MADHWA · Vadirajaru

Durga stavah

ಸನ್ನದ್ಧಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಸ್ಥಾಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಮನೋರಮಾಮ್ |
ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಗುಣಾರ್ಣವಾಮ್ || ೧ ||

ಕಿರೀಟಹಾರಗ್ರೈವೇಯನೂಪುರಾಂಗದಕಂಕಣೈಃ |
ರತ್ನಕಾಂಚ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕುಚಕಂಚುಕತೇಜಸಾ || ೨ ||

ವಿರಾಜಮಾನಾ ರುಚಿರಾಂಬರಾ ಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾ |
ರತ್ನಮೇಖಲಯಾ ರತ್ನವಾಸೋಪರಿ ವಿಭೂಷಿತಾ || ೩ ||

ವೀರಶೃಂಖಲಯಾ ಶೋಭಿಚಾರುಪಾದಸರೋರುಹಾ |
ರತ್ನಚಿತ್ರಾಂಗುಲೀಮುದ್ರಾ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ || ೪ ||

ವಿಚಿತ್ರಚೂಡಾಮಣಿನಾ ರತ್ನೋದ್ಯತ್ತಿಲಕೇನ ಚ |
ಅನರ್ಘ್ಯನಾಸಾಮಣಿನಾ ಶೋಭಿತಾಽಽಸ್ಯಸರೋರುಹಾ || ೫ ||

ಭುಜಕೀರ್ತ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕಂಠಸೂತ್ರೇಣ ಚಾಂಕಿತಾ |
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿಣೀ ಸುಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾದಿಭಿಃ ಸ್ತುತಾ || ೬ ||

ಕಬರೀಭಾರವಿನ್ಯಸ್ತಪುಷ್ಪಸ್ತಬಕವಿಸ್ತರಾ |
ಕರ್ಣನೀಲೋತ್ಪಲರುಚಾ ಲಸದ್ ಭ್ರೂಮಂಡಲತ್ವಿಷಾ || ೭ ||

ಕುಂತಲಾನಾಂ ಚ ಸಂತತ್ಯಾ ಶೋಭಮಾನಾ ಶುಭಪ್ರದಾ |
ತನುಮಧ್ಯಾ ವಿಶಾಲೋರಃಸ್ಥಲಾ ಪೃಥುನಿತಂಬಿನೀ || ೮ ||

ಚಾರುದೀರ್ಘಭುಜಾ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಜಂಘಾಯುಗಪ್ರಭಾ |
ಅಸಿಚರ್ಮಗದಾಶೂಲಧನುರ್ಬಾಣಾಂಕುಶಾದಿನಾ || ೯ ||

ವರಾಭಯಾಭ್ಯಾಂ ಚಕ್ರೇಣ ಶಂಖೇನ ಚ ಲಸತ್ಕರಾ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಭೀಷಣಾಸ್ಯೋತ್ಥ ಹುಂಕಾರಾರ್ದಿತದಾನವಾ || ೧೦ ||

ಭಯಂಕರೀ ಸುರಾರೀಣಾಂ ಸುರಾಣಾಮಭಯಂಕರೀ |
ಮುಕುಂದಕಿಂಕರೀ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನಾಂ ಮೌಕ್ತಶಂಕರೀ || ೧೧ ||

ಸುರಸ್ತ್ರೀಕಿಂಕರೀಭಿಶ್ಚ ವೃತಾ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಚ ನಃ |
ಆದೌ ಮುಖೋದ್ಗೀರ್ಣನಾನಾಽಽಮ್ನಾಯಾ ಸರ್ಗಕರೀ ಪುನಃ || ೧೨ ||

ನಿಸರ್ಗಮುಕ್ತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ |
ನಿಶುಂಭಶುಂಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ || ೧೩ ||

ತಾಮಸಾನಾಂ ತಮಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ತಮೋಭಿಮಾನಿನೀ ಪಾಯಾದ್ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ || ೧೪ ||

ಇಮಂ ದುರ್ಗಾಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಮ್ |
ಪಠನ್ವಿಜಯತೇ ಶತ್ರೂನ್ಮೃತ್ಯುಂ ದುರ್ಗಾಣಿ ಚೋತ್ತರೇತ್ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿಕೃತಃ ದುರ್ಗಾಸ್ತವಃ ||

Sannaddhasimhaskamdhastham svarnavarnam manoramam |
Purnenduvadanam durgam varnayami gunarnavam || 1 ||

Kiritaharagraiveyanupurangadakamkanaih |
Ratnakancya ratnacitrakucakamcukatejasa || 2 ||

Virajamana rucirambara kimkinimamdita |
Ratnamekalaya ratnavasopari vibushita || 3 ||

Virasrunkalaya sobicarupadasaroruha |
Ratnacitrangulimudra ratnakundalamamdita || 4 ||

Vicitracudamanina ratnodyattilakena ca |
Anargyanasamanina sobita&&syasaroruha || 5 ||

Bujakirtya ratnacitrakanthasutrena camkita |
Padmakshini subimboshthi padmagarbadibih stuta || 6 ||

Kabaribaravinyastapushpastabakavistara |
Karnanilotpalaruca lasad brumamdalatvisha || 7 ||

Kuntalanam ca santatya sobamana subaprada |
Tanumadhya visalorahsthala pruthunitambini || 8 ||

Carudirgabuja kambugriva jamgayugapraba |
Asicarmagadasuladhanurbanankusadina || 9 ||

Varabayabyam cakrena samkena ca lasatkara |
Damshtragrabishanasyottha hunkararditadanava || 10 ||

Bayankari surarinam suranamabayamkari |
Mukundakimkari vishnubaktanam mauktasamkari || 11 ||

Surastrikimkaribisca vruta kshemamkari ca nah |
Adau mukodgirnanana&&mnaya sargakari punah || 12 ||

Nisargamukta baktanam trivargapaladayini |
Nisumbasumbasamhartri mahishasuramardini || 13 ||

Tamasanam tamahpraptyai mithyaj~janapravartika |
Tamobimanini payaddurga svargapavargada || 14 ||

Imam durgastavam punyam vadirajayatiritam |
Pathanvijayate satrunmrutyum durgani cottaret || 15 ||

|| iti srivadirajayatikrutah durgastavah ||

7 thoughts on “Durga stavah

  1. Namaskaragalu,
    I have a small request if all these slokas are available in devnagiri lipi it would help lot of bhaktas who are not versed in kannada lipi to learn them. Kindly post the same if available
    Thanks

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s