dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · mahipathi dasaru

Kesava nama – Mahipathi dasaru

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲಾ ಮನವೇ
ಅಂಜು ಭವಭಯದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು ||ಪ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ ಭಾ-
ವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನಿಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸು ಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು ||೧||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷ ಗತಿಯೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮಪಾತಕದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿಯೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು ||೨||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತ ಎನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನಲು
ಕರುಣದಿಂದಾಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು ||೩||

Mun̄jāne eddu muraharana smariselā manavē
an̄ju bhavabhayadurita hiṅgisuvanu ||pa||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu
nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |
mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhā-
visuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |
vāsaniya pūrisuva viṣṇuyendenalu tā
dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |
bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā
lēsu gaisuva januma vāmananenalu ||1||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā
haruṣa gatiyīva hr̥ṣikēśanenalu |
paramapātakadūra padmanābhendenalu
dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |
surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu
horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |
paripariya salahuva pradyumnanendenalu
arahu gatiyīva anirud’dhanenalu ||2||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā
tārisuva januma adhōkṣajenalu |
nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu
karuṇa daya bīruva acyuta enalu |
jarisuva durvyasana janārdanenalu
ūrjitāguvudu upēndra enalu |
taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhari enalu
karuṇadindāguva guru kr̥ṣṇanu ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru

Dasara pada on Mahipathi dasaru

ರಾಯರ ನೋಡಿರೈ ಮ’ಪತಿರಾಯರ ಪಾಡಿರೈ ||pa||

ರಾಯರ ನೋಡುತ ಪಾಡುತ ಭಕುತಿಯ
ಮಾಡಲು ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವಾ |a.pa||

ತಂದೆಯ ನೋಡಿರೈ ಮ’ಪತಿಕಂದನ ಪಾಡಿರೈ
ಕುಂದಗಳೆಣಿಸದೆ ಬಂದು ಭಕುತಜನ
ವೃಂದವ ಪೊರೆಯುವ ತಂದೆ ಮ’ಪತಿ ||1||

ಭೋಗಿಯ ನೋಡಿರೈ ತಾಪಸಯೋಗಿಯ ಪಾಡಿರೈ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಭೂಪತಿ’ಠ್ಠಲಪ್ರಿಯ
ಭೋಗಿಭೂಷಣಾಂಕ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣಿ ||2|

Rayara nodirai mahipatirayara padirai || pa ||

Rayara noduta paduta Bakutiya |
Madalu bedida varagala koduva || apa ||

Tamdeya nodirai mahipati kandana padirai |
Kumdugalenisade bandu Bakuta jana |
Vrumdava poreyuva tande mahipati || 1 ||

Bogiya nodirai tamasa yogiya padirai |
Tyagaraja bupativiththala priya |
Bogi bushananka vaishnavagrani ||2 ||

dasara padagalu · Ganga · MADHWA · mahipathi dasaru

Jayadevi jayadevi jaya pavanagange

ಜಯದೇವಿ ಜಯದೇವಿ ಜಯ ಪಾವನಗಂಗೇ |
ಜಯಜಯ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಜಯ ತುಂಗತರಂಗೇ ||ಪ||

ಆದಿಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೋಮಲ ಪದನಖದಿಂದೊಗದು |
ಸಾಧಿನಿ ವಾರಿಜಭವನಾ ಕರಪಾತ್ರಕೆ ಬಂದು |
ಸಾದರದಿಂದಾಶಿವನ ಕೆಂಜೆಡೆಯೊಳು ನಿಂದು |
ಮೇದಿನಿಗಿಳಿದು ನೀಬಂದೆ ಭಗೀರಥನೃಪಗೊಲಿದು ||1||

ಕಾಶಿಪ್ರಯಾಗದಿ ನಿಂದು ಉದ್ದರಿಸುತ ಕೆಲರಾ |
ಆಶೆಯ ಪೂರಿಸಲಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆದವರಾ |
ರಾಶಿಯ ಕನ್ಯಾ ಮೆಟ್ಟಲು ಸುರಗುರು ಗಂಭೀರಾ |
ಭಾಶಿಶಿ ತೋರಿದೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಲಿ ಸದರಾ ||2||

ಹರಿಹರ ದೇವರು ದ್ರವರೂಪದಿ ಹರಿವುತಲೀ |
ನೆರೆನೀಕೂಡಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಏನೆಂದುಸುರಲಿ |
ದರುಶನ ಮಾತ್ರದಲಾದೆನು ಮುಕ್ತನು ಭವದಲಿ |
ಗುರು ಮಹೀಪತಿಸುತ ಎನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸು ಕರುಣದಲಿ ||3||

Jayadevi jayadevi jaya pavanagange |
Jayajaya tripathagamini jaya tungatarange ||pa||

Adili srihari komala padanakadindogadu |
Sadhini varijabavana karapatrake bandu |
Sadaradindasivana kenjedeyolu nindu |
Medinigilidu nibande bagirathanrupagolidu ||1||

