dasara padagalu · MADHWA · vedavyasa · Vijaya dasaru

Srisha Vedavyasanaadhanu

ಶ್ರೀಶ ವೇದವ್ಯಾಸನಾದನು ||pa||

ಶ್ರೀಶ ವೇದವ್ಯಾಸನಾಗಲು
ಸಾಸಿರ ನಯನ ಸಾಸಿರ ವದನ
ಸಾಸಿರ ಕರ ಮಿಕ್ಕ ಸುರರೆಲ್ಲ ತು-
ತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುತ ಹಾರೈಸಲಂದು ||a.pa||

ದರ್ಪಕ ಜನಕ ಸರ್ಪತಲ್ಪನಾಗಿ
ತಪ್ಪದನುಗಾಲ ಇಪ್ಪ ವಾರಿಧೀಲಿ
ವಪ್ಪದಲಿ ಕಂದರ್ಪ ಹರನೈಯ
ಸುಪರ್ಣರಥನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಲಿಪ್ಪ ಯೋಜನದ
ಅಪ್ಪನ ಅರಮನೆ ದರ್ಪಣದಂತೆ ತಾ
ರಪ್ಪಥ ಮೀರಿದಂತಿಪ್ಪದು ನೋಡಿ ಸಾ-
ಮೀಪಕ್ಕೆ ವಾಣೀಶ ಬಪ್ಪ ಬೇಗಾ ||1||

ಬಂದು ಬೆನ್ನೈಸಿದ ಮಂದಮತಿ ಕಲಿ-
ಯಿಂದ ಪುಣ್ಯಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದಾಯಿತೆನೆ ಮು
ಕುಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಂದೆ ಮಾತಿನಲಾ-
ನಂದ ಬಡಿಸಿ ಪೋಗೆಂದು ಪೇಳೆ
ಅಂದು ಸುಯೋಜನಗಂಧಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಿಂದವತರಿಸುತ ಪೊಂದಿದ ಅಜ್ಞಾನ
ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ಹಿಂದು ಮಾಡಿ ಸುರ-
ಸಂದಣಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಂದ ದೇವ ||2||

ಕೆಂಜೆಡೆವೊಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಹಾಸಿಕೆ
ಕಂಜಾಪ್ತನಂದನದಿ ರಂಜಿಸುವ ಕಾಯ
ಮಂಜುಳ ಸುಜ್ಞಾನ ಪುಂಜನು ವಜ್ಜರ-
ಪಂಜರನೋ ನಿತ್ಯ ಅಂಜಿದಗೆ
ಸಂಜೆಯ ತೋರಿ ಧನಂಜಯ ಶಿಷ್ಯ ನೀ-
ಗಂಜದಂತೆ ಕರಕಂಜವ ತಿರುಹಿ
ಮಂಜುಳ ಭಾಷ ನಿರಂಜನ ಪೇಳಿದ
ಕುಂಜರ ವೈರಿಯ ಭಂಜನನು ||3||

ಗಂಗಾತೀರದಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಉಪವ-
ನಂಗಳದರೊಳು ಶಿಂಗಗೋಮಾಯು ಭು
ಜಂಗ ಮೂಷಕ ಮಾತಂಗ ಸಾರಮೇಯ
ಕೊಂಗಹಂಗ ಸರ್ವಾಂಗ ರೋಮ
ತುಂಬ ಶರಭ ವಿಹಂಗ ಶಾರ್ದೂಲ ಸಾ-
ರಂಗ ಕುರಂಗ ಕುಳಿಂಗ ಪಾಳಿಂಗ ಪ್ಲ
ವಂಗ ತುರಂಗ ಪತಂಗ ಭೃಂಗಾದಿ ತು-
ರಂಗವು ತುಂಬಿರೆ ಮಂಗಳಾಂಗ ||4||

ಬದರಿ ಬೇಲವು ಕಾದರಿ ಕಾಮರಿ
ಮಧುಮದಾವಳಿ ಅದುಭುತ ತೆಂಗು
ಕದಳಿ ತಪಸಿ ಮದಕದಂಬ ಚೂ-
ತದಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು
ಮೃದು ಜಂಬೀರವು ಬಿದಿರು ಖರ್ಜೂರ
ಮೋದದಿ ದಾಳಿಂಬ ತುದಿ ಮೊದಲು ಫ
ಲದ ನಾನಾವೃಕ್ಷ ಪದಲತೆಯ ಪೊದೆಯು ಫಲ್ಲಸೈ
ಇದೆ ಆರು ಋತು ಸದಾನಂದ ||5||

ವನದ ನಡುವೆ ಮುನಿಗಳೊಡೆಯ
ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಾ ಕಾನನ ಸುತ್ತಲು ಆ-
ನನ ತೂಗುತ್ತ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿ ಬಲು-
ಗಾನ ಪಾಡಿದವು ಗುಣದಲ್ಲಿ
ಕುಣಿದು ಖಗಾದಿ ಗಣಾನಂದದಿಂದಿರೆ
ವನನಿಕರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಣಿದು ನೆ-
ಲನ ಮುಟ್ಟುತಿರೆ ಅನಿಮಿಷರು ನೋ
ಡನಿತಚ್ಚರಿಯನು ಪೇಳೆ ||6||

