dasara padagalu · MADHWA

navarathri

ಏನೆಂದುಸುರುವೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಾ |
ಸ್ವಾನಂದ ಸುಖಮಯ ಮಹಿಪತಿ ಚರ್ಯಾ ||pa||

ಹತ್ತೆಂಟು ದಿನವಿರೆ ಹರುಷದಲಹರೆ |
ಮೊತ್ತ ಜನರು ಕೂಡಿ
ಮನೆಯ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ |
ಭಿತ್ತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಣ್ಣದಿ ನಿಚ್ಚಳ |
ನೆತ್ತಿ ಮಂಗಳ ಕರವಾಗಿಹ ವಿಸ್ತಾರ |
ತೆತ್ತ ಮಾಡಳರವಿ ತಳಿಲು ತೋರಣದಿ |
ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯ ಮಂಡಿತ ಜಗಲಿಯಾ |
ಸುತ್ತ ಕದಳೀ ಕಂಭದಿ ಮ್ಯಾಲಿಯ | ಉತ್ತಮ ಮಂಟಪದಿ
ತರಗು ತೆಂಗು | ಉತ್ತತ್ತೀ ಬಹು ಓಲವೀ ಕಟ್ಟಿಹ |
ವತ್ತೊತ್ತಿ ಥರ ಥರದಿ ನಮ್ಮಯ್ಯಾನಾ ||1||

ವಡನೆ ವೆ ತಂದಿಹ ವದಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾ |
ಕಡಲೆ ತಂಡುಲ
ಗೋದಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಧಾನ್ಯದೀ |
ಗುಡ ಶರ್ಕರವ ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಹ ಸಮಸ್ತ |
ಕೊಡ ಕೊಡ ಘೃತ ತೈಲ ಕುಂಭಿನಿ ಯೊಳಗುಳ್ಳ |
ವಡವೆಯ ತುಂಬಿಹ
ಉಗ್ರಾಣದಾಲಯಾ | ಸಡಗರದಿಂದಲಿ
ಸ್ಟೈಪಾಕ ಮಾಡಲಿ | ತಡೆಯದೆ
ಕೊಡುತಿಹರು ಓಡ್ಯಾಡಲು | ಅಡಿಗಡಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಜ್ಯವ |
ವಡಿಯನ ತುಸುಮೀರರು ಸೇವೆಗೆ |
ಧೃಡ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ||2||

ನಾಕುದಿಕ್ಕಿನವರು ನಂಬಿದ ಶರಣರು |
ಏಕೋ ಭಾವನೆಯಲಿ ಯಾತ್ರೆಯ
ನೋಡಲಿ | ಸು ಕಾಮ್ಯ ಯುಕ್ತರು
ಸದ್ಭೋಧಾಸಕ್ತರು | ಬೇಕಾದಿ
ದೂರಿಂದ ಬಹಳ ಪಯಣದಿಂದ |
ಸಾಕುವದೇವ ದೇವರಾ ಸಾರಿ
ಮಹಾದ್ವಾರಾ | ಈ ಕಣ್ಣಲಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಸುಜನ ವಿಂಡು |
ತಾ ಕೈಯ್ಯ ಮುಗಿಯುತಲೀ ಮನವು |
ಹಾಕಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗದಲಿ
ಭಕ್ತಿ ವಿವೇಕದಿ ಪಾಡುತ ಈ ಪರಿ |
ಲೋಕ ನೆರೆಯುತಿರಲಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||3||

ಉದಯದಲೇಳುತ ವರದ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ |
ಮೊದಲಿನ ದಿವಸದಿ
ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನದಿ | ವಿದಿತ
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಜಪಾನುಷ್ಠಾನಾ |
ಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲ ಪೂಜೆಯದ |
ವದಗಿ ದೇವ ಪಾಟವಿಟ್ಟು ಸಾದರ ನೀಟ |
ವಿದಿತ ಬಂಗಾರ ವೆಳಿಯಲಿ ಬರೆದ ಚದುರ |
ಚಿತ್ರಾಸನಲಿ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನ ಪೂವಿನಲಿ
ಝಗ ಝಗ ಅದು
ಹೊಳೆಯುತಿರಲಿರಲಿ ಶಿಖರ ಸಾಲದಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||4||