Kasiprayagadi nindu uddarisuta kelara |
Aseya purisalagi dakshina disedavara |
Rasiya kanya mettalu suraguru gambira |
Basisi toride bandu krushnavenili sadara ||2||

Harihara devaru dravarupadi harivutali |
Nerenikudida sambrama Enendusurali |
Darusana matradaladenu muktanu Bavadali |
Guru mahipatisuta ennanu rakshisu karunadali ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru

Jaya ramaa devi

Jaya raama devi sagara kannike ||pa||

Padma padmalaye padmadalalocane |
Padmapriye divya padmavadane |
Padmavakshojati padmakala sobite |
Padmasanadenuta padmacharane ||1||

Mangalatmaka nilabranga kuntalasasi pa-
Tanga sanniba komalangi varade ||
Gangeya vasana sarvanga ratnabarane |
Angajajanani srirangapriye ||2||

Satata jagadutpate sthitiyante karine |
Nutaguna mahimaya Sruti pujite ||
Patitapavana mahipatinandanishta | de
Vati Bakta janasukadi matidayite ||3||

 

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru

Jaya devi jaya devi

Jayadevi jayadevi jaya adisakti|
Jayajayachandralemate ravisata nijadipti ||pa||

Suramuni sevitavada caruvilasadali |
Irutire narayanamuni Bakutige premadali |
Karunadibimarathiya bamdu ni tiradali |
Dari tappida durulana mardisi brumaradali ||1||

Andigindige nimtu prasannati gramadali |
Dvandvacaranava dori mukutige kunadali |
Bandava darsana sparsana pujana madutali |
Chandadi ihapara sukava padedaru sulabadali||2||

Viveka harivanadi bavadarati nilisi |
Tivida sammaj~janada jyotiya prajvalisi |
Avagubelaguva mahipati nanmdanatanamisi |
Anudina aparadhava kshamisi ||3||

 

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Dasara padagalu composed by Sri Prasanna venkata dasaru

 1. Ane bantane bantane bantamma
 2. Sangavaagali saadhu sangavaagali
 3. Nee karuniso viththala namma
 4. besarade indu sadasivanenni
 5. Haridina intha haridina
 6. Avalanjisidhalavalu
 7. Bideno ninnanghri shreenivaasa
 8. Helidha yamadharma
 9. ideko dhadi mathise
 10. Ranga kolalunudalagi
 11. Sri tulasi mahimeyadu
 12. elu sri gururaya
 13. raghavendra munirayara
 14. Hakkiya hegaleri
 15. Shiva raama Mahamahima
 16. Tappu nodade
 17. Nadeyo nimmammanadege
 18. Nalidhu validhu baa gowri
 19. Narayanaya namo narayana
 20. Thappugalanella pariharisuva
 21. Raama Raama seetharaama raghurama
 22. Surya sugunaarya Sri Vijayeendraarya
 23. Karuniyembe karunabdhiyembe
 24. Kartha Krishnayya
 25. hara hara purahara girijamanohara
 26. Hanuma namma kamadenu
 27. Nine Gathi Krishnaa enagae
 28. Endu Kambeno enna salahuva
 29. Baaro bavajanayya
 30. Kaayo govinda kaayo mukunda
 31. Vittala pidi enna kayya
 32. He manave ee deha
 33. Pandarapura Raajavittala
 34. Anganaamani ranganamani
 35. Dasara pada on Sri sumateendra theertharu
 36. Dasara padagalu on Sri Sathyaabhinava thirtharu
 37. Dasara pada on Sri SathyaNatha thirtharu(Kondadalalave karunanidhi)
 38. Kolu kamana geddha(Prasanna venkata dasaru)
 39. satata smarisi madhwa santati(Uttaradhu mutt parampara by Prasanna venkata dasaru)
 40. Guru padava nambi hari padava(Uttradhi mutt parampara by Prasanna venkata dasaru)
 41. Gopi geete

 

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru

Artariyadd hange irabeku

ಅರ್ತರಿಯದ್ಹಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ರ್ಯದೊಳಗೆ ಧ್ರುವ

ಬಲ್ಲೆನೆಂಬ ಬಡಿವಾರ ಸಲ್ಲದು ತಾ ಅಹಂಕಾರ
ಬಲುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುಪಾರಾವಾರ ತಿಳಿಯಲು ವಿಚಾರ ||1||

ತರ್ಕತೆ ದೋರಲು ಖೂನ ಅತ್ರ್ಯುಳ್ಳವರ ನಿಧಾನ
ಸರ್ಕನೆ ತಿಳಿವದು ಖೂನ ತಾರ್ಕಣ್ಯದ ಧನ ||2||

ಹಲವು ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಬಲುವಾ ಭಾವದೋರಿತು
ನೆಲೆಯು ಗೊಳಬೇಕು ತಿಳುವಂತೆ ಎಲಿಮರಿಕಾಯಂತೆ ||3||

ಬಲ್ಲತನಕೆ ದೂರ ಸುಲಭ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾರಾ
ಅಲ್ಲಹುದೇನು ತಾ ವಿಚಾರ ಬಲು ತುಂಬ್ಯಾದ ಸ್ಥಿರ ||4||

