dasa sahithya · dasara padagalu

New PDF – Tamil Book Alert

On the joyous occasion of Narasimha Jayanti, Here is a golden chance For Madhwas to download PDF (in Tamil)

“ஹரிதாசர்கள் அருளிய அற்புத ஸ்தோத்திரங்கள்
(நித்ய பிரயாணத்திற்கு உரியது)”

Thanks to My Father J. Muralidharan for sharing the PDF.

MADHWA

ಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕ ಮಧ್ವಸ್ತೋತ್ರ – Sri Granthamalika Madhwa Stotra

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಮಧ್ವ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ಮಧ್ವ ಮುನಿರಾಯ ನಿನ್ನ ಚಾರು
ತೋಯಜಾಂಘ್ರಿಯಲಿ ನಾ ಶರಣು ಅಹ
ಮಾಯೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಎನ್ನ
ಕಾಯ ವಾಙ್ಮನ ಕರ್ಮ ದೋಷ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯೋ ||  ಪ ||

ಭಾವಿ ವಿರಂಚಿ ಮಹೋಜ ಜಯಾ –
ದೇವಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ತನೂಜ ಸೂತ್ರ
ಸಂವಿದ್ ಬಲಾದಿ ಸುಭ್ರಾಜ ಶ್ರಧ್ಧಾ –
ದೇವಿ ಹೃದಬ್ಜವಿರಾಜ ಅಹ
ಇನಶಶಿ ಋಷಿಕುಲ ತಿಲಕ ಶ್ರೀವರನಂಘ್ರಿ
ವನರುಹ ನಿಷ್ಠ ಹನುಮಭೀಮ ಮಧ್ವ || 1 ||

ಜಯತು ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಕ್ತ
ಜಯದ ಮೋದದ ಅರ್ತಿಹಂತ ಕೃಷ್ಣ
ಜಯತು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಭಕ್ತ
ಜಯದ ಕ್ಷೇಮದ ಜ್ಞಾನ ಸುಖದ ಅಹ
ರಾಮವಚನ ಕಾರ್ಯರತ ಹನುಮಗೆ ನಮೋ
ನಮೋ ಕುರುಕುಲ ಹರ ಭೀಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟಗೆ || 2 ||

ಜಯತು ಶ್ರೀಹರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಕ್ತ
ಜಯದ ಹೃತ್ತಿಮಿರ ನಿರಾಸ ಮಾಳ್ಪ
ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಕಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಧ್ವ –
ರಾಯಗೆ ನಿಜಗುರು ಶ್ರೀಶ ಅಹ
ವೈದಿಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ವೇದ್ಯ ಶ್ರೀಶನ
ಹಿತದಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಾನಂದ ಮುನಿಗೆ ನಮೋ || 3 ||

ಅಸುರರು ಪುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲಿ ಸಾಧು
ಭೂಸುರರೆಂದು ತೋರುತಲಿ ವೇದ
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಪೇಳಿ ಮೋಹ
ವಶವಾಗೆ ಸುಜನರಲ್ಲಿ ಅಹ
ಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೇಯತಾಳಿ ಮಧ್ವಾಭಿದಾನದಿ
ಮೋಸ ದುರ್ಮತ ಧ್ವಾಂತ ಭಾಸ್ಕರನುದಿಸಿದಿ || 4 ||

ಮಧ್ಯಗೇಹರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ
ವಾಯುವೇ ಶಿಶುರೂಪ ತಾಳಿ ಬಲ
ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯತಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ
ಸಂನ್ಯಾಸ ಸುಪ್ರಮೋದದಲಿ ಅಹ
ಮಧ್ಯಗೇಹರ ಪುರುಷೋತ್ತಮತೀರ್ಥರ
ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆವುಂಟೇ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳಗೆ || 5 ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚ್ಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ ತೀರ್ಥ
ಗುರುಗಳ ಸೇವಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಮೋದ
ಉರುಗುಣಸಿಂಧು ನಿರ್ದೋಷನಾದ
ಶಿರಿವರನು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಹ
ಭಾರಿ ಪ್ರಸಾದವ ದಯದಿ ಬೀರಲ್ಲೇವೆ
ದೊರೆಯುವದೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದೆಯೋ ಮಧ್ವ || 6 ||

ಶ್ರೀಶ ವೇದವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ
ಭಾಷ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಯಿಲ್ಲಿ ಉಪ –
ದೇಶಕೊಂಡು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು
ವ್ಯಾಸನಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಹ
ಸರಿಯಾದ ತತ್ವಬೋಧಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾಡಿ
ಬೀರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀ ದಯದಿ
ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು ಮೂವತ್ತು ಏಳು || 7 ||

ಳಾಳುಕ ಪ್ರಿಯತಮವಾದ್ದು ಭಕ್ತಿ
ಶೀಲತ್ವ ಸುಖಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪರ –
ದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ತೋರುವುದು ಅಹ
ಪುನರಪಿ ಬದರಿಗೆ ಪೋಗಿ ಶ್ರೀಶನ ಕಂಡು
ಧನ್ಯ ಮನದಿ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದಿ || 8 ||

ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗೀತಾ
ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯ ವಿಷ್ಣು
ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವೋ –
ದ್ಯೋತ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಹ
ನಿರ್ಣಯ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ನಿರ್ಣಯ ಯಮಕ ಭಾರತ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ || 9 ||

ಸನ್ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ ತಂತ್ರಸಾರ
ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮøತಿ
ಅನುತ್ತಮ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ ಯತಿ
ಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪದಿ ಪ್ರಣವಸಾರ ಅಹ
ಉಪನಿಷದ್ಭ್ಬಾಷ್ಯವು ಹತ್ತು ಉತ್ಕಷ್ಟವು
ಷಟ್ಟ್ರಶ್ನಕಾಠಕ ಬೃºದಾರಣ್ಯಾಖ್ಯ || 10 ||

ಮನನ ಮಾಡಲು ಐತರೇಯ ಪುನಃ
ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ತೈತಿರೀಯ ಸಂ –
ಚಿಂತಿಸಲು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಬಹು
ಘನವಿದ್ಯಾಯುತವು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಅಹ
ಅರ್ಥವಣಮಾಂಡೂಕ್ಯ ತಲವ ಕಾರೋಕ್ತವು
ಸತತ ಸಂಸ್ಮರಣೀಯ ಜ್ಞಾನದಾಯಕವು || 11 ||

ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣದಿ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ನಿರ್ಣಯದಿ ಭಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವ ಬೋಧಿಸಿ ನರ –
ಸಿಂಹನ ನಖಸ್ತುತಿ ಮುದದಿ ಅಹ
ಪಠಿಸೆ ಭದ್ರದ ಕಥಾಲಕ್ಷಣದಲಿ ವಾದ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ತೋರ್ದಿಯೈನೃಹರಿಯ ನಮಿಸಿ || 12 ||

ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಆವೃತವು ಬ್ರಹ್ಮ
ಅದ್ಯಸ್ಥ ಜಗತೆಂಬ ಮತವ ತರಿದು
ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನವ ಮಾಡಿ
ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣವ ಅಹ
ನುಡಿದು ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನ ಖಂ –
ಡನವ ಉಪಾಧಿಖಂಡನ ಸಹಗೈದಿ || 13 ||

ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ಸತ್ಯ
ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುಹೃದ ಶಿರಿ
ವರನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಮೋದ ಸ್ವಾಮಿ
ಸೃಷ್ಟಾ ಪಾತಾ ಅತ್ತಾತ್ರಾಹ ಅಹ
ತತ್ವ ವಿವೇಕವು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನವು
ನಿತ್ಯ ಸುಪಠನೀಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ಕಷ್ಟ || 14 ||

ನೀನಿಂತು ನುಡಿಸಿದೀ ನುಡಿಯು ನಿನ್ನ
ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ನಾನು
ಏನೂ ಓದದ ಮಂದಮತಿಯು ನೀನು
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞನು ಜೀವೋತ್ತಮನು ಅಹ
ಎನ್ನ ಕೊರತೆಗಳ ನೀಗಿಸಿ ಹೃಸ್ಥಶ್ರೀ
‘ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ’ ನ್ನೊ ಲಿಸೋ ಎನಗೆ ಜೀಯ || 15 ||

jaya jaya jaya madhva jaya jaya
jaya madhva munirAya ninna cAru
tOyajAMGriyali nA SaraNu aha
mAyESanige priya muKyaprANanE enna
kAya vA~gmana karma dOSha mannisi kAyO || pa ||

BAvi viraMci mahOja jayA –
dEvi saMkarShaNa tanUja sUtra
saMvid balAdi suBrAja SradhdhA –
dEvi hRudabjavirAja aha
inaSaSi RuShikula tilaka SrIvaranaMGri
vanaruha niShTha hanumaBIma madhva || 1 ||

jayatu SrIhari rAmacaMdra Bakta
jayada mOdada artihaMta kRuShNa
jayatu kAruNya samudra Bakta
jayada kShEmada j~jAna suKada aha
rAmavacana kAryarata hanumage namO
namO kurukula hara BIma kRuShNEShTage || 2 ||

jayatu SrIhari vEdavyAsa Bakta
jayada hRuttimira nirAsa mALpa
sUrya svakAMti prakASa madhva –
rAyage nijaguru SrISa aha
vaidikaSAstradiMdalE vEdya SrISana
hitadi namage tOrpAnaMda munige namO || 3 ||

asuraru puTTi BUmiyali sAdhu
BUsurareMdu tOrutali vEda
SAstrakke apArtha pELi mOha
vaSavAge sujanaralli aha
SrISanAj~jEyatALi madhvABidAnadi
mOsa durmata dhvAMta BAskaranudisidi || 4 ||

madhyagEhara maneyalli muKya
vAyuvE SiSurUpa tALi bala
vayassallE yativaryaralli koMDi
saMnyAsa supramOdadali aha
madhyagEhara puruShOttamatIrthara
BAgyakke eNevuMTE mUrlOkadoLage || 5 ||

puruShOttamAccyutaprEkSha tIrtha
gurugaLa sEvisi mOkSha mOda
uruguNasiMdhu nirdOShanAda
Sirivaranu kamalAkSha aha
BAri prasAdava dayadi bIrallEve
doreyuvadeMdu bOdhisideyO madhva || 6 ||

SrISa vEdavyAsanalli gItA
BAShya samarpisi alyilli upa –
dESakoMDu mattilli baMdu
vyAsanaBiprAyadalli aha
sariyAda tatvabOdhaka graMthagaLa mADi
bIrida adhikArigaLige nI dayadi
mUlagraMthagaLu mUvattu ELu || 7 ||

