dasara padagalu · MADHWA · sathyapoorna thirtharu

Dasara padagalu on Sri Sathya poorna theertharu

ಚರಣವನೆನೆಮನವೆ | ನಂಬಿ ಚರಣವ ನೆನೆಮನವೆ |
ಶ್ರೀರಾಮವೇದವ್ಯಾಸರ ಪಾದಕಮಲವ |
ನಿರುತದಿ ಪೂಜಿಪಗುರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರ ||pa||

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಾ | ಸರೋವರ | ಪ್ರೇಮದಿಹಂಸರಾ |
ವ್ಯೋಮ ಕೇಶನಪ್ರಿಯನಾಮ ಮುಕ್ತಾಫಲ |
ಪ್ರೇಮದಿಸೇವಿಪ ಕೋಮಲ ಕಾಯರ ||1||

ಪೋಕದುರ್ವಾದಿಗಳಾ | ವದನಕೆ | ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿಗಳಾ |
ಬೇಕಾದ ಸಂಪದನೇಕವನುಣಿಸುವ |
ಲೋಕಕೆ ಮಾನ್ಯಾಗಿ ಸಾಕುವರೊಡೆಯರ ||2||

ಮುನಿ ಅಭೀನವತೀರ್ಥರ | ಶುಭಕರ | ವನಜದಿಜನಿಸಿದರಾ |
ಘನಸತ್ಯ ವಿಜಯರ ಜನಕನು ತಾನಾಗಿ | ಅ
ವನಿಯೊಳು ಮಹೀಪತಿಜನ ಸಲಹುವರಾ ||3||

caraNavanenemanave | naMbi caraNava nenemanave |
SrIrAmavEdavyAsara pAdakamalava |
nirutadi pUjipaguru satyapUrNara ||pa||

SrI madhvaSAstradA | sarOvara | prEmadihaMsarA |
vyOma kESanapriyanAma muktAPala |
prEmadisEvipa kOmala kAyara ||1||

pOkadurvAdigaLA | vadanake | hAkida kIligaLA |
bEkAda saMpadanEkavanuNisuva |
lOkake mAnyAgi sAkuvaroDeyara ||2||

muni aBInavatIrthara | SuBakara | vanajadijanisidarA |
Ganasatya vijayara janakanu tAnAgi | a
vaniyoLu mahIpatijana salahuvarA ||3||


ಭಜಿಸಿರೊ ಬಿಡದೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ನಿತ್ಯ
ಕುಜನರೊಳಾಡದಲೆ ನಿಜ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಭುಜಬಲವುಳ್ಳ ಪರಜರಟ್ಟುವ ದಿ
ಗ್ವಿಜಯ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರ ಸುಜನರೊಂದಾಗಿಪ

ಭರದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಮಳ
ಕರಯುಗಳ ಮುಗಿದು ಶಿರವಾನಿಲ್ಲದೆ
ಧರಣಿಯಾ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ತೀವರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮ
ಸ್ಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿಂದಿರಲಾನರರಿಗೆಲ್ಲ
ಪರಿಹರವೊ ಬಂದರಘಳಿಗೆಯಲಿ
ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮದ ತರತÀರದಘಗಳು
ಸರಿಯೆನ್ನಬಹುದಿವರ ದರ್ಶನ ಲಾಭ
ದುರುಳರಿಗಾಯ್ತು ಮರಿಯದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ||1||

ನೆರೆನಂಬಿ ನಿಮ್ಮಯ ಗೋತುರ ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಂ
ಕುರವಾಗುವುದು ಇದು ಉರುಕಾಲ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ
ತರತಮ್ಯ ತತ್ವ ತಾತ್ಪರಿಯ ವಿಧ ತಿಳಿದು
ತಿರಗುವರನುದಿನ ಸುರರು ಮೆಚ್ಚುತಲಿರೆ
ಮುರರಿಪು ಚತುರ್ದಶ ಧರಣಿಗೆ ಪರನೆಂದು
ಬಿರಿದನು ಎತ್ತಿ ಡಂಗುರವ ಹೊಯಿಸಿ ಡಿಂಗರರಿಗೆ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ
ಅರುಹಿ ಸುಖಾರ್ಥವ ಕರೆದು
ಕೊಡುವ ಯತಿಶಿರೋಮಣಿ ಕರ್ನಾ ||2||

ಅವನಿಯೊಳು ಸತ್ಯಾಭಿನವತೀರ್ಥರ
ಪಾದಾಂಬುಜಾತ ಕೃಷ್ಣಾ ತನು
ಭವಸರಿತ ನಿವಾಸಾ ದಿವಿಜೇಶನಾಯುಧ
ಕವಚದಿಂದಲಿ ತನ್ನವರನ ಪೊರೆದೆತ್ತಿ
ನವವಿಧ ಬಗೆ ತೋರಿ ತವಕದಿ ಕೋಲುಪುರ
ಪವಿತುರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರವಿಯಂತೆ ಪೊಳವರು
ಭವದೋಷ ಕಳೆವುತಾ ಕವಿಗಳ ಮನೋಹರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ
ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನವನು ಬಲ್ಲವರಾ||3||

