dasara padagalu · Krishnaveni · MADHWA · Vijaya dasaru

Dasara padagalu on Krishnaveni

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಪೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಗರನ ರಾಣಿ ||pa||

ಅಜನ ನಿರೂಪದಲಿ ಜಾಬಾಲಿಮುನಿ ಬಂದು
ಭಜಿಸಿದನು ನಿನ್ನ ಬಲುದಿವಸಂಗಳು
ನಿಜವಾಗಿ ಹರನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ
ತ್ರಿಜಗದೊಳಗೆ ಮೆರೆದೆ ತ್ರಿದಶಾಮರವಂದಿತೆ ||1||

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ಪ್ರಾಪುತನಾಗೆ
ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡದೇ
ಮನ್ನಿಸಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಜ್ಜನಮಾಡೆ
ಧನ್ಯನ ಮಾಳ್ಪೆ ಬಲು ಘನ್ನ ತರಂಗಿಣಿ ||2||

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ನಾಲ್ಕುವರೆ ಯೋಜನವು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯದೇವಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಸ್ತುತಿಸಲಳವೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಅನುಗಾಲ
ಮತ್ತಗಜಗಮನೆ ಮಲದೂರೆ ಮುಕ್ತಿಧಾರೆ ||3||

ಪೋಗದ ಪಾಪಗಳಿರಲು ನಿನ್ನ ದರುಶನವು
ಆಗುತ್ತ ಓಡಿದವು ನೆಲೆಗಾಣದೆ
ಬಾಗಿ ನಮೋ ನಮೋಯೆಂಬ ಭಾಗವತರ ಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ಕರುಣದಲಿ ||4||

ಕಲಿಯುಗಕೆ ನೀನೇ ವೆಗ್ಗಳವೆಂದು ಬುಧಜನರು
ಒಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಸತತದಲ್ಲಿ
ಜಲನಿಧಿಯ ಎರಡು ಮೊಗದಲಿ ಮೆರೆದೆ ಮಹತಟಿನಿ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ||5||

kRuShNavENi kalyANi
kaShTa pariharipe nitya sAgarana rANi ||pa||

ajana nirUpadali jAbAlimuni bandu
Bajisidanu ninna baludivasangaLu
nijavAgi harana jaDeyalli udBaviside
trijagadoLage merede tridaSAmaravandite ||1||

kanyArASige jIva bandu prAputanAge
hanneraDu varuShake omme biDadE
mannisi Bakutiyinda ondu majjanamADe
dhanyana mALpe balu Ganna tarangiNi ||2||

etta nODidaratta nAlkuvare yOjanavu
kShEtra puNyadEviyenisikoMbe
stutisalaLavE ninna mahimeya anugAla
mattagajagamane maladUre muktidhAre ||3||

pOgada pApagaLiralu ninna daruSanavu
Agutta ODidavu nelegANade
bAgi namO namOyeMba BAgavatara maneya
bAgila kAyva BAgyava koDu karuNadali ||4||

kaliyugake nInE veggaLaveMdu budhajanaru
olidu konDADuvaru satatadalli
jalanidhiya eraDu mogadali merede mahataTini
nelegoLisu vijayaviThThala caraNadalli||5||


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ | ಕಷ್ಟ ನಿತ್ಯ ಸಾಗರನರಾಣಿ |[pa||

ಅಜನ ನಿರೂಪದಲಿ ಜಾಬಾಲಿ ರಿಷಿ ನಿಂದು
ಭಜಿಸಿದನು ನಿನ್ನ ಬಹುದಿನಂಗಳಲಿ
ನಿಜವಾಗಿ ಹರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವಿಸಿದೆ
ತ್ರಿಜಗದೊಳಗೆ ಮೆರೆದೆ ತ್ರಿದಶಸುರಶುಭವರದೆ ||1||

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಯೋಜನವು
ಸ್ತುತ್ಯ ಪುಣ್ಯದೇವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಸ್ತುತಿಸಲಳವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಅಮಿತವಲ
ಮತ್ತಗಜಗಮನೆ ಶುಭಕರೆ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆ ||2||

ನೂಗದ ಪಾಪಗಳೆನಿತೊ ನಿನ್ನ ದುರುಶನವು
ಆಗುತ್ತ ಓಡಿದವು ತಳವಿಲ್ಲದೇ
ಚಾಗಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬ ಭಾಗವತರ ಮನಿಯ
ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡೆಲೆ ವರದೇ ||3||