LALuka priyatamavAddu Bakti
SIlatva suKaj~jAnavittu para –
dalli kaivalya tOruvudu aha
punarapi badarige pOgi SrISana kaMDu
dhanya manadi baMdu SAstra bOdhisidi || 8 ||

gItABAShyavu sUtra BAShyagItA
tAtparya sUtrANuBAShya viShNu
tatvanirNayA RugBAShya tatvO –
dyOta BAgavata tAtparya aha
nirNaya SrImahABArata tAtparya
nirNaya yamaka BArata karma nirNaya || 9 ||

sannyAya vivaraNa taMtrasAra
anuvyAKyAnavu sadAcAra smaøti
anuttama dvAdaSastOtra yati
praNava kalpadi praNavasAra aha
upaniShadBbAShyavu hattu utkaShTavu
ShaTTraSnakAThaka bRuºdAraNyAKya || 10 ||

manana mADalu aitarEya punaH
SravaNa mADalu taitirIya saM –
ciMtisalu ISAvAsya bahu
GanavidyAyutavu CAMdOgya aha
arthavaNamAMDUkya talava kArOktavu
satata saMsmaraNIya j~jAnadAyakavu || 11 ||

kRuShNAmRuta mahArNadi bAla
kRuShNa jayaMti nirNayadi Bakti
j~jAna sAdhanava bOdhisi nara –
siMhana naKastuti mudadi aha
paThise Badrada kathAlakShaNadali vAda
mADuva bage tOrdiyainRuhariya namisi || 12 ||

mAyA avidyA AvRutavu brahma
adyastha jagateMba matava taridu
mAyAvAda KaMDanava mADi
nyAya pramANa lakShaNava aha
nuDidu prapaMca mithyAtvAnumAna KaM –
Danava upAdhiKaMDana sahagaidi || 13 ||

tAratamya paMcaBEda satya
hariyE sarvOttama suhRuda Siri
varanE svataMtra pramOda svAmi
sRuShTA pAtA attAtrAha aha
tatva vivEkavu tatva saMKyAnavu
nitya supaThanIya hari sarvOtkaShTa || 14 ||

nIniMtu nuDisidI nuDiyu ninna
sannidhAnadi samarpaNeyu nAnu
EnU Odada maMdamatiyu nInu
pUrNapraj~janu jIvOttamanu aha
enna korategaLa nIgisi hRusthaSrI
‘prasanna SrInivAsa’ nno lisO enage jIya || 15 ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಹಂಸಾನಂದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಮುನಿಗಳ ಮಸ್ತಕರತುನ ಭಾರತಿರಮಣ
ತೃಣಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪ್ತನೆ ಪಾವನ ಶರೀರ
ಗುಣನಿಧಿ ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಪಂಚಪರಣ
ಅಣುಮಹತ್ತು ರೂಪನೆ ಸನಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಿಯ
ವನಜಜಾಂಡವನ್ನು ತಾಳವನೆ ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸುವ
ಘನ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಜ್ಜನಪಾಲ ಶುಭಲೋಲ
ಅನಿಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯು ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ –
ಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಾತ ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ಗೆದ್ದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಜಗ –
ಜ್ಜನಕ ಚತುರಹಸ್ತ ಮಿನಗುವ ಗದಾಪಾಣಿ
ದನುಜರ ಸದೆಬಡೆದ ರಣರಂಗಧೀರ ಶೂರ
ಇನ ಮೊದಲಾದ ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವದಾ ತೇಜ
ವನಜಾರಿಕುಲಾಧೀಶ ಮನಮುದ್ದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಆರ್ಯ , ಅನುಗಾಲ ಜಗದ್ಗುರು
ಜನುಮ ಜನುಮ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವ ಕರುಣಿ
ನೆನೆದವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಧೇನು ತರುವೆ
ಪ್ರಣವ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನಾರಾ –
ಯಣನಂಘ್ರಿ ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮನದೊಳೆಣಿಪ ಮೌನಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ನಿನ್ನಾಧೀನವೆ ಲೋಕ ನೀ ಹರಿಯಾಧೀನ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹರಿ
ನಿನ್ನಾಧಾರ ನಮಗೆ ನಿನಗಾಧಾರ ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಬೆಳಗು ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗು ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿ ಧ್ಯಾನ
ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವೆ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಿನ್ನ ಕಾಣೆವು ನಾವು ನೀ ಹರಿಯನು ಕಾಣೆ
ನಿನ್ನ ಮಾಯವು ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಮಾಯ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿ ನೀನು ಹರಿಯೊಳಗೆ
ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಭಕುತರ ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಳವುತ್ತ ಪೊಳೆದಾಡುವ ಪ್ರಾಣ
ಚಿಣ್ಣಾವತಾರ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಟ್ಠಂಗೆ ಅ –
ಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಡೆಯ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ಖಳರು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರ
ಹಳಿದು , ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಣಿಮಂತನೆಂಬುವನ
ಬಲವಂತನಹುದೆಂದು ಕರೆದು ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಇಳಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ ಭೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ
ಅಳಿದು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಮಂದಮತಿಗಳ ಮಾಡಿ
ಕುಲಮರಿಯಾದೆಗಳ ಕೆಡಿಸಿ ಜಗವ
ಬಲುಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜೀವೇಶಗೆ ಐಕ್ಯ
ತಿಳಿಸಿ ಪರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರದಂತೆ
ಹೊಲಗೆಡಿಸಪೋಗೆಂದು , ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದದಿಂದ ಪೇ –
ಳಲು , ಹರುಷವ ತಾಳಿ ಖಳನು , ಮನ –
ದೊಳು ನೆನೆದಾನಿಲನೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಿನ ವೈರ
ವಳಿತೆಂದು ಕೈಕೊಂಡು ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಸುಲಭಭಕ್ತರ ಮತಿ ಅಳಿದುಬಿಡುವೆನೆಂದು ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಚರಣಡಿ ಯಂಬೊ ಗ್ರಾಮದಲಿ ವಿವಶಳಾಗಿ
ಚರಿಸುವ ಸ್ತ್ರಿಯಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು
ದುರುಳ ಸಂಕರನೆಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಮೆರದು ಮನೋವಾಚಕಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ
ಎರಡೆಂಬೊ ವಾಕ್ಯವನು ಪೇಳದಲೆ
ತಿರುಗಿದನು ಬಹುಬಗೆ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರವನೆ ರಚಿಸಿ
ಶಿರಬಲಿತು ಧರ್ಮಗಳ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಪೇಳಿ ಉತ್ತಮ
ಪರವೆಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತ
ಇರಲು , ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಹಸಗೆಟ್ಟು ಕೇವಲ
ಮೊರೆಯಿಡಲು ಹರಿಕರುಣದಿಂದ ನೀನು
ಸುರರು ಪೊಗಳಲಾಗಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಾಜ್ಞಾ
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅವತರಿಸಿದ ವೃಕೋದರ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ

ಜನಿಸಿದೆ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯನೆ ವೇಗದಿ ನಡು
ಮನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಜ ನಾರಿಯಲಿ
ತನಯ ಲೀಲೆಯ ತೋರಿ , ಹುರಳಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಮೆದ್ದು
ಜನನಿಗಾಶ್ಚರ್ಯವ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ
ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಲಿವರ್ದನನ ಸಂಗಡ ಪೋಗಿ
ಹುಣಿಸೆ ಬೀಜದಲಿ ಸಾಲವನೆ ತಿದ್ದಿ
ತೃಣಮಾಡಿ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಯನು ಸೋಲಿಸಿ , ಆ –
ಕ್ಷಣದಲಿ ಯತಿಯಾದೆ ಜನಕನಿಂದ
ಫಣಿಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ನಾರಿಯ ರಮಣ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷನಲ್ಲಿ
ವಿನಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ –
ತನ ಪಡದಿ ಮಧ್ವಾಖ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅನಿಮಿಷ ನದಿ ದಾಟಿ ಭೂಪತಿಯ ವಂಚಿಸಿ
ಬಿನಗುಚೋರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ
ಮನೋವೇಗದಲಿ ಮಹಾಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ದನುಜಾರಿ ಇರೆ ಪೋಗಿ ನಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾ
ಅನುವಾಗಿ ಕಲಿತು ಸರ್ವದಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವ –
ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ತೆರಳಿ
ಜನುಮರಹಿತ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯನ್ನೆ ಕಂಡು ವಂ –
ದನೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಟು ಮಳಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ –
ಯನು ಪಡೆದು ಬಂದೆ , ರಜತಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ
ಇನನಂತೆ ಪೊಳೆವ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅನಂತೇಶ್ವರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಅನುದಿನ ನೆನೆಸುವ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ರಕ್ಕಸ ರೂಪ ಸಂಕರ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ತಾಮಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನ್ಯಾವ –
ರಿಸಿ , ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ ಪುಸಿಯೆಂದು ವೊರೆದು , ವೊ –
ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಸುಮವ ಬಡಿಸಿ ವೆ –
ಕ್ಕಸನಾಗಿರಲಿತ್ತ ಶ್ವಸನಾವತಾರವೆ , ನಸುನಗುತ್ತ ವೇಗ
ದಶ ಪ್ರಕರಣ ರಂಜಿಸುವ ಸೂತ್ರವೆ ನಾಲ್ಕು
ದಶ ಉಪನಿಷತ್ ಎಸೆವ ಋಗ್ಗಾಗೀತ
ಹಸನಾದೆರಡು ಭಾಷ್ಯ ತ್ರಿಸ ತಾತ್ಪರ್ಯವು
ಎಸಳು ಯಮಕಭಾರತಾಗಮ ಸದಾಚಾರ
ಕುಶಲಸ್ಮೃತಿ , ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ , ಕೃಷ್ಣ ಸು –
ರಸಮಹಾರ್ಣವ , ಮಿಸಣಿಪ ತಂತ್ರಸಾರ
ವಸುದೇವಸುತ ಜನಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯ , ಮತ್ತೆ
ಋಷಿಕಲ್ಪ , ನರಸಿಂಹ ಪೊಸಬಗೆ ನಖಸ್ತುತಿ
ನಿಶಿಕರನಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಮೂವತ್ತೇಳು
ರಸಪೂರಿತವಾದ ದರುಶನಗ್ರಂಥಗಳ ರ –
ಚಿಸಿ , ಏಕವಿಂಶತಿ ಅಸುರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಖಂ –
ಡಿಸಿ ವಾದಿಗಳ ಭಂಗಿಸಿ , ಸೋಲಿಸಿ , ಚತು –
ರ್ದಶ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೈವ ಝಷಕೇತುಪಿತನೆಂದು
ಬೆಸಸಿ ಡಂಗುರವ ಹೊಯಿಸಿ ಬಿರುದನೆ ಎತ್ತಿ
ಶಿಶುಜನರ ಉದ್ಧರಿಸಿ , ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು
ದಶದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಕೀರ್ತಿಪಸರಿಸಿ ಮೆರೆವ ವಿ –
ಕಸಿತ ವದನ , ತ್ರಿದಶರ ಮನೋಹರ
ಹಸಿದವನಂತೆ ಭುಂಜಿಸಿದೆ ಕದಳಿ ಫಲ
ವಶವೆ ಪೊಗಳಲು, ಮಾನಿಸಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ
ಶಶಿಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಜ್ಞಾನದಾತ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ದುರುಳಮೋಹಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಿರಿಗೆ ಕುಲಿಶನೆನಿಸಿ
ತರಿದು , ಸಿದ್ಧಾಂತಮತ ಪರಮತತ್ವವೇ ತಾ –
ತ್ಪರ್ಯ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಅರುಹಿ , ಮುಕ್ತಿಗೆ
ದಾರಿ ಕರೆದು , ಕರದೊಳು ತೋರಿ
ಎರಡಾರುಪುಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆಧರರ ಮಾಡಿ ಪಾ –
ಮರರ ಪಾಲಿಸಿ ತಾಮಸರ ತಮಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ
ಸಿರಿ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ; ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ಹಡಗ
ಬರುತ ನಿಲ್ಲಲು ನೋಡಿ , ಕರೆದು ಗೋಪಿಚಂದನ
ಕರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭರದಿ ದ್ವಾದಶ
ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುತ ಅದರ ಒಳಗುಳ್ಳ ಸೋ –
ದರಮಾವನವೈರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ , ಮಧ್ವ –
ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೊಳದು ನಿಂದಿರಿಸಿ ರಜತಪೀಠ
ಫುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ
ತರುವಾಯರ್ಚನಿಗೆ ನಾಲ್ಕೆರಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ
ಕರಕಮಲದಿಂದ ಪಡೆದೆ , ವರಮಧ್ಯ ತಾಳ ಮಠ
ನರಸಿಂಹ – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಇ –
ಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಇಟ್ಟು ಪರಿ ಪರಿಯಲಿಂದ ಈ ಮೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸರವೊಂದು ಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಹಕಾಯ
ಸರಸಿಜನಾಭಮುನಿ ನರಹರಿ ಮಾಧವ
ವರ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ , ಏಕೋದರ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ , ಮಹಾ –
ಶರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯ ದುರಿತನಾಶನ ಭಗವ –
ತ್ಪರನಾದ ಸತ್ಯತೀರ್ಥ ತರುವಾಯ ನಾರಾಯಣಾ –
ಚಾರ್ಯಯೆಂಬೊ ಶಿಷ್ಯರನ ಪಡೆದು ಅ –
ವರ ಗುರುಭಾವನೆಯಿದ್ದಿನಿತು
ಅರುಹಿ , ಮೂಲರಾಮನ್ನ ಚರಣವನ್ನ ಭಜಿಸಿ
ಧರೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು , ಇಹ – ಪರದಲ್ಲಿ ಬೋಧವೆಂಬೊ
ಚರಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ , ಮರಳೆ ಸುರರು ಕುಸುಮ
ವರುಷವ ಕರೆಯಲು , ಬದರಿಗೆ ಪೋಗುತ ದಿವ್ಯ
ಕರಬೀಸಿ , ಸತ್ಯತೀರ್ಥರ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಳಕಟ್ಟಿದೆ
ನಿರುತ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ನ ಕರುಣವನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ವರವಿದ್ಯ ವೋದುವ ಪರಮಗುರುವೆ ಸತ್ಯ
ಕರದಂಡವನ್ನು ತಿರುಹಿ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆವ
ಪರಿ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ವಿರಕ್ತ
ಎರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಅರಿತಷ್ಟು ಪೇಳಿದೆ
ಹಿರಿದು ವರ್ಣಿಸೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ
ತರಳತನದಲಿಂದ ಗಿರಿಯ ಧುಮುಕಿದವನೆ
ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ
ಎರವು ಮಾಡದೆ ಎನ್ನಂತರಯಾಮಿಯಾಗಿಪ್ಪನೆ
ಪರಿಪಾಲಿಸು ನಿಜ ಶರಣರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು
ಜರಮರಣ ರಹಿತ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಎರಡೊಂದವತಾರ ಧರಿಸಿದ ಧರ್ಮಶೀಲ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅದ್ವೈತಮತ ಕೋಲಾಹಲ ರಿಪುಮಸ್ತಕ ಶೂಲ
ಮಧ್ವರಾಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಿಯ ॥

