MADHWA · rama · sulaadhi · vijayeendra theertharu

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಪರಬೊಮ್ಮ ಹರಿಯು ತಾ ನರರೂಪವ ತಾಳಿದ
ನರನಾದ ದಶರಥನ ವರದೇಹದಲವತರಿಸಿ
ಸಿರಿರಾಮನೆಂಬ ಪುಣ್ಯನಾಮದಿಂದ ಮೆರೆವುತ್ತಿರೆ
ಹರುಷದಿಂದ ಲೀಲೆಗೈದು ಕರೆಯ ಬಂದ ಕೌಶಿಕನ
ಉರು ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಬೊಮ್ಮ
ಪರಿತಂದು ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಮುನಿವರನ
ಹರುಷದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಶರಧಿಯಲೋಲಾಡಿಸಿದ
ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ನಾಮ ಹೊರೆಯಲೆಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ||1||

ಮಠ್ಯ
ಈತನೆಂತು ಯಜ್ಞದ ವಿಘ್ನವ ಪರಿಹರಿಸುವ
ಪೋತ ಮಹಾದ್ಭುತರಂತಿಹ ರಕ್ಕಸರ
ವೀತ ಭಯನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂತೊ
ಭೂತಳಕಚ್ಚರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ರಾಮನ ಚರಿತ ||2||

ರೂಪಕ
ಜನಕನೆಂಬ ಜನಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಜಾನಕಿಯ ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ
ಜನಪದ ಕೈವಾರಿಸುತ್ತಿರೆ ಮನಕೆ
ಅಣಕವಾಡಿ ಶಿವನಧನುವ ಮುರಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ ||3||

ಝಂಪೆ
ಇವನರ್ಭಕನೆ ಇವನ ಮುನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಮನದಿ
ಭಾವಿಸಿ ಕಾಣದೆಂಬುದರಿಯಾ ಎಲೆ ರಮಣಿ
ಭುವನ ಪಾವನ ನಾಮ ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಭಾವಿಸೆ ಮನದಿ ||4||

ತ್ರಿಪುಟ
ರಾಮ ಜಾನಕಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಪರಶು-
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನೇರಿಸಿ ಮೆರೆದ
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ವಿಜಯೀಂದ್ರ
ರಾಮ ಬಾಲಕನೆ ಹೇಳಾ ||5||

ಅಟ್ಟ
ನೊಸಲಲಿ ಕಣ್ಣು ಪಡೆದವನ ಗೆಲಿದೆ
ಅಸುಳೆಯೆಂದು ಬೆಂಕೊಂಡು ಕಂದನ ಕಾಯ್ದೆ
ಕುಸುರಿಜವಕೊಂದೆ ಬಾಣದಿಂದ ನಿಮಿಷದಿ
ಅಸಮ ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ಜಗದೊಳು ||6||

ಏಕ
ಉರವಣಿಸಿ ಬಹ ತಾಟಕಿಯ ಮಹಾ
ಕರಗಳ ನಿಮಿಷದಿ ಕತ್ತರಿಸುಯೆಂದು
ಹಿರಿಯರು ಪೇಳಲಿದಿರು ಪೇಳದೆ ಅಸುರೆಯ
ಕರಗಳ ಕಡಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಸರಸಿಜಾಸÀನ ವಿನುತ ಸಿರಿ ಮೂಲರಾಮ ||7||

ಜತೆ
ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ
ಲೋಕೈಕಭೌಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ||8||
aTTatALa
parabomma hariyu tA nararUpava tALida
naranAda daSarathana varadEhadalavatarisi
sirirAmaneMba puNyanAmadinda merevuttire
haruShadiMda lIlegaidu kareya banda kauSikana
uru yaj~ja viGnavanu pariharisuvudakkAgi parabomma
paritandu viGnavanu pariharisida munivarana
haruShadinda paramAnanda SaradhiyalOlADisida
siri vijayIndra nAma horeyalemma yAvAgalU ||1||

maThya
Itanentu yaj~jada viGnava pariharisuva
pOta mahAdButarantiha rakkasara
vIta BayanAgi kolluvudento
BUtaLakaccari vijayIndra rAmana carita ||2||

rUpaka
janakaneMba janapatiya manege hOgi
jAnakiya manake haruShavappaMte
janapada kaivArisuttire manake
aNakavADi Sivanadhanuva murida vijayIndrarAma
manake haruShavappante ||3||

