MADHWA · pranesha dasaru

Sri HariVayu Stuthi / ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ – Pranesha Dasaru

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ

ಭಾಮಿನಿಷಟ್ಪದಿ

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ

ನಖಸ್ತುತಿ
ದಿವಿಜ ರಮಣನ ದ್ವೇಷಿ ಜನರೆಂ ।
ಬವನಿ ಭರ ಮಾತಂಗ ಮಾಧೇ ।
ಯವಹ ಕುಂಭಗಳೆಂಬ ಗಿರಿಗಳ ದಾರಣಾಧಿಪಟೂ ।
ಪವಿಗಳನು ಪೋಲ್ವಮರಗಣದಿಂ ।
ಸುವಿದಳಿತ ದುರ್ಧ್ವಾಂತ ಕುಮತಿ ।
ಪ್ರವಿತತಾಂತರದಿಂದ ಭಾವಿತ ನಖ ಶರಣ್ಯೆಮಗೇ ॥ 1 ॥

ಸುಗುಣಗಣ ಸಂಕೋಪಸಂಗತ ।
ದೃಗ್ಗೃಥಿತ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಯ ।
ಝಗಝಗಿಪ ಮಾರ್ತಾಂಡನುಪಮೆಯ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಗಳಿಂ ।
ಯುಗಯುಗಾಸ್ಯ ಭವೇಂದ್ರ ಸಂದೋ ।
ಹಗಳನೈದಿಸಿ ಭಸಿತ ಭಾವವ ।
ಬಗೆಬಗೆಯಲಿಂದವನಿಜಯಳನಪ್ಪಿ ರಮಿಸುವನೇ ॥ 2 ॥

ಶುಭನಿಕೇತನ ಸೌಖ್ಯದ ಭವ ।
ನ್ನಿಭರನನ್ಯರಗಾಣೆನಧಿಕ ।
ತ್ರಿಭುವನದಿ ನಾಲ್ಕೆರಡನೇ ರಸದಂತೆ ಸನ್ಮಹಿತಾ ।
ವಿಭು ವಿಭೂತಿದ ಭೂಜಲೇಂದ್ರ ।
ಪ್ರಭೃತಿರಸ ಸಪ್ತೋತ್ತಮನೆ ಯನ ।
ಗಭಯ ಕೊಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನುತ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನೇ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀ ವಾಯುಸ್ತುತಿ

ಭಾರತೀಶ ಭವೇಂದ್ರನುತ ಸೀ – ।
ತಾರಮಣಗತಿ ಪ್ರೀತ ಹನುಮಾನ್ ।
ಘೋರ ಕೀಚಕಚಯ ಧನಂಜಯ ಸೌಖ್ಯ ಸತ್ತೀರ್ಥಾ ॥ ಪ ॥

ಹರಿಯ ಚರಣ ಸರೋಜನಿಷ್ಠಾ ।
ವರ ಸುಗುಣದಿಂದಧಿಕ ಗುರುತಮ ।
ಚರಣ ಲೋಕತ್ರಯ ಸುಪೂಜಿತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ।
ವರ ಮುನೀಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಾಂ ।
ಬುರುಹದಲಿ ಭ್ರಾಜಿಪ ರಜೋಗಣ ।
ಪರಮ ಪಾವಿಸಲಾವ ರಜಗಳು ಭಾರತೀ ವಿನುತ ॥ 1 ॥

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಭಿವೃದ್ಧ ಕಲಕಲ ।
ಶಬ್ಧದಿಂದನುಬದ್ಧ ಸೇವಾ ।
ವೃದ್ಧ ಸಂವಿದ್ವಿಬುಧಗಣದ ಸುಮೌಲಿ ರತ್ನಗಳಾ ।
ಹೃದ್ಯ ಸಂಘಟ್ಟನದಿ ಘರಷಿತ ।
ಶುದ್ಧ ಪಾದುಕ ಜನಿತ ಕನ ।
ಕದ ಸದ್ರಜೋಗಣರಂಜಿತಾಶಾ ಸುರೇಣುಗಳಿಗೆ ನಮೋ ॥ 2 ॥

ಜನನ ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಬಹುಳಾಂ ।
ಜನಕೆ ವಿರಹವನೀವ ಬಲು ಸ ।
ಜ್ಜನಕೆ ಸುಗುಣಗಳಿತ್ತು ವಿಮಲಾನಂದ ಕರುಣಿಸುವಾ ।
ದಿನದಿನದಿ ದೂಷಿಸುವ ದುರ್ಮತಿ ।
ದನುಜರನು ದುಃಖೋಗ್ರತಮದೊಳ್ ।
ಮುಣುಗಿಸುವ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಪಾಂಸುಗಳಾನು ವರಣಿಪೆನೇ ॥ 3 ॥

ಕಲಿಯ ಮಲದಿಂ ಕಲುಷಜನದಲಿ ।
ವಲಿದು ವಿಜ್ಞಾನವನೆ ಕರುಣಿಸೆ ।
ಜಲಜ ಜಾಹ್ನವಿ ಜಡೆ ಬಿಡೌಜಸ ಮುಖ್ಯ ಸುರವಿನುತಾ ।
ಸುಲಭರನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸ ।
ತ್ಸುಲಲಿತಾಗಮ ಮಹಿತ ಮಧ್ವಾ ।
ಮಲ ಸುರೂಪನೆ ಮರುತ ನಾ ನಿನ್ನೆಂತು ವರಣಿಪೆನೋ ॥ 4 ॥

ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚಿನ ಪೋಲ್ವ ಗದೆಯಿಂ ।
ಥಳಥಳಿಪ ದಿನಕರನ ತೇಜದ ।
ಚಲುವ ಭುಜ ಭೂಷಣದಿ ಭೂಷಿತ ಭುಜದಿ ಧರಿಸುತಲೀ ।
ಬೆಳಗಿ ಭುವನಂತರವ ನಿಜರುಚಿ ।
ಗಳಲಿ ಭಾಜಿಪ ಭೀಮರೂಪಾ ।
ನಿಳನೆ ನಿರ್ಮಲಮತಿಯ ಕರುಣಿಪುದಲವಬೋಧಾಖ್ಯಾ ॥ 5 ॥

ಭವಜ ಸಂತಾಪಗಳ ವನಕೆ ।
ಅವಧಿ ಕರುಣಾಕಲಿತನೇ ಹೃದಯಾ ।
ಲವ ಶುಭಸ್ಮಿತ ಪೊರಯುತ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯ ಮಣಿಕಿರಣಾ ।
ನಿವಹದಿಂ ದಿಗ್ದಶವ ಬೆಳಗುವ ।
ಭುವನರುಹನಾಭನ ನಿವಾಸದ ।
ಲವಿರಹಿತ ಸುಖತೀರ್ಥಜಲಧಿಯೆ ಶಮಲ ಪರಿಹರಿಸೋ ॥ 6 ॥

ಬಂಧಕಂದಿಪ ಭಜಕಜನಕಾ ।
ನಂದ ಪೊಂದಿಪ ನುಡಿಯ ರಮಣನೆ ।
ಛಂದದಿಂದಾಂಜಲಿಯ ಶಿರದಲಿ ಬಂಧಿಸುವೆ ಭರದೀ ।
ಇಂದಿರಾರಮಣನ ಪದಾಂಬುಜ ।
ಒಂದು ಮನದಲಿ ಭಜಿಪ ಭಕುತಿಯ ।
ಗಂಧವಹ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಭಜನೆಯ ಭೂರಿ ಕರುಣಿಪುದೂ ॥ 7 ॥

ಘನ ಸರೋರುಹಮಿತ್ರ ಶಶಲಾಂ ।
ಛನ ಸಮೇತಾ ನಭನರಾಧಿಪ ।
ಜನ ವಿಭೂತಿಗಳುಳ್ಳ ವಸುಮತಿ ದಿವಿಜ ಭುವನಗಳಾ ।
ಜನನಭರಣೋದ್ದಳನಗಳ ಕಾ ।
ರಣದ ಸುಭ್ರೂವಿಭ್ರಮವು ಹೆ ।
ದ್ಧನುಜ ಸಂಕರ ಸಲಿಲಜಾದ್ಯರ ಸತತ ಮೋಹಿಪುದೂ ॥ 8 ॥

ನಿನ್ನ ಯತಿರೂಪವನು ಪೂಜಿಪ ।
ಧನ್ಯಜನರಾನಂದರೂಪದಿ ।
ರನ್ನ ಸಹಚರಚಲಿತ ಚಾಮರಚಯದಿ ಶೋಭಿಪರೂ ।
ಘನ್ನ ದ್ಯುತಿ ತಾರುಣ್ಯ ಶುಭ ಲಾ ।
ವಣ್ಯ ಲೀಲಾಪೂರ್ಣ ಸತಿಯರ ।
ಚನ್ನ ಕುಚ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಜನಿತಾನಂದ ಸಂಭರರೂ ॥ 9 ॥

ಕುಂದಮಂದಾರಾದಿ ಕುಸುಮದ ।
ಗಂಧ ಸಂಗತ ಮರುತ ।
ಸಹಿತಾನಂದ ಜನಕಾನಂದವೀವುದು ವನರುಹಾಕ್ಷಿಯರಾ ।
ವೃಂದ ಸಂಸೇವಿತ ನಿರಂಜನ ।
ಚಂದ್ರ ದಿವಸಾಧೀಶ ಮದನಾ ।
ಹೀಂದ್ರ ಸುರಪತಿ ಸೇವ್ಯಮಹಿತ ಮುಕುಂದನರಮನೆಯೋಳ್ ॥ 10 ॥

ಧಿಟ್ಟ ಕಟಕಟ ಶಬ್ಧ ಶಬಲೋ ।
ದ್ಘಟ್ಟಜನಿ ಕೆಂಗಿಡಿಗಳಿಂದತಿ ।
ಜುಷ್ಟ ಪಂಕಿಲ ಜರಿವ ಸುಖಬಿಂದುವಿನ ತಮದೊಳಗೆ ।
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತರಾದ ಭವದ ನ ।
ಭೀಷ್ಟರನು ಸಂತಪ್ತ ಶಿಲೆಗಳ ।
ಲಿಟ್ಟು ಕುಂದಿಪರನವರತ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಜನರುಗಳು ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸರಸ ಚರಣ ।
ಧ್ಯಾನ ಮಂಗಳಮಹಿತ ಭವದಸ ।
ಮಾನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಿಡಿದು ಸುಮುದಾಸೀನ ಮಾನವನೂ ।
ಜ್ಞಾನಿಗೋಚರ ರಹಿತ ದುಃಖಾ ।
ಧೀನ ಸುಖ ಸಂಸಾರದೊಳು ಬಲು ।
ದೂನನಾಗಿಹ ನಿತ್ಯ ನಿರಯವ ನೋಡನೆಂದೆಂದೂ ॥ 12 ॥

