dasara padagalu · MADHWA · madhwa matha · Vidhyaprasanna thirtharu

Hanumana maneyavaru

ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ನಾವೆಲ್ಲರು
ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ||ಪ||

ಅನುಮಾನಪಡದೆಲೆ ಸ್ಥಳವ ಕೊಡಿರಿ ಎಮಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಊಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರವ ನೋಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕುತಿ ನೋಡಿ
ಹೃದ್ಗತವಾದೆಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನೆ ನೋಡಿ
ಇದ್ದುದನಿಲ್ಲೆಂಬ ಅಬದ್ಧ ನುಡಿವರಲ್ಲಾ
ಮಧ್ವಮುನಿಯು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಿರುವುದ ನೋಡಿ ||1||

ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬಲ್ಲೆವು
ಉತ್ತಮ ನೀಚರೆಂಬುವ ಭೇದ ಬಲ್ಲೆವು
ಸುತ್ತಲು ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ಇಹ ಎಲ್ಲಕೂ
ಉತ್ತಮನೊಬ್ಬನೇ ಹರಿಯೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ||2||

ಹಲವು ಲೋಕಗಳುಂಟೆಂಬುದ ಬಲ್ಲೆವು
ಹಲವು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳೊಲ್ಲೆವು
ಅಲವಭೋಧರು ನಮ್ಮ ಕಳುಹಿದರಿಲ್ಲಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ವಿಚಾರವ ||3||

hanumana maneyavaru nAvellaru
hanumana maneyavaru ||pa||

anumAnapaDadele sthaLava koDiri emage ||a.pa||

Udhrva punDrava nODi Sraddhe Bakuti nODi
hRudgatavAdemma tatvagaLane nODi
iddudanilleMba abaddha nuDivarallA
madhvamuniyu namma tiddiruvuda nODi ||1||

satya mithyagaLige antara ballevu
uttama nIcareMbuva BEda ballevu
suttalu kanDu kANade iha ellakU
uttamanobbanE hariyendu ballevu ||2||

halavu lOkagaLunTeMbuda ballevu
halavu yOnigaLalli janmagaLollevu
alavaBOdharu namma kaLuhidarillige
tiLisi prasanna SrI harige vicArava ||3||

 

dasara padagalu · MADHWA

Hanumana maneyavaru

ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ನಾವೆಲ್ಲರು
ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ಪ

ಅನುಮಾನಪಡದೆಲೆ ಸ್ಥಳವ ಕೊಡಿರಿ ಎಮಗೆ ಅ.ಪ
ಊಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರವ ನೋಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕುತಿ ನೋಡಿ
ಹೃದ್ಗತವಾದೆಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನೆ ನೋಡಿ
ಇದ್ದುದನಿಲ್ಲೆಂಬ ಅಬದ್ಧ ನುಡಿವರಲ್ಲಾ
ಮಧ್ವಮುನಿಯು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಿರುವುದ ನೋಡಿ 1

ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬಲ್ಲೆವು
ಉತ್ತಮ ನೀಚರೆಂಬುವ ಭೇದ ಬಲ್ಲೆವು
ಸುತ್ತಲು ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ಇಹ ಎಲ್ಲಕೂ
ಉತ್ತಮನೊಬ್ಬನೇ ಹರಿಯೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು 2

ಹಲವು ಲೋಕಗಳುಂಟೆಂಬುದ ಬಲ್ಲೆವು
ಹಲವು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳೊಲ್ಲೆವು
ಅಲವಭೋಧರು ನಮ್ಮ ಕಳುಹಿದರಿಲ್ಲಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ವಿಚಾರವ 3

Hanumana maneyavaru navellaru
Hanumana maneyavaru || pa ||

Anumana padedele sthalava kodiri emage ||apa||

Urdhvapundrava nodi sraddhebakuti nodi |
Hrudgatavademma tatvagalane nodi |
Iddudanillemba abaddha nudivaralla |
Madhvamuniyu namma tiddiruvuda nodi ||1||

Satya mithyagalige antara ballevu |
Uttamanicarembuva beda ballevu |
Suttalu kandu kanade iha ellakku |
Uttamanobbane hariyendu ballevu ||2||