SrI sumadhvavijaya stOtra suLAdi

rAga haMsAnaMdi

dhruvatALa

munigaLa mastakaratuna BAratiramaNa
tRuNamodalAda vyAptane pAvana SarIra
guNanidhi pavamAna pavamAna paMcaparaNa
aNumahattu rUpane sanakAdigaLa priya
vanajajAMDavannu tALavane mADi bArisuva
Gana samarthane sajjanapAla SuBalOla
anila pradhAnavAyu hanuma BIma madhva –
muni j~jAnadAta karaNABimAnigaLa
gaNane mADade gedda animitta baMdhu jaga –
jjanaka caturahasta minaguva gadApANi
danujara sadebaDeda raNaraMgadhIra SUra
ina modalAda ThAvinali sarvadA tEja
vanajArikulAdhISa manamuddu pUrNapraj~ja
praNatArtihara Arya , anugAla jagadguru
januma januma sAdhana mADisuva karuNi
nenedavarige ciMtAmaNi suradhEnu taruve
praNava mUruti namma vijayaviTThala nArA –
yaNanaMGri guptadalli manadoLeNipa mauni || 1 ||

maTTatALa

ninnAdhInave lOka nI hariyAdhIna
ninna prEraNe jagake ninage prEraNe hari
ninnAdhAra namage ninagAdhAra hari
ninna beLagu jagake ninage beLagu hari
ninna dhyAna namage ninage hari dhyAna
ninna stOtrave namage ninage hariya stOtra
ninna kANevu nAvu nI hariyanu kANe
ninna mAyavu namage ninage harimAya
ninnoLage hari nInu hariyoLage
anyOnyavAgi Bakutara manadalli
kaNNige poLavutta poLedADuva prANa
ciNNAvatAra SrIvijayaviTThaMge a –
cCinna BaktanAda sanyAsigaLoDeya || 2 ||

rUpakatALa

kali modalAda KaLaru satkarma mADuvara
haLidu , yOcane mADi maNimaMtaneMbuvana
balavaMtanahudeMdu karedu upadESisi
iLiyoLu janisi BEdArthaj~jAnavella
aLidu sajjanarannu maMdamatigaLa mADi
kulamariyAdegaLa keDisi jagava
balumithyaveMdu sthApisi jIvESage aikya
tiLisi paragatiya mArga tOradaMte
holageDisapOgeMdu , mannisi mudadiMda pE –
Lalu , haruShava tALi KaLanu , mana –
doLu nenedAnilane ninna aMdina vaira
vaLiteMdu kaikoMDu vijayaviTThalanna
sulaBaBaktara mati aLidubiDuveneMdu || 3 ||

JaMpitALa

caraNaDi yaMbo grAmadali vivaSaLAgi
carisuva striyaLalli janisi baMdu
duruLa saMkaraneMbO nAmadalli dhareyoLage
meradu manOvAcakAyadalli tAnAgi
eraDeMbo vAkyavanu pELadale
tirugidanu bahubage duHSAstravane racisi
Sirabalitu dharmagaLa nirAkarisi
paramAtmage nirguNa pELi uttama
paravella jIvaralli sAdhisutta
iralu , sajjanarella hasageTTu kEvala
moreyiDalu harikaruNadiMda nInu
suraru pogaLalAgi vijayaviTThalanAj~jA
Siradalli dharisi avatarisida vRukOdara || 4 ||

tripuTatALa

janiside paraSuklatrayane vEgadi naDu
maneya brAhmaNa nija nAriyali
tanaya lIleya tOri , huraLi guggari meddu
jananigAScaryava migilenisi
kuNidADi balivardanana saMgaDa pOgi
huNise bIjadali sAlavane tiddi
tRuNamADi SivaSAstriyanu sOlisi , A –
kShaNadali yatiyAde janakaniMda
PaNiyAdyarige guruvAda nAriya ramaNa
anusarisi acyuta prEkShanalli
vinayadali pOgi niyamavAgi SiShya –
tana paDadi madhvAKya nAmadalli
animiSha nadi dATi BUpatiya vaMcisi
binagucOrarannu mOsagoLisi
manOvEgadali mahAbadarikASramadalli
danujAri ire pOgi namisi vidyA
anuvAgi kalitu sarvadA allidda sarva –
munigaLiMda pUjegoMDu teraLi
janumarahita vyAsa muniyanne kaMDu vaM –
dane mADi , eMTu maLala muTTige –
yanu paDedu baMde , rajatapIThapuradalli
inanaMte poLeva AnaMdatIrtha
guNapUrNa anaMtESvara vijayaviTThalanna
anudina nenesuva vaiShNavAcArya || 5 ||

aTTatALa

vasudhiyoLage rakkasa rUpa saMkara
masadu matsarisi tAmasaSAstragaLa nyAva –
risi , nirmalaj~jAna pusiyeMdu voredu , vo –
lisikoMDu avarige Basumava baDisi ve –
kkasanAgiralitta SvasanAvatArave , nasunagutta vEga
daSa prakaraNa raMjisuva sUtrave nAlku
daSa upaniShat eseva RuggAgIta
hasanAderaDu BAShya trisa tAtparyavu
esaLu yamakaBAratAgama sadAcAra
kuSalasmRuti , dvAdaSa stOtra , kRuShNa su –
rasamahArNava , misaNipa taMtrasAra
vasudEvasuta janisida nirNaya , matte
RuShikalpa , narasiMha posabage naKastuti
niSikaranaMte SOBisuva mUvattELu
rasapUritavAda daruSanagraMthagaLa ra –
cisi , EkaviMSati asura BAShyagaLa KaM –
Disi vAdigaLa BaMgisi , sOlisi , catu –
rdaSa lOkakke daiva JaShakEtupitaneMdu
besasi DaMgurava hoyisi birudane etti
SiSujanara uddharisi , pogaLisikoMDu
daSadikkinoLu kIrtipasarisi mereva vi –
kasita vadana , tridaSara manOhara
hasidavanaMte BuMjiside kadaLi Pala
vaSave pogaLalu, mAnisage nimma mahime
SaSikOTi lAvaNya vijayaviTThalanaMGri
vaSa mADikoMDu saMtasaj~jAnadAta || 6 ||

AditALa

duruLamOhaka SAstragirige kuliSanenisi
taridu , siddhAMtamata paramatatvavE tA –
tparya guNatAratamya aruhi , muktige
dAri karedu , karadoLu tOri
eraDArupuMDra mudredharara mADi pA –
marara pAlisi tAmasara tamasige aTTi
siri pati prIti baDisi ; SaradhiyoLage haDaga
baruta nillalu nODi , karedu gOpicaMdana
karaNe tegedukoMDu Baradi dvAdaSa
stOtrava mADuta adara oLaguLLa sO –
daramAvanavairiya nirIkShisi , madhva –
sarOvaradalli toLadu niMdirisi rajatapITha
Puradalli utsAhadi sarasadalli pUjisi
taruvAyarcanige nAlkeraDu sanyAsigaLa
karakamaladiMda paDede , varamadhya tALa maTha
narasiMha – subrahmaNya parama kShEtradali i –
bbaru yatigaLa iTTu pari pariyaliMda I mUru
kShEtra vAsaravoMdu biDade saMcarisida mahakAya
sarasijanABamuni narahari mAdhava
vara akShOBya , EkOdara viShNutIrtha , mahA –
SaraNa trivikramArya duritanASana Bagava –
tparanAda satyatIrtha taruvAya nArAyaNA –
cAryayeMbo SiShyarana paDedu a –
vara guruBAvaneyiddinitu
aruhi , mUlarAmanna caraNavanna Bajisi
dhareyoLagiTTu , iha – paradalli bOdhaveMbo
cariteyannu tOrisi , maraLe suraru kusuma
varuShava kareyalu , badarige pOguta divya
karabIsi , satyatIrthara tirugi sthaLakaTTide
niruta vEdavyAsanna karuNavane saMpAdisi
varavidya vOduva paramaguruve satya
karadaMDavannu tiruhi nellu beLeva
pari mADida Sakta parama j~jAni virakta
eraguve ninna lIle aritaShTu pELide
hiridu varNise namma hiriyaru ballarayya
taraLatanadaliMda giriya dhumukidavane
sarigANe ninagelli sarigANe ninagelli
eravu mADade ennaMtarayAmiyAgippane
paripAlisu nija SaraNaroLage iTTu
jaramaraNa rahita vijayaviTThalanna
eraDoMdavatAra dharisida dharmaSIla || 7 ||

jate

advaitamata kOlAhala ripumastaka SUla
madhvarAya vijayaviTThalanna mahApriya ||

raghavendra

Sri Raghavendra Stotra (Audio) by V.V. Prasanna

With Rayaru aradhane around the corner, I am glad to share with you all the wonderful work of Mr. V.V. Prasanna. Please do listen and extend your support by sharing it with your family and friends. Everyone should experience this divine rendition.