JaMpe
ivanarBakane ivana munigaLAdavarella manadi
BAvisi kANadeMbudariyA ele ramaNi
Buvana pAvana nAma siri vijayIndrarAma
BAvise manadi ||4||

tripuTa
rAma jAnakiya maduveyAgi baruvAga paraSu-
rAmanidirasi avana billanErisi mereda
rAmanidirasi SyAmalAnga vijayIndra
rAma bAlakane hELA ||5||

aTTa
nosalali kaNNu paDedavana gelide
asuLeyendu beMkonDu kandana kAyde
kusurijavakonde bANadinda nimiShadi
asama vikrama vijayIndrarAma jagadoLu ||6||

Eka
uravaNisi baha tATakiya mahA
karagaLa nimiShadi kattarisuyendu
hiriyaru pELalidiru pELade asureya
karagaLa kaDida vijayIndrarAma
sarasijAsaÀna vinuta siri mUlarAma ||7||

jate
lOkABirAma sadguNadhAma
lOkaikaBauma vijayIndrarAma ||8||

MADHWA · prasanna venkata dasaru · rama · sulaadhi

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಾಮ ರಘುಕುಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೂರಣಕಾಮ
ಜೀಮೂತಶಾಮ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ
ಕೋಮಲ ಶರೀರ ಸೀತಾ ಮುಖಾಂಬುಜ ಭ್ರಮರ
ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ಭಕ್ತಜನ ಮನೋಹರ
ಸಾಮಜಾತಿಹರ ಸಾಮಗಾನಾದರ ನಿ
ಸ್ಸೀಮ ಗುಣಗಂಭೀರ ಏಕವೀರ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದರಸ ಮುನಿಸ್ತೋಮ ಮಾನಸಹಂಸ
ನೀ ಮನ್ನಿಸು ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ ರಘುರಾಮ ||1||

ಮಠ್ಯತಾಳ
ಪಿಂತೆ ಸಮೀರಜನ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚ
ತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಯವನ ಶುಭಕರ
ಸಂತತಿಗಭಯವನಿತ್ತಪೆನೆಂದೀಶ
ನಿಂತಿಹೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿರಾಮ
ಕಂತುಜನಕ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿ
ನ್ನಂತವರಿಯೆ ನಿಗಮಾಗಮಕಳವೆ ||2||

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ
ನಿರುತ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರವಿದ್ದು
ಪರಣ ಕುಟೀರವನಾಶ್ರಯಿಸುವ ಘನತೆಯೆತ್ತ
ವರಪೀತಾಂಬರ ದಾಮವನು ಬಿಟ್ಟು ವಲ್ಕಲ
ಧರಿಸಿ ಕಾನನದಿ ಸಂಚರಿಪೋದೆತ್ತ
ನರಲೀಲೆಗಿದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದೆ ಜಗ
ದೆರೆಯ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ರಘುರಾಮ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರವರದಲಿ ಬಲು ಮತ್ತಾದ ರಜನೀ
ಚರವರ ಲಂಕೆಯಲಿ ಬಲಿದು ಗರ್ವದಿ
ಸುರವರರನುರೆ ಬಾಧಿಸಲವರನು
ಪೊರೆವರು ದಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ
ಸ್ಥಿರವರದಾಯಕ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಗಿರಿವರನಿಲಯ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಕಂದ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅಕಳಂಕ ಅಕುತೋತಂಕ ಅಕಳಂಕ
ಮಕುಟ ಕುಂಡಲ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೇಯೂರ ವಲ
ಯಾಂಕಿತ ಕೋದಂಡ ಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿ
ಅಕಳಂಕ ಸುಖತೀರ್ಥವಂದಿತ ಪಾ
ದಕಮಲ ವಿಧಿನುತ ಮಖಪಾಲಕ ಪ್ರಸನ್ನ
ವೆಂಕಟಾಧಿಪ ಅಕಳಂಕ ||5||

ಜತೆ
ಅಂದು ನರಹರಿಯತಿಗೆ ಅಂದದಲ್ಲೊಲಿದಿಲ್ಲಿ
ಬಂದು ನೀನಿಂತೆ ನಿಜರಮಣಿಯೊಡನೆ
ಎಂದೆಂದು ಸತ್ಯಾನಭಿವ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಹೃದಯ
ಮಂದಿರನೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟವರದ ರಾಮ
dhruvatALa
rAma raGukula sArvaBauma pUraNakAma
jImUtaSAma SrImUlarAma
kOmala SarIra sItA muKAMbuja Bramara
prEmasAgara Baktajana manOhara
sAmajAtihara sAmagAnAdara ni
ssIma guNagaMBIra EkavIra
svAmi maThadarasa munistOma mAnasahaMsa
nI mannisu prasannavenkaTAdrISa raGurAma ||1||

