adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

Bhagavath naama chinthana(33) during Apoopa dana

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಮಧೋಕ್ಷಜಂ |
ಕೇಶವಂ ಮಾಧವಂ ರಾಮಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ |
ಗೋವಿಂದಂ ವಾಮನಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ಮಧುರಿಪುಂ ಅನಿರುದ್ಧಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ |
ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮನಂತಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಂ |
ಸಂಕರ್ಷಣಂ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ದೈತ್ಯಾರಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ |
ಜನಾರ್ದನಂ ಧರಾವಾಸಂ ದಾಮೋದರಮಘಾರ್ದನಂ |
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಚ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿ: |
ಮಂತ್ರೈರೇತೈಶ್ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪಕಂ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂತತಿಂ |

Viṣṇuṁ jiṣṇuṁ mahāviṣṇuṁ hariṁ kr̥ṣṇamadhōkṣajaṁ |
kēśavaṁ mādhavaṁ rāmaṁ acyutaṁ puruṣōttamaṁ |
gōvindaṁ vāmanaṁ śrīśaṁ śrīkaṇṭhaṁ viśvasākṣiṇaṁ |
nārāyaṇaṁ madhuripuṁ anirud’dhaṁ trivikramaṁ |
vāsudēvaṁ jagadyōnimanantaṁ śēṣaśāyinaṁ |
saṅkarṣaṇaṁ ca pradyumnaṁ daityāri viśvatōmukhaṁ |
janārdanaṁ dharāvāsaṁ dāmōdaramaghārdanaṁ |
śrīpatiṁ ca trayastrinśaduddiśya pratināmabhi: |
Mantrairētaiśca yō dadyāt trayastrinśadapūpakaṁ |
prāpnōti vipulāṁ lakṣmī putrapautrādisantatiṁ |

adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

33 devatas in apoopadaana

 Sno Devata

Bhagavad roopa

Ashta vasugalu

1 Dhrona Vishnu
2 Dhruva Jishnu
3 Dosha Maha Vishnu
4 Argha Hari
5 Agni Krishn
6 Dhyu Adokshaja
7 Praana Kesava
8 Vibhavasu Madhava

Ekadsha rudraru

9 Beema Raama
10 Raivatha Achyutha
11 Oja Purushotthama
12 Ajaigapaath Govinda
13 Mahaan Vamana
14 Bahuroopa Srisa
15 Bava Srikanda
16 Vaama deva Vishwasaakshi
17 Ugra Narayana
18 Vrushakpi Madhuripu
19 Ahirpudhni Aniruddha

Dwadasa adhithyaru

20 Vivaswaan Trivikrama
21 Aryama Vaasudeva
22 poosha Jagadyoni
23 Dhvashtru Ananda
24 Savithru Seshasayee
25 Bhaga Sankarshana
26 Dhathru Pradyumna
27 Parjanya Dhaithyaari
28 Varuna Vishwathomuka
29 Mithra Janrdhana
30 Shakra Dharavaasa
31 Urukrama Damodara
32 Prajapathi Agaardhana
33 Vashatakara Sripathi
adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

Apoopa dana – The foremost dana of adhika maasa

Apoopa dana is compared with Bhu-dana.  This means the punya obtained by doing this dana is only comparable to a dana which is equivalent of Bhu dana. This is the glory and greatness of apoopa dana.

The apoopa’s counting 33 in numbers are put in a brass vessel along with jaggery, ghee and dakshina. The vessel must be of brass or bronze (कांस्य पात्र). This vessel is then offered to Lord Sri Purushottama and dana-sankalpa is performed. This brass vessel with apoopa’s is then given to a Brahmana. These 33 number of apoopa’s represent 33 forms of Lord Vishnu. These forms are to be meditated while offering dana.

Apoopa dana sankalpa

ಆಚಮನ, ಪ್ರಣಾಯಾಮ, ದೇಶಕಾಲ ಉಚ್ಚಾರಣ, …..  ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ತ್ರಯ: ತ್ರಿಂಶಕ್ ಕೋಟಿ ದೇವತಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲದೇವತಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀಪದ್ಮಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಪದ್ಮಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ….. ಗೋತ್ರಸ್ಯ, …. ಶರ್ಮಣ: ಮಮ ಧರ್ಮ – ಅರ್ಥ – ಕಾಮ – ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾರ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ನಿಖಿಲಪಾಪಕ್ಷಯ ಶಮನ ಪೂರ್ವಕ ಪುತ್ರ, ಪೌತ್ರ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕದ್ವಯ ಸುಖಹೇತು, ಭೂದಾನ್ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತೈ ಅಪೂಪ ಛಿದ್ರ ಸಮಸಂಖ್ಯ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಸ್ವರ್ಲೋಕನಿವಾಸಾದಿ ಫಲ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಅಧಿಕಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತ್ರಯ ತ್ರಿಂಶತ್ ಅಪೂಪದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

Ācamana, praṇāyāma, dēśakāla uccāraṇa, …..  Ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭāyāṁ śubhatithau asmat guruvantargata, śrī rāghavēndratīrtha guruvantargata, traya: Trinśak kōṭi dēvatāntargata bhāratīramaṇa mukhyaprāṇāntargata asmat kuladēvatābhinna śrīpadmini puruṣōttama prēraṇayā padmini puruṣōttama prītyarthaṁ, ….. Gōtrasya, …. Śarmaṇa: Mama dharma – artha – kāma – mōkṣa prārtyarthaṁ, jñāna, bhakti vairāgya siddyarthaṁ nikhilapāpakṣaya śamana pūrvaka putra, pautra, dhana, dhān’ya, kṣēma samr̥d’dhi lōkadvaya sukhahētu, bhūdān phalaprāptai apūpa chidra samasaṅkhya varṣa sahasrāvadhi svarlōkanivāsādi phala siddyarthaṁ adhikamāsa prayukta traya trinśat apūpadānamahaṁ kariṣyē |

Apoopa dana mantra

विष्णुरूपी सहस्रांशुः सर्वपापप्रणाशनः |
अपूपान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ||
नारायण जगद्बीज भास्करप्रतिरूपक |
व्रतेनानेन पुत्रांश्च सम्पदं चाभिवर्धय ||
यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम् |
शङ्खः करतले यस्य स मे विष्णुः प्रसिदतु ||
कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिकादिना |
यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः ||
कुरुक्षेत्रमं देशः कालः पर्व द्विजो हरिः |
पृथ्वीसममिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम ||
मलानां विषुद्ध्यर्थं पापप्रशमनाय च |
पुत्रपौत्र्यादिवृद्ध्यर्थं तव दास्यामि भास्कर ||

Viṣṇurūpī sahasrānśuḥ sarvapāpapraṇāśanaḥ |
apūpānnapradānēna mama pāpaṁ vyapōhatu ||
nārāyaṇa jagadbīja bhāskarapratirūpaka |
vratēnānēna putrānśca sampadaṁ cābhivardhaya ||
yasya hastē gadācakrē garuḍō yasya vāhanam |
śaṅkhaḥ karatalē yasya sa mē viṣṇuḥ prasidatu ||
kalākāṣṭhādirūpēṇa nimēṣaghaṭikādinā |
yō vañcayati bhūtāni tasmai kālātmanē namaḥ ||
kurukṣētramaṁ dēśaḥ kālaḥ parva dvijō hariḥ |
pr̥thvīsamamidaṁ dānaṁ gr̥hāṇa puruṣōttama ||
malānāṁ viṣud’dhyarthaṁ pāpapraśamanāya ca |
putrapautryādivr̥d’dhyarthaṁ tava dāsyāmi bhāskara ||