ಮೌನಿ ನಾರದನು ವೀಣೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು
ಮೌನವಾದನು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ತಲೆದೂಗಿ
ತಾ ನಿಂದಳಾಗ ಗೀರ್ವಾಣ ಗಂಧರ್ವರು
ಗಾನ ಮರೆದು ಇದೇನೆನುತ
ಮೇನಕೆ ಊರ್ವಸಿ ಜಾಣೀರು ತಮ್ಮಯ
ವಾಣಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ನರ್ತನೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ದೀನರಾದರು ನಿಧಾನಿಸಿ ಈಕ್ಷಿಸಿ
ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀನಾಥನ ||7||

ನಮೋ ನಮೋಯೆಂದು ಹಸ್ತ-
ಕಮಲ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಯ
ಅಮಲಗುಣ ನಿಗಮದಿಂದೆಣಿಸೆ
ಕ್ರಮಗಾಣೆವು ಉತ್ತಮ ದೇವ
ಕೂರ್ಮ ಖಗಮೃಗ ಸಮವೆನಿಸಿ ಅ-
ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮಸುಧೆಯಿತ್ತ
ರಮೆಯರಸ ಆಗಮನತ||8||

ಇದನು ಪಠಿಸೆ ಸದಾ ಭಾಗ್ಯವಕ್ಕು
ಮದವಳಿ ದಘವುದದಿ ಬತ್ತೋದು
ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೆ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ
ಬಿಡದಲ್ಲಾಗೋದು ಶುಭದಲ್ಲಿ
ಪದೆಪದೆಗೆ ಸಂಪದವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ –
ನಿಧಿ ಪೆಚ್ಚುವುದು ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ
ಬದರಿನಿವಾಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ಬದಿಯಲ್ಲೆ ಬಂದೊದಗುವ ||9||

SrISa vEdavyAsanAdanu ||pa||

SrISa vEdavyAsanAgalu
sAsira nayana sAsira vadana
sAsira kara mikka surarella tu-
tisi higguta hAraisalandu ||a.pa||

darpaka janaka sarpatalpanAgi
tappadanugAla ippa vAridhIli
vappadali kandarpa haranaiya
suparNarathanAgi oppikonDu
ippattu lakShagalippa yOjanada
appana aramane darpaNadante tA
rappatha mIridantippadu nODi sA-
mIpakke vANISa bappa bEgA ||1||

bandu bennaisida mandamati kali-
yinda puNyamella hindAyitene mu
kunda Baktanige onde mAtinalA-
nanda baDisi pOgendu pELe
andu suyOjanagandhi garBadalli
nindavatarisuta pondida aj~jAna
andhakAravella hindu mADi sura-
sandaNi pAlisi ninda dEva ||2||

kenjeDevoppa kRuShNAjina hAsike
kanjAptanandanadi ranjisuva kAya
manjuLa suj~jAna punjanu vajjara-
panjaranO nitya anjidage
sanjeya tOri dhananjaya SiShya nI-
ganjadanMte karakanjava tiruhi
manjuLa BASha niranjana pELida
kunjara vairiya Banjananu ||3||

gangAtIradali SRungAra upava-
nangaLadaroLu SingagOmAyu Bu
janga mUShaka mAtanga sAramEya
kongahanga sarvAnga rOma
tuMba SaraBa vihanga SArdUla sA-
ranga kuranga kuLinga pALinga pla
vanga turanga patanga BRungAdi tu-
rangavu tuMbire mangaLAnga ||4||

badari bElavu kAdari kAmari
madhumadAvaLi aduButa tengu
kadaLi tapasi madakadaMba cU-
tadAru drAkShiyu
mRudu jaMbIravu bidiru KarjUra
mOdadi dALiMba tudi modalu Pa
lada nAnAvRukSha padalateya podeyu Pallasai
ide Aru Rutu sadAnaMda ||5||

vanada naDuve munigaLoDeya
minuguttiralA kAnana suttalu A-
nana tUgutta dhvaniyetti balu-
gAna pADidavu guNadalli
kuNidu KagAdi gaNAnandadindire
vananikara mellane maNidu ne-
lana muTTutire animiSharu nO
Danitaccariyanu pELe ||6||

mauni nAradanu vINe keLagiTTu
maunavAdanu brahmANi taledUgi
tA nindaLAga gIrvANa gandharvaru
gAna maredu idEnenuta
mEnake Urvasi jANIru tammaya
vANi taggisi nartaneya nillisi
dInarAdaru nidhAnisi IkShisi
eNisuttiddaru SrInAthana ||7||

namO namOyendu hasta-
kamala mugidu namage nimmaya
amalaguNa nigamadindeNise
kramagANevu uttama dEva
kUrma KagamRuga samavenisi a-
camatkAradalli nAmasudheyitta
rameyarasa Agamanata||8||

idanu paThise sadA BAgyavakku
madavaLi daGavudadi battOdu
sAdhanadalliye maduve munji
biDadallAgOdu SuBadalli
padepadege saMpadavige j~jAna –
nidhi peccuvudu hRudaya nirmala
badarinivAsa vijayaviThThala
badiyalle bandodaguva ||9||

2 thoughts on “Srisha Vedavyasanaadhanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s