dasara padagalu · MADHWA · panduranga · prasanna venkata dasaru

Pandarapura Raajavittala

ಪಂಢರಾಪರ ರಾಜವಿಠ್ಠಲಾ ||ಪ||

ಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತ ಕುಂಡಲೀಶಯನ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿಗೋಪಾಲಾ ||ಅಪ||

ಚತುರಾನನಪಿತ ಚತುರ್ಭುಜಾಂಕಿತ
ಚಟುಲರೂಪ ಚತುರಾಚ್ಯುತ ಮಹಿತಾ
ಸತ್ಚಿತ್ತಾಕೃತಿ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ
ಚಿತ್ರಚರಿತ ಜಗದೇಕ ಜಾಗೃತ. ||೧||

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಪಾಪರಟ್ಟುಮಾಳ್ಪನದಿ
ಕಟಿಯಲಿಟ್ಟಕರ ದುಷ್ಟಕೂಟದ
ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿತು ||೨||

ನೊಸಲೊಳಗಿರಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕ
ಹಸನಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಮುದ್ರೆಗಳೊಪ್ಪುವಾ
ವಸನ ಶ್ವೇತ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಾಭರಣ
ವಾಸುದೇವ ಶಿರಿ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟರನ್ನಾ ||೩||

panDharApara rAjaviThThalA ||pa||

panDitArcita kuMDalISayana
pAnDuranga harigOpAlA ||apa||

caturAnanapita caturBujAMkita
caTularUpa caturAcyuta mahitA
satcittAkRuti acintyAdButa
citracarita jagadEka jAgRuta. ||1||

iTTige mEliTTa puTTa pAdavu
sRuShTisitu pAparaTTumALpanadi
kaTiyaliTTakara duShTakUTada
huTTaDagisi jagatsraShTisitu ||2||

nosaloLagirisida kastUritilaka
hasanAgi vaiShNava mudregaLoppuvA
vasana SvEta SaSi sUryABaraNa
vAsudEva Siri prasanvenkaTarannA ||3||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · prasanna venkata dasaru

Vittala pidi enna kayya

ವಿಠಲಾ ಪಿಡಿ ಎನ್ನಕೈಯಾ
ವಿಠಲಾ ಪಂಢರಿರಾಯಾ||ಪ||
ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ವಿಠಲ ಹರಿ ವಿಠಲಾ ||ಅಪ||

ದಿಟ್ಟ ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ
ಪುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ|
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತ
ಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯಾ ವಿಠಲಾ ||೧||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಭಕ್ತರ
ಕಟ್ಟಿನೊಳು ಸಿಲುಕಿ ಕಂ||
ಗೆಟ್ಟೆಯಭವಾಬ್ದಿಯಲಿ ನಿನ್ನ
ಗುಟ್ಟು ತೋರಯ್ಯ ವಿಠಲಾ ||೨||

ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದ ನಿನಗೆ
ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚಲುವ||
ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮ
ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯಾ ವಿಠಲಾ||೩||

ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು
ಬೆಟ್ಟವೆತ್ತಿ ಇಳೆಯಾ ಪೊತ್ತಿ ||
ಸಿಟ್ಟು ತಾಳ್ದ ವಟುವೇ ಖಳರ
ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಅಳೆದೆಯಾ ವಿಠಲಾ ||೪||

ಕಟ್ಟಿ ಕಡಲಲಿ ಜಗ
ಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧಾ||
ದಿಟ್ಟ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ತಾಳಿ
ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲಾ ||೫||

viThalA piDi ennakaiyA
viThalA panDharirAyA||pa||
viThala BaktavatsalA
viThala hari viThalA ||apa||

diTTa punDalIka tanna
puTTisidavara mana|
muTTi Bajisalu citta
goTTu bandeyA viThalA ||1||

koTTa mAtige Baktara
kaTTinoLu siluki kan||
geTTeyaBavAbdiyali ninna
guTTu tOrayya viThalA ||2||

biTTu baralAgada ninage
thaTTane nIDalu caluva||
iTTigeya mEle anGri padma
iTTu ninteyA viThalA||3||

neTTane vEdava taMdu
beTTavetti iLeyA potti ||
siTTu tALda vaTuvE KaLara
siTTili aLedeyA viThalA ||4||

kaTTi kaDalali jaga
jaTTi gOpanAgi buddhA||
diTTa kalkyAvatAra tALi
prasanvenkaTakRuShNa viThalA ||5||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · purandara dasaru

Danguruva sari hariya

ಡಂಗುರವ ಸಾರಿ ಹರಿಯ ಡಿಂಗರಿಗರೆಲ್ಲರು ಭೂ
ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗವಿಠಲನೆ ಪರದೈವವೆಂದು            ।।ಪ।।