Visuals and audio complement each other and give goosebumps every time we listen.

Link for sharing: https://www.youtube.com/watch?v=b8wuWbWB-Yg

MADHWA · raghavendra

sri guru jai guru raghavendra

 ಶ್ರೀ ಗುರು ಜೈ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||ಪ||

ದೀನ ದಯಾಪರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಾನ ಲೋಲ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಾನ ವಿಶಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||1||

ದ್ವಿಜವರ ವಂದಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಜನರ ಪಾಲಕನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕಮನೀ ಯಾನನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವಿಮಲ ಮಾನಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||2||

ವೀಣಾ ಚತುರನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವೇಣುಗಾನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಿಮಳ ರಚಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಿಹರಿಸೈಭವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||3||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಂಶನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಆಹ್ಲಾದವ ಕೊಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವಾಸುಕಿಯೆಂಶನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವ್ಯಾಸ ಯತಿಯು ನೀನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||4||

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ದಾಶರಥಿಯ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮೂಲ ರಾಮಾರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಬಾಲನ ಪೊರೆದೆಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ    ||5||

ಕಾಮಿತ ಫಲದನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪ್ರೇಮವಿದೆಯೆನ್ನೊಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಂಧಲೇಪ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||6||

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕಂದನೆಂದು ತಿಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮೂಢಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಅವನಾದಿಗೊಡೆಯನಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ …. ||7||

ಭಕ್ತ ಜನಾಶ್ರಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶಕ್ತ ನೀನೆ ಸರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಾಸಿರ ವಂದ್ಯನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕ್ಲೇಶದರಿಸಿ ಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ……. ||8||

ಮಂತ್ರಾಲಯ ದೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಂತಾಪವ ಕಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸರ್ವಜನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||9||

ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಡಿಪುದು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಾಷ್ಠಾಂಗವು ನಿನಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ||10||

ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಗುಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶರಣರ ಸುರವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಮ ಪುರುಷಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||11||

ಪತಿತ ಪಾವನನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸತತ ಭಜಿತಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕರುಣಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವರಗುರು ರಾಜನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||12||

ಚಿಂಚಿತಾರ್ಥಪ್ರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿಠಲನಾಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜಯ ಮಂಗಳ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||13||

SrI guru jai guru ragavendra
Srita jana pAlaka ragavendra ||pa||

dIna dayApara ragavendra
j~jAna nidhiyE SrI ragavendra
gAna lOla SrI ragavendra
gAna viSArada SrI ragavendra ||1||

dvijavara vaMdita ragavendra
sujanara pAlakane ragavendra
kamanI yAnana ragavendra
vimala mAnasane ragavendra ||2||

vINA caturane ragavendra
vENugAna priya ragavendra
parimaLa racisida ragavendra
pariharisaiBava ragavendra ||3||

prahlAdaMSane ragavendra
AhlAdava koDu ragavendra
vAsukiyeMSana ragavendra
vyAsa yatiyu nInE ragavendra ||4||

SrI sudhIMdra suta ragavendra
dASarathiya priya ragavendra
mUla rAmArcaka ragavendra
bAlana poredeyO ragavendra ||5||

kAmita Paladane ragavendra
prEmavideyennoLu ragavendra
gaMdhalEpa priya ragavendra
suMdara mUruti ragavendra ||6||

taMde tAyi nIne ragavendra
kaMdaneMdu tiLi ragavendra
mUDhagitte j~jAna ragavendra
avanAdigoDeyanAda ragavendra …. ||7||

Bakta janASraya ragavendra
Sakta nIne sari ragavendra
sAsira vaMdyane ragavendra
klESadarisi pore ragavendra ……. ||8||

maMtrAlaya dore ragavendra
saMtApava kaLe ragavendra
sarvaSakta nIne ragavendra
sarvajana priya ragavendra ||9||

SAMta mUrti SrI ragavendra
BrAMtiya biDipudu ragavendra
kRuShNamUrti SrI ragavendra
sAShThAMgavu ninage ragavendra||10||

agaNita mahimane ragavendra
suguNa guNArNava ragavendra
SaraNara suravara ragavendra
parama puruShapore ragavendra ||11||

patita pAvanane ragavendra
satata Bajitapore ragavendra
karuNigaLarasane ragavendra
varaguru rAjane ragavendra ||12||

ciMcitArthaprada ragavendra
SrIkAMta viThalanAtha ragavendra
jaya maMgaLa guru ragavendra
jaya SuBa maMgaLa ragavendra ||13||

MADHWA · pranesha dasaru · sulaadhi

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಭೈರವಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ
ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರವನೂ
ಈ ವಸುಧಿಯೊಳು ತ್ರಿವಿಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಶ್ರೀವರ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತು
ಸ್ಥಾವರಚೇತನ ಜಗಕೆ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ
ಜೀವ ಭಿನ್ನನು ಕಾಣೋ ಸರ್ವೇಶ
ಪಾವನವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಭಾರತ ವರ
ಭಾವುಕ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ
ಈ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಗಮ್ಯ
ಆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕೇವಲವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ
ಯಾವದ್ವೇದಾರ್ಥವ ವಿಚಾರಿಸೆ
ಆವಾವ ಬಗೆಯಿಂದ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
ಭಾವಜ್ಞ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ
ಈ ವಿಧವಾದ ಈಕ್ಷತೇ ಕರ್ಮನೆನಿಸುವ
ಈ ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ –
ತ್ವವ ಪೇಳದ ಪಾಪಿಗೆ ಏನೆಂಬೇ
ದೇವೇಶನಾದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನ
ಈ ವಿಧ ತಿಳಿವುದು ಕಾವ ಕರುಣಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೈಯ್ಯಾ
ಪ್ರಕಟದಿಂದ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು
ಯುಕುತಿವಂತರು ಕೇಳಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಅಖಿಳ ಚತುರ್ವಿಧ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಅಕಳಂಕತ್ವದಲಿ ವಾಚ್ಯ ಪರಮ ವಾಚ್ಯ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಶ್ರುತಿ
ದೋಷಿ ನ್ಯಾಯಾಪೇತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ಈಸೇಸು ವಿರೋಧವು ಹರಿ ವಾಚ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸೂಸಿ ಬಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವಾ
ಘಾಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಬಾಧಕ ಪೇಳಿ
ಘಾಸಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ ವಿರೋಧವ
ಈ ಸೊಲ್ಲು ಪುಶಿಯಲ್ಲ ವೇದವಚನ ಸಿದ್ಧ
ಲೇಶ ಸಂದೇಹವಗೊಳಸಲ್ಲದು
ತಾಸು ತಾಸಿಗೆ ಇದನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀಶನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಡಿರೊ ನಿತ್ಯ
ಈಶ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ನೋಳ್ಪ ಕರುಣದಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಗತಿ ಮುಖ್ಯ
ದುರ್ಗಮ ದುಃಖಗಳ ತಿಳಿದು ನಿರ್ವೇದದಿ
ಭಾರ್ಗವಿರಮಣನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಗಳ
ನಿರ್ಗತದಲಿ ತಿಳಿದು ಹರುಷದಿ ತನು ಉಬ್ಬಿ
ನಿರ್ಗಮವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ದುರ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗವ ದೂರದಿ ಬಿಟ್ಟಪ –
ವರ್ಗಪ್ರದಾ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನುಸರಿಸಿ
ನಿರ್ಗಮಿಸದಲೆ ಧೇನಿಸಿದರೆ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ
ಸರ್ಗದಿ ವಿಮಲ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗವನೀವನು ಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ವಾ –
ಲಗೈಸಿಕೊಂಬನು ಕರುಣಾದಿಂದೀ ಬಗೆ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಈ ತರುವಾಯದಿ ಅಖಿಳ ಜನರಕರ್ಮ
ವ್ರಾತವ ಕಳೆವನು ವಧುನವ ಮೊನೆ ಮಾಡಿ
ಈ ತರುಣೀಶನು ಸಕಲ ಜೀವರದೇಹ
ಘಾತ ವಿಕ್ರಾಂತಿ ಭೇದದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ
ನೀತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀರಜಭವನಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬನು
ವೀತಲಿಂಗರ ಮಾಡಿ ವಿಧಿಮುಖರೆಲ್ಲರ
ಈ ತರುವಾಯ ದಿನಭುಂಜಿಸಿರಭೋಗ
ಜಾತವ ಕೊಡುತಲಿ ಜನನ ಮರಣನೀಗೆ
ವಾತಜನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಈ ತೆರದಲಿ ಜೀವಜಾತರ ಪಾಲಿಪಾ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ದೋಷರಹಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದರಿದರೆ
ವಾಸುದೇವ ವೊಲಿವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ॥

rAga: Bairavi
dhruvatALa
SrIviShNuvina divya SravaNa manana dhyAna
I vidhavAda vicAravanU
I vasudhiyoLu trividhAdhikArigaLu
BAva Suddhiyalli bahu bage vicArisi
SrIvara karuNisi tannaparOkShavittu
sthAvaracEtana jagake janmAdikartA
jIva Binnanu kANO sarvESa
pAvanavAda nAlku vEda BArata vara
BAvuka paMcarAtra mUlarAmAyaNa
I vidhavAda SAstrakagamya
A upakrama upasaMhAra aByAsa
kEvalavAda upapatti modalAda liMgadiMda
yAvadvEdArthava vicArise
AvAva bageyiMda hariyE sarvOttama
BAvaj~ja janarella tiLidu nODi
I vidhavAda IkShatE karmanenisuva
I vAsudEvage samastavAda SabdavAcya –
tvava pELada pApige EneMbE
dEvESanAda prANESaviTThalana
I vidha tiLivudu kAva karuNi || 1 ||

maTTatALa
sakala SabdagaLu nAlku vidhavaiyyA
prakaTadiMda tatra prasiddha kelavu
yukutivaMtaru kELi anyatra prasiddha
aKiLa caturvidha vacanagaLiMda prANESaviTThala
akaLaMkatvadali vAcya parama vAcya || 2 ||

triviDitALa
I SabdagaLigella yukta samaya Sruti
dOShi nyAyApEta SrutigaLiMda
IsEsu virOdhavu hari vAcyatvadalli
sUsi baMdaru vEdavyAsadEvA
GAsi illadaMte prabala bAdhaka pELi
GAsiya biDisida virOdhava
I sollu puSiyalla vEdavacana siddha
lESa saMdEhavagoLasalladu
tAsu tAsige idane smarisi adhikArigaLu
dOSharahita j~jAnAnaMdapUrNa
SrISanobbane eMdu tiLidu pADiro nitya
ISa prANESaviTThala nOLpa karuNadi || 3 ||

aTTatALa
svargAdigaLalli gati agati muKya
durgama duHKagaLa tiLidu nirvEdadi
BArgaviramaNana atiSaya mahimegaLa
nirgatadali tiLidu haruShadi tanu ubbi
nirgamavillada Bakuti saMpAdisi
durgati mArgava dUradi biTTapa –
vargapradA tanna yOgyateyanusarisi
nirgamisadale dhEnisidare karuNAbdhi
sargadi vimala tannaparOkSha
mArgavanIvanu mige kaDime Agade
svargApavargadi prANESaviTThala vA –
lagaisikoMbanu karuNAdiMdI bage || 4 ||