maThyatALa
pinte samIrajana sEvege mecca
tyanta prasannanAgyavana SuBakara
santatigaBayavanittapenendISa
nintihe prasannavenkaTapatirAma
kantujanaka nityAnandane ni
nnantavariye nigamAgamakaLave ||2||

tripuTatALa
niruta vaikunTha mandiraviddu
paraNa kuTIravanASrayisuva Ganateyetta
varapItAMbara dAmavanu biTTu valkala
dharisi kAnanadi sancaripOdetta
naralIlegidu SlAGyavendu tOride jaga
dereya prasannavenkaTAdri raGurAma ||3||

aTTatALa
haravaradali balu mattAda rajanI
caravara lankeyali balidu garvadi
suravararanure bAdhisalavaranu
porevaru dArayya ninninda
sthiravaradAyaka prasanvenkaTa
girivaranilaya kausalyeya kanda ||4||

AditALa
akaLanka akutOtanka akaLanka
makuTa kunDala kaustuBa kEyUra vala
yAnkita kOdanDa kArmukapANi
akaLanka suKatIrthavandita pA
dakamala vidhinuta maKapAlaka prasanna
venkaTAdhipa akaLaMka ||5||

jate
andu narahariyatige andadallolidilli
bandu nIninte nijaramaNiyoDane
endendu satyAnaBiva tIrtha guru hRudaya
mandirane prasannavenkaTavarada rAma

dasara padagalu · MADHWA · rama

song on Moola raama devaru composed by Sri Vijayeendra Theertharu

ಈಶ ಬಾರೋ ಕಮಲೇಶ ಬಾರೋ
ಶೇಷಾನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೊರಗಿಪ । ಸ ।
ರ್ವೇಶ ಮೂಲರಾಮ ಬಾರೋ ।। ಪ ।।

ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ಹಸುವ ಕಾಯಿದ ।ಹೃಷಿಕೇಶ ಬಾರೋ
ಹೇಸಾದೆ ರಕ್ಕಸರನು ಸಂಹ್ವರಿಪ । ಬಲ ।ರಾಶಿ ಬಾರೋ ।।
ಸಾಸಿರನಾಮದಿ ನಿನ್ನ ತುತಿಸುವರ ।ಲೇಶ ಬಾರೋ
ವ್ಯಾಸಾವತಾರದಿ । ಭಕತ ।ರ್ಗೆ ಸುಕೃತೋಪದೇಶ ಬಾರೋ ।। 1 ।।

ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಜಗವ ಪಾಲಿಸುವದಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಿ ಬಾರೋ
ಪುಟ್ಟುತಲೆ ಜಾರ ಚೋರನೆನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ
ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಲಿ ಜಗವನು ಮಾತೆಗರುಪಿದ ಧಿಟ್ಟ ಬಾರೋ
ದುಷ್ಟ ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲರ ಮಡುಹಿದ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಬಾರೋ ।। 2 ।।

ದಶರಥನಿಷ್ಠವ ಸಲಿಸೀದ ಜಗದರಸೆ ಮೂಲರಾಮ ಬಾರೋ
ದಶ ಶಿರನನುಜ ವೀಭೀಷಣನ ಕಾಯಿದ ಸರಸ ಬಾರೋ
ವಸುಧಿ ಪೆರ್ಮಣಿ ಜ್ಯಾನಕಿಗೆ ನೇಹಕೋಶ ಬಾರೋ
ಹಸುಳೆ ವಿಜೇಂದ್ರನ ಹೃದಯಾಂಬುಜಕೆ ರಾಜಹಂಸ ಬಾರೋ ।। 3 ।।

Isa baro kamalesa baro |
Seshanna hasige myaloragipa sa |
Rvesa mularama baro || pallavi ||

Vasudevanagi hasuva kayida | hrushikesa baro |
Hesade rakkasaranu samhvaripa bala | rasi baro ||
Sasiranamadi ninna tutisuvara | lesa baro |
Vyasavataradi Bakata | rge sukrutopadesa baro || 1||

Puttisi jagava palisuvadake nirmisiddi baro |
Puttutale jara coranenisida krushna baro |
Putta bayali jagavanu mategarupida dhitta baro |
Dushta chanura mallara maduhida jagajatti baro || 2 ||

Dasarathanishthava salisida jagadarase mularama baro |
Dasa Sirananuja vibishanana kayida sarasa baro |
Vasudhi permani jyanakige nehakosa baro |
Hasule vijendrana hrudayambujake rajahamsa baro || 3 ||