kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Madurai / ಮಧುರೆ (ಅಳಗಿರಿ)

ಧ್ರುವತಾಳ
ನೀಲಾ ಮಾಣಿಕಾ ವಜ್ರಾರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯ ಪ್ರ |
ವಾಳ ಗೋಮೇಧ ಮೌಕ್ತಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗದಿಂ |
ಕೀಲಿಸಿದ ಮಲಕು ಝಳ ಝಳ ಥಳ ಥಳಾಯಮಾನ |
ಮೌಳಿಯಾ ಕಂಡೆನಾ ಕಣ್ಣಿಲಿ ತಿಮ್ಮನಾ |
ಘಾಲ ಮೃಗ ನಾಭಿ ಸುತ್ತಿವ ಪಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಪೂ |
ಮಾಲೆಗಳು ತೂಗುತಿರೆ ನವಪರಿಮಳವೂ ಕ |
ಪೋಲಾ ಚಿತ್ರಾ ಬರದಾ ಕದಪು ಪಚ್ಚಿದಾ ಕಪ್ಪು |
ನೀಲಾ ಕುಂತಳ ಕೇಶ ಮೃದ ಕೋಮಲಾ ಕಾಂತಿ |
ಭ್ರೂಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ಲತೆ ಚಿಗುವಾರುಯೊ ಕಂಡೆ |
ಮೇಲು ಕುಂಡಲಾ ಮಕರ ಕರ್ನಂತ್ತಾದಿಪ್ಪಾವಿ |
ಶಾಲಾಯುತ ಸೀತಳ ಕರುಣರಸ ಪೂರ್ಣ |
ಥಾಳಿಸುವ ನಯನಾ ಕಾಂಚಾನ ನಾಸಾನನ ಕಂಡೆ |
ಸಾಲು ದಂತ ಪಂಙÂ್ತ ಬಿಗಿ ಮುಗುಳನಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ |
ಏಳೇಳು ಲೋಕವನು ಮುಸುಕಿರಲಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಟ್ರ |
ಲಾಯ ರವಿ ಚಂದ್ರ ವಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದಂತೆ |
ಪೋಲುತಿದೆ ಸ್ವರ ಎಳೆ ವತ್ಸರನ ಸೋಲಿಸೆ |
ಬಾಳೆ ತಿಳಕ್ಯೆಳಸಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಒಪ್ಪಾಲು ಕಂಡೆ |
ನೀಲ ಲೋಹಿತ ವರದ ವಿಜಯ ವಿಠಲಾವೃಷಭ |
ಶೈಲವಾಸಾ ಅಳಗಿರಿ ರಾಯನ ಕಂಡೆ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಚತುರಭುಜ ಬಾಹು ಹಸ್ತಾಂಗುಲಿ ಮುದ್ರೆ |
ರತುನ ಕಂಕಣ ಕಡಗ ಕೇಯೂರ |
ಸತತ ಧರಿಸಿದ ಶಂಖಾರಿಗದ |
ಶತಪತ್ರಾಯುಧಾ ಶೋಭಿಸುತಿರೆ ಕಂಡೆ |
ಶತ ಧೃತಿ ಜನಕ ಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೃಷಭ |
ಕ್ಷಿತಿಧರ ನಿವಾಸಾ ನಿಗಮವಂದ್ಯನ ಕಂಡೆ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಉರ ಉದರಾ ಸುನಾಭಿ ಕಂಬುಕಂದರ ದಿವ್ಯ |
ಶಿರಿ ವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ತುಲಸೀ ದಾಮಾಹಾರ |
ಸರಿಗೆ ನ್ಯಾವಳ ವನಮಾಲೆ ವೈಜಯಂತಿ |
ಹಾರ ಹೀರ ಪಚ್ಚ ಪದಕಾ ಮುತ್ತಿನಹಾರ |
ಧರಿಸಿದವನ ಕಂಡೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪವ ಕಂಡೆ |
ಕಿರಿ ಘಂಟೆಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಂಚಿ ಬಡ್ಯಾಣಾ ವಸನ |
ಕಿರಿಬಟ್ಟಿನಾ ಕೆಳಗೆ ಒಪ್ಪುತಿರಲಾ |
ಮರುಗುವಾ ಕಠಾರಿ ನಡುವಿನಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಲು |
ಬರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾಗಂಟೂ |
ಭರದಾ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಪು ವುಲಿವಾಬಾವಲಿ ಧೀರಾ |
ಪುರುಷ[ಪ]ರಾಕ್ರಮನ ಕಂಡೆ ಮನದಿ |
ಅರೆರೆ ಚೋರರಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೃಷಭಾ |
ಗಿರಿವಾಸಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಳಿಗಿರಿರಾಯಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘ ಗುಲ್ಫ ಪ್ರಪದ ಪಾದ |
ತೋರುವಾ ನಖಕಾಂತಿ ಸುರಗಣ ಶಿರದಲ್ಲಿ |
ಭಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಕುಟ ಪ್ರಕಾಶವ |
ಮೀರಿ ತಿರೋಭಾವ ಗೈಸಲು ಸಂದಣಿ |
ತಾರು ದಟ್ಟಡಿಯಾಗೆ ಉದರಿದರವೆ ವಿಸ್ತಾರುವೇಗಾ |
ತಿರಮಳಲಂತೆ ಶೋಭಿಸಿ |
ಚಾರು ಮುತ್ತಿನ ಪಿಂಡೆ ನೂಪುರಾ ಕಡಗಾ ಬಂ |
ಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರಪಳಿ ಪದ ತಳ |
ವಾರಿ ಜಾದಿ ರೇಖೆ ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಸಾರ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿದಾರ್ಥವನೀವ |
ಆರಾಧಿ ಪರಿಗೆ ಅನುಗಾಲಾ ತಪ್ಪದೆ |
ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲದೇವ |
ವರೇಣ್ಯ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯಾ ಶುಭಕಾಯಾ 4
ಆದಿತಾಳ
ಸುಂದರಾ ರಾಜಾ ರಾಜತೇ ಜಾ |
ಇಂದಿರಾ ನಾಥಾ ಪಾವನ ಪಥಾ |
ಅಂದಿಗೆ ಇಂದಾಲಿ ಆನಂದದಲಿ |
ಅಂದು ಪಡದನಾ ಕಂಡೆ |
ಸುಂದರ ರಾಜರಾಜತೇಜಾ |
ಇಂದು ತುರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಅಂದಾ ವಿಮಾನದಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ಚಂದಾದಿ ಮೆರೆಯುತ ಬರುವನ ಕಂಡೆ |
ಮುಂದೆ ಉರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಬಂದನು ಪೂಜಿಯಗೊಳು ತಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಂ |
ದಾಂಪದದೊಳು ಕುಳಿತದು ಕಂಡೆ |
ವೃಂದಾವನ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯವಿಠಲ ದೀನಾ |
ಬಂದು ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವಾಸನ ಕಂಡೆ 5
ಜತೆ
ಋಷಿ ಮಂಡೂಕ ವರದ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಿಮ್ಮಾ |
ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಅಳಗಿರಿರಾಯನ ಕಂಡೆ 6

Dhruvatāḷa
nīlā māṇikā vajrāratna pacce vaiḍūrya pra |
vāḷa gōmēdha mauktika puṣyarāgadiṁ |
kīlisida malaku jhaḷa jhaḷa thaḷa thaḷāyamāna |
mauḷiyā kaṇḍenā kaṇṇili tim’manā |
ghāla mr̥ga nābhi suttiva paṭṭisuttā pū |
mālegaḷu tūgutire navaparimaḷavū ka |
pōlā citrā baradā kadapu paccidā kappu |
nīlā kuntaḷa kēśa mr̥da kōmalā kānti |
bhrūlalitā bālā late ciguvāruyo kaṇḍe |
mēlu kuṇḍalā makara karnanttādippāvi |
śālāyuta sītaḷa karuṇarasa pūrṇa |
thāḷisuva nayanā kān̄cāna nāsānana kaṇḍe |
sālu danta paṅṅaÂta bigi muguḷanage candrikā |
ēḷēḷu lōkavanu musukiralā bimbōṣṭra |
lāya ravi candra vandeśeyalli ddante |
pōlutide svara eḷe vatsarana sōlise |
bāḷe tiḷakyeḷasāge bennu oppālu kaṇḍe |
nīla lōhita varada vijaya viṭhalāvr̥ṣabha |
śailavāsā aḷagiri rāyana kaṇḍe 1
maṭṭatāḷa
caturabhuja bāhu hastāṅguli mudre |
ratuna kaṅkaṇa kaḍaga kēyūra |
satata dharisida śaṅkhārigada |
śatapatrāyudhā śōbhisutire kaṇḍe |
śata dhr̥ti janaka śiri vijayaviṭhala vr̥ṣabha |
kṣitidhara nivāsā nigamavandyana kaṇḍe 2
triviḍitāḷa
ura udarā sunābhi kambukandara divya |
śiri vatsa kaustubha tulasī dāmāhāra |
sarige n’yāvaḷa vanamāle vaijayanti |
hāra hīra pacca padakā muttinahāra |
dharisidavana kaṇḍe nānā puṣpava kaṇḍe |
kiri ghaṇṭegejje kān̄ci baḍyāṇā vasana |
kiribaṭṭinā keḷage opputiralā |
maruguvā kaṭhāri naḍuvinali kikkiralu |
baridu mallara gaṇḍa mallāgaṇṭū |
bharadā uḍige toḍapu vulivābāvali dhīrā |
puruṣa[pa]rākramana kaṇḍe manadi |
arere cōraraguru vijaya viṭhala vr̥ṣabhā |
girivāsā tim’mayya aḷigirirāyā 3
aṭṭatāḷa
ūru jānu jaṅgha gulpha prapada pāda |
tōruvā nakhakānti suragaṇa śiradalli |
bhāraṇeyāgidda makuṭa prakāśava |
mīri tirōbhāva gaisalu sandaṇi |
tāru daṭṭaḍiyāge udaridarave vistāruvēgā |
tiramaḷalante śōbhisi |
cāru muttina piṇḍe nūpurā kaḍagā baṁ |
gārada gejje sarapaḷi pada taḷa |
vāri jādi rēkhe paripari bageyinda |
sāra sundara nitya bēḍidārthavanīva |
ārādhi parige anugālā tappade |
kāruṇya mūruti vijayaviṭhaladēva |
varēṇya vr̥ṣabhādri nilayā śubhakāyā 4
āditāḷa
sundarā rājā rājatē jā |
indirā nāthā pāvana pathā |
andige indāli ānandadali |
andu paḍadanā kaṇḍe |
sundara rājarājatējā |
indu turaga vāhana nāgi |
andā vimānadā madhyadalli |
candādi mereyuta baruvana kaṇḍe |
munde uraga vāhana nāgi |
bandanu pūjiyagoḷu tāli alliṁ |
dāmpadadoḷu kuḷitadu kaṇḍe |
vr̥ndāvana prīya vijayaviṭhala dīnā |
bandu vr̥ṣabhādri vāsana kaṇḍe 5
jate
r̥ṣi maṇḍūka varada vijayaviṭhala tim’mā |
vr̥ṣabhādri nilaya aḷagirirāyana kaṇḍe 6

dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Ava kulavo ranga

ಆವ ಕುಲವೊ ರಂಗ ಅರಿಯಬಾರದು ||ಪ.||

ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಬಾರದು ಗೋವುಕಾವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷÀವ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದಿತ್ತನಂತೆ ||ಅ.ಪ.||

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವಳರೊಡನೆ ಆಡಿದನಂತೆತಾ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗಪಕ್ಷ್ಷಿಗಳ ಮರುಳುಮಾಡಿದ ದೇವನಂತೆ ||1||

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕಟನ ಒದ್ದನಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬ ಕಿತ್ತನಂತೆಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದು ಬಾಲೇರಿಗೊಲಿದ ದೇವನಂತೆ ||2||

ಗೊಲ್ಲತೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆಮೆಲ್ಲನೆ ಪೂತನಿ ಅಸುವ ಹೀರಿ ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಂತೆ ||3||

ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಂತೆÀರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊಮ್ಮಗನಂತೆ ಮುದ್ದುಮುಖದ ದೇವನಂತೆ ||4||

ತರಳತನದಿ ಒರಳನೆಳೆದು ಮರನ ಕೆಡಹಿ ಮತ್ತವರ ಸಲಹಿದುರುಳ ರಕ್ಕಸರನು ಕೊಂದ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನಂತೆ ||5|

Āva kulavo raṅga ariyabāradu ||pa.||

Āva kulavendariyabāradu gōvukāva gollanantepārijātada vr̥kṣaÀva satyabhāmege tandittanante ||a.Pa.||

