MADHWA · srinivasa

Venkatesha sthothram

ವೆಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋs ಮಿತವಿಕ್ರಮಃ
ಸಂಕರ್ಷಣೋನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಶೇಷಾದ್ರಿಪತಿರೇವಚ ||

ಜನಾರ್ಧನಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸನಃ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ:||

ಗೋವಿಂದೋ ಗೊಪತಿ: ಕೃಷ್ಣಃ ಕೇಶವೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ
ವರಾಹೋ ವಾಮನಶ್ಚೈವ ನಾರಾಯಣ ಅಧೋಕ್ಷಜ||

ಶ್ರೀಧರ: ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ: ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತೋ ಹರಿ:
ಶ್ರೀನ್ರುಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹ: ಸೂತ್ರಾಕಾರ: ಪುರಾತನ:||

ರಮಾನಾಥೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಭೂಧರಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
ಚೋಲಪುತ್ರಪ್ರಿಯ: ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ವರಪ್ರದಃ||

ಶ್ರೀನಿಧಿ: ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಯಕ್ರುದ್ಭಯನಾಶನಃ
ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಾಮಭದ್ರಶ್ಚ ಭವಬಂಧೈಕಮೋಚಕಃ ||

ಭೂತಾವಾಸೋ ಗಿರಾವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ:
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೋ ವಿಷ್ಣುವೆಂಕಟನಾಯಕಃ||

ಸರ್ವದೇವೈಕಶರಣಂ ಸರ್ವದೇವೈಕದೆವತಂ
ಸಮಸ್ತದೇವಕವಚಂ ಸರ್ವದೇವಶಿಖಾಮಣಿ:||

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿತಂ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಮಿತತೇಜಸಃ
ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಾಪಂ ತಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಪಠೇದ್ಘೋರೆ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪು ಸಂಕಟೇ
ಭೂತಸರ್ಪಪಿಶಾಚಾದಿಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚನ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ನಿರ್ಧನೋ ಧನವಾತ್ ಭವೇತ್
ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಭದ್ದ್ಹೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್||

ಯದ್ಯದಿಷ್ಟತಮಂ ಲೋಕೇ ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನ್ಯೋತಸಂಶಯಃ
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರಾಜಸನ್ಮಾನಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ||

ವಿಷ್ಣೋಲೋಕೈಕಸೋಪಾನಂ ಸರ್ವದು:ಖೈಕನಾಶನಂ
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಂ||

ಮಾಯಾವೀ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣೀತೀರೇ ರಮಯಾ ಸಹಮೋದತೆ||

ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇ೦ಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ||

ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ
ವೆಂಕಟೇಶಸಮೋದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ
ಎತೇನ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೇನ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಸಾಧಯಾಮ್ಯಹಂ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ||
venkaTEShO vAsudEvaH pradyumnOs mitavikramaH
sankarShaNOniruddhaSca SEShAdripatirEvaca ||

janArdhanaH padmanABO venkaTAcalavAsanaH
sRuShTikartA jagannAthO mAdhavO Bakta vAtsala:||

gOvindO gopati: kRuShNaH kESavO garuDadhvajaH
varAhO vAmanaScaiva nArAyaNa adhOkShaja||

SrIdhara: punDarIkAkSha: sarvadEvastutO hari:
SrInrusiMhO mahAsiMha: sUtrAkAra: purAtana:||

ramAnAthO mahIBartA BUdharaH puruShOttamaH
cOlaputrapriya: SAntO brahmAdInAM varapradaH||

SrInidhi: sarvaBUtAnAM BayakrudBayanASanaH
SrIrAmO rAmaBadraSca BavabandhaikamOcakaH ||

BUtAvAsO girAvAsaH SrInivAsaH SrIyaH pati:
acyutAnanta gOviMdO viShNuveMkaTanAyakaH||

sarvadEvaikaSaraNaM sarvadEvaikadevataM
samastadEvakavacaM sarvadEvaSiKAmaNi:||

itIdaM kIrtitaM yasya viShNOramitatEjasaH
trikAlE yaH paThEnnityaM pApaM tasya na vidyatE||

rAjadvArE paThEdGOre sangrAmE ripu sankaTE
BUtasarpapiSAcAdiBayaM nAsti kadAcana||

aputrO laBatE putrAn nirdhanO dhanavAt BavEt
rOgArtO mucyatE rOgAdBadd~hO mucyEta baMdhanAt||

yadyadiShTatamaM lOkE tattatprApnyOtasaMSayaH
aiSvaryaM rAjasanmAnaM Bukti mukti PalapradaM||

viShNOlOkaikasOpAnaM sarvadu:KaikanASanaM
sarvaiSvaryapradaM nRuNAM sarvamaMgalakArakaM||

mAyAvI paramAnaMdaM tyaktvA vaikuMThamuttamaM
svAmipuShkaraNItIrE ramayA sahamOdate||

kalyANAdButagAtrAya kAmitArthapradAyinE
SrImadvEnkaTanAthAya SrInivAsAya tE namaH||

venkaTAdrisamaM sthAnaM brahmAnDE nAsti kincana
venkaTESasamOdEvO na BUtO na BaviShyati
etEna satyavAkyEna sarvArthAn sAdhayAmyahaM||

|| iti SrI brahmAnDapurANE brahmanAradasaMvAdE SrI venkaTESa stOtraM||

One thought on “Venkatesha sthothram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s