ನಡವಿಟ್ಟ ರೌಪ್ಯದ ನೆಲೆ ಸಿಂಹ ಮುಖದ |
ಪಡದಿಯ ಸೋಂಪಿಲಿ
ಪೀಠ ಪ್ರಭಾವಳಿ | ಬಿಡದೆ ಮೆರೆವ ಛತ್ರ ಬಹು
ಬಹು ವಿಚಿತ್ರ |
ಯಡ ಬಲ ಪತಾಕೆ ಯಸಳದ ಕೆತ್ತಿಕೆ |
ವಡನಿಹ ಚಾಮರ ವಿಲಸಿತ ಮನೋಹರ |
ಸಡಗರದಲಿ ದೇವ ಸಂಪುಟ ಮೆರೆವಾ|
ಇಡಿದಿರೆ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಅದರೊಳು |
ಪೊಡವೀಶ ಕುಳಿತಿರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ |
ಅಡಿಗಳ ಪೂಜಿಸಲಿ ಸಂಭ್ರಮ |
ವಡೆಯನ ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿ ನಮ್ಮಯ್ಯಾನಾ ||5||

ಇನ್ನು ತಂತ್ರಸಾರ ಈ ಪೂಜೆವಿಸ್ತಾರ |
ಸನ್ನುತ ಗಂಗೆಯ ಸಲಿಲವು
ತುಂಬಿಹ | ಸನ್ನಿಧ ಕಲಶವು ಸುಂದರ ಶಂಖವು |
ಮುನ್ನ ಪಂಚಾಮೃತ
ಮಾಡುತ ಅರ್ಪಿತ | ಧನ್ಯ ಶುದ್ಧೋದಕ
ದಾಗಲು ಅಭಿಷೇಕ |
ಮನ್ನಡೆ ವಸ್ತ್ರವ ಮಂಡಿಸಿ ಹರುಷದಿ |
ಪನ್ನೀರವನು ದಳದಾ
ಕೇಶರ | ಚೆನ್ನ ಕಸ್ತೂರಿ ವೆರೆದಾ
ಸುಗಂಧವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಚಲ್ವದಾ
ಸಾಲಾದಾ | ಘನ್ನ ದೀಪದೆಡೆ ಬಲದಾ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||6||

ಮೆರೆವ ತುಳಿಸಿ ಜಾಜಿ ಮರಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಜಿ |
ಪರಿಮಳ ದಿಂಡಿಗೆ
ಪಾಡಾದಾ ಸಂಪಿಗೆ | ಪರಿ ಪರಿ
ಪುಷ್ಪದಾ ಪಸರಿಕೆ ಬಹುಳವಾ |
ಸರಸ ದುಂಡಿನ ಹಾರಾ ಸರಮಾಲೆ ವಿಸ್ತಾರಾ |
ತರುವಾರಾ ಧೂ
ಪಾರತಿಯ ದಶಾಂಗದ ಸಾರಾ | ಇರುವುದು
ಬಲವೆಡಾ ಊದುಬತ್ತಿಯ ಗಿಡಾ |
ನೆರೆ ಏಕಾರತಿಯಾಗಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಹರಿವಾಣವನು | ಬರಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ತಾನಿಂದರಲಿ ಉಣುಸುದು |
ಹರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲೀ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ||7||

ಸ್ವಾದೋಕದಿ ನಾಗ ವಲ್ಲಿ ದಳವ ಯೋಗ್ಯ |
ವಾದಾ ಪೂಗೀ ಫಲಾ
ವಿನಿತಿತ್ತು ತಾಂಬೋಲಾ |
ಸಾದರ ಹರಿವಾಣ ಆರತಿ ಪೂರಣಾ |
ಆನಿ ಪದಗಳಿಂದ ಅರ್ತು ಬಳಲಿ |
ಛಂದ ಭೇದಿಸಿ ಘನತಾಳಾ ಬಲು
ಧ್ವನಿ ಕಂಸಾಳಾ | ನಾದ ಜಾಂಗಟೆ
ಶಂಖ ನಾಮ ಘೋಷದಿತಿಂತ |
ರಾದವರು ಪಾಡಲೀ ನೀರಾಂಜನ | ಸಾದಿಪ ಸಮಯದಲಿ
ವೈಕುಂಠ | ಮೇದಿನಿಯೊಳು ತೋರುತಲಿ ಪಾರಣೆ | ಆದವು.
ಕಣ್ಣಿನಲಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||8||

