dasara padagalu · MADHWA · rama

song on Moola rama devaru composed by Sri yogeendra theertharu

ಯನ್ನನನ್ಯನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡದೆ ಪಾಲಿಸಾ ಬೇಕೋ ।
ನಿನ್ನ ಮನದಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೋ ।। ಪ।।

ದುರಂತ ದುರಿತಾ । ರಾ ।
ಶಿ ರೂಪಾ ನಾನಾದಾಡೇನು ನಿನ್ನ ಪಾದ ।
ಸರಸೀರುಹ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು।
ದುರಿತಾ ಉಂಟೆ ।।
ತರಣಿ ಕಿರಣಾ ಧರಣಿ ವ್ಯಾಪಿಸೆ ।
ಘೋರ ತಿಮಿರಾ ದೂರಾವಲ್ಲದೆ ।
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಕಾಯದಿದ್ದಡೆ ।
ಶರಣರಾರೋ ನೀನೇ ಪೇಳೋ ।। 1 ||

ಕರ್ಮ ಕಾಲಾ ಕಾಮ ।
ವಿಮತಿ ಸರ್ವ ಕಾರಣಂಗಳು ।
ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ತಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀನೆ ।।
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಕರ್ಮಫಲವು ಕ್ಯಲವನುಣಿಸಿ ಕ್ಯಲವನಳಿಸಿ ।
ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ದರುಶನವಾನಿತ್ತು
ದೀನ ಜನರನ ಸಾಕುವಿಯಾಗಿ ।। 2 ।।

ಮೀನ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ
ಶ್ರೀ ನರಾಸಿಂಹ ವಾಮನ ।
ವಾನಾನಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕ್ಯಾದಿ ।।
ಅನೇಕ ರೂಪನಾಗಿ । ಚತು ।
ರಾನನಾದಿ ಭಕುತರಿಗೆ ।
ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿ ನೀ ।
ಮಾನಾದಾನೆ ಸಿರಿರಾಮ ।।3||

Yannananyana madi nodade palisa beko |
Ninna manadalittare sako || pa ||

Duranta durita | ra |
Si rupa nanadadenu ninna pada |
Sarasiruha smarane madalu|
Durita unte ||
Tarani kirana dharani vyapise |
Gora timira duravallade |
Karunadindali kayadiddade |
Saranararo nine pelo || 1 ||

Karma kala kama |
Vimati sarva karanangalu |
Hariye ninna tantravallade
Svatantra nine ||
Prerakanagi karmapalavu kyalavanunisi kyalavanalisi |
Hariye ninna darusanavanittu
Dina janarana sakuviyagi || 2 ||

Mina kurma varaha |
Sri narasimha vamana |
Vanani rama krushna buddha kalkyadi ||
Aneka rupanagi | catu |
Rananadi Bakutarige |
J~janavittu rakshisi ni |
Manadane sirirama ||

One thought on “song on Moola rama devaru composed by Sri yogeendra theertharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s