ಕಲಿಯುಗದಿ ನೀನೇ ವೆಗ್ಗಳಳೆಂದು ಸಾತ್ವಿಕರು
ಒಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವರು ನಿರುತದಲಿ
ಜಲನಿಧಿಯ ಇಮ್ಮೊಗದಿಂದಲಿ ಮೆರದೆ ಮಹತಟನಿನೆಲೆ
ಗೊಳಿಸು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಸಂಪದದೊಳು||4||

SrI kRuShNavENi kalyANi | kaShTa nitya sAgaranarANi |[pa||

ajana nirUpadali jAbAli riShi nindu
Bajisidanu ninna bahudinangaLali
nijavAgi harana Siradalli uddhaviside
trijagadoLage merede tridaSasuraSuBavarade ||1||

etta nODidaratta nAlkUvare yOjanavu
stutya puNyadEvi enisikoMbe
stutisalaLavE nimma mahime amitavala
mattagajagamane SuBakare ~gnanadhAre ||2||

nUgada pApagaLenito ninna duruSanavu
Agutta ODidavu taLavilladE
cAgi namO namO eMba BAgavatara maniya
bAgila kAyuva BAgyava nIDele varadE ||3||

kaliyugadi nInE veggaLaLendu sAtvikaru
olidu koMDADuvaru nirutadali
jalanidhiya immogadindali merade mahataTaninele
goLisu vijayaviThThalana saMpadadoLu||4||


ಜಯ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ದುರ್ಜನರ ಗಂಟಲಗಾಣಿ
ನೀ ತಮತಗುಣ ಶ್ರೇಣಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ||pa||

ಹರಜಡಿಯಲಿ ಜನಿಸಿ ಹರಿಪಾದ ಜಲವೆನಿಸಿ
ಮುರಹರನ ವರ್ಣ ಪೆಸರವನೇ ಪೊತ್ತು
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ
ಪೊರಿದೆ ಶರಣಾಗತರ ದುರಿತಗಳ ತರಿದೆ ||1||

ದೋಷರಹಿತಾಥೆರೆಯೊಳು ಸಾಸಿರ ಭಾಗದಲಿ
ಆ ಸಲಿಲ ಬಿಂದು ಪವಮಾನ ಬಂದೂ
ಬೀಸಿದಾ ಸಮಯದಲಿ ಜೀವರಾಸಿಯ ಮೇಲೆ
ಸೂಸಿ ಬೀಳಲು ಕ್ಲೇಶ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ||2||

ಅಷ್ಟಾರ್ಥಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ
ಕೃಷ್ಣವಾರ ವಿಷ್ಣು ತಾರೆಯಲ್ಲೀ
ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣಾ ಎಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ಮನ
ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಪ ||3||

ಸೂರಪಾಲಿ ಕಪಟ ಸಂಗಮಛಾಯಾ
ಶ್ರೀ ಶೈಲ ವರ ಚತುಸ್ಥಾನಗಳಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ ಇರಲು
ವಾರಣಾಶಿಯ ಫಲಗರೆದು ಜೀವನ್ಮು
ಕ್ತರನು ಮಾಡಿ ಪೊರದೇ ||4||

ಕಲಿಯುಗದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಸ್ನಾನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಿ ವೆ
ಗ್ಗಳವೆಂದು ಅಜನ ಸತಿ ಪೊಗಳಲು
ಜಲನಿಧಿಯ ಉಭಯಮುಖದಲಿ ಕೂಡಿ
ಭಕ್ತರಿಗೆಒಲಿದು ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕಾಣಿಸಿದಿಯಾ||5||

jaya kRuShNavENi durjanara ganTalagANi
nI tamataguNa SrENi nitya kalyANi ||pa||

harajaDiyali janisi haripAda jalavenisi
muraharana varNa pesaravanE pottu
dhareyoLage mahAbaLESvaradalli neleyAgi
poride SaraNAgatara duritagaLa taride ||1||

dOSharahitAthereyoLu sAsira BAgadali
A salila biMdu pavamAna bandU
bIsidA samayadali jIvarAsiya mEle
sUsi bILalu klESa SOka vinASa ||2||

aShTArthamAsa kRuShNapakSha caturdaSi
kRuShNavAra viShNu tAreyallI
kRuShNakRuShNA endu niShTheyindali mana
muTTi snAnava mADe kaShTa pariharipa ||3||

sUrapAli kapaTa sangamaCAyA
SrI Saila vara catusthAnagaLali vAsamADi iralu
vAraNASiya Palagaredu jIvanmu
ktaranu mADi poradE ||4||

kaliyugadi kRuShNA snAna kRuShNa smaraNi ve
ggaLaveMdu ajana sati pogaLalu
jalanidhiya uBayamuKadali kUDi
Baktarige^^olidu siri vijayaviThThala kANisidiyA||5||

One thought on “Dasara padagalu on Krishnaveni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s