ತರುವಾಯಾ ಮಹಾಗುರು ತಂದಿಗೆ ಶರಣರು |
ಮೆರೆವ ಷೋಡಷದಿಂದ
ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯ ಛಂದ |
ಹರಿತೀರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಹರುಷದಿ ಜನಗಳು |
ಪೊರಗೆ ಸತ್ಕಾರವ ಪಡೆದಿಹ ಭಗದೇವ
ಕರುವೇದ ಘೋಷ ಮಾಡು
ತಾ ಭಿಕ್ಷಾವಾ | ನೆರೆ ಸಕಲ ಯಡೆ
ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿರೆ | ಪರಮಾನ್ನ
ಭಕ್ಷಗಳು ಶಾಲ್ಯೋದನ |
ಪರಿ ಪರಿ ಶಾಕಗಳು ಸೂಪಘೃತ |
ನೆರೆ ಪಾಲ್ಮೊಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ |
ಗಿರಿಸಿಹ ದೀಪಗಳು ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||9||

ಬೇಡೂ ಪದಾರ್ಥವಾ ಬಡೆಸುವರು ಬಹಳವ |
ಪ್ರೌಢದಿ ಹರಿ ನಾಮಾ
ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನೇಮಾ |
ಆಡಲೇನದು ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಂಡು |
ರೂಢಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು |
ನೀಡೆ ವೇದೋಕ್ತದ ನುಡಿ
ಆಶೀರ್ವಾದ | ಮಾಡುತ ಬ್ರಾಹ್ಮರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು |
ಪಾಡುವ ಹರಿದಾಸರು ದಂಡೆಗೆ ತಾಳ |
ಗಾಡ ಮದ್ದಲೆ ಸದರು
ಸಭೆಯೊಳುಗೂಡಿ | ಒಡೆಯನಿದಿರು ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ
ಆರತಿಯತ್ತೀರ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||10||

ಒಂಬತ್ತು ದಿನದಿ ಒಂದೇ ಈ ಪರಿಯಲಿ |
ಮುಂಚಿಲಿ ನಡೆಯಲು
ಮಹಾನೌಮಿ ಬರಲು | ಅಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ
ಅರ್ಚನೆಯಾ ಅರ್ತಿ |
ದೆಂಬುದು ವಿಜಯಾ ದಶಮಿಯಾ ಉಚ್ರಾಯಾ |
ಸಂಭ್ರಮದಲಿ ನೋಡಿ
ಸದ್ಗತಿ ಸೂರ್ಯಾಡಿ | ಕೊಂಬರು ಸ್ವಸ್ಥಲ ಕುರಿತು ಆಜ್ಞೆಗಳ |
ಇಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದದೀ ಈ ಮಹಿ ಮಾಡಂಬರೆನ್ನ ಮುಖದಿ
ನುಡಿಸಿದ | ಶಂಭು ಮಹಿಪತಿ ದಯದಿ ನಂದನ | ಬೊಂಬಿ
ಸೂತ್ರ ದಂದದಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾ ||11||

Ēnendusuruve ī navarātriyā |
svānanda sukhamaya mahipati caryā ||pa||

hatteṇṭu dinavire haruṣadalahare |
motta janaru kūḍi
maneya śr̥ṅgāra māḍi |
bhitti bāgilugaḷa baṇṇadi niccaḷa |
netti maṅgaḷa karavāgiha vistāra |
tetta māḍaḷaravi taḷilu tōraṇadi |
matte dēvālaya maṇḍita jagaliyā |
sutta kadaḷī kambhadi myāliya | uttama maṇṭapadi
taragu teṅgu | uttattī bahu ōlavī kaṭṭiha |
vattotti thara tharadi nam’mayyānā ||1||

vaḍane ve tandiha vadagi sāmagriyā |
kaḍale taṇḍula
gōdi kaṭṭilla dhān’yadī |
guḍa śarkarava matte gūḍ’̔iha samasta |
koḍa koḍa ghr̥ta taila kumbhini yoḷaguḷḷa |
vaḍaveya tumbiha
ugrāṇadālayā | saḍagaradindali
sṭaipāka māḍali | taḍeyade
koḍutiharu ōḍyāḍalu | aḍigaḍigobbobbaru ājyava |
vaḍiyana tusumīraru sēvege |
dhr̥ḍa bhaktiyuḷḷavaru nam’mayyanā||2||

nākudikkinavaru nambida śaraṇaru |
ēkō bhāvaneyali yātreya
nōḍali | su kāmya yuktaru
sadbhōdhāsaktaru | bēkādi
dūrinda bahaḷa payaṇadinda |
sākuvadēva dēvarā sāri
mahādvārā | ī kaṇṇali kaṇḍu ella sujana viṇḍu |
tā kaiyya mugiyutalī manavu |
hāki sāṣṭāṅgadali
bhakti vivēkadi pāḍuta ī pari |
lōka nereyutirali nam’mayyanā ||3||

