dasara padagalu · MADHWA · neivedhyam · Vijaya dasaru

Sripathiya neivedhya koduva haadu

ಶ್ರೀಪತಿಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡುವದು

ಧೂಪದಾಂತರ ಭೂಮಿಶೋಧನ
ಆಪದಿಂ ಮಂಡಲವ ಮಾಡುತ ರಂಗವಲಿ ಹಾಕಿ
ಸೂಪ ಅನ್ನವು ಅಗ್ನಿಕೋಣದಿ
ಆ ಪರಮ ಅನ್ನವನು ಈಶಾ
ನ್ಯಾಪೆಯಾಲೇಹಗಳ ನೈರುತದಲಿ ಇಟ್ಟು ತಥಾ ||1||

ವಾಯುದಿಶದಲಿ ಉಪಸುಭೋಜ್ಯವು
ವಾಯಸಾನ್ನದ ಮಧ್ಯ ಘೃತಸಂ
ಸ್ತೂಯಮಾನ ನಿವೇದನವು ಈ ಕ್ರಮದಿ ಹೀಂಗಿಟ್ಟು
ಬಾಯಿಯಿಂದಲಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತುತಿ
ಗಾಯನದಿ ನುಡಿಯುತಲಿ ಈ ಕಡೆ
ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನು ಚಿಂತಿಸುತ ||2||

ಓದನಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಶಿಪರ
ಮೋದನಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಿ
ಆದಿವಾಕರ ಭಕ್ಷ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೀಜೆ ಸರ್ಪಿಯಲಿ
ಸ್ವಾದುಕ್ಷೀರಕ ವಾಣಿ ಮಂಡಿಗಿ
ಲೀ ದ್ರುಹಿಣನವನೀತ ಪವನಾ
ದಾದಧಿಗೆ ಶಶಿವರುಣ ಸೂಪಕೆ ಗರುಡ ಅಭಿಮಾನಿ ||3||

ಶಾಕದಲಿ ಶೇಷಾಮ್ಲ ಗಿರಿಜಾ
ನೇಕನಾಮ್ಲದಿ ರುದ್ರಸಿತದಲಿ
ಪಾಕಶಾಸನ ಶೇಷುಪಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಪತಿಯೂ
ಈ ಕಟು ಪದಾರ್ಥದಲಿ ಯಮ ಬಾ
ಹ್ಲೀಕ ತಂತುಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ
ನೇಕ ವ್ಯಂಜನ ತೈಲ ಪಕ್ವದಿ ಸೌಮ್ಯನಾಮಕನೂ ||4||

ಕೂಷುಮಾಂಡದ ಸಂಡಿಗಿಲಿ ಕುಲ
ಮಾಷದಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ
ಮಾಷ ಭಕ್ಷದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನು ಲವಣದಲಿ ನಿಋತಿ
ಈ ಸುಫಲ ಷಡ್ರಸದಿ ಪ್ರಾಣ ವಿ
ಶೇಷ ತಾಂಬೂಲದಲಿ ಗಂಗಾ
ಆ ಸುಕರ್ಮಕೆ ಪುಷ್ಕರನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೂ ||5||

ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಕದಿ
ಭುಕು ಪದಾರ್ಥಕೆ ವಿಶ್ವ ಮೂರುತಿ
ಮುಖದಲೀ ನುಡಿ ಅಂತಿಲೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರುತಿಯ
ನಖ ಚತು ಪದಾರ್ಥದಲಿ ಆ ಸ
ಮ್ಯಕು ಚತುರವಿಂಶತಿ ಅಭಿಮಾ
ನಿಕರ ಚಿಂತಿಸಿ ಸರ್ಪಿ ಸಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯನು ಹಾಕಿ||6||