AditALa

I taruvAyadi aKiLa janarakarma
vrAtava kaLevanu vadhunava mone mADi
I taruNISanu sakala jIvaradEha
GAta vikrAMti BEdadi arcirAdi
nItamArgadiMda nIrajaBavaniMda
prItiyiMdali tanna sErisikoMbanu
vItaliMgara mADi vidhimuKarellara
I taruvAya dinaBuMjisiraBOga
jAtava koDutali janana maraNanIge
vAtajanaka namma prANESaviTThala
I teradali jIvajAtara pAlipA || 5 ||

jate
dOSharahita guNapUrNaneMdaridare
vAsudEva voliva prANESaviTThala ||

dashavatharam · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ/Dashavathara suladi

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಓಡ್ಯಾಡಿ ನಾರುವುದೇನೊ ಮಂ –
ದರವ ಹೊತ್ತು ನೀ ಧರನಾ ಹೊರುವುದೇನು
ಊರು (ಉರು) ಬಗೆದು ಕರುಳ್ಹಾರ ಹಾಕುವುದೇನು
ದೂರ ಬೆಳೆದು ಸುಳ್ಳ ಪೋರನೆನಿಪದೇನು
ದೂರಾಗಿ ಜನನಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳೇನು
ನಾರುಟ್ಯಾರಣ್ಯದಿ ನಾರಿ ಬಿಡುವುದೇನು ಅ –
ಪಾರ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಸಾರ ಘೋರವಿದೇನು
ಜಾರಾಗಿ ಜನಕೆ ಶರೀರ ತೋರುವುದೇನು
ಕ್ರೂರ ಕಲಿಗಳ ನೀ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದೇನು
ಧೀರ ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಲ್ಲಬಾರದೇನು
ಮಾರಜನಕ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೇನೊ ಮರೆಯದಂತಿರೊ ॥ 1 ॥

ಮಠ್ಯತಾಳ

ನೀರಶಯನನೆ ನಿಂತು ಕೇಳೆನಮಾತು ನೀ ದಶ ಅವ –
ತಾರ ಆಗಲೀ ಪರಿಯಿಂದ
ದಾರಿಂದ ನಿನಗೇನುದ್ಧಾರವಾಗುವುದೇನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೀನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ
ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಪಾದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ
ಭುವನಾಧಿಪತಿಯೆ ನೀ ಬಹುಮಾನಕರ್ತನೆ
ಅವನಿಪಾಲಕ ನಿನ್ನವನೆಂದು ರಕ್ಷಿಸಿ
ಜವನ ಪುರದ ಹಾದಿ ಮೆಟ್ಟಿಸದಿರೆನ್ನ
ಜನನ ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಕಾಲಕು ನೀನೆ
ಜನನಿ ಜನಕರು ಹಿಂದೆಷ್ಟೋ ಮುಂದೆಣಿಕಿಲ್ಲ
ವನಜಪತಿಯೆ ವೈಸಲಿ ಬೇಕೊ ಎನಭಾರ
ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೊ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೀಗೆನ್ನ ಮಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೊ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ನೇಮ ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಿಟ್ಟವಗ್ಯಾಕೆ
ಸ್ನಾನವ್ಯಾತಕೆ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತನಾಗದೆ
ಮೌನ ಮಂತ್ರವು ಯಾಕೆ ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ
ದಾನವ್ಯಾತಕೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಬಿಡದಲೆ
ಆನಕದುಂದುಭಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳು
ಗಾನವ್ಯಾತಕೆ ಗಾರ್ದಭಸ್ವರನಂದದಿ
ಧೇನುಪಾಲಕನ ಬಿಟ್ಟೇನು ಕರ್ಮಂಗಳ
ಮಾಡಿದರದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ
ನಾಲಿಗಿಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲದರಿಂದ
ನಾದವುಂಟಾಗೋದೇ ನಾಕಾಣೆನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವು
ನಾಲಿಗೆಲಿರಲು ನರಕಭಯವಿಲ್ಲವು
ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ ಭವ –
ಸಾಗರ ದಾಟಿಸಿ ಸುಖದಿಂದಿಡುವುದೊ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಮಗನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಜಾಮಿಳನ ನೋಡು
ಸುಜನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುರರಿಂದ ಮಾನಿತನಾದ
ಭುಜಬಲಿಯಾದ ಧ್ರುವ ನಿಜಲೋಕದಲ್ಲಿಹ
ಭಜಿಸುತ ಬಂದ ದರಿದ್ರ ಧನಿಕನಾದ
ಅಜಭವ ನಾರಂದ ಸುರಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಪದವ ಭಜಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆದರಾನಂದವ
ವಧೆಯ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಾತಗೆ ನಿಜರೂಪ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಿನ್ನ ಕರುಣವೆಷ್ಟೊ
ಮದವೇರಿದ ಗಜ ಒದರುತಿರಲು ಕಾಲು
ಕೆದರೊ ಮಕರಿ ಹಲ್ಲ ಮುರಿದ ಮುರಾರಿಯೆ
ಒದೆಯ ಬಂದವರಿಗೆಷ್ಟ್ವೊಂದಿಸಿ ಉಪಚಾರ
ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಳಿಂಗನುಳುಹಿದೊ
ಹೊಯ್ದ ಬಾಣದಿ ಭೀಷ್ಮ ಎಯ್ದಿದನೊ ವೈಕುಂಠ
ಒಯ್ದು ನೂರೆಣಿಕೆಯಿಂದಾದನೊ ನಿನ ಬಂಟ
ಐದುಮಂದಿಗೆ ಸತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿವ್ಯಸನ
ಬಿಡಿಸಿ ಅಕ್ಷಯವಸನವಿತ್ತು ದಾರಿಯಾದೆ
ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನಂಗಾಲು ಸೋಕಲು ದೋಷ
ಕಳೆದು ನಿರ್ಮಲದೇಹ ಆದಳಾಗಹಲ್ಯೆ
ಬಡಿವಾರವೇನೊ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಿನಕೀರ್ತಿ
ನಡೆವೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಳಲ್ಲದೆ
ಅಡಿಗೆರಗುವೆನೊ ಅನಂತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ
ಪಿಡಿಯೆನ್ನ ಕೈಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಯ್ಯ ॥ 4 ॥

ಝಂಪೆತಾಳ

ವಾಸುದೇವನೆ ನೀನು ವಸುದೇವನ ಸುತನೆ
ವಾಸವಿ ಸಖನಾದ ಸಾಸಿರಫಣಿಶಯನ
ದೇಶದೇಶದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಏ ಸಿರಿಪತಿ ಕೇಳೊ
ಮೋಸವಾದ ಭವಪಾಶದೊಳಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ
ಘಾಸಿಯಾಗಲು ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ
ಈಶ ಜೀವರಿಗಿನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ನೀನಾಗಿ
ಬ್ಯಾಸರದಲೆ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವ ನೀಡಿ
ನಾಶರಹಿತ ನಿನಗೆ ನಾ ಸೆರಗೊಡ್ಡುವೆನು
ಆಶೀರ್ವಾದವನೆ ಮಾಡೊ ಮಹಾಪುರುಷ
ಕ್ಲೇಶ ದೋಷಗಳೆಂಬೊ ಕೇಡು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆಯೊ ಉ –
ದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡತ್ಯಲ್ಲ
ದೋಷದೂರನೆ ಎನ್ನ ದೂರನೋಡುವುದ್ಯಾಕೊ
ಭೂಸುರರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಸಂ –
ತೋಷ ಸದಾನಂದ ನೀಡೊ ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಎಷ್ಟಪರಾಧಿ ನಾನಾದರು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಿನ –
ಗಪಕೀರ್ತಿ ಬಾಹುದೋ ನಾನರಿಯೆ ॥

rAga AnaMdaBairavi

dhruvatALa

vAridhiyoLage ODyADi nAruvudEno maM –
darava hottu nI dharanA horuvudEnu
Uru (uru) bagedu karuLhAra hAkuvudEnu
dUra beLedu suLLa pOranenipadEnu
dUrAgi janani koMda svArasyagaLEnu
nAruTyAraNyadi nAri biDuvudEnu a –
pAra heMDira saMsAra GOravidEnu
jArAgi janake SarIra tOruvudEnu
krUra kaligaLa nI saMhAra mADuvudEnu
dhIra nammeduru nillabAradEnu
mArajanaka BImESakRuShNane
mareyAgiddarEno mareyadaMtiro || 1 ||

maThyatALa

nIraSayanane niMtu kELenamAtu nI daSa ava –
tAra AgalI pariyiMda
dAriMda ninagEnuddhAravAguvudEno svAmi SrIramaNane
kAruNyanidhi kAmadhEnu kalpavRukSha nIneMdu tiLididde
gO vRuMdAvana pAda gOvardhanOddhAra
BuvanAdhipatiye nI bahumAnakartane
avanipAlaka ninnavaneMdu rakShisi
javana purada hAdi meTTisadirenna
janana maraNa sthiti jAtakAlaku nIne
janani janakaru hiMdeShTO muMdeNikilla
vanajapatiye vaisali bEko enaBAra
nanagU ninagU biTTiddallo BImESakRuShNa
anumAnavyAtakIgenna mAna kAydukoLLo || 2 ||

rUpakatALa

nEma nityavu ninna nAma biTTavagyAke
snAnavyAtake nirmalacittanAgade
mauna maMtravu yAke manaSuddhiyillade
dAnavyAtake kAmakrOdhava biDadale
AnakaduMduBigaLillade adaroLu
gAnavyAtake gArdaBasvaranaMdadi
dhEnupAlakana biTTEnu karmaMgaLa
mADidaradu vyartha Aguvudallade
nAligillada gaMTe bArisaladariMda
nAdavuMTAgOdE nAkANenellellU
nArAyaNaneMbo nAlku akSharavu
nAligeliralu narakaBayavillavu
SrI BUramaNa BImESakRuShNane Bava –
sAgara dATisi suKadiMdiDuvudo || 3 ||

aTTatALa

magana karedu mukti paDedajAmiLana nODu
sujana prahlAda surariMda mAnitanAda
BujabaliyAda dhruva nijalOkadalliha
Bajisuta baMda daridra dhanikanAda
ajaBava nAraMda suramunigaLu ninna
padava Bajisi muktipaDedarAnaMdava
vadheya mADisalu baMdAtage nijarUpa
nadiyalli tOrida ninna karuNaveShTo
madavErida gaja odarutiralu kAlu
kedaro makari halla murida murAriye
odeya baMdavarigeShTvoMdisi upacAra
maige sutti kaccida kALiMganuLuhido
hoyda bANadi BIShma eydidano vaikuMTha
oydu nUreNikeyiMdAdano nina baMTa
aidumaMdige satiyAda draupadivyasana
biDisi akShayavasanavittu dAriyAde
adButa mahimanaMgAlu sOkalu dOSha
kaLedu nirmaladEha AdaLAgahalye
baDivAravEno BaktariMda ninakIrti
naDevOdu hadinAlku lOkadoLallade
aDigeraguveno anaMta hastagaLiMda
piDiyenna kaiya BImESakRuShNa nammayya || 4 ||