Gōkuladalli puṭṭidanante gōvaḷaroḍane āḍidanantetā koḷalanūdi mr̥gapakṣṣigaḷa maruḷumāḍida dēvanante ||1||

kālalli śakaṭana oddanante gūḷiya komba kittanantekāḷiṅgana heḍeya tuḷidu bālērigolida dēvanante ||2||

gollatēra manegaḷalli kaḷḷatanava māḍidanantemellane pūtani asuva hīri ballida kansana kondanante ||3||

sarpa tanna hāsigeyante pakṣi tanna vāhanavanteÀrpabhūṣaṇa mom’maganante muddumukhada dēvanante ||4||

taraḷatanadi oraḷaneḷedu marana keḍahi mattavara salahiduruḷa rakkasaranu konda celuva hayavadananante ||5||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಪ್ರಯಾಗ / Prayaga

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಂತರ್ಗತ |
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ದೇಶಾವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಅಂತರಂಗ ವೇದಿ ಘ[ಟುಲಾ] ಮಧ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವರ ರಾಜಾತಿತೀರ್ಥ (ಕಮಲಾ) ಪ್ರಯಾಗವೊ |
ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸುವಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯಾ |
ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಗಂಗಾ ಸರಸತಿಯ ಯಮುನಾತೀರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವೇದ ಸ್ಮøತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ |
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲಾ |
ಇದೆ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಥಾನ ನಾಭಿ ವಾರಣಾಸಿ |
ಪದಸ್ಥಾನ ಗಯಾವೆನ್ನಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ತ್ರಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡಿದರೆ |
ಇದೆ ಪೂರ್ಣಯಾತ್ರೆಯೆನ್ನಿ e್ಞÁನಿಗಳಿಗೇ |
ತ್ರಿದಶಗಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿನಿ ಕರರೆ ಕಾಶಿ |
ಮುದದಿಂದಾ ಮನುಜೋತ್ತಮಕೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ |
ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂಟು ತರತಮ್ಯದಿ |
ಇದೆ ಭಕ್ತಿ e್ಞÁನಾ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಜನರೊಂದಾಗಿ |
ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ಪದುಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವತೆಗಳು |
ಸದಮಲವಾಗಿ ವರವ ಪಡದಿಪ್ಪರೂ |
ಉದಧಿ ಸಪುತ ಮಿಕ್ಕ ನದನದಿ ಸರೋವರ |
ಹೃದ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಲೋಕದಿ |
ಇದರ ತರುವಾಯಾ ಪೆಸರಾಗಿ ಮೆರವುತ್ತಿವೆ |
ಪದೋಪಗೆ ತೀರ್ಥರಾಜನ ಆಜ್ಞದಿಂದ |
ಮಧುರಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಪ್ತಪುರಿ ಉದ್ಭವಿ |
ಸಿದವು ಏಳುಧಾತುವಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವೆನಿಸಿ |
ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಾಕಾರ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮರಿಯಾದಿ ವಲಿಯಾಕಾರಾ |
ಇದೆ ಪಂಚಕ್ರೋಶಾವಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಗಣಿತಾ |
ಮದಮತ್ಸರವಳಿದು ಗುಣಿಸಬೇಕೂ |
ಬದುಕಿದ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಲೇಶವಾದರು ಬಿಂದು |
ಉದಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾ ಸುe್ಞÁನಿಯಾ |
ಪದ ಪರಾಗವನ್ನು ಆವಾವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೆ |
ಸದಮಲವಾಗುವದು ಅವನದೇಶಾ |
ವದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ವರತೀರ್ಥ ರಾಜಾರಾಜಾ |
ಉದಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನದಡಾಗೇ |
ಎದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿತ್ಯ |
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಸತ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಮಧುವೈರಿ ಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ |
ನ್ನಿಧಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ದೇವಾದಿ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ವರರಾಜಾ ತೀರ್ಥ |
ತರುತಳಿತವಟಾ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾವೆನ್ನಿ |
ಚಿರಕಾಲಾ ಬಿಡದೆ ಮೆರವು ತಲಿಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ |
ಎರಡೇಳು ಭುವನಾ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪದು |
ಸ್ಮರಣೆ ದರುಶನ ಸಂಸ್ಮರಿಶ ಪ್ರಣಮ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಅರಘಳಗೆ ಮಾಡೆ ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮಂಗಳ |
ದುರಿತ ದುರ್ಗತಿನಿಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಯ್ಯಾ |
ಪುರಹರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸುರಗಣದವರಿಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವರವಾ ಪಡೆದು ಸುಖದಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪರು ಕೇಳಿ ಕರುಣಾ |
ಕರಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಶರಣಜನಕೆ ಇದೆ ದೊರಕುವದೆ ಸಿದ್ಧ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರ ಕಾಶಿಪುರ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಪಿರಿಯನೆನಿಸಿ |
ಎಲ್ಲಾ ಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತ್ವಾ ಐದಾಡೆ |
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕಾಣೋ |
ಇಲ್ಲಾವಿಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಂದಿಗಾದರು ಕೇಳಿ |
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಜನರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಾ |
ಬಲ್ಲಿದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸೋಜಿಗಾ |
ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದತನಕಾ |
ಸಲಾರೈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯಾ ಗೌರಿ |
ವಲ್ಲಭಾ ಕಾಶಿಲಿ ಉಪದೇಶವ |
ನಿಲ್ಲಾದೆ ಮಾಡುವ ಇನಿತು ತಿಳಿದು ಸರ್ವ |
ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವದು e್ಞÁನಿಗಳೂ |
ಚಿಲ್ಲರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಎಳ್ಳನಿತು ಬಿಡದಲೆ ಮಾಡಲಾಗೇ |
ಇಲ್ಲಿಲೇಶ ಚರಿಸೆ ಯಾವತ್ತು ಬಲು ಜನ್ಮ |
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ ಬಲುವೆಗ್ಗಳ |
ಸಲ್ಲುವಾದೆ ಸರಿ ಪುಶಿಯಿಂದ ಮನುಜರಿಗೆ |
ಹಲ್ಲು [ಕೀ]ಳುವ ನರಕವಾಗುವದೂ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಕಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತದಿಂದಾ |
ಮೆಲ್ಲಾಮೆಲ್ಲಾನೆ ಕರ್ಮ[ವೆ]ಸಗಲಾಗೇ |
ಮಲ್ಲಾಮರ್ದನ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬಾ ಮಾಧವರೂಪದಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಶತುರಗ ಮೇಧವಾಸುಕಿ ಹಂಸ, ಮಾ |
ನಸ ಚಕ್ರಾ ಗರುಡೇಂದ್ರಾ ಶಂಖ ಲಕುಮಿ ಊ |
ರ್ವಸಿ ರುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ವರುಣಾರ್ಕ |
ಬಿಸಿಜ ಚಂದ್ರಮ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗಾವತಿ ಧರ್ಮಾ |
ವಿಷಹರ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೋಟಿಯು |
ಮಸೆವ ಗದಾ ಋಣ ಮೋಚನ, ಗೋಗುಣ |
ವಸು ವಾಯು ಕುಬೇರ ನೈರುತ್ಯ ಮಧು ಘೃತಾ |
ಕುಶ ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಶನೇಶ್ವರಾ |
ರಸ ದೇವಗಣ ಕಾಮಾ ಭೈರವ, ವಿಘ್ನೇಶಾ |
ವಸುಮತಿ ದುರ್ಗ ತಕ್ಷಕ ಭಾರ್ಗವ ನಾನಾ |
ಋಷಿಗಳ ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿಹವು ಬಲುಪರಿ |
ಪೆಸರುಗೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಜಪ |
ಮಿಸುಣಿ ಸುಯಜ್ಞದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸದ್ಧರ್ಮ |
ಪೆಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ |
ವಸತಿಯಾಗಿಲೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಗೆ |
ಪಶು e್ಞÁನಿಗಾದರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಹ |
ಹಸನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಮಸ್ತಸುಖದಿಂದ |
ನಿಶಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂವ |
ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೋಭೀಷ್ಠೆಕೊಡುವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವಟಕಟ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಮಾನವ ಬಂದು |
ಶಠನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಭಾಸಮಾಡಿ ನಿಂದು |
ವಟವಟವೆಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ಅವನಿಗೆ |
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಪಠಿಸಿದದಕ್ಕೆ e್ಞÁನ ಬರುವದಧಿಕವಾಗಿ |
ಭಟನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಮಾಧವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |
ತುಟಿ ಮಿಸಕಲು ಮುಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಉಂಟು |
ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲ ಬರಿದೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲಾ |
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಬಂದು |
ತೃಟಿಯಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ಲಾಭವೀವ ||5||
ಜತೆ
ತೀರ್ಥರಾಜನ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದವಗೆ ಪುರು |
ಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||6||

rAga:Bairavi
dhruvatALa
idu puNyaBUmi AryAvartAMtargata |
idu brahma vaivartaka dESAvenni |
idu aMtaraMga vEdi Ga[TulA] madhyavenni |
idu vara rAjAtitIrtha (kamalA) prayAgavo |
idu trivENi enisuvAdu illi mAdhavarAyA |
idu viShNu prajApati kShEtravenni |
idu gaMgA sarasatiya yamunAtIravenni |
idu vEda smaøti pratipAdyavenni |
ide ide Adiyalli hariyiMda nirmANa |
idakkiMta adhikavillA sAmyavillA |
ide mastaka sthAna nABi vAraNAsi |
padasthAna gayAvenni sarvadalli |
ide ide praNavAkAra trayAkShEtra kUDidare |
ide pUrNayAtreyenni e#0CCD;~jaÁnigaLigE |
tridaSagaNake illi munini karare kASi |
mudadiMdA manujOttamake viShNupAdA |
ide oMderaDu kShEtra pratyEka pratyEka |
adhikArigaLuMTu taratamyadi |
ide Bakti e#0CCD;~jaÁnA karmayOgya janaroMdAgi |
vidhi mArgavannu tiLidu pUjisuvarU |
padume brahmESa iMdra mikkAda dEvategaLu |
sadamalavAgi varava paDadipparU |
udadhi saputa mikka nadanadi sarOvara |
hRuda nAnA tIrthakShEtra trilOkadi |
idara taruvAyA pesarAgi meravuttive |
padOpage tIrtharAjana Aj~jadiMda |
madhurA migilAda saptapuri udBavi |
sidavu ELudhAtuviniMda dvArAvenisi |
ide puNyAnidhisuttA ELu prAkAra saM |
padavige mariyAdi valiyAkArA |
ide paMcakrOSAviDidu ayOdhyAdigaNitA |
madamatsaravaLidu guNisabEkU |
badukida divasadoLage lESavAdaru biMdu |
udaka sparSavAdA sue#0CCD;~jaÁniyA |
pada parAgavannu AvAvana mEle bILe |
sadamalavAguvadu avanadESA |
vadanadalli prayAga varatIrtha rAjArAjA |
udayAdalli omme nenadaDAgE |
edirAru avanige svargApavarganitya |
sadanadalli ippadu satyavenni |
madhuvairi mAdhava vijayaviThala sa |
nnidhiyAgippanu dEvAdi dEvigaLige ||1||
maTTatALa
sarvakShEtragaLige SirOmaNiyAgippadu |
dharaNiyoLage ide vararAjA tIrtha |
tarutaLitavaTA parama muKyAvenni |
cirakAlA biDade meravu talippAdayyA |
eraDELu BuvanA BaritavAgippadu |
smaraNe daruSana saMsmariSa praNama stOtra |
araGaLage mADe paripari janmaMgaLa |
durita durgatinikara parihAravAguvadayyA |
purahara mikkAda suragaNadavarilli |
hariya olisi uttama varavA paDedu suKadi |
irutipparu kELi karuNA |
karamUrti vijayaviThalarEyana |
SaraNajanake ide dorakuvade siddha ||2||
triviDitALa
illi tapasu mADida rudra kASipura |
dalli vAsavAda piriyanenisi |
ellA purigaLalli paMcatvA aidADe |
alli pApadiMda muktikANO |
illAvillA mOkShA eMdigAdaru kELi |
sollu lAlisi janaru siddhAMtadA |
ballidA kShEtrarAjana mahime sOjigA |
elliMdAdarU illige bAradatanakA |
salArai sadgatige mAtu niScayA gauri |
vallaBA kASili upadESava |
nillAde mADuva initu tiLidu sarva |
dalli koMDADuvadu e#0CCD;~jaÁnigaLU |
cillarakShEtradalli AvAvA satkarma |
eLLanitu biDadale mADalAgE |
illilESa carise yAvattu balu janma |
dalli mADidadakke baluveggaLa |
salluvAde sari puSiyiMda manujarige |
hallu [kI]Luva narakavAguvadU |
kShullakamati biTTu vaiShNava vratadiMdA |
mellAmellAne karma[ve]sagalAgE |
mallAmardana nammA vijayaviThalarEyA |
illi kANisikoMbA mAdhavarUpadali ||3||
aTTatALa
daSaturaga mEdhavAsuki haMsa, mA |
nasa cakrA garuDEMdrA SaMKa lakumi U |
rvasi rudrA brahmAgni pArvati varuNArka |
bisija caMdrama sarasvati BOgAvati dharmA |
viShahara pApa vinASana kOTiyu |
maseva gadA RuNa mOcana, gOguNa |
vasu vAyu kubEra nairutya madhu GRutA |
kuSa rAma lakShaNa sItA, SanESvarA |
rasa dEvagaNa kAmA Bairava, viGnESA |
vasumati durga takShaka BArgava nAnA |
RuShigaLa tIrtha tuMbihavu balupari |
pesarugoMDu snAnA saMdhyAvaMdane japa |
misuNi suyaj~jadi satkarma saddharma |
pesara namaskAra stuti saMkIrtane |
vasatiyAgilESa mAtra mADidavage |
paSu e#0CCD;~jaÁnigAdaru vidyAvaMta nAha |
hasanAgi baduki samastasuKadiMda |
niSi illada lOkadalli bALUva |
asura saMhAri vijayaviThalarEyA |
besanelAlisi bEga manOBIShThekoDuva ||4||
AditALa
vaTakaTa CAyAdalli OrvamAnava baMdu |
SaThana buddhiyiMda ABAsamADi niMdu |
vaTavaTaveMdu kUgi karedare avanige |
saTeyallA sarvaSAstra anaMta janumadalli |
paThisidadakke e#0CCD;~jaÁna baruvadadhikavAgi |
BaTanAgi ippanu mAdhavana maneyalli |
tuTi misakalu mukti I kShEtradali uMTu |
niTilalOcana balla baride uttaravallA |
vaTapatraSAyi vijayaviThalarEyA baMdu |
tRuTiyAdaru illi iddavage lABavIva ||5||
jate
tIrtharAjana yAtri mADidavage puru |
ShArtha siddhisuvudu vijayaviThalanoliva ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಘಟಿಕಾಚಲ / Gatikachala

