dasara padagalu · Gowri · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · Mangala gowri

Aroghane madamma mangala gowri

ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಮಂಗಳಗೌರಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡಿದಡಿಗೆ ಎಡೆ
ಮಾಡಿ ತಂದಿಟ್ಟಿಹೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಿನಗೆ
ಕೈ ಮುಗಿವೆನೆ ಮಹಾತಾಯೆ ||pa||

ನಂದಿವಾಹನನರ್ಧಾಂಗಿಯ ಪೂಜಿಸಿ
ಗಂಧಕುಂಕುಮದಿಂದ
ತಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪಗಳುಡಿ
ತುಂಬಿ ನೈವೇದ್ಯವ ತಂದಿರಿಸುವೆ ತಾಯೆ ||

ಅಚ್ಚ ಮುತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣದಿ ಮಾಲತಿ
ಬಟ್ಟ್ಟಿವಿ ಗೌಲಿಗಳು
ಅಷ್ಟಗುಳ್ಳವು ಶಾವಿಗೆ ಪರಡಿ ಪಾಯಸ
ಭಕ್ಷ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಭಾರಿಬಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪ ||

ಮಂಡಿಗೆ ಚೂರ್ಮವು ಬುಂದ್ಯ ಬೀಸೋರಿಗೆ
ದುಂಡುಗುಳ್ಳೋರಿಗೆಯು
ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯ್ಗಳು
ಅಂದವಾದ ಕಾಯಿರಸ ಶಾಖ ಪಾಕವು ||

ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿಯ ಶಾಲ್ಯಾನ್ನಕೊಪ್ಪುವ ತವ್ವೆ
ಇನ್ನು ದಧ್ಯನ್ನಗಳು
ಸನ್ಮತವಾಗಿದ್ದ ಶಾವಿಗೆಫೇಣಿ ಸಕ್ಕರೆ
ರುಬ್ಬಿದ ಆಂಬೊಡೆ ರುಚಿಯಾದ ಕಲಸನ್ನ ||

ಘೃತ ಸೀಕರ್ಣೆ ಕಾಯ್ಹಾಲು
ಹೊಯ್ಗಡುವನಿಟ್ಟು
ಸಾರು ಸಾಂಬಾರ ಚಟ್ಟಣಿ ಕೋಸಂಬರಿ
ನೀರೆ ನಿನಗೆ ಪನ್ನೀರು ತಂದಿರಿಸುವೆ ||

ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವ ತಿಳಿದು ನಾ
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
ಬ್ಯಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಮಹಾದೇವ
ಸ್ವಾದ ಸವಿದಾಸುಖದಿಂದಡ್ವಿಳ್ಯವ ಕೊಳ್ಳೆ ||

Arogane madamma mangalagauri
Bedikombene ninage bedidadige ede
Madi tandittihe jodisi ninage
Kai mugivene mahataye ||pa||

Nandivahana nardhangiya pujisi
Gandhakumkumadinda
Tandu kasturi kamalada pushpagaludi
Tumbi naivedyava tamdirisuve taye ||1||

Accha muttina harivanadi malati
Batttivi gauligalu
Ashtagullavu savige paradi payasa
Baksha ennorige baribattalu tuppa ||2||

Mandige curmavu bundya bisorige
Dundugullorigeyu
Chendavagidda chakkuli karjikaygalu
Andavada kayirasa saka pakavu ||3||

Sanna akkiya salyannakoppuva tavve
Innu dadhyannagalu
Sanmatavagidda savigepeni sakkare
Rubbida ambode ruciyada kalasanna ||4||

Gruta sikarne kayhalu
Hoygaduvanittu
Saru sambara chattani kosambari
Nire ninage panniru tandirisuve ||5||

Devi ninna manobava tilidu na
Bimesa krushnanige
Byaga samarpane madalu mahadeva
Svada savidasukadindadvilyava kolle ||6||

FESTIVALS · MADHWA · Mangala gowri · Sravana maasa

Mangala Gowri Pooja

click the link :Mangala gowri Haadu

who has to perform this pooja?

Married ladies should perform this pooja for the welfare of their husband. This pooja has to be performed for 5 years. This pooja is also performed by Unmarried ladies for getting good characteristic husband in this birth.

When to perform this pooja?

This pooja has to be started on tuesday following the deepa sthamba pooja on sravaana maasa. This pooja has to be taken on all tuesdays(4 to 5) on sravaana maasa. Even if the last Tuesday falls on Amavasya, this pooja must be taken. if the last tuesday falls on amavasya day, instead of oil bath take hair bath with ghee mixed with milk as sashthra. The same has to be followed for Ekadaashi or Gokulashtami on tuesdays.

