dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Dasara pada on Prasanna venkata dasaru

ಸಿರಿವಿರಿಂಚಿ ಭವೇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರಿಂದ ರ್ಚಿತನಾದ ಸಿರಿ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟನ್ನ||
ನಿರುತ ಸ್ಮರಿಪ ಕಾಖಂಡಿಕಿ ವೆಂಕಪ್ಪನವರ ಚರಣವನೆ ನೆನೆವನೆ ಧನ್ಯಾಮಾನ್ಯ ||pa||

ಮರುತ ಮತಾಬ್ಧಿ ಮರಕತ ಭೂಸುರಜನ್ಮ ಧರನಾಗಿಭೂಮಿಯೊಳು
ದಿಸಲುತರುಳತ್ವ ಕಳೆದು ತರುಣತನ ಬರಲಿನ್ನು ಅರಿವ ಕಾಣದೆ ಇರುತಿರಲು
ಹರಿನಾಮಾವಳಿಗಳು ಬರೆದು ಓದುವ ಭಾಗ್ಯ ಅರಿವೆನೆಂದರೆ ಬಾರದಿರಲು
ತೊರೆದು ಮನೆಯವರ ಗಿರಿಯಾತ್ರೆ ಮಾಳ್ಪರನನುಸರಿಸಿ ತೆರಳಿಬರುತಿರಲು ||1||

ಹಸನಾಗಿ ಕಪಿಲ ತೀರ್ಥದಲಿ ಮಜ್ಜನಗೈದು ಶಶಿಧರನ ಅಡಿಗಳಿಗೆರಗಿ
ಎಸೆವ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥದಲಿಮುಳುಗಿ
ಬಿಸಜದಾಳಾಕ್ಷ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯನೆ ಕಂಡಾಲಸವ ಮಾಡದಲೆಚೆನ್ನಾಗಿ
ಝಷಕೇತು ಜನಕನ ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾರಣವೇನು ಉಸಿರೆಂದು ಚರಣಕ್ಕೆಬಾಗಿ ||2||

ವಂದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟನೆಂದು ಬರೆಯೆ ನಾಲಿಗೆಲಿ
ನಂದದಿಂದೆಚ್ಚೆತ್ತು e್ಞÁನವುದಿಸೆ ಮುಕುಂದನ ಕಂಡು ಎದೆಯಲಿ
ಚಂದ ಚಂದದಿ ಪೊಗಳುತ್ತ ಕಂಗಳಿಂದಾ ನಂದಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸುತಲಿ
ಇಂದು ಧನ್ಯನಾದೆನೆಂದು ತೋಷಾಬ್ಧಿಯ ಹೊಂದಿ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಲಿತೆರಳಿ||3||

ಹಿತದಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದಚ್ಯುತನ ನಾಮಾವಳಿ ಅತಿಶಯ ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ
ಸತತ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಕನ್ನಡದಿಮತಿ
ಪೂರ್ವಕ ರಚಿಸುತಾನಂದವು ತುಳುಕು ತಿಹುದು ಕವಿತೆಯಲಿನುತಿಸಿ
ದುರ್ಮತ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಾಳಿ ಬಲು ಕುಲ ತತಿ ಶುದ್ಧಮಾಳ್ಪರು ಹರಿಪುರವಹೊಂದಿ ||4||

ಕಲಿಕಾಲದಿ ನರಹರಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ಮುಖದಿಂದ ಬರುವುದು ಅತ್ಯಸಾಧ್ಯ
ಲಲಿತಕವನದಿ ತುತಿಸೆ ರಮಾಪತಿವಿಠಲನು ಒಲಿವನು ಇದು ಸತ್ಯ
ಹಲವು ಮಾತೇಕಿವರು ಸುರರೇ ಸರಿ ನರರಲ್ಲ ಇದು ಸಿದ್ಧವೇ ಸಿದ್ಧಛಲದಿ
ಮನುಜನೆಂಬಧಮನು ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಲಿ ಬಲು ಬಲು ನರಕದೊಳು ಬೇಳುವುದುರಾದ್ಧ||5||

Sirivirinchi bhavendradi Suririndarchitanaad siri Prasannavenkatanna ||

Nirutsmaripakakhandaki Venkappanavar Charanvane Nenevane Dhanyamanya || Pa ||

Marutamatabdhi bhusurmara kat janmadharnagi bhuviyolludisalu |
Tarullatva kalledu tarunatanabaralinnu arrive kannade iratiralu Harina –
Mavalligalla baredu oduva bhagya aritenedara Baradiralu
Toredu maneyavara giriyatre mallvarnusarasi teralli barutiralu || 1 ||

Hasanagi kapilatirthdali majjanagaidu shashidharan adigalige eragi
Eseva parvatarohannava madi swami puskarani tirhadali mulagi |
Bisajdalaksha varahamurtiyene kandalasav madadale channagi
Jhashaketujanak puttisidakaravenu usirendu charanakke bagi || 2||

Vandisidakshana swapnadi prasanna venkatanendu bareya naligeyali
Nandadindechettu jnandise mukundanakandu yedeyari
Chandachandai pogaluta kangalindananda bhaspa surisutali
Indu dhanyanendu toshabdiya hondi Hariygneya terali || 3 ||

Hitadi matige Bandachyusana namavali atishaya bhakuti purvakadi
Satat anekagranthagalu dashamaskanda bhagavat purvardha kannadadi
Matipurvaka rachisutanadavu tulukatihadu kaviteyali
Nutisi durmata nirakarisi baallibalukulatati shudhamalparu haripura hondi || 4 ||

Kalikaladi narahariya nam smarnniyu mukhadindabaruvadu atyasadhya
Lalitakvanadi tutise Ramapativithal valivanu idu satya
Halavu matyakavaru surare sari naranalla idu sidhavesiddha
Chaladi manujanendavdhama hariyjnadi balu balu narakadolu belluvadu radhya || 5||

3 thoughts on “Dasara pada on Prasanna venkata dasaru

  1. In your dasar padagalla list as per seniority Prasannavenkatadasaru is senior to Vijayadasaru hence his name should come before vijayadadaru. Sri Vijayadasaru , Gopal dasaru and Jaganath dasaru composed kirtana on Prasannavenkatadasaru by praising his jnansanpattu and adhytmika tejus. If you want i can send those kirtanas to you.if you have whats up number or e mail please send i will send .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s