ರಾಗ:ನಾಟಿ
ಝಂಪೆತಾಳ
ಜಯಜಯಾ ಜಯಜಯತು ಜಯದೇವಿ ಸಂಭವನೆ |
ಜಯಜಯಾಜಯ ಧನಂಜಯನ ನಿಜಬಾಂಧವನೆ |
ಜಯ ಧನಂಜಯನ ರಥಾಗ್ರದಲಿ ನಿಂದವನೆ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯಾ ರೋಮಕೋಟಿ ಭವನ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯಾ ಜಯ ಗುಣನಿಧಿ ಶೀಲಪ್ರಭಾವನೆ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯ ಜಯನೆ ವಿರೋಧಿಜವನೆ |
ಜಯ ಪವಮಾನ ಜಯಾಪತಿತಪಾವನ ಜಯಾ |
ಜಯವತ್ಸ ಭೂತರಹಿತ ಜಯವೇದ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿ |
ಜಯವಿಠಲನ ಭಯ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಪ |
ಭಯದೂರ ಭವ[ಹ]ರ ಭಕ್ತರಾಧಾರ ಜಯತು ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮುನಿಸಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ |
ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ ಆನಂದದಲಿ ಸಾ |
ಮಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನು ಮನಕೆ ತಂದು |
ಮನದಲಿ ಗಿರಿಸಾನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೆ |
e್ಞÁನಾಂಬುಧಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಕಾಣುವ ತವಕದಲಿ ಧ್ಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಒಲಿಕೆ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮುದದಿಂದ ಮುನಿಗಳು [ಒಂದಾ]ಗಿ ತಪಸುಮಾಡೆ |
ವಿಧಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡದು ಪರಮ ಗರ್ವದಲಿ |
ಮಧುವನ ಭುವನರೆಂಬೊ ತ್ರಿದಶ ವೈರಿಗಳೀರ್ವರು |
ಎದುರಾದವರ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾನಾ ಪರಿಯಲ್ಲಿ |
ಮದಮತ್ಸರದಿ ಸಾರಹೃದಯದ ಸಾಧನ |
ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ನಿಲ್ಲಾದೆ ಕೆಡಿಸುತಿರಲೂ |
ಉದಧಿ ಶಯನನಾದ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಪದವನ್ನು ನೆನಿಸಿ ಸಾರಿದರು ಮೊರೆ ಇಡುತಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಘಟಕೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ |
ಮನದೊಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಧೃಡವಾಗಿ |
ಮನುಜ ಕೇಸರಿಯಾ ನೆನಿಸಲು ತಡಿಯದೆ |
ಚಿನುಮಯರೂಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾ |
ಸನನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನು ಆಗಿ ಬಂದನು |
ದನುಜರ ಉಪಹತಿಯನು ಕಳವೆನೆನು ತಾಲಿ |
ಅನಿಮಿಷರೊಡಗೂಡಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪಂಚಾ |
ನನದೇವ ಸುರರ ಬೆಸನಕೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೆ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮಿಕ್ಕಾದವರು ರಕ್ಕಸನೆದುರಿಗೆ |
ತಕ್ಕವರಾಗಾರಿದಿರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಕರೆದು |
ಚಕ್ರವ ಕೊಡಲಾಗ ಸೊಕ್ಕಿದ ದೈತ್ಯರನ |
ಪಕ್ಕಿಯ ತಿವಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಅವರ |
ಕುಕ್ಕರ ಹಾಕಿ ನರಕಕ್ಕ ಸಾಗೀಸಿ ಪವನ |
ನಕ್ಕು ಹರಿ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವಾ ತಂದಿಡಲು |
ಭಕ್ತನ ಭ[ಕ್ತಿ]ಗೊಲಿದು ಅಕ್ಕರದಿಂದಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ |
ಚಕ್ರವ ಧರಿಸೆಂದು ಚಕ್ಕಾನೆ ದಯದಿ ಪೇಳೆ |
ಮುಕ್ತರ ಪ್ರಿಯನಾದ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾ |
ದಕ್ಕೆರಗಿ ನಿಂದ ದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಮೆರವುತ್ತ ||5||
ಜತೆ
ಕರಚತುಷ್ಟಯ[ದಿಂ]ದ ಮೆರೆವ ಹನುಮಾಘಟಿಕಾ |
ಗಿರಿವಾಸ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪರಮದಾಸ ||6||

rAga:nATi
JaMpetALa
jayajayA jayajayatu jayadEvi saMBavane |
jayajayAjaya dhanaMjayana nijabAMdhavane |
jaya dhanaMjayana rathAgradali niMdavane |
jaya jayA jayA rOmakOTi Bavana |
jaya jayA jayA jaya guNanidhi SIlapraBAvane |
jaya jayA jaya jayane virOdhijavane |
jaya pavamAna jayApatitapAvana jayA |
jayavatsa BUtarahita jayavEda viKyAta vi |
jayaviThalana Baya BakutiyiMda pUjipa |
BayadUra Bava[ha]ra BaktarAdhAra jayatu ||1||
maTTatALa
munisaptaru ella SrI narasiMhana |
dhyAnamADutta AnaMdadali sA |
mAnavillada sthaLavanu manake taMdu |
manadali girisAnu baLiyallire |
e#0CCD;~jaÁnAMbudhi namma vijayaviThalarEyana |
kANuva tavakadali dhyAnAdalli olike ||2||
triviDitALa
mudadiMda munigaLu [oMdA]gi tapasumADe |
vidhiyiMda varava paDadu parama garvadali |
madhuvana BuvanareMbo tridaSa vairigaLIrvaru |
edurAdavara lekkisade nAnA pariyalli |
madamatsaradi sArahRudayada sAdhana |
udayAstamAna nillAde keDisutiralU |
udadhi SayananAda vijayaviThalarEyana |
padavannu nenisi sAridaru more iDutali ||3||
aTTatALa
munigaLu oMdu GaTake kuLitu tamma |
manadoLu EkAMtadalli dhRuDavAgi |
manuja kEsariyA nenisalu taDiyade |
cinumayarUpa kShaNadalli yOgA |
sananAgi pratyakShavanu Agi baMdanu |
danujara upahatiyanu kaLavenenu tAli |
animiSharoDagUDi vijayaviThala paMcA |
nanadEva surara besanakELi parIkShise ||4||
AditALa
mukkaNNa mikkAdavaru rakkasanedurige |
takkavarAgAridire muKyaprANana karedu |
cakrava koDalAga sokkida daityarana |
pakkiya tividu mElakke hArisi avara |
kukkara hAki narakakka sAgIsi pavana |
nakku hari sammuKakke cakravA taMdiDalu |
Baktana Ba[kti]golidu akkaradiMdali mecci |
cakrava dhariseMdu cakkAne dayadi pELe |
muktara priyanAda vijayaviThalana pA |
dakkeragi niMda dikkinoLu meravutta ||5||
jate
karacatuShTaya[diM]da mereva hanumAGaTikA |
girivAsa vijayaviThalana paramadAsa ||6||

kshetra suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ / Srimushnam

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜೀವನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗಗನಾವನ್ನಾ ಜನಕಾ ತ್ರಿ |
ಭುವನ್ನ ಸಂಜೀವನ್ನ ಕಾವನಯ್ಯಾ |
ಪಾವನ್ನ ಕಾಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವನ್ನ ವರವಾ |
ನೀವನ್ನ ಅಘವನ ದಾವನ್ನ ಧರುಣಿ |
ಧಾವನ್ನ ಸುರತತಿ ಕಾವನ್ನ ಸರಸಿಜಾ |
ಭಾವನ್ನ ನಾಸದುದು ಭಾವನ್ನಾ ನಮಿತರ |
ನೋವನ್ನ ಕಾವನ್ನ ಶ್ರೀ ವನ್ನಜಾ-ನಯ |
ನಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ದೇವನ್ನ ಪಾದ |
ರಾಜೀವನ್ನವಾ ನಂಬಲು |
ಜೀವನ್ನಾದ್ಯಾರೊಪ್ಪುವರೂ |
ಈವನ್ನಾ ನುತಿಸೆ ಮತ್ತಾವನ್ನ ವಶವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕನಕಾಕ್ಷನ ಮಡುಹಿ ಅನಿಮಿಷ ಗಣದವರ |
ಕ್ಷಣದೊಳು ಪಾಲಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ |
ಮನಸುಖಿರಾಯನು ಜನರಗೋಸುಗಡುಳ್ಳಿ |
ವನದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮನೋಹರವಾಗುತ್ತ ತನಗೆ ತಾನೆ ನಿಂದಾ |
ಘನ ಹರುಷದಲಿ ಪುತ್ತನು ಒಪ್ಪುತಿರಲು |
ಅನಿಲಾವಂದಿತ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲರಾಜಾ |
ನನ ಮಂಡಲದಂತೆ ಮಿನುಗುತ ಮುದದಿಂದ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಪದಜಾ ಸುಶರ್ಮನೂ ಸದರಾವಿಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯ |
ಒದಗಿ ಬೆಳಿಸುತಿರೆ ಅದನರಿದು ಲಕುಮೀಶ |
ಮದವಾದಾ ರೋಮ ಶಾಬದದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ |
ಮದದು ಪೋಗುತಲಿರಾಲದ ನೋಡಿ ಅವನಂದು |
ಕದನಾ ಮಾಳಿಪೆನೆಂದು ಹುದಗಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ |
ತ್ರಿದಶಾವಂದಿತ ಶ್ವೇತವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ಪದಜಾಗೆ ಒಲಿದು ತೋರಿದನು ಆನಂದವಾ ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಪೆಸರಾದನಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಕರನು ಈ |
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತನೆಂದೂ |
ಹಸನಾಗಿ ತೋರಿದನು ಅಬುಜಭವಾದ್ಯರಿಗೆ |
ಮಿಸುನಿಪ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಶೋಭಿಸುತಲೀ |
ಪಸರಿಸಿದವು ಬೀದಿ ಪ್ರಾಕಾರಗೋಪುರ, ಗ |
ಳೂಸುರಲಳವೆ ಉರಗಾಧಿಪಗಾದರೂ |
ಶ್ವಸನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂ |
ಜಿಸಿದ ಶ್ವೇತವರಹ ವಿಗ್ರಹವನೂ |
ನಸುನಗುತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸುರರುಘೆ ಎಂದೆಚ್ಚ |
ಕುಸುಮ ವರುಷಾಗರಿಯೆ ಗಮಕದಲ್ಲೀ |
ಅಸುರಾರಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಟವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ವಸತಿಯಾದನು ಬಿಡದೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾದಲ್ಲಿ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪಾವನ್ನಾ ವಿಮಾನಾ ಪವನಾ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನಿ |
ದೇವನಂಗದಾ ಬೆವರೇ ತೀರ್ಥಾವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನವಾದಾ ವೃಕ್ಷವೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಂದ |
ತಾ ಉದುಭವಾವಾದಶ್ವತ್ಥವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಜೀವನಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾವೆನ್ನಿ |
ದೇವರದೇವ ವಿಜಯವಿಠಲ ವರಹಾ |
ಪೋವೊಂದೇರಿಸಿದರು ಗತಿಯಾ ಪಾಲಿಪಾನೂ ||5||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ತ್ರಯಯೋಜನ ಸುತ್ತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕಾಣೊ |
ಭಯಭಕುತಿಲಿಂದ ಆವನಾದರು ಬಂದು |
ತ್ರಯದಿನದಲ್ಲಿ ನುತಿಸಿ ಪಾಡಲು ಜಗ |
ತ್ರಯದೊಳಗಾವನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆನಿಸುವ |
ಗಯ ಪ್ರಯಾಗ ಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ ಫಲಗಳು |
ಕ್ರಯಕೆ ಕೊಂಬುವದು ಕೊಂಬುವದು ಶತಸಿದ್ಧಾ |
ಲಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಚಸೂಕರ ದೇವ ವಿ |
ಜಯವಿಠಲನ್ನ ನಿಜಯಾತ್ರಿಗೈಯಾಲು |
ಅಯೋ ನಿಜನಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸುವಾ ಹರಿಯಾ||6||
ಆದಿತಾಳ
ನೀತಿಯಿಂದ ಮಣಿಮುಕ್ತ ಶ್ವೇತಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಷೋಡಶನದಿ ತೀರಥವನು ಮಾಡಿ |
ಶ್ವೇತವರಹ ದರುಶನ ವಾತನಂತರ್ಗತವೆಂದು |
ಮಾತು ಪೇಳುವಪಿತರೊಳು ಪಾತಕವೆ ಪರಿಹಾರಾ |
ನೇತುರ ವದನ ನಾಸಾ ಶೋತುರಹಸ್ತಾಸರುವ |
ಗಾತುರ ಪವಿತೂರವೂ ಯಾತರ ದುಶ್ಚಿತ್ತಾವಣಿ |
ಮಾತುರ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಗೋತುರಕ್ಕೆ ಗತಿ ಉಂಟು |
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ರಾಶಿವರಹ ವಿಜಯವಿಠಲನು ಈ |
ಕ್ಷೇತುರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಕಾತುರವ ಬಿಡಿಸುವ ||7||
ಜತೆ
ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ ವಾಸಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವ ಪಾಲಾ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||8||