How to prepare Gowri?

img_4423img_4425

Make 5 gowris out of turmeric powder in the way we usually do ganesha for pooja

 

Steps

 1. clean the mane and keep it ready. Spread a blouse on top of it
 2. Place a big mirror on it. Instead you can also place photo of Parvathy Parameshhwar with Ganapathy and subramanya.
 3. Fold Blouse bits in triangle form and place on both ends of mane. Keep coconut with soaked chana on both ends
 4. on a small plate, spread rice. on top of it place gowris in a way(two on the front, two behind and one in the center). Keep the mangala gowri given on your wedding on the front side of small plate
 5. spread all mangala dravyas, comb, bangles, small mirror, bicholai, kajal(two sets) in front of the blouses placed on both ends.
 6. prepare and keep rava laddus(5 no’s) on both ends.
 7. Tie a mangalya connecting all the five gowris
 8. place a thread soaked with turmeric water with five knots around the gowris
 9. prepare Huggi made with toor dal, akki payasa for neivedhya
 10. other neivadyams include chiguli, kosambari, soaked chickpea, fruits, coconut

pooja Vidhana

Perform Tulasi pooja before starting gowri pooja

Pray Goddess Dhakshayani for blessings and invite goddess to come and grace the pooja at the beginning

Baare dhakshayani Thoruva hasage eega
neeraja mukiyara Vaara madhyadhi bega

Haranarasige Maarjana-gaisi hara-dhetha
harushadhi peethambara udusidhalu
sarasijakshi aralina aabarana nittu
jaradhari kubusavana thodisidhalu||

Gandha kumkuma magarandha pushpakalindha
sandhadhi poojeya maadidhalu
higgi thantha heralu mallige aralu
jagava mohisuvalu emmanu Rakshisuvalu||

modhadhi pancha pakshanaadhi galindha
aadharisi neivedhya vanittalu
dharishida thaambula berisi karpura thadike
harana raanige harushadhi arathi etthe||

harushadhi varagala bedidhalu
Bhagya sampatthu seegradhallidhu
anugraha maadi eevathu
varagala needi parama harushadhi dhaya maade||

Thembittu deepa

Prepare thembittu with rice flour, jaggery, ghee and little water. make lamps out of this and prepare kajal from these dembittu deepas

img_4429

Kajal
using chattuva(dosa karandi) or small plate, collect kajal from dembittu deepas

 • Read the story of Mangala gowri katha while collecting kajal and do singing of gowri songs
 • once kajal is collected, using a petal take small amount of kajal and offer it to Maa Gowri

Then perform arathi with dembittu deepa

you can also perform punar pooja immediately

After this, Ladies who did pooja  must apply the kajal without fail

Invite ladies in the evening and distribute beetal leaves, beetal nuts, coconut, soaked chickpeas, kajals and dakshina

Perform the pooja for all the tuesdays of sravana maasa and on the final week tie the threas on your right hand.

If any of these Tuesday falls on ekadashi or gokulashtami, no neivedhyam or kajal preparation. Just perform the pooja. Next day prepare neivadhyam and complete the procedure.

Story

Once Dharma Raja asks Lord Krishna to narrate a Vratha that will increase the the life Span. Lord Krishna replies

‘Listen to me Yamanandana I will narrate a unique vrata which not only increases the life span of Sons, but also removes the Vaidavyya – Widowhood of a daughter. Listen to me with single minded devotion. In the olden times there was a city named Kundanipura, there lived a very good and famous merchant called Dharmapala. He was very rich. However his only problem was he had no children.


A Sadhu used to come to their house for Bikhsha, and he would go back without taking anything from them. This was a daily routine. The merchant’s wife was very sad about this attitude of the Sadhu and seeks a solution from her husband. The merchant tells his wife not to worry, and instructs her to keep gold coins ready the next day and put it into the Sadhu’s hand before he left. The wife does the same the next day. The Sadhu becomes very angry; he tells her that he was not receiving anything from their house as they had no children and today by putting the Bhiksha forcibly, she had cheated him. So he curses her by saying “let you not have children”. The merchant’s wife says that she did it because of her Aviveka and begs him to give her relief from the curse. The Sadhu takes. pity on her and tells her to ask her husband to wear black clothes, and go to the forest on a black horse until the horse slips, the place where the horse slips needs to be dug until he finds the temple of Devi, perform pooja to the Devi and she will solve their problem. As per the instructions of the Sadhu the merchant goes to the forest wearing black clothes riding a black horse. The forest was very thick and fearful and full of wild animals. He goes on until he finds a lovely pond full of lotus flowers. He refreshes himself and his horse and goes on, until the horse slips. The merchant starts digging the place until he finds the temple of a Devi. The temple was surrounded with lovely flowering and fruit bearing trees. The walls of the temple were of Gold and precious gems. He enters the temple with devotion and performs Pooja to the Goddess. The Devi is pleased for having received such a wonderful Pooja in the forest, appears before him and tells him to ask for a boon. He tells the Devi that he is very sad as he had no children.