ಹರಿಯು ಮುಡಿದ ಹೂವು ಹರಿವಾಣದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಹರುಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತ                 ।।೧।।

ಒಡಲ ಜಾಗಟೆಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು
ಢಂಢಂ ಢಣಾ ಢಣಾರೆಂದು ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತ               ।।೨।।

ಇಂತು ಜಗಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸಂತತ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪರದೈವವೆಂದು                     ।।೩।।

Dangurava sari hariya Dingarigarellaru
Mandalakke panduranga vithala paradaivavemdu |pa|

Hariyu mudida huvu harivanadolittukondu
Harushadindadi padi kunidu cappalikkuta ||1||

Odala jagateya madi nudiva naligeya pididu
Bidade dhanar- dhanar endu badidu cappalikkuta |2|

Intu sakala lokake lakshmikantanilladillavendu
Santatam Bajisuta meccida purandara vithalanendu |3|

dasara padagalu · MADHWA · panduranga

Kandu endhige

ಕಂಡು ಎಂದಿಗೆ ಧನ್ಯಳಾಗುವೆ ನಾನು
ಪಂಡರೀಶನ ಪಾದ ಪುಂಡರೀಕವನೂ||pa||
.
ಪುಂಡರೀಕನಿಗೊಲಿದು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧು ನೆಲಸಿದಂಥಾ
ಪಂಡರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗದಿ ಮಿಂದು
ಮಂಡೆ ಬಾಗುತ ಹರಿಗೆ ಹಿಂಡಘವ ಕಳೆದೂ ||1||

ಕೋಮಲದ ಚರಣಕಭಿನಮಿಸಿ ಕರಯುಗದಿಂದ
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣನ ಪಾದಕಮಲ ಮುಟ್ಟೆ
ಆ ಮಹಾ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಪ ಭಾಗ್ಯವನು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿಪತಿ ಎಂದು ಕಾಂಬುವೆನೋ ||2||

ಆಪಾರಭಕ್ತರಿಗೆ ವಲಿದ ವಿಠಲನ ಮೂರ್ತಿ
ಆಪಾದ ಮೌಳಿ ಈಕ್ಷಿಸುತ ಹೃದಯದಲಿ
ಇರ್ಪಮೂರ್ತಿಯ ತಂದು ಗುರುಬಿಂಬ ಸಹಿತದಲಿ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠಲನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆ ||3||

Kandu endige dhanyalaguve nanu
Pada pundarikavanu ||pa||

Pundarikanigolidu ondu ittige mele
Pandavara priya bandhu nelasidantha
Pandari kshetradali chandrabagadi mindu
Mande baguta harige hindagava kaledu ||1||

Komalada charanakabinamisi karayugadinda
Syamavarnana padakamala mutte
A maha Ananda anubavipa bagyavanu
Sri mahalakumipati endu kambuveno ||2||

Aparabaktarige valida vithalana murti
Apada mauli ikshisuta hrudayadali
Irpamurtiya tandu gurubimba sahitadali
Gopalakrushnavithalana endu kambe ||3||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga

Katiyalli karavittano

Katiyalli karavittano pandhariraya
Golla balakarodagudi ta bandu

Gollatiyara mane kaddu benneya tindu
Ballida trunavarta modalada asurara
Mellane kondayasadindalo ||katiyalli||

Mudadinda vrajada hadinaru savira
Sudatiyaralida madadindalo
Madagajagamaneyara madadantaka krushna
Odagi mavana konda ayasadimdalo ||katiyalli||

Rajasuyayagadalli rajesvara
Rajaru modalada surarellaru
Bojanavanu madidenjalu modaladdu
Rajivakshanu ettidayasadimdalo ||katiyalli||

Surapa tanayage sarathyava ta madi
Baradinda chakrava hididudarindalo
Paripari vidhadinda kuduregala ta toledu
Paripari kelasadindayasadindalo ||katiyalli||

Premadimdali banda Baktaru tanna charana
Kamalayugmava mutti Bajisutire
Mamateyindali avara Bavava kalevenendu
Kamalanaba sri purandara vithalanu ||katiyalli||

 

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · purandara dasaru

Pandharapura vemba dodda nagara

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ
ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಸಾಹುಕಾರ || ಪ ||

ವಿಠೋಬನಿರುವದು ನದಿತೀರ
ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿಭಜನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ||ಅ.ಪ||

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ
ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೧||

ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿಹಾರ
ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಯ ಗಂಧ
ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸ್ನಾನ ಬಲು ಅಂದ ||೨||

ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೩||

Pandharapuravemba dodda nagara
Alli vithobanemba sahukara || pa ||

Vithobaniruvadu naditira
Alli pandharibajane vyapara || apa ||

Tande nine tayi nine panduranga
Namma bandhu nine balaga nine panduranga
Baktara poshaka panduranga
Namma muktidayaka panduranga || 1 ||