dhruvatALa
jIvanna Binna gaganAvannA janakA tri |
Buvanna saMjIvanna kAvanayyA |
pAvanna kAya kaMbugrIvanna varavA |
nIvanna aGavana dAvanna dharuNi |
dhAvanna suratati kAvanna sarasijA |
BAvanna nAsadudu BAvannA namitara |
nOvanna kAvanna SrI vannajA-naya |
nA vijayaviThalA dEvanna pAda |
rAjIvannavA naMbalu |
jIvannAdyAroppuvarU |
IvannA nutise mattAvanna vaSave ||1||
maTTatALa
kanakAkShana maDuhi animiSha gaNadavara |
kShaNadoLu pAlisi manadicCeyalli |
manasuKirAyanu janaragOsugaDuLLi |
vanada madhyadali manOharavAgutta tanage tAne niMdA |
Gana haruShadali puttanu opputiralu |
anilAvaMdita varahA vijayaviThalarAjA |
nana maMDaladaMte minuguta mudadiMda ||2||
rUpakatALa
padajA suSarmanU sadarAvillade dhAnya |
odagi beLisutire adanaridu lakumISa |
madavAdA rOma SAbadadaMte pratidina |
madadu pOgutalirAlada nODi avanaMdu |
kadanA mALipeneMdu hudagikoMDiralAgi |
tridaSAvaMdita SvEtavarahA vijayaviThalA |
padajAge olidu tOridanu AnaMdavA ||3||
JaMpetALa
pesarAdanaMdu modalAgi sUkaranu I |
vasudhiyoLage svayaM vyaktaneMdU |
hasanAgi tOridanu abujaBavAdyarige |
misunipa kAMtiyali SOBisutalI |
pasarisidavu bIdi prAkAragOpura, ga |
LUsuralaLave uragAdhipagAdarU |
Svasana dEvaru tanna maMdiradalli pU |
jisida SvEtavaraha vigrahavanU |
nasunaguta nillisida suraruGe eMdecca |
kusuma varuShAgariye gamakadallI |
asurAri SrImuShTavarahA vijayaviThala |
vasatiyAdanu biDade kalpakalpAdalli ||4||
triviDitALa
pAvannA vimAnA pavanA saMbaMdhavenni |
dEvanaMgadA bevarE tIrthAvenni |
pAvanavAdA vRukShave eDagaNNiMda |
tA uduBavAvAdaSvatthavenni |
pAvanakShEtravidu parama pavitravenni |
jIvanamuktarige siddhAvenni |
dEvaradEva vijayaviThala varahA |
pOvoMdErisidaru gatiyA pAlipAnU ||5||
aTTatALa
trayayOjana sutta puNyaBUmi kANo |
BayaBakutiliMda AvanAdaru baMdu |
trayadinadalli nutisi pADalu jaga |
trayadoLagAvanu SuddhAtmanenisuva |
gaya prayAga kASi mADida PalagaLu |
krayake koMbuvadu koMbuvadu SatasiddhA |
laya vivarjita paMcasUkara dEva vi |
jayaviThalanna nijayAtrigaiyAlu |
ayO nijanAgi arcisuvA hariyA||6||
AditALa
nItiyiMda maNimukta SvEtasaMgamada snAna |
prItiyiMda ShODaSanadi tIrathavanu mADi |
SvEtavaraha daruSana vAtanaMtargataveMdu |
mAtu pELuvapitaroLu pAtakave parihArA |
nEtura vadana nAsA SOturahastAsaruva |
gAtura pavitUravU yAtara duScittAvaNi |
mAtura saMSayavilla gOturakke gati uMTu |
SvEtadvIpada rASivaraha vijayaviThalanu I |
kShEtura omme nODalu kAturava biDisuva ||7||
jate
nitya puShkaraNiyA vAsA SrInivAsa |
BRutyavargava pAlA varahA vijayaviThalA ||8||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕಾಶಿ / kashi

ಆದಿತಾಳ
ಕಾಶಿ ಕೇಶವ ನಿರ್ಮಿತಾ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸ್ವಪ್ರ |
ಕಾಶವಾಗಿದೆ ಸತ್ವಾಭಾಗದಲ್ಲಿ |
ದೇಶಾಮಧ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆ |
ಈಶನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಾ ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ |
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನಕೆ ರಾಮನಾಮ ಉಪ |
ದೇಶವನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನದಿ ನೋಡಿ |
ಕ್ಲೇಶವಿದೂರ ಶಂಭು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ |
ಲೇಸು ಲೇಸು ಎಂದೆನುತ ತಲೆದೂಗುವ |
ರಾಸಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾ ಹರಿಯನ್ನೆ ಹಾಡಿಪಾಡಿ |
ದೋಷರಹಿತನಾದ ಜಗವರಿಯೇ |
ಕಾಶಿ ಕೇವಲಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರವಾ ಕಾಣೋಗಿ |
ರೀಶಗೆ ದತ್ತಾ ಈ ಪುರದ ಪದವೀ |
ಆ ಸುರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾ ಪೇಳುವ ಮಾತು ನಿ |
ಶ್ಚೈಸದಿರಿ ಮನದೊಳು ಮಹಾಧೀರಾರು |
ಕಾಶಿಕೇಶವ ಆದಿಕೇಶವನೆಂದಾ ಮಾ |
ನಿಸನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲಾ |
ಶೇಷಪೂರಿತ ಕರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ |
ತ್ರಿಸಂಬಂಧಾದಿಂದ ಕಡೆ ಬೀಳೂವ |
ಭೂಷಣವಾಗಿಪ್ಪದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಾ |
ಣಾಸಿ ಆನಂದಾರಣ್ಯಾ ಆ ವಿಮುಕ್ತಿಯು |
ಕಾಶಿ ಮಹಾಸ್ಮಶಾನಾ ರುದ್ರಪುರಿ ಪುಣ್ಯಪಂಚ |
ಕ್ರೋಶ ವಿಸ್ತಾರ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುವಲಯಾ |
ಈ ಸಮಸ್ತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೆಸರಾಗಿ ಇಪ್ಪಾದಿದುವೊ |
ದಾಸ ಭೂಪಾಲಾನಿಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿ ಮೆರೆದಾ |
ಕಾಶಿರಾಜಾ ಮಿಕ್ಕಾ ಸರ್ವರಾಯರು ಉ |
ಲ್ಲಾಸಾದಿದಾಳಿದಾರು ಹರಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ |
ಅಸುರಕರ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೌಂಡ್ರಿಕಾ |
ವಾಸುದೇವಾನೆಂದೆಂಬವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾ |
ಮೋಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಇವನ ಮತದಂತೆ ನಡಿಯಾದಿರಿ |
ಕ್ಲೇಶವಾಹದು ಕಾಣೊ ಎಂದೆಂದಿಗೇ |
ದೋಷವರ್ಜಿತರಾಗಿ ಸುe್ಞÁನದಿಂದ ಮಂದ |
ಹಾಸದಿಂದಾಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಸೇರಿದಾರೂ |
ಕಾಶಿಯಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಾ ಜನರ ಸಂಗಡ ತನ್ನಾ |
ದೇಶದಲ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ |
ಗ್ರಾಸಾಗೋಸುಗವಾಗಿ ಪೋದವನ ಕುಲದ ಸಂ |
ತೋಷಾ ಪೇಳುವನಾರು ಅಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ಕಾಶಿ ನಿವಾಸ ಬಿಂದು ಮಾಧವಾತ್ಮಕ |
ವಿಶೇಷ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಪೊಳೆವನಿಲ್ಲಿ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಭಗಿರಥ ತನ್ನವರಾ ಉದ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ |
ಹಗಲಿರಳು ಬಿಡದೆ ತಪವನ್ನೆ ಮಾಡಿ |
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನಾದಾ ಶ್ರೀಶನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ |
ಗಗನ ನದಿಯ ತಂದಾ ಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ |
ನಿಗಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದಲಿ |
ಜಗದೊಳು ಪರಿದು ಈ ಕಾಶಿಯ ಮುಂದೆ |
ಝಗಝಗಿಸುತ ಬಂದು ಯಮುನೆ ಸಂಗಡವಾಗಿ |
ಮಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೆರೆದಾಳೈ ಗಂಗೆ |
ಮಗುಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾ ಖ್ಯಾತಿಯಪ್ಪುದೂ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲಿ |
ನಗಧರ ನಾರಾಯಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಅಗಣಿತ ಗುಣಧಾಮಾ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೊ ತ್ರಿಲೋಕಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ತ್ರಿದಶಗಣ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ |
ಪದುಮನಾಭನ ಮೂರುತಿ ಒಂದೊಂದು ಪೆಸರಿಸಿ |
ಪದೊಪದಿಗೆ ಇಪ್ಪುದು ಲಾಲಿಸುವದು |
ಮಧುಸೂದನ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ಪರಶುರಾಮ |
ಮದನಗೋಪಾಲ, ನರಸಿಂಹ, ವರಹ |
ಮುದದಿಂದ ಮಾಧವ, ಕೇಶವ, ವ್ಯಾಸ, ವಾಮನ, ರಾಮ |
ಮೊದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾದ್ರೂಪ |
ಸದಮಲತನದಿಂದಾ ಭರಿತವಾಗಿಹವು |
ಬುಧರು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಭಕುತಿಯಿಂದ |
ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿ ರೂಪಾ ಬಹುವುಂಟು ಸರ್ವದ |
ಹದುಳಕೊಡುತಿಪ್ಪರು ನಂಬಿದವರಿಗೆ |
ಇದೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಎಂದು |
ತ್ರಿದಶ್ಯಾದರು ನೋಡೆ ಇಚ್ಚೈಪರು |
ಹೃದಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಹಾ |
ನಿಧಿಯಾ ತಂದೀವುದು ದಾರಿದ್ರಗೆ |
ಬುಧರಿಗೆ e್ಞÁನವ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಕ್ತಿ |
ಬದಿಯಲಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ |
ಬದಿಯಲಿಪ್ಪ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಕೊಡುವ |
ಒದಗಿ ವಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಪೋದರಾಗೆ |
ವಿಧಿಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ ಸುಖಿಸುವನೊ |
ಸುದರುಶನ ಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಎದುರಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಗತಿತಪ್ಪದಲೆ ಪಾಡಿ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ ಇಂದ್ರ ಕಾಮಾದ್ಯರು |
ಹರಿಪ್ರೀಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಿಗಿಲಾದಾ |
ವರ ನಾರಿಯರು ಉಂಟು ಭೈರವ ಗಣನಾಥ ಸಮಸ್ತಜನವ |
ಸರ ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ ಬಹು ರೂಪಗಳಿಂದಾ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಪ್ಪಾರು ಮಿರಗುತ ಮೆರವುತ್ತಾ |
ವರಗಳ ಕೊಡುತಾ ಭಕ್ತರನಾ ಪಾಲಿಸೂತಲಿ |
ತರಣಿ ಮಧ್ಯಾನ್ಹಕೆ ಬರಲು ಮಜ್ಜನಕೆ ತೀ |
ವರದಿಂದಾ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ ಸಾರುವರೈ |
ಧರೆಯೊಳು ವರ್ನಿಸಾಲರಿದು ನಾಲ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಹರಿದುಪೋಗುವದಲ್ಲಾ ಪ್ರಳಯಕಾಲಕೆ ನಿತ್ಯಾ |
ಹರಿ ಸಂಕರುಷಣಾತ್ಮಕಾ ನರಹರಿರೂಪ |
ಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಾ ಒರೆಡಗೂಡಿ ಕುಣಿವಾನು |
ಪರಮ ಮುಖ್ಯಕಾಣೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವ |
ನರನೆ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಯ ದೇಹಾಂತ ಶುಭಪೂರ್ಣ |
ಸುರಗಂಗಾಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ತನ್ನ |
ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಲಿದು ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವರುಣ ಸಂಗಮ ಪಂಚಗಂಗೆ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ |
ತುರಗ ಈರೈದು ಮೇಧಾ ಆಸಿ ಸಂಗಮ ನಾನಾ |
ವರ ತೀರ್ಥ e್ಞÁನಾವಾಪಿ ವೃದ್ಧಾ ಕಾಳಿ ಮಿಗಿಲಾದ |
ಸುರಮುನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಧನ್ಯರಾಗಿರಿ |
ಪುರದೊಳು ನಿತ್ಯಾಯಾತ್ರಿ ಅಂತರಗ್ರಹಾ, ಉ |
ತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾನಸನಗರಾ ಪ್ರದಕ್ಷಣಾ |
ತರುವಾಯ ಪಂಚಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವಋಷಿ ಪಿತೃಗಳು |
ಹರುಷಾವಾಗುವಂತೆ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಿಸಿ ಆ |
ರ್ಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದಾ ಕಾಲಕ್ರಮಣೆ ಮಾಡು |
ದುರುಳ ಜನಾಹಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪರಿಪರಿ ಸುಖಕೊಡುವಾ ಇಹಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ||5||
ಜತೆ
ಕಾಶಿಯೊಳೊಂದಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋದಡೆ ವೇದ – |
ವ್ಯಾಸರೂಪಾತ್ಮಕಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಬರುವಾ ||6||