udayadalēḷuta varada sadguru nāthā |
modalina divasadi
maṅgaḷa snānadi | vidita
sandhyāvandanajapānuṣṭhānā |
mudadinda māḍida myāla pūjeyada |
vadagi dēva pāṭaviṭṭu sādara nīṭa |
vidita baṅgāra veḷiyali bareda cadura |
citrāsanali sutta haccida cinna pūvinali
jhaga jhaga adu
hoḷeyutiralirali śikhara sāladali
nakṣatra māli nam’mayyanā ||4||

naḍaviṭṭa raupyada nele sinha mukhada |
paḍadiya sōmpili
pīṭha prabhāvaḷi | biḍade mereva chatra bahu
bahu vicitra |
yaḍa bala patāke yasaḷada kettike |
vaḍaniha cāmara vilasita manōhara |
saḍagaradali dēva sampuṭa merevā|
iḍidire kāntiyali adaroḷu |
poḍavīśa kuḷitirali śrīhari |
aḍigaḷa pūjisali sambhrama |
vaḍeyana ēnend’hēḷali nam’mayyānā ||5||

innu tantrasāra ī pūjevistāra |
sannuta gaṅgeya salilavu
tumbiha | sannidha kalaśavu sundara śaṅkhavu |
munna pan̄cāmr̥ta
māḍuta arpita | dhan’ya śud’dhōdaka
dāgalu abhiṣēka |
mannaḍe vastrava maṇḍisi haruṣadi |
pannīravanu daḷadā
kēśara | cenna kastūri veredā
sugandhavannu arpisi calvadā
sālādā | ghanna dīpadeḍe baladā nam’mayyanā ||6||

mereva tuḷisi jāji maragu mallige sūji |
parimaḷa diṇḍige
pāḍādā sampige | pari pari
puṣpadā pasarike bahuḷavā |
sarasa duṇḍina hārā saramāle vistārā |
taruvārā dhū
pāratiya daśāṅgada sārā | iruvudu
balaveḍā ūdubattiya giḍā |
nere ēkāratiyāgali naivēdya harivāṇavanu | barali
ellarū horage tānindarali uṇusudu |
harige pratyakṣadalī nam’mayyanā||7||

svādōkadi nāga valli daḷava yōgya |
vādā pūgī phalā
vinitittu tāmbōlā |
sādara harivāṇa ārati pūraṇā |
āni padagaḷinda artu baḷali |
chanda bhēdisi ghanatāḷā balu
dhvani kansāḷā | nāda jāṅgaṭe
śaṅkha nāma ghōṣaditinta |
rādavaru pāḍalī nīrān̄jana | sādipa samayadali
vaikuṇṭha | mēdiniyoḷu tōrutali pāraṇe | ādavu.
Kaṇṇinali nam’mayyanā ||8||

taruvāyā mahāguru tandige śaraṇaru |
mereva ṣōḍaṣadinda
māḍi pūjeya chanda |
haritīrthakoḷḷalu haruṣadi janagaḷu |
porage satkārava paḍediha bhagadēva
karuvēda ghōṣa māḍu
tā bhikṣāvā | nere sakala yaḍe
māḍi kuḷḷire | paramānna
bhakṣagaḷu śālyōdana |
pari pari śākagaḷu sūpaghr̥ta |
nere pālmosarugaḷu allidalli |
girisiha dīpagaḷu nam’mayyanā ||9||

bēḍū padārthavā baḍesuvaru bahaḷava |
prauḍhadi hari nāmā
prati ślōkagaḷu nēmā |
āḍalēnadu tr̥pti āyitu uṇḍu |
rūḍhige tāmbūla ranna dakṣiṇegaḷu |
nīḍe vēdōktada nuḍi
āśīrvāda | māḍuta brāhmaru manege hōguvaru |
pāḍuva haridāsaru daṇḍege tāḷa |
gāḍa maddale sadaru
sabheyoḷugūḍi | oḍeyanidiru hariya koṇḍāḍi
āratiyattīra nam’mayyanā ||10||

ombattu dinadi ondē ī pariyali |
mun̄cili naḍeyalu
mahānaumi baralu | ambā sarasvati
arcaneyā arti |
dembudu vijayā daśamiyā ucrāyā |
sambhramadali nōḍi
sadgati sūryāḍi | kombaru svasthala kuritu ājñegaḷa |
indilla ānandadī ī mahi māḍambarenna mukhadi
nuḍisida | śambhu mahipati dayadi nandana | bombi
sūtra dandadi nam’mayyanā ||11||

One thought on “navarathri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s