JaMpetALa

vAsudEvane nInu vasudEvana sutane
vAsavi saKanAda sAsiraPaNiSayana
dESadESadi vyApta E siripati kELo
mOsavAda BavapASadoLage silki
GAsiyAgalu nODi tamASheyAgide ninage
ISa jIvariginnU uttama nInAgi
byAsaradale bEDidiShTArthava nIDi
nASarahita ninage nA seragoDDuvenu
ASIrvAdavane mADo mahApuruSha
klESa dOShagaLeMbo kEDu kaDege tegeyo u –
dAsIna mADuvudu uttama naDatyalla
dOShadUrane enna dUranODuvudyAko
BUsurarige oDeyanAda BImESakRuShNa saM –
tOSha sadAnaMda nIDo enage gOviMda || 5 ||

jate

eShTaparAdhi nAnAdaru BImESakRuShNa nina –
gapakIrti bAhudO nAnariye ||

MADHWA · purandara dasaru · sulaadhi

Sundara kanda suladhi / ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಅಯ್ಯಯ್ಯ! ಕೈಕೆ ಮುನಿದರೆ ಏನವ್ವ ! |
ದೀವೌಕಸರನಾಳುವ ನಿನ್ನ ಅದ್ವೈತತನವು |
ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೋಹುದೆ ಪ್ರಭುವೆ |
ಅಯ್ಯ ಮಂಥರೆ ಜರಿದರೆ ಪಂತಿದೇರ ನಾಳುವ |
ನಿನ್ನ ಲೋಕತಿಂತಿಣಿಯ ಗೆಲುವ ಶೀಲ ಬಹುದೆ |
ವಿಭುವೆ ಅಯ್ಯ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಿರೆ |
ತರುಲತೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಚೇತನ ವೃಂದಕೆ |
ಮುಕುತಿಯನಿತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹೋಹುದೆ ಅಯ್ಯ |
ಆರುಮುನಿದರೆ ಆರು ಜರೆದರೆ ಆರೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ |
ಹೀನವುಂಟೆ? ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿರೂಪನೆ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯ |
ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಲಕ್ಷಣಾಗ್ರಜ ಹನುಮನನಾಳ್ದ |
ರಾಮ ರಾಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಯ್ಯ ||1||
ಮುಟ್ಟತಾಳ
ತುಂಗ ವಕ್ಷ ತುರೀಯ ಮೂರುತಿಯ |
ರಥಾಂಗ ಪಾಣಿಯ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯ ತರಣಿ ತೇಜನ |
ಅಂಗನೆಯರ ಮನವ ಸೊರೆಗೊಂಬನ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ತರಣಿತೇಜನ ತಂಗಲೇಕೆ ತಗರಲೇಕೆ |
ಸಾರಂಗದಾಮನೊಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ |
ರಂಗೇಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂಗಳಾಂಗ |
ಒಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ ||2||
ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅರಿದನೊಬ್ಬ ನಾಸಿಕವ ನಿನ್ನನುಜೆಯ |
ಪುರವನುರುಪಿ ದಾನವರ ಗೆದ್ದನೊಬ್ಬ |
ಶರನಿಧಿಯ ದಾಂಟಿದನೊಬ್ಬ |
ಸಿರಿ ಮುಡಿಯ ಮುಕುಟವ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟನೊಬ್ಬ |
ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ ತೋಟಿ ಬೇಡ |
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕು ಬದುಕುವ ಬಾರೆಲೊ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ||3||
ಆದಿ ತಾಳ (ಅಟ್ಟತಾಳ?)
ರಾಮರಾಮ ಎನುತ ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಂಟಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮೆನುತ ಅಸುರರ ಗೆಲಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ಭೂಮಿ ಸುತೆಯ ಪಾದವ ಕಂಡು |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ |
ಉಂಗುರವಿತ್ತ ರಾಮನರ್ಧಾಂಗಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ತೈಸು ಎನುತ ||4||
ಏಕತಾಳ
ರಾಮನೊಳು ಹನುಮನು ಸೇರುವನೆಂದರಿಯಿರೊ |
ರಾಮನಿಂದ ಹತವಾಯ್ತು ರಾವಣನ ಕಟಕವೆಂದರಿಯರೊ |
ರಾಮನ ಪ್ರಸಾದದ ದೊರೆಗಳ ಕೆಣಕದಿರಿರೊ |
ರಾಮಬಾಣಕಿದಿರಾಗದಿರಿರೊ, ದನುಜರೆಲ್ಲ |
ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾವಣನ ಶಿರವ ಚೆಂಡಾಡುವನು |
ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೊ ||5||
ಜತೆ
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸಮ ರಾಮನಾಮ |
ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಮ ||

dhruva tALa
ayyayya! kaike munidare Enavva ! |
dIvaukasaranALuva ninna advaitatanavu |
aciMtya Sakti hOhude praBuve |
ayya maMthare jaridare paMtidEra nALuva |
ninna lOkatiMtiNiya geluva SIla bahude |
viBuve ayya taMdeyilladire |
tarulatege paSu pakShige cEtana vRuMdake |
mukutiyanitta mahime hOhude ayya |
Arumunidare Aru jaredare Arolladiddare |
hInavuMTe? tAraka brahmadvirUpane ninage ayya |
jAnaki vallaBa lakShaNAgraja hanumananALda |
rAma rAya puraMdara viThala ayya ||1||
muTTatALa
tuMga vakSha turIya mUrutiya |
rathAMga pANiya taMgi, tAre |
parama puruSha hariya taraNi tEjana |
aMganeyara manava soregoMbana taMgi, tAre |
taraNitEjana taMgalEke tagaralEke |
sAraMgadAmanolediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana |
raMgESa puraMdara viThalana maMgaLAMga |
olediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana ||2||
rUpaka tALa
aridanobba nAsikava ninnanujeya |
puravanurupi dAnavara geddanobba |
Saranidhiya dAMTidanobba |
siri muDiya mukuTava kittiTTanobba |
puraMdaraviThalarAyana tOTi bEDa |
SaraNu pokku badukuva bArelo aNNaNNa ||3||
Adi tALa (aTTatALa?)
rAmarAma enuta aMbudhiya dAMTide |
rAma rAmenuta asurara gelide |
rAma rAma enuta BUmi suteya pAdava kaMDu |
rAma rAma enuta rAma puraMdaraviThalana |
uMguravitta rAmanardhAMgi dEvi cittaisu enuta ||4||
EkatALa
rAmanoLu hanumanu sEruvaneMdariyiro |
rAmaniMda hatavAytu rAvaNana kaTakaveMdariyaro |
rAmana prasAdada doregaLa keNakadiriro |
rAmabANakidirAgadiriro, danujarella |
rAma nimma rAvaNana Sirava ceMDADuvanu |
rAma puraMdaraviThalana poMdi badukiro ||5||
jate
sahasra nAma sama rAmanAma |
mahA mahimeya puraMdara viThala rAma ||

MADHWA · Vijaya dasaru

Sri Pranadevara Parijatha

ಪಿಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ
ಭುವನ ತ್ರಾಣ ಸದ್ಭವ ಪ್ರವೀಣ

ಶ್ಲೋಕ :
ಹೀನಾಹೀನ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆಸೆವಾ | ನಾನಾ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಭ |
ಜ್ಞಾನಾ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಕಾಖಿಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು | ಹೇ ನಾಥ ನಿನ್ನಿಂದಲಿ ||
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ನಿವೇದಕೀಯ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಾನಾ ರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಿ ರಿಪುಸ್ಸೇನೇಯ ಸಂಹರಿಸಿದೆ||1||

ಪದ:
ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಿಜ ಸಂಶಯ ಜನರಾಸೆಯ | ಉದ್ಧರಿಸುವ ಬಗೆಯಾ
ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವಿರಕ್ತಿಯಾ | ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಿಯಾ |
ನೀ ಕೊಡುವಿ ಕಾಣಯ್ಯಾ | ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹನ ಪದಾಶ್ರಯಾ
ಗುಣ ಸಂಚಯ | ಮಾಡೊ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾ |
ಹೀನನಾಗಿ ಪಾಪರಾಶಿಯ |
ಮಾಡಿದೆನಯ್ಯಾ | ಮುಂದೇನೋ ಉಪಾಯ ||2||

ಶ್ಲೋಕ:
ನೀನೊಬ್ಬಾನಲ್ಲದಾವ ದೇವತೆಗಳು | ದಾವಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೀರ್ವರು |
ಕಾವಾ ಮಾಯಾದಿ ವೊನ್ಹವೆಂದು ಜನರು |
ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಪೇಳ್ವಿರೊ ||
ಶ್ರೀ ವತ್ಯಾಂಕನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತನು ಬಿಟ್ಟಾವ್ಯಾಳಿಗೆ ಪೋಪಿಯೋ |
ಆವಾಗೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ದೇವೇಶ ಕೊಂಡೊಯ್ವರೋ||3||

ಪದ:
ಕಂಸಾರಿ ಚರಣವ ಭಜಿಸದೆ | ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೇ |
ದುರ್ವಿಷಯದಿ ಬರಿದೆ | ಸಂಸಕ್ತನಾಗಿ
ನಾ ಭ್ರಮಿಸಿದೆ ಬುದ್ಧಿಸಾಲದೇ ||
ಬಹು ಪಾಮರನಾದೆ | ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನು ತಪ್ಪದೇ |
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ | ಇನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಚಂದೇ |
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ | ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನ ತಂದೆ ||4||

ಶ್ಲೋಕ :
ಶ್ರೀಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೀಶನಾದೆ ರವಿಯ | ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ |
ಈಶಾಧೀಶರು ಆತಗಾಗಿ ನಿನಗೆ | ಕಾಶರಭವನ್ಹಾಕಲು ||
ಲೇಶಾಯಾಸವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ವಾಸಾ ಬಿಡದಾಯಿತೋ |
ಆಶಾಪಾಶ ಸಮಸ್ತ ಮೂರುಜಗಕೇ | ಆ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ||5||

ಪದ:
ಅಂಜನೆಯುದರದಿ ಜನಿಸಿದಿ | ಹನುಮನೆನಿಸಿದಿ |
ರಾಮದೂತ ನೀನಾದಿ
ಕಂಜನಾಭನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿ | ವನಧಿ ದಾಂಟಿದಿ |
ಲಂಕಾಪುರವ ನೈದಿದೀ||
ಅಂಜದೆ ಸೀತೆಯಾ ನೋಡಿದಿ | ಮಾತನಾಡಿದಿ |
ಚೂಡಾರತ್ನವ ಪಿಡಿದಿ | ಬಂಧಿಸಿ ಮನವ ಸಂಚರಿಸಿದಿ |
ಆರ್ಭಟಿಸಿ | ರಕ್ಕಸರ ಸೀಳಿದಿ ||6||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕನ್ಯಾ ದೇಶನ ಕಂಡು ಅವನ ಪುರವ | ಹವ್ಯಾದಗೆ ಅರ್ಪಿಸೀ |
ಅವ್ಯಾಷ್ಟಾಯೆಂದ ವಿಭೀಷಣಾಲಯವನು | ಅವ್ಯಸ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ||
ದೇವ್ಯಾದೇಶವ ಕೇಳಿ ಬಂದು
ರಘುರಾಮರ ದಿವ್ಯಾಂಘ್ರಿಗೇ ವೊಂದಿಸೀ
ಸೇವ್ಯ ನಿಜ ಕೃತ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದೆಯೊ | ಅವ್ಯಾಜ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣೇ ||7||