AditALa
kASi kESava nirmitA kaivalyA siddhA svapra |
kASavAgide satvABAgadalli |
dESAmadhyada adakke eNe migilugANe |
ISanu illi vAsA harikRupeyiMda |
vAsavAgidda janake rAmanAma upa |
dESavanne mADuva manadi nODi |
klESavidUra SaMBu illi AsaktanAgi |
lEsu lEsu eMdenuta taledUguva |
rAsi guNagaLiMdA hariyanne hADipADi |
dOSharahitanAda jagavariyE |
kASi kEvalA viShNukShEtravA kANOgi |
rISage dattA I purada padavI |
A suravRuttiyiMdA pELuva mAtu ni |
Scaisadiri manadoLu mahAdhIrAru |
kASikESava AdikESavaneMdA mA |
nisanna puNyakke gaNane illA |
SEShapUrita karmA illidda jIvigaLige |
trisaMbaMdhAdiMda kaDe bILUva |
BUShaNavAgippadu I kShEtrakke vArA |
NAsi AnaMdAraNyA A vimuktiyu |
kASi mahAsmaSAnA rudrapuri puNyapaMca |
krOSa vistAra caturdikkuvalayA |
I samastakShEtrakke pesarAgi ippAdiduvo |
dAsa BUpAlAnilli SOBisi meredA |
kASirAjA mikkA sarvarAyaru u |
llAsAdidALidAru hariBajaneyalli |
asurakarma svABAvika pauMDrikA |
vAsudEvAneMdeMbavA illi iddA |
mOsAvillade ivana matadaMte naDiyAdiri |
klESavAhadu kANo eMdeMdigE |
dOShavarjitarAgi sue#0CCD;~jaÁnadiMda maMda |
hAsadiMdAli muktiya sEridArU |
kASiyAtrige baMdA janara saMgaDa tannA |
dESadalyAdarU oMdu hejji |
grAsAgOsugavAgi pOdavana kulada saM |
tOShA pELuvanAru aja saBeyalli |
kASi nivAsa biMdu mAdhavAtmaka |
viSESha mUruti vijayaviThalA poLevanilli ||1||
maTTatALa
Bagiratha tannavarA uddharisuvadakke |
hagaliraLu biDade tapavanne mADi |
jagada vallaBanAdA SrISana meccisi |
gagana nadiya taMdA Sivana prArthaneyiMda |
nigama pratipAdyA stOtragaLiMdali |
jagadoLu paridu I kASiya muMde |
JagaJagisuta baMdu yamune saMgaDavAgi |
mige SOBisuttiddu meredALai gaMge |
maguLe I kShEtra mahA KyAtiyappudU |
bagebageyiMda sAdhanavAguvudilli |
nagadhara nArAyaNa vijayaviThalarEyA |
agaNita guNadhAmA adhipatiyAgippA ||2||
triviDitALa
idu puNyakShEtravo trilOkamadhyadalli |
tridaSagaNa munigaLu illi vAsa |
padumanABana mUruti oMdoMdu pesarisi |
padopadige ippudu lAlisuvadu |
madhusUdana, matsya, kUrma, paraSurAma |
madanagOpAla, narasiMha, varaha |
mudadiMda mAdhava, kESava, vyAsa, vAmana, rAma |
modalAda mUrtigaLu sAkShAdrUpa |
sadamalatanadiMdA BaritavAgihavu |
budharu koMDADuvudu BakutiyiMda |
vidhirudrAdi rUpA bahuvuMTu sarvada |
haduLakoDutipparu naMbidavarige |
ide vAsakke yOgya eMdeMdige eMdu |
tridaSyAdaru nODe iccaiparu |
hRudayAdalli smarisi kASipaTTaNa mahA |
nidhiyA taMdIvudu dAridrage |
budharige e#0CCD;~jaÁnava pAlisuvudu mukti |
badiyali uMTu SrI nArAyaNa |
badiyalippa kAlakAlakke saM |
padavige mArgava tOri koDuva |
odagi vaMdaDiyiTTu tirugi pOdarAge |
vidhikalpa pariyaMta suKisuvano |
sudaruSana pANi vijayaviThalarEyA |
edurili poLeva gatitappadale pADi 3
aTTatALa
hari brahma viSvESa iMdra kAmAdyaru |
hariprIya sarasvati pArvati migilAdA |
vara nAriyaru uMTu Bairava gaNanAtha samastajanava |
sara oMdu biDadale bahu rUpagaLiMdA |
sthiravAgi ippAru miraguta meravuttA |
varagaLa koDutA BaktaranA pAlisUtali |
taraNi madhyAnhake baralu majjanake tI |
varadiMdA maNikarnike sAruvarai |
dhareyoLu varnisAlaridu nAlkane kShEtra |
haridupOguvadallA praLayakAlake nityA |
hari saMkaruShaNAtmakA naraharirUpa |
dharisi brahmAdyarA oreDagUDi kuNivAnu |
parama muKyakANe tiLidu koMDADuva |
narane muktaprAya dEhAMta SuBapUrNa |
suragaMgApita namma vijayaviThala tanna |
SaraNaMge prAptimADikoDuva olidu ||4||
AditALa
varuNa saMgama paMcagaMge maNikarnike |
turaga Iraidu mEdhA Asi saMgama nAnA |
vara tIrtha e#0CCD;~jaÁnAvApi vRuddhA kALi migilAda |
suramuni kuMDadalli miMdu dhanyarAgiri |
puradoLu nityAyAtri aMtaragrahA, u |
ttara dakShiNa mAnasanagarA pradakShaNA |
taruvAya paMcakrOSa yAtri mADi sarva |
karaNa SuddhiyiMda dEva^^RuShi pitRugaLu |
haruShAvAguvaMte satkarmAcarisi A |
ryara sahavAsadiMdA kAlakramaNe mADu |
duruLa janAhAri namma vijayaviThalarEyA |
paripari suKakoDuvA ihaparalOkadalli ||5||
jate
kASiyoLoMdaDi iTTu pOdaDe vEda – |
vyAsarUpAtmakA vijayaviThala baruvA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ / Subhramanya

