dasara padagalu · MADHWA · sathyapriya theertharu · Vijaya dasaru

Dasara padagalu on Sri Sathya priya theertharu

ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರ ನಾ ನಿಂದು ನಿಂದು
ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಯೋಗಿವರ್ಯರ ನಾ
ಪಾಡಪಂಥದಲಿ ಬಂದ ಮೂಢ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ
ಓಡಿಸಿ ತನ್ನನು ಕೊಂಡಾಡಿದವರ ಪೊರೆವ ಯತಿಯ|| ಪ||

ನಾಗಸರ ನಾಗಬಂಧ ಕೊಂಬು ಕೊಳಲು
ರಾಗದಿಂದ ಪಾಡುವ ಸನಾಯಿಸುತಿಗಳು
ಬೇಗಿ ಕೂಗುವ ಹೆಗ್ಗಾಳೆ ದುಂದುಭಿ ಎಸಿಯೆ ಚತು
ಸ್ಯಾಗರ ಪರಿಯಂತ ಮೆರೆದ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ರಣ್ಯನ||1||

ವಾದಿಗಳೆದೆಯು ಬಿರಿಯೆ ಧವಳ ಶಂಖದಾ
ನಾದ ಒಪ್ಪ್ಪಿಸುತ್ತಿ ಮೆರೆವ ಬಿರಿದು ಸಮುದಾಯ
ವೇದ ಓದುವ ಶಿಷ್ಯರು ಮೇದಿನಿ ಸುರರು
ಬಲದಾರಿಯಲಿ ಬರೆ ಆಶೀ ರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೀರನು ||2||

ವಾಜಿ ಗಜ ಪಾಯಿದಳನೇಕಸಂದಣಿ
ಯೋಜನದಗಲಕೆ ಘೋಷಣವಾಗಲು
ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತಿರೆ
ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧ ತೇಜಪುಂಜರನ್ನ ||3||

ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದ ಜನರ ಉದ್ಧರಿಸುತ
ಅದ್ವೈತಮತಶಾಸ್ತ್ರ ವದ್ದು ಕಳವುತ
ಮಧ್ವಮತವ ಎಂಬೊ ಸುಧಾಬ್ಧಿಗೆ ರಾಕೇಂದುನಂತೆ
ಇದ್ದು ಭವರೋಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಅಹುದೋ ಸುಗುಣದವರ||4||

ಚಂಡಮಾಯವಾದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಬರಲಾಗಿ
ಕಂಡು ಹರುಷದಿಂದ ಸಭಾಮಂಡಿತರಾಗಿ
ಖಂಡ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅವರ ದಿಂಡುಗೆಡಹಿ ಮಂಡಲಕೆ
ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೆ ಉದ್ದಂಡನೆಂದು ಸಾರಿದರನ||5||

ಬಿಜವಾಡದಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಜ್ಜಲದೊಳು
ದುರ್ಜಂತುಗಳು ನರರಾ ಬೆಚ್ಚರಿಸಲು
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ ಪೋಗಿ ಮಾರ್ಜನೆ ಯನ್ನು ಗೈದು ಭೀತ
ರಾಜಝರವ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯಿದ ಸಜ್ಜನರ ಮನೋಹರ ||6||

ದೇಶÀದೊಳೀ ಶೇಷವಾದ ದಾಸರ ಪ್ರಿಯ
ವಾಸ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲೇಶನಂಘ್ರಿಯ ಸಾಸಿರ ದಳದ ಧ್ಯಾನ
ಮೀಸಲಾಗಿ ಮಾಡುತಿಪ್ಪ ದೋಷರಹಿತರಾದ ಸಂ
ನ್ಯಾಸ ಕುಲಭೂಷಣನಾ ||7||

nODi nODi satyapriyara nA nindu nindu
pADi pADi yOgivaryara nA
pADapanthadali banda mUDha mithyAvAdigaLa
ODisi tannanu konDADidavara poreva yatiya|| pa||

nAgasara nAgabandha koMbu koLalu
rAgadinda pADuva sanAyisutigaLu
bEgi kUguva heggALe duMduBi esiye catu
syAgara pariyanta mereda yOgigaLAgraNyana||1||