ಪದ:
ಸಹ ಭೋಗ ಕೊಟ್ಟನು ರಾಘವ | ನಿನಗೆ
ಯೋಗ್ಯವ | ಬದಲು ಕಾಣದೆ ದೇವಾ
ಅಹಿ ಪಾಶಾ ಮೋಹಿತ ಬಂಧವಾ | ಜನ
ಸದ್ಭಾವ | ನೋಡಿ | ಗಂಧಮಾದನವ |
ಮೋಹಿಸಿ ಕ್ಷಣಕೆ ಬಂದು ವೊದಗುವ | ನಿನ್ನ
ವೇಗವ | ಪೊಗಳಲಾರೆನು ಭವ |
ಮಹಿತ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹವ | ನಿನ್ನ ಚರಣವ |
ಮೊರೆ ಐದಿವರವ ||8||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕರೆಯೇ |
ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ |
ಕಾಂತಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಧರೆಯೊಳ್ |
ನಿಂತ್ಹಾಂಗೆ ನೀ ಹುಟ್ಟಿದಿ |
ಸಂತಾಪಪ್ರದನಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಮಣಿನ್ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯಾಘಕೇ |
ಎಂಥಾ ದೇಹವೊ ನಿಂದು ಅದ್ರಿ ಪುಡಿಯಾ |
ಎಂಥ ಬಲವೆ ನಿನ್ನದು||9||

ಪದ:
ನಾಮದಿಂದಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲರು | ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರು |
ಭೀಮಾಸೇನನೆಂಬುವರು |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗೊಬ್ಬರು | ಸಮರಿಲ್ಲರು |
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ನ ಸುತರು |
ಭೀಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬೋರು | ವಿಷವನಿತ್ತರು ||
ಸರ್ಪಗಳ ಕಚ್ಚಿಸಿದರು | ಕ್ಷೇಮವಾಯಿತು ಏನಾದರು |
ಭಕ್ತ ಸುರತರು | ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವ ತೋರು ||10||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕಕ್ಷಾ ವಾಸಕ ಋಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಮಹಾ | ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸಂಹಾರಕಾ |
ಲಾಕ್ಷಾಗಾರವು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನವರ ನಾ | ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದೈದಿಸಿ |
ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಾವಿನಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಕನಾ | ಲಕ್ಷಿಲ್ಲದೇ ಕುಟ್ಟಿದೀ |
ಸಾಕ್ಷೀ ಮೂರುತಿ ಚಿತ್ರವೇ ನಿನಗದಧ್ಯಕ್ಷಗ್ರ ಸರ್ವೇಶಗಾ ||11||

ಪದ :
ಭಾರತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಳು ವೇದವತಿಯಾಳು |
ದ್ರುಪದಜೆ ಎನಿಸಿದಳು |
ಘೋರ ದುಃಶಾಸನು ಮುಟ್ಟಲು | ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು ದ್ವಾರರಾದಳು |
ವರ ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟ ಕೊಡುವಳು |
ಧೀರನೆನವೆ ಹೃದಯದೊಳು ಹಗ
ಲಿರುಳು | ಭಜನೆಗಳಿಪ್ಪನಂಘ್ರಿಗಳು ||12||

ಶ್ಲೋಕ :
ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿ ಭೂತಳದಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರದ್ವೇಷದಿಂ |
ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಕುಂದನಾ ಗುಣಗಳು | ಸುಳ್ಳಷ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವೊ ||
ಇಲ್ಲೆಂಧೇಳಲು ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ತಾನಾಗ ಈ ತತ್ವವೊ |
ಅಲ್ಲಿಂದÀಚ್ಯುತನಾಜ್ಞೆಯಿಂದವನಿಯೋಳ್ | ಪುಲ್ಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತೈದಿದಿ||13||

ಪದ :
ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಜನನವನು ಮತ್ತೈದಿ ನೀನು |
ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯನ ಸೂನು |
ರಾಜತಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು | ಒಬ್ಬ ಯತಿಪನು |
ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ ಎಂಬುವನು | ಸ್ರಜನಿಯನು ಸೇವಿಸಿ ತಾನು |
ವರ ಪಡೆದನು | ಭಾವೀ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನನು |
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಯತಿಯನು ಪೊಂದಿದಿ ನೀನು |
ತುರ್ಯಾಶ್ರಮವನು ಯಿನ್ನು ||14||

ಶ್ಲೋಕ :
ದುರ್ವಾದ್ಯುಕ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಘಗಳನು | ಸರ್ವೇದ್ಯನೀ ಖಂಡಿಸೀ |
ಸರ್ವಾನಂದದಿ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನು | ವಾಗಾಜಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ||
ಪೋರ್ವಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಮಧ್ವ ಎನಿಸಿ |
ಗರ್ವೋಚಿÀಸಲ್ಲೋಕಕೆ |
ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ಗ ತೋರಿದಿ ಮಹಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ಚೂಡಾಮಣಿ ||15||

ಪದ:
ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಚಂದನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರೆಯಲ್ಲಿ |
ರಜತಪೀಠ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ತಾ ನಿಂದನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ದಯದಿಂದಲ್ಲಿ |
ನೀ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ |
ವೃಷ್ಣೀಶನ ಮಾಡಿಸುತಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ |
ಇರುವಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ದಿನದಿನದಲ್ಲಿ |
ಪಟ್ಟವಾಳಿದಿ ಅಲ್ಲಿ |ವಿಠ್ಠಲನ ವಿಜಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ||16||

piDi enna kaiyya muKya prANa
Buvana trANa sadBava pravINa
SlOka :
hInAhIna vivEkavilladesevA | nAnA vidha prANi Ba |
j~jAnA j~jAna trikAKiLa kriyegaLu | hE nAtha ninniMdali ||
EnAScarya nivEdakIya ninage SrInAthana prItige
nAnA rUpa viSiShTanAdi ripussEnEya saMhariside||1||
pada:
Ena hELali nija saMSaya janarAseya | uddharisuva bageyA
j~jAna Bakuti viraktiyA | kOTi muktiyA |
nI koDuvi kANayyA | SrI nArasiMhana padASrayA
guNa saMcaya | mADo ennalli dayA |
hInanAgi pAparASiya |
mADidenayyA | muMdEnO upAya ||2||
SlOka:
nInobbAnalladAva dEvategaLu | dAvaMge biTTIrvaru |
kAvA mAyAdi vonhaveMdu janaru |
jIvAtmage pELviro ||
SrI vatyAMkana Aj~jeyiMda tanu biTTAvyALige pOpiyO |
AvAgellaru kUDi Ura horage dEvESa koMDoyvarO||3||
pada:
kaMsAri caraNava Bajisade | ninna neneyadE |
durviShayadi baride | saMsaktanAgi
nA Bramiside buddhisAladE ||
bahu pAmaranAde | saMSaya biTTinnu tappadE |
ninna naMbide | innu biDuvudu caMdE |
saMsAradalli padE padE duHKapaDisade | uddharisenna taMde ||4||
SlOka :
SrISa prItige kISanAde raviya | grAsakke bennaTTide |
ISAdhISaru AtagAgi ninage | kASaraBavanhAkalu ||
lESAyAsavu Agalilla ninage SvAsA biDadAyitO |
ASApASa samasta mUrujagakE | A Sakti atyadButa ||5||
pada:
aMjaneyudaradi janisidi | hanumanenisidi |
rAmadUta nInAdi
kaMjanABana mAtu kELidi | vanadhi dAMTidi |
laMkApurava naididI||
aMjade sIteyA nODidi | mAtanADidi |
cUDAratnava piDidi | baMdhisi manava saMcarisidi |
ArBaTisi | rakkasara sILidi ||6||
SlOka :
kanyA dESana kaMDu avana purava | havyAdage arpisI |
avyAShTAyeMda viBIShaNAlayavanu | avyasta nirIkShisi ||
dEvyAdESava kELi baMdu
raGurAmara divyAMGrigE voMdisI
sEvya nija kRutya arpisideyo | avyAja BaktAgraNE ||7||
pada:
saha BOga koTTanu rAGava | ninage
yOgyava | badalu kANade dEvA
ahi pASA mOhita baMdhavA | jana
sadBAva | nODi | gaMdhamAdanava |
mOhisi kShaNake baMdu vodaguva | ninna
vEgava | pogaLalArenu Bava |
mahita caraNa sarasiruhava | ninna caraNava |
more aidivarava ||8||
SlOka :
kuMtidEviyu maMtradiMda kareyE |
saMtuShTanAgi svayaM |
kAMtasparSana mAtradiMda dhareyoL |
niMt~hAMge nI huTTidi |
saMtApapradanAgi duShTa maNinmuMtAda daityAGakE |
eMthA dEhavo niMdu adri puDiyA |
eMtha balave ninnadu||9||
pada:
nAmadiMdali ninagellaru | trijagadguru |
BImAsEnaneMbuvaru |
BUmiyoLage ninagobbaru | samarillaru |
dhRutarAShTranna sutaru |
BImanna kollabEkeMbOru | viShavanittaru ||
sarpagaLa kaccisidaru | kShEmavAyitu EnAdaru |
Bakta surataru | mOkSha mArgava tOru ||10||
SlOka :
kakShA vAsaka RukSha kEsari mahA | vRukShAdi saMhArakA |
lAkShAgAravu biTTu ninnavara nA | sukShEmadiMdaidisi |
BikShArthAviniyuktanAgi bakanA | lakShilladE kuTTidI |
sAkShI mUruti citravE ninagadadhyakShagra sarvESagA ||11||
pada :
BArati ninagAgi baMdaLu vEdavatiyALu |
drupadaje enisidaLu |
GOra duHSAsanu muTTalu | moreyiTTaLu dvArarAdaLu |
vara sujanABIShTa koDuvaLu |
dhIranenave hRudayadoLu haga
liruLu | BajanegaLippanaMGrigaLu ||12||
SlOka :
ellA daityaru huTTi BUtaLadi ninnalle pradvEShadiM |
dillE illa mukuMdanA guNagaLu | suLLaShTu I viSvavo ||
illeMdhELalu sadguNakke gottillA tAnAga I tatvavo |
alliMdaÀcyutanAj~jeyiMdavaniyOL | pullAkSha mattaididi||13||
pada :
pAjaka kShEtradi jananavanu mattaidi nInu |
madhyagEhAryana sUnu |
rAjatAsanadalli iddanu | obba yatipanu |
acyutaprEkSha eMbuvanu | srajaniyanu sEvisi tAnu |
vara paDedanu | BAvI SiShya ninnanu |
dvijanAgi baMdu A yatiyanu poMdidi nInu |
turyASramavanu yinnu ||14||
SlOka :
durvAdyukta BAShya saMGagaLanu | sarvEdyanI KaMDisI |
sarvAnaMdadi divya SAstragaLanu | vAgAjayaM nirmisi ||
pOrvAnaMda sutIrtha madhva enisi |
garvOciÀsallOkake |
nirvANakke sumArga tOridi mahA |
sarvaj~ja cUDAmaNi ||15||
pada:
kRuShNanu gOpicaMdanadalli baMdu dhareyalli |
rajatapITha puradalli |
viShNu tA niMdanu ninnalli | dayadiMdalli |
nI kaliyugadalli |
vRuShNISana mADisutalli anudinadalli |
iruvi mattoMdaralli |
viShNu kRupeyu eShTu hELali dinadinadalli |
paTTavALidi alli |viThThalana vijayapAdadalli anudinadalli||16||

MADHWA · prasanna venkata dasaru

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಗೋಪೀಗೀತ – Sri Prasanna Venkatadasarya Virachita Kannada Gopigitam

ಜಯವ್ರಜಕ್ಕೆ ನೀ ಜನ್ಮಸೆಧಿಕವು
ಶ್ರೀಯಳವಾಸವೂ ಶಾಶ್ವತಿಲ್ಲಿಯು
ಪ್ರಿಯಗೆ ಪ್ರಾಣವ ಅರ್ಪಿಸಿ ನೋಡುವ
ಪ್ರಿಯರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದೆ ॥ 1 ॥

