dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · MADHWA · srinivasa

Shri Venkatesha Sthava raja

ಶ್ರೀರಮಣ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವದ |
ಸಾರಭೋಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವದ |
ಪಾರಮಹಿಮೋಧ್ದಾರ ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರ |
ಸಾರಿದವರಘದೂರಗೈಸಿ ಸೂರಿಜನರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ |
ಧೀರವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೂರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ || ೧ ||

ಘನ್ನಮಹಿಮಾಪನ್ನಪಾಲಕ |
ನಿನ್ನಹೊರತಿನ್ನನ್ಯದೇವರ |
ಮನ್ನದಲಿನಾನೆನೆಸೆನೆಂದಿಗು ಬನ್ನಪಡಿಸದಿರು |
ಎನ್ನಪಾಲಕ ನೀನೆ ಇರುತಿರೆ ಇನ್ನು ಭವ ಭಯವೇಕೆ ಎನಗೆ |
ಚನ್ನ ವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ || ೨ ||

ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟದು ಕರುಣ ಎನ್ನೊಳು |
ಸಾಕಲಾರೆಯ ನಿನ್ನ ಶರಣನ |
ನೂಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಬಪ್ಪುವುದೇ |
ನೋಕನೀಯಕ ನೀನೆ ಎನ್ನನು |
ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಬಿಡದೆ |
ಏಕದೇವನು ನೀನೆ ವೇಂಕಟ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೩ ||

ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ |
ನಂಬಿಕೊಂಡ ಈ ಪರಿಯಲಿರುತಿರೆ |
ಡೊಂಬೆಗಾರನ ತೆರದಿ ನೀ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೋರೆ |
ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಕರಗತ |
ಕಂಬುವರವೇ ಗತಿಯೋ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ |
ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೪ ||

ಹಿಂದೆ ನೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೋಸುಗ |
ಎಂದು ನೋಡದ ರೂಪ ಧರಿಸಿ |
ಬಂದು ದೈತ್ಯನ ಒಡಲ ಬಗೆದೆ |
ಬಾಲಕನು ತಂದೆತಾಯ್ಗಳ ಬಿಟ್ಟು ವಿಪಿನದಿ |
ನಿಂದು ತಪಿಸುವ ಪಂಚಮತ್ಸರ |
ಕಂದನಾಧ್ರುವನಿಗೋಲಿದು ಪೊರೆದೆಯೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೫ ||

ಪಿಂತು ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆಗಳ ನಾನೆಂತು
ವರ್ಣಿಸಲೇನು ಫಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ
ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಕೀರುತಿ ನಿನಗೆ ಫಲವೇನೊ |
ಕಂತು ಜನಕನೆ ಎನ್ನ ಮನಸಿನ |
ಅಂತರಂಗದಿ ನೀನೆ ಸರ್ವದ |
ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಳ್ಪೆ ಸರ್ವದ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೬ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಭಕ್ತಪೋಷನೆ |
ಜ್ಞಾನಿಕುಲಗಳಿಗಭಯದಾಯಕ |
ಧೀನಬಾಂದವ ನೀನೆ ಎನ್ನ ಮನದರ್ಥ ಪೂರೈಸೋ |
ಅನುಪಮೋಪಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪದ |
ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೊ |
ಜನುಮಜನುಮಕೆ ಮರೆಯ ಬೇಡವೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೭ ||

ಮದವು ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಮೋಹವು |
ಒದಗಬಾರದು ಎನ್ನ ಮನದಲಿ |
ಪದುಮನಾಭನೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿ ನೀನಿತ್ತು |
ಹೃದಯಮಧ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವು |
ವದನದಲಿ ತವ ನಾಮಮಂತ್ರವು |
ಸದಯ ಪಾಲಿಸು ಬೇಡಿಕೊಂಬೇನು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೮ ||

ಅಂದನುಡಿ ಪುಸಿಯಾಗಬಾರದು |
ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವು ಪೋಗಬಾರದು |
ಕುಂದುಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣವು ದಿನದಿ ವರ್ಧಿಸಲಿ |
ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಗವು |
ಎಂದಿಗಾದರು ದೊರೆಯಬಾರದು |
ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೯ ||

ಏನು ಬೇಡಲಿ ಎನ್ನ ದೇವನೇ |
ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ |
ನಾನಾ ವಿಧವಿಧ ಸೌಖ್ಯನಿಡುವುದಿಹಪರಂಗಳಲಿ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸಗೆ |
ಏನು ಕೊರೆತಿಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು |
ನೀನೆ ನಿಂತೀವಿದದಿ ಪೇಳಿಸು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೦ ||

ಆರು ಮನಿದವರೇನು ಮಾಳ್ಪರೊ |
ಆರುವೊಲಿದವರೇನು ಮಾಳ್ಪರೊ |
ಆರುನೇಹಿಗರಾರು ದ್ವೇಷಿಗಳಾರುದಾಶಿನರು |
ಕ್ರೊರ ಜೀವರಹಣಿದು ಸಾತ್ವಿಕ |
ಧೀರ ಜೀವರ ಪೊರೆದು ನಿನ್ನಲಿ |
ಸಾರ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೧ ||

ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನಿತ್ತು ಎನಗೆ |
ನಿನ್ನ ಪದಯುಗಭಕ್ತಿ ನೀಡಿ |
ನಿನ್ನ ಗುಣಗಣ ಸ್ತವನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ನೀನಿತ್ತು |
ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ನೀನೆ ನಿಂತು |
ಘನ್ನಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸು |
ಧನ್ಯನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಲೋಕದಿ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೨ ||

ಜಯ ಜಯತು ಶಠ ಕೂರ್ಮರೂಪನೆ |
ಜಯ ಜಯತು ಕಿಟ ಸಿಂಹ ವಾಮನ |
ಜಯ ಜಯತು ಭೃಗುರಾಮ ರಘುಕುಲಸೋಮ ಶ್ರೀರಾಮ |
ಜಯ ಜಯತು ಸಿರಿ ಯದುವರೇಣ್ಯನೆ |
ಜಯ ಜಯತು ಜನಮೋಹ ಬುದ್ದನೆ |
ಜಯ ಜಯತು ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನನೆ ಕಲ್ಕಿನಾಮಕನೆ || ೧೩ ||

ಕರುಣಸಾಗರ ನೀನೆ ನಿಜಪದ |
ಶರಣವತ್ಸಲ ನೀನೆ ಶಾಶ್ವತ |
ಶರಣ ಜನಮಂದಾರ ಕಮಲ ಕಾಂತ ಜಯವಂತ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನನು ನುತಿಸಿ ಪಾಡುವೆ |
ವರದ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ |
ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊರೆಯೊ ಎನ್ನನು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೪ ||


Sriramana sarvesa sarvada |
Sarabokta svatantra sarvada |
Paranahinodhdara sadguna purna ganbira |
Saridavaragaduragaisi surijanarige saukya niduva |
Dhiravenkataramana karunadi pureyo ni enna || 1 ||

Ganna nahina pannapalaka |
Ninna horatinnanyadevara |
Nannadalinane nesenendigu bannapadisadiru |
Ennapalaka nine irutire innu Bava bayaveke enage |
Channa venkataranana karunadi poreyo ni enna || 2 ||

Yake puttadu karuna ennolu |
Sakalareya ninna saranana |
Nukibittare ninage lokadi kyati bappuvude |
Nokaniyaka nine ennanu |
Jokeyindali kayo bidade |
Ekadevanu nine venkata seshagirivasa || 3 ||

Anbujanbaka ninna padayuga |
Nambikonda I pariyalirutire |
Donbegarana teradi ni nirbagya sthiti tore |
Bimba nuruti ninna karagata |
Kanbuvarave gatiyo visvakutunbi |
Ennanu salaho santata seshagirivasa || 4 ||

Hinde ni prahladagosuga |
Endu nodada rupa dharisi |
Bandu daityana odala bagede |
Balakanu tandetaygala bittu vipinadi |
Nindu tapisuva panchanatsara |
Kandanadhruvanigolidu poredeyo seshagirivasa || 5 ||

Pintu nadida nahinegala nanentu
Varnisalenu Pala srikanta
Ennanu poreye kiruti ninage palaveno |
Kantu janakane enna nanasina |
Antarangadi nine sarvada |
Nintu prerane nalpe sarvada seshagirivasa || 6 ||

Srinivasane bakthaposhane |
J~janikulagaliga bayadayaka |
Dhinabandava nine enna nanadartha puraiso |
Anupanopanaj~jana sampada |
Vinayapurvakavittu paliso |
Janunajanunake nareya bedavo seshagirivasa || 7 ||

Nadavu natsara loba nohavu |
Odagabaradu enna nanadali |
Padumanabane j~jana Baktivirakti ninittu |
Hrudayanadhyadi ninna rupavu |
Vadanadali tava nananantravu |
Sadaya palisu bedikonbenu seshagirivasa || 8 ||

Andanudi pusiyagabaradu |
Banda bagyavu pogabaradu |
Kundubarade ninna karunavu dinadi vardhisali |
Ninde naduva janara sangavu |
Endigadaru doreyabaradu |
Endu ninnanu bedikombeno seshagirivasa || 9 ||

Enu bedali enna devane |
Sanuragadi enna paliso |
Nana vidhavidha saukyaniduvudihaparangalali |
Srinivasane ninna dasage |
Enu koretilelli nodalu |
Nine nintividadi pelisu seshagirivasa || 10 ||

Aru nanidavarenu nalparo |
Aruvolidavarenu nalparo |
Arunehigararu dveshigalarudasinaru |
Krora jivarahanidu satvika |
Dhira jivara poredu ninnali |
Sara Bakutiyanittu paliso seshagirivasa || 11 ||

Ninna seveyanittu enage |
Ninna padayugabakti nidi |
Ninna gunagana stavana naduva j~jana ninittu |
Enna nanadali nine nintu |
Gannakaryava nadi nadisu |
Dhanyanendenisenna lokadi seshagirivasa || 12 ||

Jaya jayatu satha kurnarupane |
Jaya jayatu kita simha vanana |
Jaya jayatu brugurana ragukulasona srirana |
Jaya jayatu siri yaduvarenyane |
Jaya jayatu jananoha buddane |
Jaya jayatu kalikalnashagnane kalkinanakane || 13 ||

Karunasagara nine nijapada |
Saranavatsala nine sasvata |
Sarana jananandara kanala kanta jayavanta |
Niruta ninnanu nutisi paduve |
Varada guru jagannathaviththala |
Parana premadi poreyo ennanu seshagirivasa || 14 ||

3 thoughts on “Shri Venkatesha Sthava raja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s