ರಾಗ:ಸಾವೇರಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೀ ಯಾತ್ರಿ |
ಹರಿಗುರು ವಿಶ್ವಾಸಾನಿರುತ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ |
ಪರದೈವನಾದ ಸಿರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಧರೆಯೊಳಗಿದೆ ಕನ್ಯಾಕುವರಿ ಗೋಕರಣಾ |
ಪರಿಯಂತ ಕುರುವಾಹದಿದರ ಮಧ್ಯ |
ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಟು ತೌಲ |
ಅರಿಶಿನ ದೇಶ ತು[ಳು ವರಿವ]ರೆಂದು ಕರೆಸುವರು |
ಮರಳೆ ಇದು ಸಿಂಹಗಿರಿ ಎನಿಸುವುದು|
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಸ್ತರ ಭವಾಂಬುಧಿ ಉ |
ತ್ತರಿಸುವುದಾಕ್ಷಣ ಕರಣಶುದ್ಧನ ಮಾಡಿ |
ಗರುಡನ ಜನನಿಯಾ ಸೆರೆಯಬಿಡಿಸಿ ಪಗೆ |
ಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಯದಿಂದ ಉರಗಗಳನ್ನು ಸದೆದು |
ಭರದಿಂದ ವಾಸುಕಿಯಾ ಎರಗಿ ತುಂಡದಿ ಕಚ್ಚಿ |
ತೆರಳೆ ಗಗನಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪೋಗೆ ಕಶ್ಯಪ |
ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೇಳೆ ಶಿರಿಬಾಗೆ ವೈನತೇಯ |
ಅರಿಯಾ ಬಿಸಾಟು ಕಿರಾತರ ನುಂಗಿದೊಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ |
ನಿರುಪಮ ನಿಸ್ಸಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಚರಣ ಪೂಜಿಪ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ವಾಸಕಾಣೊ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಉರಗವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕಶ್ಯಪಮುನಿ |
ಕರೆದಿಂದಲಿ ತಡವರಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ |
ಗರುಡ ಕಂಡರೆ (ನಿನ್ನಾ) ತಿರಗಿ ಬಿಡನು
ತೀವರದಿಂದಲಲಿ ಪೋಗಿ |
ಹರನಕುರಿತು ಸಿಂಹಗಿರಿಯ ತೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ |
ವರತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಉರುಕಾಲಭೀತರಹಿತನಾಗೆಂದು |
ಅರುಹಲು ಕೈಕೊಂಡು ಅರಿ ಉಪಟಳ |
ಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದು ಪರಮತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ |
ಬರುತ ಇದನೆ ಕಂಡ ಉರಗ ವಾಸುಕಿ ಅಂದು |
ಸಿರಿ ಅರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ |
ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಕುವರನ ಒಲಿವೆನೆಂದ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಾತೋದಕ ಪರ್ಣಾಶನದಿಂದ ವಾಸುಕಿ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ |
ಭೂತನಾಥನ ಒಲಿಸಿ ಚರಣಯುಗ್ಮಕ್ಕೆರಗಿ |
ಶೀತಾ ನಾನಾಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೆನಲೂ |
ಆತ ಕೇಳುತ ಶಿರದೂಗಿ ಸರ್ಪನ ಕೂಡ |
ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ರೋಶದಷ್ಟು |
ಭೀತರಹಿತನಾಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪದು ಎನ್ನ |
ಜಾತ[ಬ]ಪ್ಪನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ |
ಆತನ ಒಡಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಿಯಗೊಂಡು |
ಭೂತಳದೊಳು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗೀರೆಂದೂ |
ಭೂತ ಪ್ರಮಥರೊಡನೆ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿ |
ಗೋತುರಸುತೆ ಅರಸಾ ತೆರಳಲಿತ್ತ |
ಆತುಮಂತರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲಹರಿಗೆ |
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾದೀ ಕ್ಷೇತುರಜಗದೊಳೂ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇನಿತಿರೆ ಕಾಲಾಂತರಕೆ ತಾರಕನೆಂಬಾ |
ದನುಜನು ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ |
ವನಜ ಸಂಭವನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಹಾ ತಪ |
ವನು ಮಾಡಿದನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ವಜ್ರದ |
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸವಾಗಿ |
ಅನಿಮಿಷನಿಕರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಜನರಿಂದ |
ಅಣುಮಾತರ ಸೋಲದಂತೆ ಘೋರವೆಂ |
ದೆನಿಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಲು ನಿಲ್ಲದೆ |
ನೆನೆದು ಮಹತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಶನಾ |
ತನುಜಾನಿಂದಲಿ ನಿನಗಪಜಯವಾಗಲಿ |
ಎನಲು ದಾನವನು ಲೋಕೇಶಗೆರಗಿದ |
ಎನಗ್ಯಾರು ಸಮನೆಂದು ಸ್ವರ್ಗಪಾತಾಳದ |
ಜನರಿಗೆ ಮುನಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಹತಿ |
ಯಾನುಮಾಡೆ ದೇವಾದಿಗಳು ಪೋಗಿ ಕಮಲಾ |
ಸನಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಲು ಕೇಳಿಪೋದನು ತನ್ನ |
ಜನಕಗೆ ಪೇಳೆನಗುತ ನುಡಿದನಂದು |
ಮಾನುಮಥನಿಂದ ಪುರಾರಿಯ ಹಿಮವಂತ |
ತನುಜೆಯ ನೆರವಂತೆ ಮಾಳ್ಪದು ಅವರಿಗೆ |
ತನುಜನಾಗಿ ಮನುಮಥ ಪುಟ್ಟಿ ಅ |
ವನ ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದು ಪೇಳಲು ಅ |
ಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತ ಸುರರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ |
ಅನಳಾಕ್ಷನಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಶರನಟ್ಟಲು |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಪೋಗಿ ಚಾಪವ ಹೂಡಿಸರನೆ |
ಬಾಣ ಎಸೆಯಲು ಪಿನಾಕಿ ಚಂಚಲ |
ಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯಕೂಡಿದ ಇತ್ತಲು |
ಮನಸಿಜ ನೆನಿಸೀದ ಕಾಮನೆಂದಾರಭ್ಯ |
ಜನಸೀದಾ ನಾನಾ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕ |
ಷಣ್ಮೊಗನಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರ ಸಹವಾಗಿ |
ದನುಜಾ ತಾರಾಕನೊಳು ಕಾದಿ ಅವನ ಕೊಂದು |
ಅನಿಮಿಷ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೆನಿಸಿದ |
ಪಣವದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಮೆರಿಯಲುಕೊಂಡಾಡೆ |
ಗುಣನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಪುತ್ರ |
ಮನು ಮದನವತಾರ ಸ್ಕಂದನು ಕಾಣಿರೊ ||4||
ಆದಿ]ತಾಳ
ದಿತಿಜನ ಕೊಂದು ವೇಗದಿಂದಲಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಸುತನು ತನ್ನ ಪೆತ್ತವನ ಕೇಳಲು ಸಿಂಹ ಪ |
ರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ತಪವನು ಮಾಡೆನಲು ಹೃ |
ದ್ಗತನಾಗಿದ್ದ ಹರಿಲೀಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆತಂದ |
ಅತಿಶಯದಿಂದಲಿ ತಪವ ಮಾಡೆನಲು ತಾರಾ |
ಪಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧವಾಗೆ ಲಕ್ಷ ಭೋಜನ ಸು |
ಘ್ರøತ ಸಮೇತ ಏಕಾಪೋಶನನ ಒಂದೆ ದಿನ |
ಹಿತವಾಗಿಗೈಸಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠದಲಿ ಹೊರಳಿ ನೀನು |
ಶಿತಮನನಾಗೆನಲು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗಿದೆ ನಿ |
ರ್ಮಿತವಾಯಿತು ತಿಳಿವುದು |
ಕೃತಭುಜರು ನಲಿದಾಡೆ ಚತುರಾದ್ವಿಮೊಗನು ಇಲ್ಲಿ |
ಪ್ರತಿವಾರ ಬಿಡದಲೆ ಮತಿವಂತನಾಗಿ ಶಾ |
ಶ್ವತ ಕಾಲಾ ನೆಲಸೀದ ಖತಿಗೊಳ್ಳದರಿ ಶೋ |
ಭಿತ ಮತ್ಸ್ಯ ಸುಪಟ ತೀರಥ ರುದ್ರಪಾದ ಮೂರು |
ಪಥದ ಕುಮಾರಧಾರಿ ರತಿವುಳ್ಳ ಶಂಖ ತೀ |
ರಥ ನಾನಾ ಬಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದೇಪ |
ರ ರೀತಿಯ ತಿಳಿದು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಮಿಂದು ಅ |
ಮೃತ ಭೋಜನ ದುಚ್ಚಿಷ್ಟಾ ಗತಿ ಎಂದು ಹೊರಳೆ ಪ |
ವಿತ್ರನಾಗುವ, ಭಾಗೀರಥಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು |
ಶತಸಾರೆ ಪೋದಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತತವಾಗುವದು ಕಾಣೊ |
ಶತಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಕುಷ್ಟರೋಗಗಳು |
ಹತವಾಗಿ ಪೋಗುವುದು ಪತಿತನಾದರು ಬಂದು |
ತತುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಯುಚಿತವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೆ ಮು |
ಕುತಿವಂತ ಸತತದಲ್ಲಿ |
ನುತಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಚತುರದವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿಸುವ ||5||
ಜತೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಥಾದೊ ತಿಳಿಯಾದು |
ಶುಭ್ರಾವರಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ನರಹರಿಬಲ್ಲಾ ||6||

rAga:sAvEri
dhruvatALa
paramAdhikArige dorakuvudI yAtri |
hariguru viSvAsAniruta uLLavarige |
paradaivanAda siri paraSurAmana kShEtra |
dhareyoLagide kanyAkuvari gOkaraNA |
pariyaMta kuruvAhadidara madhya |
parimiti uMTu taula |
ariSina dESa tu[Lu variva]reMdu karesuvaru |
maraLe idu siMhagiri enisuvudu|
smaraNe mADidare dustara BavAMbudhi u |
ttarisuvudAkShaNa karaNaSuddhana mADi |
garuDana jananiyA sereyabiDisi page |
dharisi nirdayadiMda uragagaLannu sadedu |
BaradiMda vAsukiyA eragi tuMDadi kacci |
teraLe gaganAdalli haridu pOge kaSyapa |
karedu buddhiya pELe SiribAge vainatEya |
ariyA bisATu kirAtara nuMgidoMdeSeyalli |
nirupama nissaMga vijayaviThalarEyana |
caraNa pUjipa siddharalli vAsakANo ||1||
maTTatALa
uragavAsukiyannu karedu kaSyapamuni |
karediMdali taDavarisi mannisi nillisi |
garuDa kaMDare (ninnA) tiragi biDanu
tIvaradiMdalali pOgi |
haranakuritu siMhagiriya toppalalli |
varatapavane mADi urukAlaBItarahitanAgeMdu |
aruhalu kaikoMDu ari upaTaLa |
parihara mALpeneMdu paramatvaritadalli |
baruta idane kaMDa uraga vAsuki aMdu |
siri arasa namma vijayaviThalarEyanna |
hiriya magana kuvarana oliveneMda ||2||
triviDitALa
vAtOdaka parNASanadiMda vAsuki |
tA tapavane mADi bahukAlakke |
BUtanAthana olisi caraNayugmakkeragi |
SItA nAnABIti biDisenalU |
Ata kELuta SiradUgi sarpana kUDa |
mAtanADida oMdu krOSadaShTu |
BItarahitanAgi ille ippadu enna |
jAta[ba]ppanu muMde kAlAMtarakke |
Atana oDagUDi illiya pUjiyagoMDu |
BUtaLadoLu KyAtiyAgIreMdU |
BUta pramatharoDane aMtardhAnanAgi |
gOturasute arasA teraLalitta |
AtumaMtarAtma vijayaviThalaharige |
prItiyAgippAdI kShEturajagadoLU ||3||
aTTatALa
initire kAlAMtarake tArakaneMbA |
danujanu krauMca parvatadeDeyalliddU |
vanaja saMBavanu meccuvaMte mahA tapa |
vanu mADidanu talekeLagAgi vajrada |
koneyalli anEka varSha vAsavAgi |
animiShanikara mikkAda janariMda |
aNumAtara sOladaMte GOraveM |
denisuva varavannu bEDalu nillade |
nenedu mahatatvada aBimAni ISanA |
tanujAniMdali ninagapajayavAgali |
enalu dAnavanu lOkESageragida |
enagyAru samaneMdu svargapAtALada |
janarige muni samudAyakke upahati |
yAnumADe dEvAdigaLu pOgi kamalA |
sanage binnaisalu kELipOdanu tanna |
janakage pELenaguta nuDidanaMdu |
mAnumathaniMda purAriya himavaMta |
tanujeya neravaMte mALpadu avarige |
tanujanAgi manumatha puTTi a |
vana saMharisuveneMdu pELalu a |
ppaNegoMDu baMditta surarella oMdAgi |
anaLAkShanallige pUSaranaTTalu |
vinayadiMdali pOgi cApava hUDisarane |
bANa eseyalu pinAki caMcala |
mAnadalli gauriyakUDida ittalu |
manasija nenisIda kAmaneMdAraBya |
janasIdA nAnA ThAvinalli prAMtakka |
ShaNmoganAgi iMdrAdyara sahavAgi |
danujA tArAkanoLu kAdi avana koMdu |
animiSha sainyakke nAyakanenisida |
paNavaduMduBi BEri meriyalukoMDADe |
guNanidhi vijayaviThalarEyana putra |
manu madanavatAra skaMdanu kANiro ||4||
Adi]tALa
ditijana koMdu vEgadiMdali pArvati |
sutanu tanna pettavana kELalu siMha pa |
rvatadalli pOgi tapavanu mADenalu hRu |
dgatanAgidda harilIle smarisuttA naDetaMda |
atiSayadiMdali tapava mADenalu tArA |
pathadalli SabdhavAge lakSha BOjana su |
Graøta samEta EkApOSanana oMde dina |
hitavAgigaisi ucciShThadali horaLi nInu |
SitamananAgenalu kShitiyoLagide ni |
rmitavAyitu tiLivudu |
kRutaBujaru nalidADe caturAdvimoganu illi |
prativAra biDadale mativaMtanAgi SA |
Svata kAlA nelasIda KatigoLLadari SO |
Bita matsya supaTa tIratha rudrapAda mUru |
pathada kumAradhAri rativuLLa SaMKa tI |
ratha nAnA bage uMTu pratikUlavAgadEpa |
ra rItiya tiLidu BakutiyiMdali miMdu a |
mRuta BOjana ducciShTA gati eMdu horaLe pa |
vitranAguva, BAgIrathi snAnakke oMdu |
SatasAre pOdaPala prAptatavAguvadu kANo |
Satasiddhavenni unnata kuShTarOgagaLu |
hatavAgi pOguvudu patitanAdaru baMdu |
tatuva mArgadalyucitavudannu tiLiye mu |
kutivaMta satatadalli |
nutisidavarige SrI vijayaviThalarEyA |
caturadavara saMgatiyalli poMdisuva ||5||
jate
subrahmaNyada yAtre eMthAdo tiLiyAdu |
SuBrAvaraNa vijayaviThala narahariballA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀರಂಗ/Sriranga