ಕ್ಷುದಧಿಕಾರ್ದಿತ ರಾಕ್ಷಸರ ಖರ ।
ರದನ ನಖಕ್ಷೋಭಿತಾಕ್ಷ ।
ಮದಕ್ಷುರಾನನ ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಿತಗಾತ್ರ ಸಹಿತರನೂ ।
ರುದಿರ ಪೂಯಾ ಕುಲಿತ ನಾನಾ ।
ವಿಧದ ಕ್ರಿಮಿಕುಲ ಕಲಿಲತಮದೊಳ ।
ಗಧಿ ನಿಮಗ್ನರ ಬಾಧಿಪವು ಪವಿ ಕಲ್ಪ ಕುಜಲೂಕಾ ॥ 13 ॥

ಜನನಿ ಜನಕಾಗ್ರಜ ಹಿತಪ್ರದ ।
ಪ್ರಣಯಭರ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೆ ।
ಜನನಮರಣಾದಿಗಳ ಜರಿಸುವ ಮರುತ ಜಾಹ್ನವಿಯಾ ।
ಜನಕ ಹರಿಯ ಅಪೂರ್ವ ನಿನ್ನಯ ।
ವನಜ ಚರಣದಿ ವಿಮಲ ಭಕುತಿಯು ।
ದಿನದಿನದಿ ಯನಗಧಿಕ ಕರುಣಿಪುದಮಿತ ಸದ್ಭೋಧಾ ॥ 14 ॥

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಣಗಳಿಂದಾ ।
ಧಿಕ ರಮಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿ ಹರಿಪಾ ।
ದ ಕಮಲದಿ ತದ್ಭಕ್ತ ತಾಮರಸೋದ್ಭವ ಸಮೀರಾ ।
ಮಖ ಶತಾಮುಖ ತಾರತಮ್ಯವ ।
ಯುಕುತಿಯಲಿ ತಾ ತಿಳಿದು ನಿರ್ಮಲ ।
ಭಕುತಿ ಭಾರವ ವಹಿಸುವನ ನಮ್ಮನಿಲ ನೀ ಪೊರೆವೇ ॥ 15 ॥

ತತ್ತ್ವ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರ್ಮಲ ।
ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವರ ।
ಸತ್ಯ ಸುಖಕೈದಿಸುವೆ ಮಿಶ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರುಗಳಾ ।
ಸುತ್ತಿಸುವೆ ಸಂಸಾರದಲಿ ಬಲು ।
ವತ್ತಿಸುವೆ ಮಿಥ್ಯಾಮನೀಷರ ।
ನಿತ್ಯ ನಿರಯದಲೆಂದು ಕೇಳುವೆ ನಾನು ನಿಗಮಗಳಾ ॥ 16 ॥

ಮಹಿತ ಪೌರುಷ ಬಾಹುಶಾಲಿ ವಿ ।
ರಹಿತ ಸರ್ವಾಘೌಘ ನಿರ್ಮಲ ।
ಸಹಿತ ಬಹುಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಾ ।
ಬಹು ಸಹೋಮಯ ಭಜಕ ರಹಿತವ ।
ದಹಿಸುವ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಮೋಹಕ ।
ಮಹಮಹಿಮ ಹನುಮಂತದೇವರ ರೂಪಕಾನಮಿಪೇ ॥ 17 ॥

ಶತ ಮನೀಷನೆ ಶಮದ ಪಂಚಾ ।
ಶತ ಸಹಸ್ರ ಸುಯೋಜನಗಳಿಂ ।
ದತಿ ವಿದೂರ ಮಹೌಷಧಿಗಳುಳ್ಳಾ ಗಿರೀಂದ್ರವನೂ ।
ಪ್ರಥಿತ ನೀ ತರಲಾಗ ಗಮಿಸೀ ।
ಕ್ಷಿತಿ ಧರೇಂದ್ರನ ಕಿತ್ತು ತಂದಾ ।
ಪ್ರತಿಮ ನಿನ್ನನು ನೋಡ್ದರಾ ಜನರೊಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೇ ॥ 18 ॥

ಘನಗುಣಾಂಭೋನಿಧಿಯೆ ಶತಯೋ ।
ಜನ ಸಮುನ್ನತ ವಿಸ್ತೃತಾಚಲ ।
ವನು ಅನಾದರದಿಂದಲೊಗೆಯಲು ಲೀಲೆ ಮಾತ್ರದಲೀ ।
ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ವ ಸ್ಥಳಗಳತಿ ।
ಘನ ಸುಶಕಲ ಸಮೇತ ಸುಶಿಲಾ ।
ಗಣಗಳುಳ್ಳದ್ದೆನಿಸೆ ನಿನ್ನಯ ಕೌಶಲಕೆ ನಮಿಪೇ ॥ 19 ॥

ನಿನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲಿಂದ ಪೇಷಿತ ।
ಸ್ವರ್ಣಮಯವರ್ಮ ವಿಭೂಷಿತ ।
ಚೂರ್ಣಿತಾಸ್ಥಿಗಳುಳ್ಳ ರಾವಣನುರವ ನೋಡುವರೂ ।
ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಸುತಟಾಕ ಶಂಕಾ ।
ಪೂರ್ಣರಾಗುವರಾ ಸುಮುಷ್ಟಿಯು ।
ಬನ್ನ ಕಳೆದು ಬಹೂನ್ನತಾನಂದಗಳ ಕೊಡದೇನೋ ॥ 20 ॥

ಜಾನಕಿ ಮುದ್ರಾದಿ ದಾನವು ।
ದಾನವರ ದಹನಾದಿ ಸೇನಾ ।
ಶ್ರೇಣಿಗತಿ ಸುಪ್ರೀತ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಸುಖಮಾಲೀ ।
ಭಾನುಕುಲ ಸುಲಲಾಮ ಪ್ರೇಮಾ ।
ಧೀನ ಮಾನಸನಾಗಿ ವನರುಹ ।
ಸೂನುವಿನ ಶುಭಪದವನಿತ್ತನು ನಿನಗೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಾ॥ 21 ॥