Halavu lokagaluntembuda ballevu |
Halavu yonigalalli janmagalollevu |
Alava bodharu namma kaluhidarillige |
Tilisi prasanna sri harige vicharava || 3 ||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

Marudamsara mata

ಮರುದಂಶರ ಮತ ಪಿಡಿಯದೆ ಇಹ -ಪರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವಂತೆ|| ಪ||

ಅರಿತು ವಿವೇಕದಿ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರೋ ||ಅ.ಪ||

ಕ್ಷೀರವ ಕರೆದಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರದಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಘೃತವಾಗದಂತೆ
ಸೂರಿಜನರ ಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪುಟ್ಟದಂತೆ ||

ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ ಏಸುಜಪಿಸಲು ಫಲಗಳ ಕೊಡದಂತೆ
ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವತಪಸಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲರಿಯನಂತೆ ||

ಸಾರಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೋದದೆ ಗುರುತಾರತಮ್ಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟದಂತೆ
ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ಭಜಿಸದೆ ಮುಂದೆಪರಮಗತಿ ದೊರಕೊಳ್ಳದಂತೆ ||

Marudamsara mata pidiyade iha | paradalli sukavillavante || pa ||

Aritu vivekadi mareyade namma gururayara nambi badukiro || a pa ||

Kshirava kareditta matradi sam skaravilladegrutavagadante
Surijanara samgavillade sara vairagyabagya puttadante || 1 ||

Upadesavillada mantra Esu japisalu palagala kodadante
Upavasa-vratagalillade jiva tapasiyenisikolla lariyanante || 2 ||

Sara madasastravodade guru taratamya saj~jana puttadante
Srirangaviththalana Bajisade munde paramagati dorakolladante || 3 ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Madhwa mathakinnu sari

ಮಧ್ವಮತಕಿನ್ನು ಸರಿಯುಂಟೆ – ಪ್ರ – |ಸಿದ್ಧ ವೈಕುಂಠಕಿಂತಧಿಕ ಮತ್ತುಂಟೆ ? ||

.ವೃಕ್ಷದೊಳಗೆ ತುಳಸಿ ವೃಕ್ಷಕಧಿಕವಿಲ್ಲ |ಪಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ ||
ದಕ್ಷ ಹನುಮಂತನಂತೆ ಲೋಕದೊಳು ಬಂಟರಿಲ್ಲ |ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |ಪಕ್ಷಿವಾಹನನೆನಿಪ ದೇವ ತಾ ಬಲ್ಲ ||

ಸಕಲ ಮಣಿಗಳಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ |ಮಿಕ್ಕ ರತ್ನಮೊಳಗೆ ಮಾಣಿಕತೆ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ ||
ಭಕುತರೊಳಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ |ಮುಕುತಿ ಸುಖಗಳಿಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |ಅಖಿಳಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ತಾ ಬಲ್ಲ||

ಪ್ರಥಮಯುಗದಲಿ ಹನುಮ , ದ್ವಿತಿಯ ಯುಗದಲಿ ಭೀಮ |ತೃತಿಯ ಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿ ||ಸತುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿದಿರಿಲ್ಲಅಮೃತಕಿಂತಧಿಕವಿಲ್ಲ |ರತಿಪತಿಗಿಂತ ಚೆಲುವರಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |
ಕಥೆಯನು ಪುರಂದರವಿಠಲ ತಾ ಬಲ್ಲ ||

Madhvamatakinnu sariyunte – pra – |siddha vaikunthakintadhika mattunte ||pa||

Vrukshadolage tulasi vrukshakadhikavilla |
Pakshiyolage garuda pakshiginta migililla ||
Daksha hanumantanante lokadolu bantarilla |
Lakshmige sariyada striyarilla – ni kelo |pakshivahananenipa deva ta balla ||1||

Sakala manigalali chintamanige sariyilla |
Mikka ratnamolage manikate migililla ||
Bakutarolagella camdrasekarage sariyilla |mukuti sukagaligeneyilla – ni kelo |
Akilabrahmandanayaka ta balla ||2||

Prathamayugadali hanuma , dvitiya yugadali bima |
Trutiya yugadali madhvacaryarendenisi ||
Satusastra kidirilla^^amrutakimtadhikavilla |ratipatiginta celuvarilla – ni kelo |
Katheyanu purandaravithala ta balla ||3||