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದಣಿಯ ಸಮೇತಾ |
ಒಂದಾರು ಪ್ರಾಕಾರ ಒಂದಾರು ಬೀದಿಯೊಳು |
ನಿಂದು ನಿರ್ಮಳರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪರಿ ರಂಗ |
ಮಂದರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ |
ದ್ವಂದ್ವವ ಎಣಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ |
ನಂದವ ನೆನವುತ್ತ ಮುಂದುಗಾಣದ ಸುಖ |
ಸಿಂದುವಿನೊಳಿಪ್ಪರು ಕಂಧರವನ್ನು ತೂಗಿ |
ಗಂಧರ್ವತುಂಬುರ ನಾರಂದನು ಮಹಾ[ಮ]ತಿ |
ಯಿಂದ ನುಡಿಸಿ [ತಾರಾಮದಿಂದಲಿ] |
ಕಂದೆರದೂ ಮುಚ್ಚಿ ಕಂದನ ನುಡಿಯಂತೆ |
ಒಂದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಸಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಲು |
ಬಂದ ಶರೀರ ಸಾಲದೆಂದೆಂಬೊ ಗಾದೆಯಾಗೆ |
ಮಂದರಧರ ಗೋವಿಂದ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಸುಂದರವಿಗ್ರಹ ಒಂದೆ ದೈವವೆ ರಂಗ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗಾಧಾಮಾರಂಗ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗ ಕಾವೇರಿ |
ರಂಗ ವೈಭೋಗರಂಗ ಜಗದಂತರಂಗ ರಂಗರಂಗನಾಥ |
ರಂಗಶಾರಂಗ ದುರಿತ ಸಂಘ ದೂರ ರಂಗ ದನುಜ |
ಭಂಗ ಶೌರಿ ರಂಗರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ರಂಗೇಶ ರಂಗಮಂದಿರ ವಾಸ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಸಪುತ ಪ್ರಾಕರವೆ ಸಪುತಾವಾರಿಧಿ ಎನ್ನಿ |
ಸಪುತ ಬೀದಿಗಳು ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಎನ್ನಿ |
ತಪುತ ಕಾಂಚನಮಯ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ |
ಗುಪುತ ಮಹಿಮಾನಿಪ್ಪ ಸ್ಥಾನವೆನ್ನೀ |
ಸಪುತಾಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾ ಬಿಡದೆ ತಿರುಗುವರೆನ್ನಿ |
ಸಪುತಾಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಾವೆನ್ನಿ |
ಸಪುತೆರಡು ಲೋಕದಲಿ ಇದು ವೆಗ್ಗಳವೆನ್ನಿ |
ಶಪುತ ಮಾಡುವರೊಡಿಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕುಪಿತರ ಸಂಹಾರಾ ಭಕುತರ ಉದ್ಧಾರಾ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಆವಾನಾದರು ಬಂದು ಭಾವ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ |
ರಾವಣಾಂತಕ ನಿದ್ದ ಈ ವೈಕುಂಠನ |
ಸೇವೆಯ ಮಾಡಾಲು ಸಾವಿರ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ತಾವೊದಗಿ ಬಂದು |
ಕೋವಿದರನ ಮಾಡಿ ಪಾವನರೊಳಿಡುವ |
ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಾ ವಿಜಯವಿಠಲರಂಗ |
ದೇವನ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಆವ ಬಣ್ಣಿಪನು ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಬಯಸಾದಿರು ಮೇಲು ಲೋಕ ಬಯಸಾದಿರು ನಾಗಲೋಕ |
ಬಯಸದಿರು ಸ್ವರ್ಗ ಸಕಲದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಸುಖಗಳ |
ಬಯಸು ಮನುಜಾ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಾವಿದ್ದು |
ದಯಪಯೋನಿಧಿಯ ಪಾದ ಭಯಭಕುತಿಯಿಂದ ನೋಡೆ |
ಬಯಲಾಗುವುದು ಪಾಪಾತ್ರಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲಿದು |
ಜಯಾ ಮೂರ್ತಿರಂಗಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸಿರಿ ರಮಣಾ |
ಈಯಬಲ್ಲ ಈ ಪರಿಗಾಯನ ಮಾಡಲು ವೇಗ ||5||
ಜತೆ
ವಿಧು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ ನಿವಾಸ ಶೇಷಶಾಯಿ |
ಮಧುವೈರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ರಂಗಧಾಮಾ ||6||

dhruvatALa
iMdrAdigaLu tamma saMdaNiya samEtA |
oMdAru prAkAra oMdAru bIdiyoLu |
niMdu nirmaLarAgi oMdoMdu pari raMga |
maMdaradallidda iMdirESana pAda |
dvaMdvava eNisi oMdoMdu guNagaLa |
naMdava nenavutta muMdugANada suKa |
siMduvinoLipparu kaMdharavannu tUgi |
gaMdharvatuMbura nAraMdanu mahA[ma]ti |
yiMda nuDisi [tArAmadiMdali] |
kaMderadU mucci kaMdana nuDiyaMte |
oMdoMdu kIrtisi vaMdane mADalu |
baMda SarIra sAladeMdeMbo gAdeyAge |
maMdaradhara gOviMda vijayaviThala |
suMdaravigraha oMde daivave raMga ||1||
maTTatALa
raMga raMga raMgAdhAmAraMga kastUriraMga kAvEri |
raMga vaiBOgaraMga jagadaMtaraMga raMgaraMganAtha |
raMgaSAraMga durita saMGa dUra raMga danuja |
BaMga Sauri raMgarAmA vijayaviThala |
raMgESa raMgamaMdira vAsa ||2||
triviDitALa
saputa prAkarave saputAvAridhi enni |
saputa bIdigaLu saptadvIpa enni |
taputa kAMcanamaya sumEru parvata |
guputa mahimAnippa sthAnavennI |
saputASca caMdramA biDade tiruguvarenni |
saputA^^RuShigaLalli vAsAvenni |
saputeraDu lOkadali idu veggaLavenni |
Saputa mADuvaroDiyA vijayaviThalarEyA |
kupitara saMhArA Bakutara uddhArA ||3||
aTTatALa
AvAnAdaru baMdu BAva Suddhadalli |
rAvaNAMtaka nidda I vaikuMThana |
sEveya mADAlu sAvira bageyiMda |
SrI vAsudEvanu tAvodagi baMdu |
kOvidarana mADi pAvanaroLiDuva |
kAvEri nivAsA vijayaviThalaraMga |
dEvana kShEtrava Ava baNNipanu ||4||
AditALa
bayasAdiru mElu lOka bayasAdiru nAgalOka |
bayasadiru svarga sakaladikpAlakara suKagaLa |
bayasu manujA raMgakShEtradalli oMdu divasAviddu |
dayapayOnidhiya pAda BayaBakutiyiMda nODe |
bayalAguvudu pApAtrayakAladalli olidu |
jayA mUrtiraMgA vijayaviThala siri ramaNA |
Iyaballa I parigAyana mADalu vEga ||5||
jate
vidhu puShkaraNiyA nivAsa SEShaSAyi |
madhuvairi vijayaviThala raMgadhAmA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಉಡುಪಿ / udupi – 2

ಧ್ರುವತಾಳ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪರಶುರಾಮನು ಸರ್ವ |
ಮೇದಿಸುರರಿಗೆ ಧಾರಿ ಎರೆದೂ |
ಮುದದಿಂದಲಿ ಸಿಂಹಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ |
ಕೈದು ಶಳದು ವಾರಿನಿಧಿಯಿಂದಲೀ |
ಮೇದಿನಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪವನ್ನೆ ತೋರಿ |
ವೇದಪಾಲಕ ಮೆರದ ಸ್ತುತಿಗಳೆಂದ |
ಈ ಧರಿಗೆ ರಾಮಾ ಭೋಜನೆಂಬೊ ಭೂಪನಾ |
ಆದರದಿಂದಲಿ ಇರಪೇಳಲೂ |
ಮೇಧಾವ ರಚಿಸಿ ಭಾರ್ಗವನ ಸತ್ಕರುಣ ಸಂ |
ಪಾದಿಸುವೆನೆಂದು ಧಾರುಣಿಯಾ |
ಶೋಧಿಸೆ ಅದರೊಳು ಒಂದಹಿ ನೇಗಲಿಗೆ |
ಭೇದಾವಾಗಿ ಬರಲು ನಡುಗಿ ನೃಪತೀ |
[ಹೇ] ದಯಾಂಬುಧಿ ಎನ್ನಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು |
ಪಾದಕೆ ನಮಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿ |
ಸಾಧು ಜೀವನು ರಾಮಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲೂ ವಿ |
ನೋದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ತಿಳುಪಿದನು |
ಸಾಧನಾ ನಿನಗಿದೆ ಪಾಪಾ ಮತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು |
ಮೈದಡವಿ ಉಪದೇಶಿದಾ |
ಕ್ರೋಧದನುಜ ಭಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪ್ರಾ |
ಬೋಧಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರವರ್ಗಾಸಂಹಾರ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅರಸು ರಾಮಭೋಜಾ ದ್ವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ಪರಶುಧರಗೆ ಬಂದು ಹರಿಮಣಿತೆತ್ತಿಸಿದ |
ಪರಮ ರಜತವಿಷ್ಟರವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ |
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಸ್ತೋತರ ಮಾಡುತ್ತಯಾಗ |
ವಿರಚಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಭೂಸುರರು ಸುಖಬಡಿಸಿ |
ಮರಳೆ ಸಿಂಹನಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ |
ಮೆರೆವ ಸೂ-ವರ್ನಾ ಸರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು |
ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ ಇರುತಿರೆ ಇತ್ತಲು |
ಧರೆಯೊಳಗಿದು ಪೆಸರು ರಜತ ಪೀಠಪುರವೆಂದೆನಿಸಿತು |
ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇದಕೆ ಕರಿಸಿತು ಭಾರ್ಗವನ |
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸಿಜ ಸಂಭವ |
ಪುರಹರ ಸುರನಿ[ತ]ರಾ ನೆರೆದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ನಿರುತದಲಿ ಬಿಡದೆ ಕರುಣಾಕರ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ |
ಚರಣವ ನೆನದಾ ದಾಸರಿಗೆ ಬಲು ಸುಲುಭ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಒಂದು ಕ್ರೋಶ ಉದ್ದ ಅದರಷ್ಟು ಅಗಲಾ ಆ |
ನಂದವಾಗಿಪ್ಪ ಒಪ್ಪುವ ಗದ್ದುಗೇ |
ಕುಂದಾದೆ ತನ್ನಿಂದಾ ತಾನೆ ಇಳಿದು ವ |
ಸುಂಧರದೊಳಗಡಿಗಿತು ಸೋಜಿಗ |
ಪೊಂದಿತು ಲೋಕವು ಇತ್ತರಾಮ ಭೋಜಾ |
ಒಂದು ಕನಕ ಶೇಷಾಸನ ಮಾಡಿಸೀ |
ತಂದು ಇಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ ಭಾರ್ಗವ |
ಬಂದಿದರ ಮಧ್ಯ ನಿಲಬೇಕೆಂದೂ |
ಅಂದಾಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಶುರಾಮನು ಲಿಂಗಾ |
ದುದಾದಿ ನೆಲಸಿದ [ಅ]ಹಿ ನಡುವೆ |
ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಅನಂತಸನಾ |
ಎಂದೆನಿಸಿತು ಈತ ಹರಿ ಕಾಣಿರೊ |
ನಂದಿವಾಹನನಂತೆ ತೋರಿದ ಬಲುಹೀನ |
ಮಂದಾಜನಕೆ ತಮವಾಗಲೆಂದೂ |
ಸಂದೇಹಬಡಸಲ್ಲಾ ಸುಜನರು ಈತನೆ |
ಇಂದಿರಾಪತಿಯೆಂದು ವಂದಿಸಿರೋ |
ಮಂದಹಾಸವದನ ವಿಜಯವಿಠಲನಿಪ್ಪ |
ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿವದೂ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಲಜ ಸಂಭವನ ಪುತ್ರ ದಕ್ಷನು ಶಪಿಸಲು |
ಕಳೆಗುಂದಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ತಿಳಿದು ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ದೊಳಗೆ ಇದೇ ವೆಗ್ಗಳಿಯಾ ಸ್ಥಳವೆಂದೂ |
ಕುಳಿತಾ ಜಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ತಪಮಾಡಿ |
ಒಲಿಸಿ ತನ್ನನು ಧರಿಸಿದ ದೇವನ ಪಾದ |
ಜಲಜಾವ ಕಂಡು ಶಾಪವನ್ನು ಪೋಗಾಡಿ |
ಕಳೆವೇರಿದನು ದಿನಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಳವುತ್ತ |
ಪುಲಿದೊ[ವ]ಲಾಂಬರ[ನು] ಅನಂತಾಸನ್ನ |
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನು ಸಮು[ಖ]ವಾಗಿ ನಿ |
ಶ್ಚಲ ವರ[ವೀ]ವುತ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನ |
ಸಲಹುತ್ತ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರನೆಂದೆಂಬಾ |
ಸತಿ ಪೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆವುತಲಿಪ್ಪದು |
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಬಂದಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯವಿ|
ಠಲ ನಾನಾ ಮಂಗಳಾ ನೆನೆಯುತ್ತ ನಲಿವುತ್ತ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಸಿರಿಯಕೂಡಾ ವಿಮಾನ |
ಗಿರಿಯಲ್ಲಿನಿಂದಾನು [ಸು]ರರಿಂದರ್ಚನೆಕೊಳ್ಳುತ್ತ |
ಅರಸು ತಾನಾಗಿ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪ |
ಪರಮಪುರಷನೀತ ನರನೆಂದು ಪೇಳಸಲ್ಲ |
ಪರಮಶುದ್ಧನಾಗಿ ನರನು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇ |
ತುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಿಮೆ ಅರಿದು ಆತುರದಿಂದ |
ಪುರುಷಗದಚಾಪ ಶರಬೊಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಶಂ |
ಕರ ವಶಿಷ್ಠ ಸೂದರುಶನ ಪದುಮಾ |
ಪರಿ ಪರಿ ತೀರ್ಥಂಗಳು ಚರಿಸಿ e್ಞÁನದಲಿ ಮಿಂದರೆ ಬಹುಜನ್ಮದ |
ಹರಿದು ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹರಿಪೋಗುವವು |
ಭರತ ಖಂಡದೊಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ ಇದಕೆಲ್ಲಿ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ |
ಪರಶುಧರ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುವನು ಪರತತ್ವ ತಿಳಿವುದೂ ||5||
ಜತೆ
ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಿದೆ ಕೇವಲಧಿಕ |
ದುರ್ಗರಮಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆವ||6||