ಮದ ಬಕನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅತಿ ವೇ ।
ಗದಿ ಪುರಸ್ಥಿತ ಸರ್ವ ಜನದ ಸು ।
ವಿಧೃತಿ ಸುಖ ವಿಘ್ನಗಳ ಭರದಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿದೆಯೋ ।
ಅಧಮತರ ದುರ್ಧಿಷಣ ದುರುಳರಿ ।
ಗಧಿಕ ಕಿರ್ಮೀರನ ರಣಾಂಗದಿ ।
ಸದೆದ ಸತ್ಕೌರವ ಕುಲೇಂದ್ರನೆ ನಮಿಪೆನನವರತಾ ॥ 22 ॥

ಅತ್ಯ ಯತ್ನದಲಿಂದ ಕುಜರಾ ।
ಪತ್ಯನಂಗಾಸ್ಥಿಗಳ ಸಂಧಿಗ ।
ಳೊತ್ತಿ ನಿರ್ಮಥಿಸಲು ಸುರಾರಿ ಜನೋತ್ತಮೋತ್ತಮನಾ ।
ಅರ್ಥಿಯಲಿ ಸಂಹರಿಸೆ ಹರಿ ತಾ ।
ತೃಪ್ತನಾದನು ಎಂತೋ ಆ ಪರಿ ।
ತೃಪ್ತನಾದನೆ ಪೇಳು ರಾಜಸೂಯಾಶ್ವಮೇಧದಲೀ ॥ 23 ॥

ಸಿಂಹನಾದದಲಿಂದ ಪೂರಿತ ।
ಬಹ್ವನೀಕಕ್ಷಪಣ ನಿಪುಣಾ ।
ರಂಹಸದ ತ್ವದ್ರಣವ ವರ್ಣಿಪರಿನ್ನುಂಟೇ ।
ಸಿಂಹ ಸಂಹನನಾಂಗ ಕಮಲಾ ।
ಸಿಂಹನಲ್ಲದೆ ಸತತ ಸುವಿ ।
ರಹಿತಾಂಹಸನೆ ನಿಮ್ಮಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆರಗಿ ವಂದಿಪೆನೋ ॥ 24 ॥

ಜ್ಞಾನಧನದಾನಿಲನೆ ನಿನ್ನಯ ।
ರಾಣಿ ವಾಣಿಯು ಯೆನ್ನ ಮನದ – ।
ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ವಿಶಾಲ ಭಕುತಿಯ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳ ।
ಜ್ಞಾನವನು ಕರುಣಿಸುತಲನುದಿನ ।
ಹೀನ ದುರಿತೌಘಗಳ ವಿರಹಿಸ – ।
ಲಾ ನರೇಂದ್ರನ ಕುವರಿ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯ ಕರುಣದಲೀ ॥ 25 ॥

ಭೇದ ವಿರಹಿತ ಬಹು ಚಿದಾನಂ – ।
ದಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣರೆನಿಸಿದ ।
ಭೇದವಚನಕೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದಾ ।
ಮೋದದಲಿ ದ್ವಿಜಬಾಹುಜೋದಿತ ।
ರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸಕೃಷ್ಣರ ।
ಪಾದ ಪಂಕಜ ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಚರಣಕಾನಮಿಪೇ ॥ 26 ॥

ನಂದದಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕವ ತರ ।
ಲಂದು ಪೋಗಲು ಭೀಮರೂಪದ ।
ಲಂದದಿಂದಾಂಜನೆಯ ಕುವರನ ಬಾಲ ಧರಿಸದಲೇ ।
ಕುಂದಿದಂದದಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ।
ನಂದತೀರಥ ದನುಜಮೋಹನ ।
ನಂದಸಾಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಯು ಲೀಲೆ ಕೇವಲವೋ ॥ 27 ॥

ಕುಟಿಲ ಕಟುಮತಿ ಕಟುಕ ದೈತ್ಯರ ।
ಕಠಿಣತರ ಗದೆಯಿಂದ ಕುಂದಿಸಿ ।
ನಿಟಿಲನೇತ್ರನ ನುಡಿಗಳಿಂದಾಜೇಯ ಮಾಯಿಗಳಾ ।
ದಿಟನೆ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳ ನಿಚಯದಿ ।
ಶಠರ ವಿಶ್ವಾತಥದ ವಚನರ ।
ತ್ರುಟಿಯು ಮೀರದೆ ತರಿದು ತರುಣಿಗೆ ಕುಸುಮ ನೀನಿತ್ತೇ ॥ 28 ॥

ಯುಗಪದದಿ ಸಂಹೃತ ಮಹಾಸುರ ।
ರಿಗೆ ಮಿಗಿಲು ಮಣಿಮಂತ ತಾನತಿ ।
ಮಿಗಿಲು ಕೋಪದ ವಶಗನಾಗಿ ಮಹೌಜಸನೇ ನಿನ್ನಾ ।
ಬಗೆಯ ಜನರಾಂತರಕೆ ಮೋಹವ ।
ಬಗೆವ ಬಹುಗುಣಪೂರ್ಣ ಹರಿಗೆ ।
ವಿಗುಣ ಜೀವೈಕ್ಯವನು ಪೇಳುವ ಕುಮತ ರಚಿಸಿದನೂ ॥ 29 ॥