The Devi tells him that he is destined not to have children, hence she asks him to choose between a daughter who becomes a widow soon, a wonderful son with a short life or a blind son with a long life. The merchant chooses a wonderful son with a short life. The Devi Instructs him to pick a mango fruit by climbing on the Ganapathy in front of the temple and give it to his wife, and their desires will be fulfilled. The merchant becomes very happy and goes to the tree and plucks one fruit, he sees a lot of fruits on the tree and plucks more, when he comes down he has only one fruit, not satisfied he climbs again and plucks more fruits and the result is the same everytime. During all his attempts he was climbing on the Lord Ganeshas Idol to pluck the fruits. Lord Ganesha becomes angry at the greed of the merchant and curses him that his son will die at the age of 16, by snake bite. The sad merchant returns home and gives the fruit to his wife. They get a beautiful son. They name him “Shiva,” perform his upanayana at the age of 8 and when he is 10 years old the wife asks the merchant to get his son married. The merchant tells her that he has decided to send his son on Kashi Yatra and after he returns they can arrange for his marriage. They send their son along with his uncle for the Yatra. Both the boy and his uncle on their way to Kashi reach a city called Pratishtanagara. In a garden they see a few young ladies fighting, a girl curses another young girl called Susheela as being unfortunate and to become a widow soon. Susheela who is very pretty and shining like gold, is unperturbed she replies ” Your curse will have no effect on me, as my mother performs a Pooja called “Sri Mangala Gowri Vratha”, The Pooja is so powerful that even in the surroundings where the Pooja is performed , no ladies will be widowed. The Uncle of the boy Shiva who was watching this feels that, if the mother of Susheela blesses Shiva, possibly he may not die young. So they follow the girl and start living in the temple near the girl’s house. Susheela’s father by name Hari was very devoted to the Deity of the temple and he never used to take any step in his life without the permission of the God. He decides to get his daughter married, so he goes with his wife to the temple to ask permission from the Deity. They request Lord Shiva of the temple not getting any answer, they approach the Goddess of the temple. The uncle of Shiva who was very clever, makes use of the opportunity, hides behind the idol of the Devi and tells Susheela’s parents to get their.daughter married to a man called Shiva who is a stranger to the city. Next day the uncle of Shiva approaches Susheela’s parents and tells them that he has come with a boy called Shiva and is looking out for a suitable bride, and asks them for the hand of Susheela for Shiva. The parents of Susheela readily agree. On the night of their marriage, when they were asleep Sree Mangala Gowri appears in Susheela’s dream as her mother and tells her that a big snake is coming to bite her husband and asks her to wake up give the snake milk, keep a pot so that the snake enters into the pot and close the pot with a cloth. Susheela wakes up and sees a very big snake approaching her husband fast, she gives milk to the Snake and keeps a pot The snake• gets into the pot and she ties it with a doth. After that Shiva wakes up and tells her that he is hungry. She gets sweets for him to eat. He eats the sweets, washes his hands and keeps his ring in the vessel and goes to sleep. Next day morning he leaves the house. In the morning Susheela wakes up and takes the blessings of her mother. Now as the bridegroom had gone Lord Shiva himself appears in the guise of Susheela’s husband. Susheela tells her mother that this is not her husband, listening to which the Lord Shiva in the guise of groom disappears. Everyone was worried and start looking out for Shiva. They do Annadhana to get back the groom. They set up an Annachatra, Susheela used to wash the feet of people keeping her husband’s ring and her mother used to pour water. Hari her father and brothers used to serve them with food and look after their comforts, this went on for some tlme. Meanwhile Shiva and his Uncle went to City of Kashi, did a lot of Dhana and Dharma. Shiva completes 16 years and dreams that he is being taken away by Yamadhutas, and Lord Shiva came and saved him. The Uncle of Shiva becomes very happy that they got rid of a big problem. They hear from people the fame of the Annadhana being performed by Susheela’s parents and the praise of the qualities of Susheela. When they go there, Susheela washes the feet of her husband and recognizes him. The parents of Susheela were very happy and give the son-in-law all respect and a lot of wealth. Meanwhile the parents of Shiva were very worried about the whereabouts of their Son who would die soon due to the short life span. Some messengers tell them all the news about Shiva, his marriage with Susheela and their well being. They were very happy and receive Shiva and Susheela with all pomp. They hear from their daughter-in-law the way to perform the “Sri Mangala Gowri Vratha” and get her to perform the Vratha.

This Vratha needs to be performed on Tuesdays, during Sravana Masa. The people performing the vratha need to fast. The Pooja of the Devi needs to be performed with Sraddha and Bhakti.

Om Sri Mangala Gowryay Namaha.