ಕ್ಷೀರ ದÀಧಿ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಕ
ರ್ಜೀರ ಪನಸ ಕಪಿಥ್ಥ ಪಣ್ಕದ
ಳೀರಸಾಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ತಾಂಬೂಲದಲಿ ಚಿಂತನೆಯೂ
ಪೂರ ಶಂಖದಿ ಉದಕ ಓಂ ನಮೊ
ನಾರೆಯಣಾ ಅಪ್ಟಾಕ್ಷರವು ತನ
ಮೋರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಶತಾಷ್ಟವರ್ತಿಲಿ ಮಂತರಿಸಿ ತೆರೆದೂ||7||

ಸೌರಭೀ ಮಂತ್ರದಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ
ತೋರಿ ತೀವ್ರದಿ ಮುದ್ರಿ ನಿರ್ವಿಷ
ಮೂರೆರಡು ಮೊದಲಾಗಿ ಶಂಖವು ಅಂತಿಮಾಡಿ ತಥಾ
ಪೂರ್ವ ಆಪೋಶನವು ಹೇಳಿ ಅ
ಪೂರ್ವ ನೈವೇದ್ಯವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ಸಾರ್ವಭೌಮಗ ಉತ್ತರಾಪೋಶನವು ಹೇಳಿ ತಥಾ ||8||

ಪೂಗ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತರದಿ ಅತಿ
ಬ್ಯಾಗದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾದಿ ನೈವೇ
ದ್ಯಾಗ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯದಿ ಉಳಿದ ದೇವರಿಗೆ
ಸಾಗಿಸೀ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಂಪುಟ
ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈಶ್ವದೇವವು
ಸಾಗಿಸೀ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಧೇನಿಸುತ ಮುದದಿ||9||

Sripatiya naivedya koduvadu….

Dhupadantara bumisodhana
Apadim mandalava maduta rangavali haki
Supa annavu agnikonadi
A parama annavanu ISA
Nyapeyalehagala nairutadali ittu tatha ||1||

Vayudisadali upasubojyavu
Vayasannada madhya grutasam
Stuyamana nivedanavu I kramadi hingittu
Bayiyindali dvadasa stuti
Gayanadi nudiyutali I kade
Aya abimanigalu devategalanu chintisuta ||2||

Odanaka abimani sasipara
Modanaka abimani barati
Adivakara baksha kshirabdhije sarpiyali
Svadukshiraka vani mandigi
Li druhinanavanita pavana
Dadadhige sasivaruna supake garuda abimani ||3||

Sakadali seshamla girija
Nekanamladi rudrasitadali
Pakasasana seshupaskaradalli vakpatiyu
I katu padarthadali yama ba
Hlika tantubadalli manmatha
Neka vyanjana taila pakvadi saumyanamakanu ||4||

Kushumandada sandigili kula
Mashadali daksha prajapati
Masha bakshadi brahmaputranu lavanadali ni^^Ruti
I supala shadrasadi prana vi
Sesha tambuladali ganga
A sukarmake pushkaranu abimani devateyu ||5||

Sakala bakshyagalalli udakadi
Visva muruti
Mukadali nudi anmtili sri krushna murutiya
Naka chatu padarthadali A sa
Myaku chaturavimsati abima
Nikara chintisi sarpi saha sri tulasiyanu haki||6||

Kshira daàdhi karpura saka
Rjira panasa kapiththa pankada
Lirasala draksha tambuladali chintaneyu
Pura sankadi udaka OM namo

Nareyana aptaksharavu tana
More mucchi satashtavartili mantarisi teredu||7||

Saurabi mantradali prekshisi
Mureradu modalagi sankavu antimadi tatha
Purva aposanavu heli a
Purva naivedyavu samarpisi
Sarvabaumaga uttaraposanavu heli tatha ||8||

Puga arpisidantaradi ati
Byagadali lakshyadi naive
Dyaga arpisi taratamyadi ulida devarige
Sagisi sri hariya samputa
Daga nillisi vaisvadevavu
Sagisi sri vijayavithalana dhenisuta mudadi||9||

4 thoughts on “Sripathiya neivedhya koduva haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s