ಅವನ ದುರ್ಧಿಷಣಾನುಸಾರದಿ ।
ಪವನಪಿತಗೆ ಜೀವೈಕ್ಯವನು ಪೇ ।
ಳುವ ಕುವಾದವ ಕೆಲರು ಸಲಿಸಲು ಕೆಲರನಾದರಿಸೇ ।
ಪವನ ನೀನವತರಿಸಿ ವೇಗದ ।
ಲವನಿಯೊಳಗಾ ಕುಮತಿ ದುರ್ಯ್ಯು ।
ಕ್ತ್ಯವನಿರುಹಗಳ ದಹಿಸಿದ್ಯಪ್ರತಿ ದಾವ ಸಮನಾಗೀ ॥ 30 ॥

ಅಮಿತಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನ ವಾಖ್ಯಾ ।
ವಿಮಲ ಪಂಚಾನನ ನಿನಾದವ ।
ಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಳುತ ಭಯದಿ ವದರಿ ನಿರಾಶೆಯಲಿ ಜರಿದು ।
ಶಮಿತ ದರ್ಪಾಕೋಪರಾಗಿ ।
ಭ್ರಮದಿ ಸಂತತರೆನಿಸಿ ದಶದಿಶೆ ।
ಗಮಿಸಿ ಪೋದರು ಮಾಯಿ ಗೋಮಾಯಿಗಳು ಘಳಿಗೆಯೊಳೂ ॥ 31 ॥

ಜಯ ಸುಶೀಲ ಸುಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯೆ ।
ಜಯ ಗುರೋ ಜನ್ಮತ್ರಯದಲಾ ।
ಮಯ ವಿದೂರನೇ ಮಾಯಿಜನರು ವಿಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ।
ಭಯ ವಿಧುರ ನಿರ್ಮಲ ಚಿದಾನಂದ ।
ಮಯನೆ ಸುಖಸಂದಾಯಿ ನೇತ್ರ ।
ತ್ರಯ ಮುಖರಿಗಧಿಪತಿಯೆ ಮಮ ಸುಖವೀವುದಾಚಾರ್ಯ ॥ 32 ॥

ಉದಯಿಸುವ ಮಂದಸ್ಮಿತದ ಮೃದು ।
ಮಧುರ ಸಲ್ಲಾಪಾಖ್ಯ ಸುಧೆಯ ।
ತ್ಯಧಿಕ ಧಾರಾಸೇಕದಿಂ ಸಂಶಾಂತ ಭವಶೋಕಾ ।
ಸದಮಲರ ಮನೋನಯನದಿಂ ಸಂ ।
ಮುದದಿ ಸೇವಿತವಾದ ನಿನ್ನಯ ।
ವದನಚಂದ್ರವನೆಂದು ನಾ ನಿತ್ಯದಲಿ ನೋಡುವೆನೋ ॥ 33 ॥

ಮೋದತೀರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ವಚನಾ ।
ಸ್ವಾದಿಸುವ ಬಹು ಸುಕೃತಿ ಜನರಾ ।
ಗಾಧ ಅಪೇಕ್ಷಗಳ ಹರಸುತ ಮೋದವೀಯುತಲೀ ।
ಸಾದರದಿ ಶೋಭಿಸುವ ನಿನ್ನಯ ।
ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನು ಸಂತತ ।
ಬೋಧಪೂರ್ಣನೆ ಎಮ್ಮ ಶ್ರವಣಕೆ ಗೋಚರಿಸಿ ಸಲಹೋ ॥ 34 ॥

ರತುನಮಯ ಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ।
ಶತಮನೀಷನೆ ಭಾವಿ ವಾಣೀ ।
ಪತಿಯೆ ನಿನ್ನನು ವೈದಿಕಾದಿಸು ವಿದ್ಯದಭಿಮಾನೀ ।
ಕ್ರತುಭುಜರು ಸೇವಿಪರು ಸತತದಿ ।
ವಿತತ ನಿನ್ನಯ ಚರಿತೆಯನು ದೇ ।
ವತೆ ಸಮಾಜದಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪೊಗಳುತಿಹರದಕೇ ॥ 35 ॥

ಜನ್ಮ ಮೃತಿ ನಿರಯಾದಿ ಭಯ ಭೀ ।
ಷಣ ಕುಸಂಸಾರಾಂಬುನಿಧಿಯೊಳ್ ।
ಮುಣುಗಿದಮಲ ಸುಯೋಗ್ಯ ಜನರನು ನೋಡಿ ಕರುಣದಲೀ ।
ಅನಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂ ।
ದನುನಯದಿ ಮಾರಮಣ ಮನ್ನಿಸಿ ।
ಜನಿಸಿದನು ಋಷಿಯಿಂದ ವಾಸವಿಯುದದೊಳಗಮಲಾ ॥ 36 ॥

ಅಧಮ ಜನರಿಂದತಿ ತಿರೋಹಿತ ।
ಸದಮಲಾಗಮ ತತಿಗೆ ಕರುಣದಿ ।
ಬುಧರಿಗಾ ಮುದವಾಹ ತೆರದಲಿ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದನೂ ।
ಅದುಭುತಾತ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವನಿ ।
ಗೆದುರು ಮಿಗಿಲೋಬ್ಬುಂಟೇ ಲೋಕದಿ ।
ಬದರಿಕಾಶ್ರಮನಿಲಯ ವೇದವ್ಯಾಸಗಾನಮಿಪೇ ॥ 37 ॥

ಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೆಯ ಧರಿಸಿ ಶಿರದಲಿ ।
ಈಶ ಗರುಡ ಶಚೀಶಮುಖರ ದಿ ।
ವೀಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಕೆ ತಂದು ಮಹಾಮಹಿಮ ದೇವಾ ।
ಪೋಷಿಸಲು ಸಜ್ಜನರಿಗತಿ ತ್ವರ ।
ಕಾಶ್ಯಪಿಯೊಳಗವತರಿಸಿ ನೀ ಸ ।
ದ್ಭಾಷ್ಯ ವಿರಚಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿದಿ ದುರ್ಭಾಷ್ಯಗಳನೆಲ್ಲಾ ॥ 38 ॥