vAdigaLedeyu biriye dhavaLa SanKadA
nAda opppisutti mereva biridu samudAya
vEda Oduva SiShyaru mEdini suraru
baladAriyali bare ASI rvAdavannu koDuva dhIranu ||2||

vAji gaja pAyidaLanEkasaMdaNi
yOjanadagalake GOShaNavAgalu
rAjAdhirAjaru pUjeyannu mADutire
I jagadoLage siddha tEjapunjaranna ||3||

buddhihInanAda janara uddharisuta
advaitamataSAstra vaddu kaLavuta
madhvamatava eMbo sudhAbdhige rAkEndunante
iddu BavarOgaLige maddu ahudO suguNadavara||4||

canDamAyavAdigaLa hinDu baralAgi
kanDu haruShadinda saBAmanDitarAgi
KanDa tunDu mADi avara diMDugeDahi maMDalake
punDarikAkShane uddanDanendu sAridarana||5||

bijavADadali kRuShNa tajjaladoLu
durjantugaLu nararA beccarisalu
prajvalisuta pOgi mArjane yannu gaidu BIta
rAjaJarava biDisi kAyida sajjanara manOhara ||6||

dESaÀdoLI SEShavAda dAsara priya
vAsa siri vijayaviThThalESananGriya sAsira daLada dhyAna
mIsalAgi mADutippa dOSharahitarAda san
nyAsa kulaBUShaNanA ||7||


ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ಗುರುರಾಯ ಮಂಗಳಕಾಯ
ನಿತ್ಯದಲಿ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಸಹಾಯ ||pa||

ಮಧ್ವಮತಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಸಾಂದ್ರ
ಅದ್ವೈತಮದ್ರಿ ಇಂದ್ರ ಇದ್ಧರಿಯೊಳಗನಿ
ರುದ್ಧನೆ ವರನೆಂದೆದ್ದು ನೆಗಹಿ ಕರ
ಬದ್ಧ ಕಂಕಣರಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಮೇಯಗಳನುದ್ಧರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಮರ ಮಾರ್ಗಣ ಗೆದ್ದ ||1||

ವಿತರಣದಲಿ ಬಲು ಶೂರಾ ಕೀರ್ತಿವಿಹಾರಾ
ಸತತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಚಾರ
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಕಥಾಮೃತ ತತುವ ಮಾರ್ಗದಲಿ ವಿ
ಹಿತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಗುತ ಪೇಳಿದ ಅ
ದ್ಭುತ ಮಹಿಮಾ ಸಂಚರಿಸುತ ಆನಂದ ಭರಿತ |||2||

ನೆನೆಸಿದವರ ಸುರಧೇನು ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ನಾನು
ಎಣೆಗಾಣೆ ಎಣಿಸಲು ಮೇಣೂ
ಮುನಿ ಸತ್ಯಭೋಧರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದರ್ಚನೆಯನು ಮನದಲ್ಲಿ
ಘನವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಬ ಗುಣದಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಚರಣಾಂಬುಜ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ತ್ರಾಣ||3||

satyapriya gururAya mangaLakAya
nityadali nija BRutya sahAya ||pa||

madhvamatAbdhi candra sadguNasAndra
advaitamadri indra iddhariyoLagani
ruddhane varanendeddu negahi kara
baddha kankaNarAgi
siddha pramEyagaLanuddharisida pariSuddha smara mArgaNa gedda ||1||

vitaraNadali balu SUrA kIrtivihArA
satata vEdArtha vicAra
miti illadE A kathAmRuta tatuva mArgadali vi
hita SiShyarige naguta pELida a
dButa mahimA sancarisuta AnaMda Barita |||2||

nenesidavara suradhEnu ninagelli nAnu
eNegANe eNisalu mENU
muni satyaBOdhara manadalli nindarcaneyanu manadalli
GanavAgi kaikoMba guNadi vijayaviThThalana caraNAMbuja
dhyAna mADuva trANa||3||