dhruvatALa
AdimUruti paraSurAmanu sarva |
mEdisurarige dhAri eredU |
mudadiMdali siMhAcaladalli vAsavAgi |
kaidu SaLadu vArinidhiyiMdalI |
mEdini biDisida pratApavanne tOri |
vEdapAlaka merada stutigaLeMda |
I dharige rAmA BOjaneMbo BUpanA |
AdaradiMdali irapELalU |
mEdhAva racisi BArgavana satkaruNa saM |
pAdisuveneMdu dhAruNiyA |
SOdhise adaroLu oMdahi nEgalige |
BEdAvAgi baralu naDugi nRupatI |
[hE] dayAMbudhi ennAparAdha kShamiseMdu |
pAdake namisi binnaisi |
sAdhu jIvanu rAmage moreyiDalU vi |
nOdadiMdali baMdu tiLupidanu |
sAdhanA ninagide pApA mattillaveMdu |
maidaDavi upadESidA |
krOdhadanuja BaMga vijayaviThala prA |
bOdhaSarIra kShEtravargAsaMhAra ||1||
maTTatALa
arasu rAmaBOjA dvArada saBeyalli |
paraSudharage baMdu harimaNitettisida |
parama rajataviShTaravannu nEmisi |
haruShadiMdali stOtara mADuttayAga |
viracisi nitya BUsuraru suKabaDisi |
maraLe siMhanAmagiriyalli janisi |
mereva sU-varnA sariteyalli miMdu |
paripari bageyiMda irutire ittalu |
dhareyoLagidu pesaru rajata pIThapuraveMdenisitu |
sariyilla idake karisitu BArgavana |
karuNadiMdali illi sarasija saMBava |
purahara surani[ta]rA neredu pUjisuvarU |
nirutadali biDade karuNAkara siri vijayaviThalanna |
caraNava nenadA dAsarige balu suluBa ||2||
triviDitALa
oMdu krOSa udda adaraShTu agalA A |
naMdavAgippa oppuva gaddugE |
kuMdAde tanniMdA tAne iLidu va |
suMdharadoLagaDigitu sOjiga |
poMditu lOkavu ittarAma BOjA |
oMdu kanaka SEShAsana mADisI |
taMdu iDisi dhyAnamADida BArgava |
baMdidara madhya nilabEkeMdU |
aMdAmAtige mecci paraSurAmanu liMgA |
dudAdi nelasida [a]hi naDuve |
aMdAraByavAgi idE anaMtasanA |
eMdenisitu Ita hari kANiro |
naMdivAhananaMte tOrida baluhIna |
maMdAjanake tamavAgaleMdU |
saMdEhabaDasallA sujanaru Itane |
iMdirApatiyeMdu vaMdisirO |
maMdahAsavadana vijayaviThalanippa |
iMdu kShEtravidu vivarisi tiLivadU ||3||
aTTatALa
jalaja saMBavana putra dakShanu Sapisalu |
kaLeguMdi caMdramati tiLidu BArgava kShEtra |
doLage idE veggaLiyA sthaLaveMdU |
kuLitA jAraNya madhyadali tapamADi |
olisi tannanu dharisida dEvana pAda |
jalajAva kaMDu SApavannu pOgADi |
kaLevEridanu dinapratiyalli poLavutta |
pulido[va]lAMbara[nu] anaMtAsanna |
baLiyalli niMdanu samu[Ka]vAgi ni |
Scala vara[vI]vuta baMda Baktaranna |
salahutta caMdramauLESvaraneMdeMbA |
sati pesarinalli merevutalippadu |
kaliyugadali baMdA kRuShNa vijayavi|
Thala nAnA maMgaLA neneyutta nalivutta ||4||
AditALa
paraSurAmanu tanna siriyakUDA vimAna |
giriyalliniMdAnu [su]rariMdarcanekoLLutta |
arasu tAnAgi niraMtaradalli opputippa |
paramapuraShanIta naraneMdu pELasalla |
paramaSuddhanAgi naranu baMdu I kShE |
turadalli idda mahime aridu AturadiMda |
puruShagadacApa Sarabomma caMdra SaM |
kara vaSiShTha sUdaruSana padumA |
pari pari tIrthaMgaLu carisi e#0CCD;~jaÁnadali miMdare bahujanmada |
haridu pApagaLu pariharipOguvavu |
Barata KaMDadoLu sariyillA idakelli |
smaraNe mAtradali saMcarisuva muktiyalli |
paraSudhara kRuShNa vijayaviThalarEyA |
pariNAma koDuvanu paratatva tiLivudU ||5||
jate
BArgava kShEtradoLide kEvaladhika |
durgaramaNa vijayaviThala nammannu poreva||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ತಿರುಪತಿ / Tirupathi

ರಾಗ:ಕಾಂಬೋಧಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಆದಿದೈವವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವೆ ನೆರೆನಂಬಿದೆನು ಬಿಡದಲೆ |
ಆದರಿಸು ಕಾದುವಖಳರು ವಾಮದಲ್ಲಿ ಹುರಿಗೂಡಿ |
ಬಾಧೆ ಬಡಿಸುವ[ರು] ನಾದಾರಿಗೆ ದೂರಲಿ |
ಪೋದವನೇಕ ಜನನವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ |
ಈ ದೇಹದ ಸುಖವಾದದ್ದು ಕಾಣೆನೊ |
ವೇದಾರಿಸಿ ಕಾಣದ ಬಲು ಮಹಿಮಾನೆ |
ಯಾದವ ಶಿರೋಮಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ |
ಮಾಧುರ್ಯ ನಾಮವ ಉಣಿಸಿ ಬೀದಿ ಬಸವನಮಾಡೊ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಾನೆಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆ |
ಸರ್ಪನತಲ್ಪನೆ ಸರ್ವರೊಳಿಪ್ಪನೆ |
ಇಪ್ಪಲು ತಪ್ಪಾನೆ ಕರದರೆ ಬಪ್ಪಾನೆ |
ದರ್ಪಣರೂಪನೆ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪನೆ ಚರಣದಲಿ |
ದೊಪ್ಪನೆ ಹೊರ ಹೊರಳುವೆನೊ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಟುಕನ ಕೈಯ ಶಿಲಿಕಿದ ಗೋವೊಂದು ಸಂ |
ಕಟ ಬಡುವಂತೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೆ ಬೀಳುವೆ ಅ |
ಕಟ ಕಟ ನಿನಗಿನ್ನು ಕರುಣಬಾರದೆ ಸುರ |
ಕಟಕದೊಡಿಯನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಎನ್ನನುಯಿ[ದಾ] (ಇಕ್ಕಟ್ಟು) |
ಕಟಕದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಯೆಳಸುವರೆ ಅ |
ಕಟಾ ಕಟಾ ನಾನಾರಿಗಾಲವರಲಿ ಮರ |
ಕಟ ಕುಣಿವಂತೆ ಮನಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ |
ಕ್ಕಟವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವೆಂ |
ಕಟಾ ಚಲವಾಸಾ ವಿಜಯವಿಠಲನೆ ಚೊ |
ಕ್ಕಟ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ವಿಕಟಮನೆಕಳಿಯೊ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವ |
ದಾಸರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಕೊಂಡವನಾನೊ |
ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಪೊತ್ತವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆಯೆಂಜಲೆಡೆ ತೆಗೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರುಂಡದ್ದು ಉಂಡು ಬೆಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರ ನಾನು |
ದಾಸರ ಪಂಚೆಲಿ ದಿನ ಕಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ನಂಬಿದ ದಾಸನು ನಾನು |
ದೋಷಿ ನಾನಾದಡೆ ದೋಷರಹಿತ ಪುಣ್ಯ |
ರಾಶಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಮ್ಯಾಲೆ ದಯಾಶರಧಿಯಿಟ್ಟು |
ನೀ ಸಲಹೆಯೆನ್ನ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸುತ್ತ |
ಲೇಸು ಪಾಲಿಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಬೀಸಿ ಬೀಸಾಟದಿರು ಬಿಂಕದ ದೈವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ನಿನ್ನನೆ ಪೊಂದಿದ ನಿನ್ನನೆ ಸೇರಿದೆ |
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ |
ನಿನ್ನಂಘ್ರಿಯುಗಳವನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಪಾ |
ವನ್ನ ಚರಿತ ರಂಗ ಎನ್ನ ಸಲಹದಿರೆ |
ನಿನ್ನಾರು ಒಪ್ಪುವರು ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಯೊ ಅನ್ನಾಥರೊಡಿಯಾ ||5||
ಜತೆ
ದುರುಳನೆನದೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ |
ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||6||

rAga:kAMbOdhi
dhruvatALa
Adidaivave ninna pAdave nerenaMbidenu biDadale |
Adarisu kAduvaKaLaru vAmadalli hurigUDi |
bAdhe baDisuva[ru] nAdArige dUrali |
pOdavanEka jananavAda kAladalli |
I dEhada suKavAdaddu kANeno |
vEdArisi kANada balu mahimAne |
yAdava SirOmaNi vijayaviThala ninna |
mAdhurya nAmava uNisi bIdi basavanamADo ||1||
maTTatALa
appana appAnegiriya timmappane |
sarpanatalpane sarvaroLippane |
ippalu tappAne karadare bappAne |
darpaNarUpane vijayaviThala ninna kappane caraNadali |
doppane hora horaLuveno ||2||
triviDitALa
kaTukana kaiya Silikida gOvoMdu saM |
kaTa baDuvaMte nannoLage nAne bILuve a |
kaTa kaTa ninaginnu karuNabArade sura |
kaTakadoDiyane nirAkarisi ennanuyi[dA] (ikkaTTu) |
kaTakadoLage iTTuyeLasuvare a |
kaTA kaTA nAnArigAlavarali mara |
kaTa kuNivaMte manasu iMdriyagaLu va |
kkaTavAgi kuNidu kaMgeDisuttide veM |
kaTA calavAsA vijayaviThalane co |
kkaTa mArgava tOri vikaTamanekaLiyo ||3||
aTTatALa
dAsara maneyalli vAsavAgiddava |
dAsara baLiyalli sEkoMDavanAno |
dAsara maneyalli nIrupottava nAnu |
dAsara maneyeMjaleDe tegedava nAnu |
dAsaruMDaddu uMDu beLedava nAnu |
dAsara mane muMde rAtri jAgara nAnu |
dAsara paMceli dina kaLedava nAnu |
dAsara naMbida dAsanu nAnu |
dOShi nAnAdaDe dOSharahita puNya |
rASi puraMdara dAsara myAle dayASaradhiyiTTu |
nI salaheyenna pASava biDisutta |
lEsu pAlipa namma vijayaviThalarEya |
bIsi bIsATadiru biMkada daiva ||4||
AditALa
ninnane poMdida ninnane sEride |
ninnane pADide ninna koMDADide |
ninnaMGriyugaLavannu naMbide pA |
vanna carita raMga enna salahadire |
ninnAru oppuvaru pannagArivAhanna vijayaviThala |
enna biDade kAyo annAtharoDiyA ||5||
jate
duruLanenade durjanarige oppisade |
paripAlisi sAku vijayaviThalarEyA ||6||