ರಜತಪೀಠಾಹ್ವಯ ಪುರದಿ ನೀ ।
ರಜಭವನೆ ನಡುಸದನ ನಾಮಕ ।
ದ್ವಿಜನ ಗೃಹದಲಿ ಜನಿಸಿ ಮಹಮಹಿಮೆಗಳ ತೋರುತಲೀ ।
ನಿಜ ತುರಿಯ ಆಶ್ರಮವ ಧರಿಸೀ ।
ಪ್ರಜರುಗಳನುದ್ಧರಿಸಲುಪನಿಷ ।
ದ್ವ್ರಜ ಸುಭಾರತ ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚಿಸಿದೆಯೋ ಕರುಣಾಳೂ ॥ 39 ॥

ವಂದಿಸುವೆ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯನೆ ।
ವಂದಿಸುವೆ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಸ್ನಾನದ ।
ಕಿಂತಧಿಕ ಪುಣ್ಯವನು ಚರಣ ಸ್ಪರುಶ ಮಾಳ್ಪರಿಗೇ ।
ಪೊಂದಿಸುವನಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ ಭವ ।
ಬಂಧ ಹರಿಸುತ ಸುಖವ ಕೊಡುವಾ ।
ನಂದತೀರಥ ನಿನಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವೆನನವರತಾ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಶಮರುತರ ದಾಸ ಗುಹಸುತ ।
ಕೇಶವ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಶರ ।
ನೀ ಸುಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ ತಾ ಸುಭಕುತಿಯಲೀ ।
ತೋಷದಿಂ ಪಠಿಸುತ್ತ ನಮಿಸುವ ।
ರಾಶೆಗಳ ಪೂರೈಸುತೀರ್ವರು ।
ಕ್ಲೇಶರಹಿತ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಸುಸೌಖ್ಯನುಣಿಸುವರು ॥ 41 ॥’

SrI prANESadAsArya viracita SrI harivAyustuti

BAminiShaTpadi

rAga kAMbOdhi

naKastuti
divija ramaNana dvEShi janareM |
bavani Bara mAtaMga mAdhE |
yavaha kuMBagaLeMba girigaLa dAraNAdhipaTU |
pavigaLanu pOlvamaragaNadiM |
suvidaLita durdhvAMta kumati |
pravitatAMtaradiMda BAvita naKa SaraNyemagE || 1 ||
suguNagaNa saMkOpasaMgata |
dRuggRuthita prAMtOtthitAgniya |
JagaJagipa mArtAMDanupameya visPuliMgagaLiM |
yugayugAsya BavEMdra saMdO |
hagaLanaidisi Basita BAvava |
bagebageyaliMdavanijayaLanappi ramisuvanE || 2 ||

SuBanikEtana sauKyada Bava |
nniBarananyaragANenadhika |
triBuvanadi nAlkeraDanE rasadaMte sanmahitA |
viBu viBUtida BUjalEMdra |
praBRutirasa saptOttamane yana |
gaBaya koDu prahlAdanuta prANESaviTThalanE || 3 ||

SrI vAyustuti
BAratISa BavEMdranuta sI – |
tAramaNagati prIta hanumAn |
GOra kIcakacaya dhanaMjaya sauKya sattIrthA || pa ||
hariya caraNa sarOjaniShThA |
vara suguNadiMdadhika gurutama |
caraNa lOkatraya supUjita SrImadAnaMda |
vara munIMdrane ninna caraNAM |
buruhadali BrAjipa rajOgaNa |
parama pAvisalAva rajagaLu BAratI vinuta || 1 ||

SraddheyiMdaBivRuddha kalakala |
SabdhadiMdanubaddha sEvA |
vRuddha saMvidvibudhagaNada sumauli ratnagaLA |
hRudya saMGaTTanadi GaraShita |
Suddha pAduka janita kana |
kada sadrajOgaNaraMjitASA surENugaLige namO || 2 ||

janana mRuti modalAda bahuLAM |
janake virahavanIva balu sa |
jjanake suguNagaLittu vimalAnaMda karuNisuvA |
dinadinadi dUShisuva durmati |
danujaranu duHKOgratamadoL |
muNugisuva ninnaMGri pAMsugaLAnu varaNipenE || 3 ||

kaliya maladiM kaluShajanadali |
validu vij~jAnavane karuNise |
jalaja jAhnavi jaDe biDaujasa muKya suravinutA |
sulaBaranu saMrakShisuva sa |
tsulalitAgama mahita madhvA |
mala surUpane maruta nA ninneMtu varaNipenO || 4 ||

poLeva miMcina pOlva gadeyiM |
thaLathaLipa dinakarana tEjada |
caluva Buja BUShaNadi BUShita Bujadi dharisutalI |
beLagi BuvanaMtarava nijaruci |
gaLali BAjipa BImarUpA |
niLane nirmalamatiya karuNipudalavabOdhAKyA || 5 ||

Bavaja saMtApagaLa vanake |
avadhi karuNAkalitanE hRudayA |
lava SuBasmita porayuta vidyAKya maNikiraNA |
nivahadiM digdaSava beLaguva |
BuvanaruhanABana nivAsada |
lavirahita suKatIrthajaladhiye Samala pariharisO || 6 ||

baMdhakaMdipa BajakajanakA |
naMda poMdipa nuDiya ramaNane |
CaMdadiMdAMjaliya Siradali baMdhisuve BaradI |
iMdirAramaNana padAMbuja |
oMdu manadali Bajipa Bakutiya |
gaMdhavaha ninnaMGri Bajaneya BUri karuNipudU || 7 ||