Vithobanige priya tulasihara
Alli Bakta janara vyapara
Vithobanige priya bukkiya gandha
Alli chandrabaga snana balu anda || 2 ||

Srihari viththala panduranga
Jaya hari viththala panduranga
Viththala viththala panduranga
Namma purandara viththala panduranga || 3 ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · panduranga

Dasara padagalu on Panduranga

 1. Endoo kaambeno paanduranga
 2. Ittige mele ninta namma vittala tanu
 3. panduranga twatpaada paalisayya
 4. Baaro baaro paanduranga
 5. Nee karuniso viththala namma
 6. Sharanu ninage sharanembeno vittala
 7. Vithala salaho swaami namma
 8. Nere nambide math hrudaya
 9. Pandharapura vemba dodda nagara
 10. Katiyalli karavittano
 11. Kandu endhige
 12. Pandarapura Raajavittala
 13. Danguruva sari hariya
 14. Vittala pidi enna kayya
   
dasara padagalu · MADHWA · panduranga

Nere nambide madh hrudaya

ನೆರೆನಂಬಿದೆ ಮದ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು
ಪರಿಶೋಭಿಸುತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ                 ||ಪ||

ಶರಣು ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾ ಭಯ
ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ                 ||ಅ.ಪ||

ನೆರೆದಿಹ ಬಹುಜನರೋಳಿದ್ದರು ಮನ
ಸ್ಥಿರ ವಿಡು ನಿನ್ನಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ
ನಿರುತ ಎನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ              ||೧||

ಪರದೇವನೆ ನಿನ್ನಾ ಲೀಲಾ ಸ್ಮೃತಿಯನು
ನಿರುತ ಎನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ
ಪರರಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಿರಂತರ
ಪರಗತಿ ಪಥ ತೋರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ            ||೨||

ಸುಖವಾಗಲಿ ಬಹು ದುಃಖವಾಗಲಿ
ಸಖನೀನಾಗಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ
ನಿಖಿಲಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ತವ
ಮುಖ ಪಂಕಜ ತೋರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ         ||೩||

Nere nambide madh hrudaya mantapadholu
pari sobhishuthiru paanduranga||

sarana janara samsaara maahabaya
harana karuna siri panduranga||

neradhiha bahu jana roliddharu mana
sthiravidu ninnalli paanduranga
pari pari kelasavy ninna maha pooje
nirutha enage kodu paanduranga||1||

paradevanae ninna leela smruthiyanu
nirutha enage kodu paanduranga
pararapekshaya bidisi niranthara
paragathi thoro paanduranga||2||

sukha vagali bahu dhukkavagali
sakha neenagiru paanduranga
nikilaantharkatha vyaasa vittala dhava
mukha pankaja thoro paanduranga||3||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Endoo kaambeno paanduranga

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೂರುತಿಯಾ
ಇಂದು ಭಾಗನಿವಾಸ ನರನ ಸಾರಥಿಯ ||pa||

ಅರುಣಾಬ್ಜೋಪಮ ಚಾರು ಚರಣಾಂಗುಲಿ ನಖರ
ತರುಣೀಂದುಚ್ಛವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಖರ
ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಡಗ ನೂಪುರ ಪೆಂಡೆ ಶಫರ
ತೆರಜಾನು ಜಂಘೆ ಭಾಸ್ಕರ ರತ್ನ ಮುಕುರ||1||

ರಂಭಾ ಪೋಲುವ ಊರು ಪೊಂಬಣ್ಣಾಂಬರವ
ಕುಂಭೀ ಮಸ್ತಕದೊಲ್ ನಿತಂಬದಿ ಪೊಳೆವ
ಕಂಬು ಮೇಖಳಕಂಜ ಗಂಭೀರ ನಾಭೀ
ಅಂಬುಧಿಶಾಯಿ ವಿಧಿ ಶಂಭು ಪೂಜಿತನ||2||

ಲವಕುಕ್ಷಿತ್ರವಳಿ ಬಾರ್ಗವಿ ವಕ್ಷ ಉರವು
ದ್ರವಿಪೋಲುವ ಕೌಸ್ತುಭ ವೈಜಯಂತಿಯ
ಸುವಿಶಾಲ ವಕ್ಷದೊಳ್ ವಿವಿಧ ಹಾರಗಳು
ನವನೀತ ಚೋರ ಶ್ರೀ ಪವಮಾನಾರ್ಚಿತನ||3||

ಪದಕ ಸರಿಗೆಯ ಜಾಂಬೂನದ ಕಂಬುಕಂಠ
ರದನೀಕರ ಬಾಹು ಚದುರ ಭುಜಕೀರ್ತಿ
ಬದರ ಸಂಕಾಶಾ ಅಂಗದ ರತ್ನ ಕಟಕಾ
ಪದಮಾರುಣ ಕರಯುಗ್ಮ ಕಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟವನಾ||4||