Bajisiro biDade virAjamAnarAgi nitya
kujanaroLADadale nija Bakutiyinda
BujabalavuLLa parajaraTTuva di
gvijaya satyapUrNara sujanaroMdAgipa

BaradiMda baMdu nindu nirIkShisi nirmaLa
karayugaLa mugidu SiravAnillade
dharaNiyA myAlondu tIvara sAShTAnga nama
skarisi konDADi niMdiralAnararigella
pariharavo bandaraGaLigeyali
paripari janmada tarataÀradaGagaLu
sariyennabahudivara darSana lABa
duruLarigAytu mariyade cennAgi||1||

nerenaMbi nimmaya gOtura sahitakke j~jAnAM
kuravAguvudu idu urukAla siddhavenni
taratamya tatva tAtpariya vidha tiLidu
tiraguvaranudina suraru meccutalire
muraripu caturdaSa dharaNige paraneMdu
biridanu etti DaMgurava hoyisi DiMgararige sacCAstra
aruhi suKArthava karedu
koDuva yatiSirOmaNi karnA ||2||

avaniyoLu satyABinavatIrthara
pAdAMbujAta kRuShNA tanu
Bavasarita nivAsA divijESanAyudha
kavacadiMdali tannavarana poredetti
navavidha bage tOri tavakadi kOlupura
pavitura sthaLadalli raviyaMte poLavaru
BavadOSha kaLevutA kavigaLa manOhara vijayaviThThalana
SravaNa manana dhyAnavanu ballavarA||3||


ಎಷ್ಟೆಂದು ಬಣ್ಣಿಪೆ ಗುರುಸತ್ಯಪೂರ್ಣನ
ದೃಷ್ಟಾಂತವ ಕಾಣೆನಾ
ಶಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೊರಕಿದಂ
ತಿಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕನಾ ||pa||

ಶ್ರೀರಾಮ ವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಗೆ ಪೂರ್ವದ
ಲ್ಲಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತ
ಧಾರುಣಿ ಮೇಲವತರಿಸಿದ ದ್ವಿಜಕುಲ
ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ||1||

ವೇದ ವೇದಾಂತ ಸಕಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪ್ರ
ದಿಂದೋದಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ಬೋಧವ ಕೇಳಿ ಮಹಾಭಕುತಿಲಿ ಗುರು
ಪಾದಾಬ್ಜ ನಂಬಿ ನಿಂತ ||2||

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಾಗಿ ದಿನ ದಿನ
ನಿರ್ಮಲ ಕಳೆಯನಾಂತ
ಉಮ್ಮಯದಿಂದ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಾಧನವಾದ
ದsÀರ್ಮದ ದಾರಿಲಿ ನಿಂತ ||3||

ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಿದಂತೆ ಗುರುಕೃಪಾ
ಪೀಯೂಷವನುಂಡು ತಾ
ಬಾಯೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಖಿಳಾರ್ಥ ಪಡೆದ ನಿ
ಷ್ಕಾಯನ ತೇಜವಂತ ||4||

ನಿತ್ಯದಿ ಕರ್ಮಕೆ ಕುಂದಾಗಲಿಲ್ಲಗ್ನಿ
ಹೋತ್ರ ಸಹಿತ ಸುವಾನ
ಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯ ತೊರೆದ ವಿ
ರಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯಾನ್ವಿತನ ||5||

ಬಣ್ಣವಿಟ್ಟಿಹ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನನೊ ಅಭ್ರಗೆ
ದ್ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರಮನೊ
ಉನ್ನತಗುರು ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥರ
ಪುಣ್ಯವೆ ನೀನೊ ಯತಿರನ್ನನೊ ||6||

ಹೀಗೆಂದು ಸುಜನರು ಹೊಗಳಲು ಶ್ರೀಪಾದ
ಯೋಗಿ ತಾನೆನಿಸಿದನು
ಮ್ಯಾಗೆ ಮ್ಯಾಗದ್ಭುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂಬ ವ
ಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬುಗೆನಿತ್ತನು ||7||

ಗುರುಗಳಭೀಷ್ಟೆ ಪೂರೈಸಿತು ಶ್ರೀರಘು
ವರನ ಮೂರ್ಧನಿಯಲಿಟ್ಟು
ಸ್ಥಿರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಂಗೀಕರಿಸಿ ಜಗ
ದ್ಗುರುವೆ ತಾನಾದ ಕರ್ತ ||8||

ದಿವ್ಯ ನಾಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣಿಂದ
ಹವ್ಯಸಾಂಕಿತ ಗುರುಗಳು
ಆ ವ್ಯಯಾಬ್ದ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಧಿಕ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ
ದಿವಸ ದಿವಿಗೆ ಸಾಗಲು ||9||

ಹರಿಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಗುರುಗಳೈದಿದÀ ಮೇಲೆ
ಪರಮ ದುಃಖಿತ ಮೌಳಿ
ತ್ವರಿಯದಿ ವೃಂದಾವನ ವಿರಚಿಸಿದ ಮುನಿ
ವರನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೇಳಿ ||10||

ಪೃಥ್ವಿಪರಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ವಾದಿ
ಮೊತ್ತವ ಗೆಲುತಲಿಹ
ಅರ್ಥಿಲಿ ಜಯಪತ್ರವನು ಜಯಿಸುತ ಗುರು
ಚಿತ್ತಕರ್ಪಿಸುತಲಿಹ ||11||

ನಿಜಗುರುದಯದಿಂದ ದುರಿತತಮವ ಗೆದ್ದಂ
ಬುಜ ಸಖನಂತೊಪ್ಪುವ
ತ್ರಿಜಗವಂದಿತರಾದ ವೇದ ವ್ಯಾಸಾಂಘ್ರಿಯ
ಭಜನ ಭಾಗ್ಯದೊಳೊಪ್ಪುವ ||12||

ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಸದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪೂರ್ಣನು
ಜ್ಞಾನ  ಭಕುತಿಪೂರ್ಣನು
ಏನೆಂಬುವಿರೊ ಕರುಣಗುಣ ಪೂರ್ಣನು
ದಾನ ಮುದ್ರಾಪೂರ್ಣನು||13||

ಗುರು ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥರ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನು *
ವರದರಾಜಯತಿಯೊಳು ದಯಾಪೂರ್ಣನು
ಸರಸೋಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ||14||

ತಂದೆ ಸತ್ಯಾಭಿನವಾಂಬುಧಿಜಾತ ತತ್ವಾರ್ಥ
ವೃಂದರುಚಿರ ಪೂರ್ಣನು
ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಪ್ರಿಯಾನಿಲಮತ
ಸಿದ್ಗಾಂತದಿ ಪೂರ್ಣನು ||15||

eShTendu baNNipe gurusatyapUrNana
dRuShTAntava kANenA
SiShTa janarige cintAmaNi dorakidaM
tiShTArthadAyakanA ||pa||

SrIrAma vyAsara sEvege pUrvada
llArAdhane mADuta
dhAruNi mElavatarisida dvijakula
vAridhi candranante ||1||

vEda vEdAMta sakaLaSAstra kShipra
diMdOdi SrI madhvaSAstra
bOdhava kELi mahABakutili guru
pAdAbja naMbi ninta ||2||

brahmacaryASrama modalAgi dina dina
nirmala kaLeyanAnta
ummayadiMda ShaTkarmasAdhanavAda
dasÀrmada dArili ninta ||3||

tAyi makkaLa sAkidante gurukRupA
pIyUShavanunDu tA
bAyeMdu karesikonDaKiLArtha paDeda ni
ShkAyana tEjavanta ||4||

nityadi karmake kuMdAgalillagni
hOtra sahita suvAna
prasthanAgi BOgAsaktiya toreda vi
rakti BAgyAnvitana ||5||

baNNaviTTiha cokka cinnano aBrage
d~huNNime candramano
unnataguru satyABinava tIrthara
puNyave nIno yatirannano ||6||

hIgendu sujanaru hogaLalu SrIpAda
yOgi tAnenisidanu
myAge myAgadButa pAnDityaveMba va
llige habbugenittanu ||7||

gurugaLaBIShTe pUraisitu SrIraGu
varana mUrdhaniyaliTTu
sthira paTTABiShEkavAngIkarisi jaga
dguruve tAnAda karta ||8||

divya nAcAra kShEtradi harismaraNinda
havyasAnkita gurugaLu
A vyayAbda jyEShThAdhika Suddha caturdaSi
divasa divige sAgalu ||9||

haripAdayAtrege gurugaLaididaÀ mEle
parama duHKita mauLi
tvariyadi vRundAvana viracisida muni
varana mahimeya kELi ||10||

pRuthviparinda pUjisikonDu durvAdi
mottava gelutaliha
arthili jayapatravanu jayisuta guru
cittakarpisutaliha ||11||

nijagurudayadinda duritatamava geddaM
buja saKanantoppuva
trijagavanditarAda vEda vyAsAMGriya
Bajana BAgyadoLoppuva ||12||

dhyAna mauna sadvyAKyAna pUrNanu
gnana BakutipUrNanu
EneMbuviro karuNaguNa pUrNanu
dAna mudrApUrNanu||13||

guru satyABinava tIrthara satyapUrNanu *
varadarAjayatiyoLu dayApUrNanu
sarasOkti paripUrNanu ||14||

tande satyABinavAMbudhijAta tatvArtha
vRundarucira pUrNanu
endu prasanvenkaTa priyAnilamata
sidgAntadi pUrNanu ||15||

One thought on “Dasara padagalu on Sri Sathya poorna theertharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s