Gana sarOruhamitra SaSalAM |
Cana samEtA naBanarAdhipa |
jana viBUtigaLuLLa vasumati divija BuvanagaLA |
jananaBaraNOddaLanagaLa kA |
raNada suBrUviBramavu he |
ddhanuja saMkara salilajAdyara satata mOhipudU || 8 ||

ninna yatirUpavanu pUjipa |
dhanyajanarAnaMdarUpadi |
ranna sahacaracalita cAmaracayadi SOBiparU |
Ganna dyuti tAruNya SuBa lA |
vaNya lIlApUrNa satiyara |
canna kuca saMSlESha janitAnaMda saMBararU || 9 ||

kuMdamaMdArAdi kusumada |
gaMdha saMgata maruta |
sahitAnaMda janakAnaMdavIvudu vanaruhAkShiyarA |
vRuMda saMsEvita niraMjana |
caMdra divasAdhISa madanA |
hIMdra surapati sEvyamahita mukuMdanaramaneyOL || 10 ||

dhiTTa kaTakaTa Sabdha SabalO |
dGaTTajani keMgiDigaLiMdati |
juShTa paMkila jariva suKabiMduvina tamadoLage |
spaShTavAditarAda Bavada na |
BIShTaranu saMtapta SilegaLa |
liTTu kuMdiparanavarata tvadBRutya janarugaLu || 11 ||

SrInivAsana sarasa caraNa |
dhyAna maMgaLamahita Bavadasa |
mAna sannidhi piDidu sumudAsIna mAnavanU |
j~jAnigOcara rahita duHKA |
dhIna suKa saMsAradoLu balu |
dUnanAgiha nitya nirayava nODaneMdeMdU || 12 ||

kShudadhikArdita rAkShasara Kara |
radana naKakShOBitAkSha |
madakShurAnana pakShivIkShitagAtra sahitaranU |
rudira pUyA kulita nAnA |
vidhada krimikula kalilatamadoLa |
gadhi nimagnara bAdhipavu pavi kalpa kujalUkA || 13 ||

janani janakAgraja hitaprada |
praNayaBara sarvAMtarAtmane |
jananamaraNAdigaLa jarisuva maruta jAhnaviyA |
janaka hariya apUrva ninnaya |
vanaja caraNadi vimala Bakutiyu |
dinadinadi yanagadhika karuNipudamita sadBOdhA || 14 ||

sakala sadguNagaNagaLiMdA |
dhika ramA saMSlEShi haripA |
da kamaladi tadBakta tAmarasOdBava samIrA |
maKa SatAmuKa tAratamyava |
yukutiyali tA tiLidu nirmala |
Bakuti BArava vahisuvana nammanila nI porevE || 15 ||

tattva suj~jAnigaLa nirmala |
muktiyOgya mahAnuBAvara |
satya suKakaidisuve miSraj~jAna janarugaLA |
suttisuve saMsAradali balu |
vattisuve mithyAmanIShara |
nitya nirayadaleMdu kELuve nAnu nigamagaLA || 16 ||

mahita pauruSha bAhuSAli vi |
rahita sarvAGauGa nirmala |
sahita bahula brahmacarya pramuKa dharmagaLA |
bahu sahOmaya Bajaka rahitava |
dahisuva pratidinadi mOhaka |
mahamahima hanumaMtadEvara rUpakAnamipE || 17 ||

Sata manIShane Samada paMcA |
Sata sahasra suyOjanagaLiM |
dati vidUra mahauShadhigaLuLLA girIMdravanU |
prathita nI taralAga gamisI |
kShiti dharEMdrana kittu taMdA |
pratima ninnanu nODdarA janaroMdu kShaNadoLagE || 18 ||

GanaguNAMBOnidhiye SatayO |
jana samunnata vistRutAcala |
vanu anAdaradiMdalogeyalu lIle mAtradalI |
anusarisi svasva sthaLagaLati |
Gana suSakala samEta suSilA |
gaNagaLuLLaddenise ninnaya kauSalake namipE || 19 ||

ninna muShTiyaliMda pEShita |
svarNamayavarma viBUShita |
cUrNitAsthigaLuLLa rAvaNanurava nODuvarU |
svarNagiri sutaTAka SaMkA |
pUrNarAguvarA sumuShTiyu |
banna kaLedu bahUnnatAnaMdagaLa koDadEnO || 20 ||

jAnaki mudrAdi dAnavu |
dAnavara dahanAdi sEnA |
SrENigati suprIta karuNASAli suKamAlI |
BAnukula sulalAma prEmA |
dhIna mAnasanAgi vanaruha |
sUnuvina SuBapadavanittanu ninage naLinAkShA|| 21 ||

mada bakana saMharisi ati vE |
gadi purasthita sarva janada su |
vidhRuti suKa viGnagaLa Baradali biDisi kAydideyO |
adhamatara durdhiShaNa duruLari |
gadhika kirmIrana raNAMgadi |
sadeda satkaurava kulEMdrane namipenanavaratA || 22 ||

atya yatnadaliMda kujarA |
patyanaMgAsthigaLa saMdhiga |
Lotti nirmathisalu surAri janOttamOttamanA |
arthiyali saMharise hari tA |
tRuptanAdanu eMtO A pari |
tRuptanAdane pELu rAjasUyASvamEdhadalI || 23 ||

siMhanAdadaliMda pUrita |
bahvanIkakShapaNa nipuNA |
raMhasada tvadraNava varNiparinnuMTE |
siMha saMhananAMga kamalA |
siMhanallade satata suvi |
rahitAMhasane nimmaMGri kamalakkeragi vaMdipenO || 24 ||

j~jAnadhanadAnilane ninnaya |
rANi vANiyu yenna manada – |
j~jAna kaLedu viSAla Bakutiya hariya mahimegaLa |
j~jAnavanu karuNisutalanudina |
hIna duritauGagaLa virahisa – |
lA narEMdrana kuvari ninnAj~jeya karuNadalI || 25 ||

