddisi matadda
Kangalasragala oresutta||

Salige matina bageya tiliyadele hige cam-
Calavanaiduvare chapalakshi| chapalakshi elendu
Taleya melitta karapadma||

Sridevi ninnolu vinodavane madalu vi-
Shadapadalyake anudina| anudinadi smarisuvara
Kadukomdihene baliyalli||

Higgidalu manadi saubagyabaminiyu apa-
Vargadana nudige harushadi| harushadindali pada-
Yugmakeragidalu inutendu ||

Jagadekamate kai mugidu lajjeyalaga
Mugulu nage susi matadi| matadidalu patiya
Mogava nodutali nalinakshi||

Paripurnakama ninnarasi nanahudu ni karunadindiga
Svikarisideyo enna satiyendu| satiyendu karana-
Ksharalenisikonde Sratiyinda||

Buvanadhipati ninu aviyogi ninaganu
Aviveki nrapara pati^^emdu| patiyendu bagevene
Savimatidalla sarvajna||

Bhagavanta ninu durbaga dehagataravaru
Trigunavarjitavu tava rupa| tava rupagunagalanu
Pogalalennalave paramatma||

Banu tannaya kiranapanigala deseyinda
Paniyajagalanaralisi| aralisida gandhavana-
Granisidante grahisidi ||

Baidavana kuttigeya koydu andhatamasi-
Goydu hakideyo paripanthi| paripanthi nraparannu
Aiduvene ninna horatagi ||

Ninnanugrahadinda brahma rudradigala
Nirajagannathaviththalanu | samhara maduvenu
Durmadamdharana bagevene||

Manjuloktiya keli anjaletake endu
Kanjalocaneya bigidappi|| bigidappi pelida dha-
Nanjayapriya satheyinda ||

Ninage ennalli Bakti enitihudu na kande
Enagihudu karuna endendu| endendu ihudidake
Anumanavilka vanajakshi ||

Doshavarjita rukminisana vilasa ( san)
Toshadali keli pathisida | pathisidavarabilashe
Lesu puraisi salahuva ||

Nimmanugrahadinda brahnarudradigala
Nirmisuve salahi samhara | samhara maduvenu
Durmadandharana bagevene||

Nitajanaka jagannathaviththalanu jaga-
Nmateyenisuvalu mahalakshmi| mahalakshmisuta brahma-
Pautranenisuvanu gururudra ||

2 thoughts on “Rukmani vilasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s