ವಿಧುಬಿಂಬೋಪಮ ಚಲ್ವವದನ ಕೆಂದುಟಿಯಾ
ಬಿದುರಾಭಾದಶನಾಲಿಂಗದನೊಳ್ ಕಿರುನಗೆಯಾ
ಕದಪು ಕನ್ನಡಿ ನಾಸಾ ತುದಿ ಚಂಪಕ ತೆನೆಯಾ
ಉದಕೇಜಾಯತ ನೇತ್ರಯದುವಂಶೋದ್ಭವನಾ||5||

ಜ್ವಲಿತ ಕುಂಡಲ ಕರ್ಣ ಸುಲಲಿತ ಭ್ರೂಯುಗಳ
ಪೊಳೆವ ಬಾಲ ಶಶಾಂಕ ತಿಲಕಾಂಕಿತ ಫಾಲ
ಅಳಿಬಾಲವೆನಿಪ ಕುಂತಳ ರತ್ನ ಚಕಿತ
ಕಲಧೌತ ಮಕುಟ ದಿಗ್ವಲಯ ಬೆಳಗುವನ ||6||

ಶಠಕೂರ್ಮರೂಪಿಯ ಕಿಟ ಮಾನವ ಹರಿಯಾ
ವಟುಭಾರ್ಗವ ಕಾಕುಸ್ಥ ಶಠ ಕಂಸದ್ವಿಷನ
ನಿಟೆಲಾಂಬಕ ಸಹಾಯ ಖಳಕಟಕಾರಿ ಭೀಮಾ
ತಟವಾಸ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಮೂರುತಿಯ 7

Endoo kaambeno paanduranga moorutiya |
Indoo bhaaganivaasa narana saarathiyaa || pa ||

Arunaabjo bamachaaru charanaanguli nakharaa |
Tarunendu Chaviteera skarisuva prakharaa |
Kiru gejje kadaga noopura pende shaphara |
Tadeganji Jaanu baasu ratna mukhura || 1 ||

Rambhaa poluva ooru pombannaambaravaa |
Tumbi mastakadol nitambadi polevaa |
Kambu mekhala kanja gambheera naabhi |
Ambudhi shaayi vidhi shambhu poojitana || 2 ||

Padaka sarigeyu jaambu nadakambu kantha |
Radaneekara baahu chatura bhuja keerti |
Padaka sankaasha agada ratna kataka |
Padumakara yugma katiyallittavana || 3 ||

Lalita kundala karna sulataabhruyugala |
Lalita& baala shashaanka tilakaankita phaala |
Alijaalavenipa kuntala ratna khacita |
Khalatoutha makuta digvalaya belaguvana || 4 ||

Shathakoorma roopiya kitamaanava hariyaa |
Patu bhaargava kaakutsya shatakamsa dveshiya|
Nitalaambaka sahaaya khalakatakouri bheemaa|
Tatavaasi jagannaathaviththalana akrutiya || 5 ||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · purandara dasaru

Ittige mele ninta namma vittala tanu

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠ್ಠಲ ತಾನು
ಪುಟ್ಟಪಾದ ಊರಿನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು      ||ಪ||

ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾನಮ್ಮ
ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರು ಬರುವುದ ನೋಡುವನಮ್ಮ ||ಅ ಪ||

ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿರುವನಂತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುವನಂತೆ| ಚಂದ್ರಭಾಗ ಪಿತ ಇವನಂತೇ
ಚಂದ್ರಭಾಗ ಪತಿ ಇವನಂತೇ ಅರಸಿರುಕ್ಮಿಣಿ ಪತಿ ಇವನಂತೇ ||೧||

ಕನಕದಾಸೆ ಇವಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ ಹಣದ ಆಸೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮ|| ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವ ನಮ್ಮ
ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವ ನಮ್ಮ ಭಕುತರ ವಚನಕೆ ಕಾದಿಹನಮ್ಮ ||೨||

ಕರಿಯಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದಿಹನಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿಹನಮ್ಮ||
ತುಳಸಿಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಯನಮ್ಮ ತುಳಸಿಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಯನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನೊಲಿದನಮ್ಮ ||೩||

Ittige mele ninta namma vittala tanu
Putta pada oori ninta ditta tanu

Pandara puradali iruvanante panduranga embuvanante
Chandra baga pita ivanante angane rukmini arasanante||1||

Kanakadase ivagillante hanada Ase bekillante
Nadabrahma embuvanamma bhakutara karege vadagonante||2||

Kariya kambali hoddiyanante haneyali nama hacchyanante
Tulasimale hakyanante purandara vittalanembonante||3||