kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Rameshwara / ರಾಮೇಶ್ವರ

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅನಿಲತನುಜರಿಂದ ವನನಿಧಿಯಮ್ಯಾಲೆ |
ಮುನಿದು ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಆಪೋಷಣವೆಕೊಳ[ಲಾ]ಗಿ |
ವನಚರಾದಿಗಳು ನೀರನು ಕಾಣಾದೆ ಬಳಲೆ |
ಅನಿಮಿಷ ಮಿಗಲಾದ ಗಣದವರು ಚಿಂತಿಸೆ |
ಮುನಿಸುತೆ ನದಿಯಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಬಂದು |
ಮುನಿ ಪುಂಗವಗೆ ವಂದನಿಯಾ ಮಾಡಾಲಾಗಿ |
ಘನವಾಗಿ ಅಳಿದು ಲವಣ ಸಾಗರೆನಿಸಾಲು |
ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವರು ನಿರುತಿದೆ |
ಮುನಿ ಸುರಪಾಲಕ ವಿಜಯವಿಠಲರೇ |
ಯನ ದಯದಿಂದ ಉದ್ಧರಣೆಯಾದ ವನಧಿ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಲೋಪಮುದ್ರಾಪತಿ |
ಕೂಪಾರಗೆ ಇತ್ತಾ ಶಾಪವ ಪರಿಹರಿಸಿ, ವಿ |
ಶಾಪವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾರ ದಯದಿಂದ |
ಆ ಪಾವಕಜರಿಗೆ ತಾಪಸಿಗನು ಮುನಿದು |
ಶಾಪವನೀಯೆ ಕಪಿರೂಪವನು ಧರಿಸಿ |
ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಸೇವೆ |
ಆಪಾರವಾಗಿ ಲೋಪವಾಗದೆ ರಚಿಸೆ |2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಒಂದು ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರಕೆ ಸನಕಸ |
ನಂದನರೂ ವೇಗ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ |
ನಿಂದಿರಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಡೆಂದು ಜಯ ವಿಜಯರು |
ಅಂದು ಪೇಳಲಾ[ಸ]ನಂದನರೂ ಶಾಪಾ |
ತಂದು ಇತ್ತರು ಕೋಪದಿಂದ ಖಳರಾಗನೆ |
ಒಂದು ಜನ್ಮವ ತೆತ್ತು ಹಿಂದಾದ ತುರುವಾಯ |
ಸಿಂಧು ನಡುವೆ ದಶಕಂಧರನೆಂದೆನಿಸೀ |
ಇಂದ್ರದ್ಯರನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದುಗೆಡಿಸಿ ಶೋಕದಿಂದವರ ಬಳಲೀಸಿ |
ಮಂದರಧರ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನಿಗೆ |
ಬಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದರಿಂದ್ರಾದಿಗಳಾಗ ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಮನುಜವೇಷಧರಿಸಿ ಜನಪತಿ ದಶರಥಗೆ |
ತನುಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಮುನಿಯು ಕಾಯ್ದೂ ಶಿವನ |
ಧನುವನು ಮುರಿದು ಜನಕಜಿಯಕೂಡ ಮೆರೆದೂ |
ಅನುಜನೊಡನೆ ಚರಿಸಿ ಅನಿಲಜನ ನೋಡಿ |
ಇನಸುತನ ಕಾಯ್ದು ವನಧಿಯ ಬಂಧಿಸೀ ವಿಭೀ |
ಷಣನ ಮನ್ನಿಸಿದ ರಾವಣನ ಕೊಂದೂ |
ದಿನ ಕುಲೋತ್ತುಮ ರಾಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ತನ್ನ |
ವನಿತೆ ಸಹಿತಲಿ ಮೆರೆದ ಅನಿಮಿಷರು ಸುಖಿಸೆ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಹಿಂದೆ ಬೊಮ್ಮನ ಸಿರ ಇಂದು ಶೇಖರನಿಗೆ |
ಬಂದು ಬಿಡದಿರಲು ಬಂದು ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ |
ಇಂದಿರಾಪತಿ ರಾಮಾಚಂದ್ರನ್ನ ಪಾದಾರ |
ವಿಂದ ತುತಿಸಿ ದೇವ ಅಂದು ಒಲಿದು ಇತ್ತ |
ಅಂದ ಭಾಷಿಗೆ ಹರಿಗೋವಿಂದ ಜನಸಿ, ದಶ |
ಕಂಧರಾದಿಯಾ ಕೊಂದು ಸಿಂಧು ತಡೆಯಲ್ಲಿ |
ಅಂಧಕ ರಿಪುವಿನ ಕಂದನಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿ |
ದಂದದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈಶನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ |
ಬಂದ ಬೊಮ್ಮ ಹತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಥವ ತೋರಿ |
ಸಿಂಧುವಿನಲಿ ಸೇತೂ ಬಂಧನದಲಿ ಶಿವ |
ನಿಂದರೆ ದೋಷವು ಹಿಂದಾಗುವದೆಂದು |
ಗಂಧ ಮಾದನಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಮಂದಗತಿಗಳಿಗೆ ಪರನೆಂದು ಶಿವತೋರಿದಾ ||5||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ರಾಮನೆ ಬಂದು ಸಂಚರಿಸಿದ ಕಾರಣ |
ರಾಮೇಶ್ವರವೆಂಬೊ ನಾಮದಿಂದೀ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಯಿತು |
ಈ ಮಹೋದಧಿ ಸದಾ ಪವಿತ್ರವೆನಿಸಿತು |
ಆ ಮಹ ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಗಳೂ |
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನಿತ್ತು ಸಲಹುತಲಿಪ್ಪವು |
ರಾಮನೆ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪರದೈವ, ನಿ |
ಸ್ಸೀಮ ಕೋದಂಡ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಗುಣನಿಧಿ ||6||
ಆದಿತಾಳ
ಕೋತಿಗಳಿಂದಲಿ ರಘುನಾಥ ಗಿರಿಗಳ ತರಿಸಿ |
ಸೇತು ಲಂಕೆಗೆ ಬಿಗಿಸಿ ಖ್ಯಾತನಾದಾ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಪೂತೂರೆ ಈತನ ಮಹಿಮೆ |
ಭೂತನಾಥ ಕಾಣಲರಿಯ ದ್ವೈತಮತದವರಿಗೆ |
ಪ್ರೀತಿಯಹುದು ಮಾಯಿಗೇನೊ |
ಸೇತು ಮಾಧವರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸೇತುಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದವರಾವಾತನಿಂದ ಪಾಲಿಸುವಾ ||7||
ಜತೆ
ಏನು ಸೋಜಿಗವೊ ಸೇತು ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು |
ದ್ಯುನಾಥ ಎಣಿಸುವ ವಿಜಯವಿಠಲನಿಂದ ||8||

dhruvatALa
anilatanujariMda vananidhiyamyAle |
munidu agastyanu ApOShaNavekoLa[lA]gi |
vanacarAdigaLu nIranu kANAde baLale |
animiSha migalAda gaNadavaru ciMtise |
munisute nadiyAgi vinayadiMdali baMdu |
muni puMgavage vaMdaniyA mADAlAgi |
GanavAgi aLidu lavaNa sAgarenisAlu |
anumAnadalli varuNadEvaru nirutide |
muni surapAlaka vijayaviThalarE |
yana dayadiMda uddharaNeyAda vanadhi ||1||
maTTatALa
kOpadalli iddu lOpamudrApati |
kUpArage ittA SApava pariharisi, vi |
SApavane koTTu apAra dayadiMda |
A pAvakajarige tApasiganu munidu |
SApavanIye kapirUpavanu dharisi |
SrIpati vijayaviThalarEyana sEve |
ApAravAgi lOpavAgade racise |2||
rUpakatALa
oMdu dina vaikuMTha maMdirake sanakasa |
naMdanarU vEga baMdu bAgila muMde |
niMdiralAgi byADeMdu jaya vijayaru |
aMdu pELalA[sa]naMdanarU SApA |
taMdu ittaru kOpadiMda KaLarAgane |
oMdu janmava tettu hiMdAda turuvAya |
siMdhu naDuve daSakaMdharaneMdenisI |
iMdradyaranellA muMdugeDisi SOkadiMdavara baLalIsi |
maMdaradhara siri vijayaviThalanige |
baMdu binnaisidariMdrAdigaLAga ||3||
JaMpetALa
manujavEShadharisi janapati daSarathage |
tanujanAgi janisi muniyu kAydU Sivana |
dhanuvanu muridu janakajiyakUDa meredU |
anujanoDane carisi anilajana nODi |
inasutana kAydu vanadhiya baMdhisI viBI |
ShaNana mannisida rAvaNana koMdU |
dina kulOttuma rAma vijayaviThala tanna |
vanite sahitali mereda animiSharu suKise ||4||
triviDitALa
hiMde bommana sira iMdu SEKaranige |
baMdu biDadiralu baMdu vyAkuladiMda |
iMdirApati rAmAcaMdranna pAdAra |
viMda tutisi dEva aMdu olidu itta |
aMda BAShige harigOviMda janasi, daSa |
kaMdharAdiyA koMdu siMdhu taDeyalli |
aMdhaka ripuvina kaMdanaMte mannisi |
daMdadalli rAmacaMdra ISana sthApisi |
baMda bomma hatyakke oMdu pathava tOri |
siMdhuvinali sEtU baMdhanadali Siva |
niMdare dOShavu hiMdAguvadeMdu |
gaMdha mAdanAdrivAsa vijayaviThala |
maMdagatigaLige paraneMdu SivatOridA ||5||
aTTatALa
rAmane baMdu saMcarisida kAraNa |
rAmESvaraveMbo nAmadiMdI kShEtra |
BUmiyoLage prakASitavAyitu |
I mahOdadhi sadA pavitravenisitu |
A maha catura viMSati tIrthaMgaLU |
kAmitArthavanittu salahutalippavu |
rAmane vijayaviThala paradaiva, ni |
ssIma kOdaMDa dIkShAguru guNanidhi ||6||
AditALa
kOtigaLiMdali raGunAtha girigaLa tarisi |
sEtu laMkege bigisi KyAtanAdA jagadoLage |
pUtUre Itana mahime |
BUtanAtha kANalariya dvaitamatadavarige |
prItiyahudu mAyigEno |
sEtu mAdhavarAmA vijayaviThalarEyA |
sEtuyAtre mADidavarAvAtaniMda pAlisuvA ||7||
jate
Enu sOjigavo sEtu mahAtmeyannu |
dyunAtha eNisuva vijayaviThalaniMda ||8||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s