ಸ್ವಜನ ವಿಸ್ಮಯಾ ಸ್ಮಿತದಲಳಿದೆಯೋ
ವ್ರಜದ ದುಃಖವನ್ನೊದ್ದ ವೀರನೆ
ಭಜಿಸು ಕಿಂಕರೀರ್ಬಾಸಖಾ ಹರೇ
ಅಂಬುಜಸಮಾಸ್ಯವಾ ಅಕ್ಷಿಗೆ ತೋರ್ವನೇ ॥ 2 ॥

ಶರತ ಕಾಲದ ಸ್ವಬ್ಜಗರ್ಭದ
ಸಿರಿಗೆ ಪೋಲುವಾಸ್ಯೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುವ
ಸುರತಸ್ವಾಮಿ ನೀಂ ಶುಲ್ಕದಾಸೇರಂ
ವರದ ಕಾಯದೇ ವಿಧಿಯದಾವದೈ ॥ 3 ॥

ವಿಷದ ನೀರ್ದೊರೆ ವ್ಯಾಳರಾಕ್ಷರಿಂ
ವಿಷಮ ಗಾಳಿಮಳೆ ವೈದ್ಯುತಾಗ್ನಿಯಿಂ
ವೃಷಭ ಮುಖ್ಯರಿಂ ವಿಶ್ವದುಃಖದಿಂ
ವೃಷಭ ನಮ್ಮನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆಯೋ ನೀ ॥ 4 ॥

ಅಖಿಳಜೀವರ ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕ
ಗೋಕುಲರಕ್ಷಕರ್ಗೆಂತೋ ಬಾಲಕ
ವಿಖನಸಾರ್ಚಿತಾ ಸರ್ವಗೋಪಿಕಾ
ಸಖ ನೀ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ವವಂಶದಿ ॥ 5 ॥

ವರವರಿಷ್ಠನೇ ವೃಷ್ಣಿಕಾಂತನೇ
ಶರಣು ಹೊಕ್ಕರಾ ಸಂಸೃತಿಹರಾ
ನೆರೆ ಕರಾಬ್ಜವಾನ್ನಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಷವಾ
ಆದರಿಸು ಶ್ರೀಕರಾ ಧರಿಸಿದಾ ಕರಾ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಣತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಪಕರ್ಷಕಾ
ಆವಿನಬಳಿಲಿಪ್ಪ ವೈಷ್ಣವಾರ್ಚಿತಾ
ಫಣಿ ಫಣೇಲಿಹ ಪಾದಪದ್ಮವಾ
ಸ್ತನಕೆ ಹೊಂದಿಸೈ ತಾಪವಾರಿಸೈ ॥ 7 ॥

ಬುಧರ ಮೆಚ್ಚಿನಾ ಬುದ್ಧಿಕಾರಣಾ
ಮಧುರ ಮಾತಿನಾಂಬುಜನೇತ್ರನೇ
ತ್ವದೀಯ ಆಜ್ಞೆಯ ತಪ್ಪದಿಪ್ಪುವರ್ಗೆ
ಅಧರ ಸೋಮವ ಊಡು ವೀರನೆ ॥ 8 ॥

ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ನೀಚ ಜೀವನಂ
ಮುನಿಗಳರ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಅಘಹರಂ
ಮನನ ಭವ್ಯವು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವು
ನೆನೆವ ಭಕ್ತರು ನಿತ್ಯದಾತರು ॥ 9 ॥

ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ಹಾಸವು ಪ್ರೇಮನೋಟವು
ದಯೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯು ಧ್ಯಾನ ಶೋಭನ
ನಯ ರಹಸ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನವು
ಬೆಯಿಸಿ ನೊಯಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೈತವ ॥ 10 ॥

ವ್ರಜವ ಬಿಟ್ಟು ಆವನ್ನು ಮೇಸುವಾಂ –
ಬುಜವ ಹೋಲುವಾ ಅಂಘ್ರಿಗೊತ್ತುವ
ರಜತೃಣಾಶ್ಮವಾಲೋಚಿಸಿ ಮನ
ಭಜಿಸದೈ ಸುಖ ಭೂಪತೆ ಸಖಾ ॥ 11 ॥

ದನದ ಧೂಳಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವಳಕದಿಂ
ವನಜ ವಕ್ತ್ರವ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನ
ನೆನೆಸೆ ಇಚ್ಛಿಪೆವು ನಿನ್ನ ರೂಪವ
ಇನನ ಅಸ್ತದಿ ವೀರ ನಿತ್ಯದಿ ॥ 12 ॥

ಭಕುತರಿಚ್ಛಿಪ ಅಬ್ಜೇಜನರ್ಚಿಪಾ
ಪೃಥಿವಿಭೂಷಿಪಾ ಆಪತ್ತು ಪಾರಿಪಾ
ಸುಖಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾ ಸತ್ಪದಾಬ್ಜವಾ
ಸುಕುಚದಲ್ಲಿಡೈ ಸುವ್ಯಥೇ ಸುಡೈ ॥ 13 ॥

ಸುರತ ಹುಟ್ಟುವಾ ಶೋಕವಟ್ಟುವಾ
ಸ್ಮರಿಪ ವಂಶವಾ ಸಂಧಿಸೊಪ್ಪುವಾ
ನರರ ರಾಗವನಟ್ಟಿ ಮರೆಸುವಾ
ಅರಸ ನಿನ್ನ ಅಧರಾಂಕಿತ ಸುಧಾ ॥ 14 ॥

ಹಗಲು ಚರಿಸುವಿ ಹೋಗಿಯಾಟವಿ
ಯುಗಕೆ ವೆಗ್ಗಳವು ಒಂದು ತೃಟಿಯದು
ಮೊಗದ ಸಿರಿಗುರುಳ್ಮೆಚ್ಚಿ ನೋಡಲು
ಮಗುಳೆ ಜಡದೊಳು ಮೋಹಿಪೆವೀಗಳು ॥ 15 ॥

ಎಳೆಯರಿನಿಯರ ಇಷ್ಟರಾಪ್ತರಾ
ಬಲವ ಮೀರುತ ಬಂದೆವಚ್ಚುತಾ
ಲಲಿತಗೀತದಾಲಾಪಮೋಹದಾ
ಬಲೆರ ನೈಶಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕುಹಕವಾ ॥ 16 ॥

ಮುಗುಳು ನಗೆಮೊಗ ಮೋಹನೋಟವು
ಮುಗುಳಗಣೆಯನ ಮೀಟುವಾಘನಾ
ಮಿಗಿಲು ನಿಮ್ಮದೆ ಮಾಟ ಕಂಡೆದೆ
ಬಿಗಿದು ಅಪ್ಪುವೆಂಬೆಸೆವ ಮೋಹವು ॥ 17 ॥

ಆಕಳ ಕಾವರಾ ಮಂಗಳಾಹರಾ
ಪ್ರಕಟ ನಿನ್ನದು ಪಾಪ ಪೋಪದು
ಸ್ವಕೀಯರಾರ್ತಿಹಾ ಸರ್ವರೋಗಹಾ
ನಿಖಿಳರಾಸೆಯಾ ಪೂರೈಸಯ್ಯ ನೀ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಸನ್ನವೇಂಕಟಾ ಪಶುಪ್ರಪಾಲಕಾ
ಆಸೆಯರ್ಗೀತವಾ ಆರಿತು ಮಾಧವಾ
ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುವ ಆಪತ್ತು ಹರಿಸುವಾ
ಶಶಿಮುಖಿಯರೊಳ್ ಸ್ನೇಹತಪ್ತರಾ ॥ 19 ॥

jayavrajakke nI janmasedhikavu |
SrIyaLavAsavU SASvatilliyu ||
priyage prANava arpasi nODuva |
priyara dRuShTige prAptiyA gade || 1 ||

svajana vismayA smitadalaLideyO |
vrajada duHKavannodda vIrane ||
Bajipa kiMkarIrbAsaKA harE |
aMbujasamAsyavA akShige tOrvanE || 2 ||

Sarata kAlada svabjagarBada |
sirige pOluvAsyEkShe oppuva ||
suratasvAmi nIM SulkadAsEraM |
varada kAyadE vidhiyadAvudai || 3 ||

viShada nIrdore vyALarAkShariM |
viShama gALimaLe vaidyutAgniyiM ||
vRuShaBa muKyariM viSvaduHKadiM |
vRuShaBa nammanU rakShisideyO nI || 4 ||

aKiLajIvara aMtarniyAmaka |
gOkularakShakargeMtO bAlaka ||
viKanasArcitA sarvagOpikA |
saKa nI puTTide satvavaMSadi || 5 ||

varavariShThanE vRuShNikAMtanE |
SaraNu hokkarA saMsRutiharA ||
nere karAbjavAnniTTu SIrShavA |
Adarisu SrIkarA dharisidA karA || 6 ||

praNata prANigaLa pApakarShakA |
AvinabaLilippa vaiShNavArcitA ||
PaNiya PaNEliha pAdapadmavA |
stanake hoMdisai tApavArisai || 7 ||

budhara meccinA buddhikAraNA |
madhura mAtinAMBOjanEtranE ||
tvadIya Aj~jeya tappadippuvarge|
adhara sOmava UDu vIrane || 8 ||

ninna kathAmRuta nIca jIvanaM |
munigaLarthyavu matte aGaharaM ||
manana Bavyavu mahABAgyavu |
neneva Baktaru nityadAtaru || 9 ||

priya ninhAsavu prEmanOTavu |
dayeya krIDeyu dhyAna SOBana ||
naya rahasyavu namma manavu |
beyisi noyisuva buddhi kaitava || 10 ||

vrajava biTTu Avannu mEsuvAM- |
bujava hOluvA aMGrigottuva ||
rajatRuNASmavAlOcisi mana |
Bajisadai suKa BUpate saKA || 11 ||

danada dhULiyiMdoppuvaLakadiM |
vanaja vaktrava vIkShisi mana ||
nenese icCipevu ninna rUpava |
inana astadi vIra nityadi || 12 ||

BakutaricCipa abjEjanarcipA |
pRuthiviBUShipA Apattu pAripA ||
suKake SrEShThavA satpadAbjavA |
sukucadalliDai suvyathE suDai || 13 ||

surata huTTuvA SOkavaTTuvA |
smaripa vaMSavA saMdhisoppuvA ||
narara rAgavanaTTi maresuvA |
arasa ninna adharAMkita sudhA || 14 ||

hagalu carisuvi hOgiyATavi |
yugake veggaLavu oMdu tRuTiyadu ||
mogada siriguruLmecci nODalu |
maguLe jaDadoLu mOhipevIgaLu || 15 |

|eLeyariniyara iShTarAptarA |
balava mIruta baMdevaccutA ||
lalitagItadAlApamOhadA |
balera naiSake biTTa kuhakavA || 16 ||

muguLu nagemoga mOhanOTavu |
muguLagaNeyana mITuvAGanA ||
migilu nimmade mATa kaMDede |
bigidu appuveMbeseva mOhavu || 17 ||

AkaLa kAvarA maMgaLAharA |
prakaTa ninnadu pApa pOpadu ||
svakIyarArtihA sarvarOgahA |
niKiLarAseyA pUraisayya nI || 18 ||

prasannaveMkaTA paSuprapAlakA |
AseyargItavA Aritu mAdhavA ||
prasannavAguva Apattu harisuvA |
SaSimuKiyaroL snEhataptarA || 19 ||