BEda virahita bahu cidAnaM – |
dAdi guNa saMpUrNarenisida |
BEdavacanake gOcarisida viSESha baladiMdA |
mOdadali dvijabAhujOdita |
rAda vEdavyAsakRuShNara |
pAda paMkaja niruta ninnaya caraNakAnamipE || 26 ||

naMdadali saugaMdhikava tara |
laMdu pOgalu BImarUpada |
laMdadiMdAMjaneya kuvarana bAla dharisadalE |
kuMdidaMdadi tOriside A |
naMdatIratha danujamOhana |
naMdasAMdrane ninna cariteyu lIle kEvalavO || 27 ||

kuTila kaTumati kaTuka daityara |
kaThiNatara gadeyiMda kuMdisi |
niTilanEtrana nuDigaLiMdAjEya mAyigaLA |
diTane vAgbANagaLa nicayadi |
SaThara viSvAtathada vacanara |
truTiyu mIrade taridu taruNige kusuma nInittE || 28 ||

yugapadadi saMhRuta mahAsura |
rige migilu maNimaMta tAnati |
migilu kOpada vaSaganAgi mahaujasanE ninnA |
bageya janarAMtarake mOhava |
bageva bahuguNapUrNa harige |
viguNa jIvaikyavanu pELuva kumata racisidanU || 29 ||

avana durdhiShaNAnusAradi |
pavanapitage jIvaikyavanu pE |
Luva kuvAdava kelaru salisalu kelaranAdarisE |
pavana nInavatarisi vEgada |
lavaniyoLagA kumati duryyu |
ktyavaniruhagaLa dahisidyaprati dAva samanAgI || 30 ||

amitamahimane ninna vAKyA |
vimala paMcAnana ninAdava |
Bramisi kELuta Bayadi vadari nirASeyali jaridu |
Samita darpAkOparAgi |
Bramadi saMtatarenisi daSadiSe |
gamisi pOdaru mAyi gOmAyigaLu GaLigeyoLU || 31 ||

jaya suSIla supUrNa Saktiye |
jaya gurO janmatrayadalA |
maya vidUranE mAyijanaru vihiMsegoLisidarU |
Baya vidhura nirmala cidAnaMda |
mayane suKasaMdAyi nEtra |
traya muKarigadhipatiye mama suKavIvudAcArya || 32 ||

udayisuva maMdasmitada mRudu |
madhura sallApAKya sudheya |
tyadhika dhArAsEkadiM saMSAMta BavaSOkA |
sadamalara manOnayanadiM saM |
mudadi sEvitavAda ninnaya |
vadanacaMdravaneMdu nA nityadali nODuvenO || 33 ||

mOdatIrthane ninna vacanA |
svAdisuva bahu sukRuti janarA |
gAdha apEkShagaLa harasuta mOdavIyutalI |
sAdaradi SOBisuva ninnaya |
vEda vyAKyAnavanu saMtata |
bOdhapUrNane emma SravaNake gOcarisi salahO || 34 ||

ratunamaya pIThadali kuLitiha |
SatamanIShane BAvi vANI |
patiye ninnanu vaidikAdisu vidyadaBimAnI |
kratuBujaru sEviparu satatadi |
vitata ninnaya cariteyanu dE |
vate samAjadi gaMdharvaru pogaLutiharadakE || 35 ||

janma mRuti nirayAdi Baya BI |
ShaNa kusaMsArAMbunidhiyoL |
muNugidamala suyOgya janaranu nODi karuNadalI |
anila prArthitanAgi ninniM |
danunayadi mAramaNa mannisi |
janisidanu RuShiyiMda vAsaviyudadoLagamalA || 36 ||

adhama janariMdati tirOhita |
sadamalAgama tatige karuNadi |
budharigA mudavAha teradali sUtra racisidanU |
aduButAtma mahAnuBAvani |
geduru migilObbuMTE lOkadi |
badarikASramanilaya vEdavyAsagAnamipE || 37 ||

SrISanAj~jeya dharisi Siradali |
ISa garuDa SacISamuKara di |
vISa prArthane manake taMdu mahAmahima dEvA |
pOShisalu sajjanarigati tvara |
kASyapiyoLagavatarisi nI sa |
dBAShya viracisi KaMDisidi durBAShyagaLanellA || 38 ||

rajatapIThAhvaya puradi nI |
rajaBavane naDusadana nAmaka |
dvijana gRuhadali janisi mahamahimegaLa tOrutalI |
nija turiya ASramava dharisI |
prajarugaLanuddharisalupaniSha |
dvraja suBArata BAShyagaLa racisideyO karuNALU || 39 ||

vaMdisuve suravRuMdavaMdyane |
vaMdisuve jAhnaviya snAnada |
kiMtadhika puNyavanu caraNa sparuSa mALparigE |
poMdisuvanige vaMdisuve Bava |
baMdha harisuta suKava koDuvA |
naMdatIratha ninage aBivaMdisuvenanavaratA || 40 ||

SrISamarutara dAsa guhasuta |
kESava SrI BAratISara |
nI supadyagaLiMda stutisida tA suBakutiyalI |
tOShadiM paThisutta namisuva |
rASegaLa pUraisutIrvaru |
klESarahita sthAnavittu susauKyanuNisuvaru || 41 ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s