ಅರ್ತು ಅರಿಯದ್ಹಾಂಗಿದ್ದು ಗುರ್ತುಹೇಳದೆ ನೀ ಸದ್ದು
ಬೆರ್ತು ಮಹಿಪತಿ ನಿಜಹೊಂದು ಅರ್ಥಿ ನಿನಗೊಂದು ||5||

Artariyadd~hange irabeku martyadolaga ||pa||

Ballenemba badivara salladu ta ahankara
Balusukshma guruparavara tiliyalu vicara ||1||

Tarkakedoralu kuna artyullavara nidhana
Sarkane tilivadu kuna tarkanya dhana ||2||

Halavu matadidante oluvabavadoritu
Neleyugolabeku tiluvante elimarikayamte ||3||

Ballatanake dura sulaba suj~jana sara
Allahudenu ta vicara balu tumbyada sthira ||4||

Artu ariyad~hangiddu gurtuhelade ni saddu
Beratu mahipati nijahondu arthi ninagondu ||5||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru

Krishna enikyakaiyya

ಕೃಷ್ಣಾ ಎಣಿಕ್ಯಾಕೈಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡ
ತುಟ್ಟಿ ಮಿಸುಕಬಾರದು ನೋಡಬ್ಯಾಡ
ಗುಟ್ಟು ಒಡೆದ ಮ್ಯಾಲುಳಿಯದು ಗೂಢ
ಇಷ್ಟರಮೇಲೆ ತಿಳಿಯದ ನಾ ಮೂಢ ||1||

ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತೈಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬುಧ್ದಿ
ಬಂದು ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೂಡ್ಯಾಕಿದ್ದಿ
ಸಂಧಿಸ್ಯವರುಚ್ಚಿಷ್ಟವೆಂದು ನೀ ಮೆದ್ದಿ
ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರದ ಸುದ್ದಿ ||2||

ಕುಬ್ಜೆ ಕೂಡಿಕೊಂಬಾಗ ನೋಡಲಿಲ್ಲಿ
ನಿಜಪದಕ ಯೋಗ್ಯಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಿ
ಅಜಮಿಳನೆಷ್ಟೆಂದು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲಿ
ಸೋಜಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ||3||

ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆನ್ನ ನೀ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಒಡಿಯದು ಉದ್ದಂಡು
ಇಮ್ಮನಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಮನಗಂಡು
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಘನನುಂಡು ||4||

ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತರೇನು ತಾಂ ಕೊಟ್ಟರಯ್ಯ
ಇಂದು ನಾ ಕೊಡುವದೇನು ಹೇಳಯ್ಯ
ಕಂದ ಮಹಿಪತಿ ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ
ಎಂದು ಬಿಡದೆ ಸಲಹೊ ನೀ ನಮ್ಮಯ್ಯ ||5||

Krushna enikyakaiyya namma kuda
Tuti misukabaradu nodabyada
Guttu odeda myaluliyadu gudha
Ishtara mele tiliyada na mudha ||1||

Andu enagittaiyya nimma buddhi
Bandu gollarodane kodyakiddi
Sandhisyavaruccishtavemdu ni meddi
Indu byare nodalikke marada suddi ||2||

Kubaja kudikombaga nodalille
Nijapadaka yogyala madalille
Ajamilaneshtendu ariyalille
Sojigellanu nimmadu na balle ||3||

Summanirabekenna ni kudikondu
Nimma matu odiyadu uddandu
Immanagadalhimda managandu
Brahmananda komdaduve gananundu ||4||

Hinde baktarenu tam kottarayya
Indu na koduvadenu helayya
Kanda mahipati na nimma nischaya
Endu bidade salaho ni nammayya ||5||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru · saraswathy

Nine parama pavani niranjani

ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ನಿರಂಜಿನೀ
ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||ಪ||

ಆ‌ದಿ ನಾರಾಯಣೀ ಸಾಧುಜನ ವಂದಿನೀ
ಸದಾನಂದರೂಪಿಣೀ ಸದ್ಗತಿ ಸುಖದಾಯಿನೀ ||೧||

ಲಕ್ಷುಮಿ ರೂಪಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಣೀ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣೀ ಅಕ್ಷಯ ಪದದಾಯಿನೀ ||೨||

ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣೀ ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣೀ
ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣೀ ಮುನಿಜನಭೂಷಿಣೀ ||೩||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನೀ ದುರಿತವಿಧ್ವಂಸಿನೀ
ಪರಮ ಸಂಜೀವಿನೀ ಸುರಮುನಿರಂಜನೀ ||೪||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ
ಮಹಿಪತಿ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನೀ ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||೫||

Nine parama pavani niranjani ||pa||

Adi narayani sadhu jana vandini
Sadananda rupini sadgati suka dayini ||a.pa||

Lakshumi rupini sakshatkarini
Raksha rakshatmini akshaya pada dayini ||1||

Anatha rakshini dinoddharini
Anantananta guni munijana bushani ||2||

Daridra Banjani durita vidhvamsini
Parama sanjivini sura muni ranjani ||3||

Svami sri guruvini brahmananda rupini
Mahipati kula svamini parama pavani ||4||