dhanur maasa · lakshmi · MADHWA · Margashira maasa

Lakshmi sthothra parayana in Dhanur masa/Margashira maasa

Dharmaraja asks Sri Krishna to advise a way out to get peace and prosperity that brings Eshwara Kripa, Vamsha Vriddhi, Manas Shanti and removes Shatru-bhaya.

During Dhanurmasa, in Ushaat kaala(4.30 am to 6.30 am) to please the Lord Hari, perform Snana, Puja, Huggi Naivedya and Lakshmi Stotra Japa.

Once when Indraani (wife of Indra) was in difficult time, she obtained relief by this Japa and she became Nitya-Aishwarya-Sumangali.

 In Tula Masa and in Dhanurmasa, , Lakshmi Stotra Japa (with madi) in early morning brings Lakshmi Kataaksha and paves the way for Nitya-Aishwarya. Aagneya Purana describes this as ‘Lakshmi Hridaya Stotram’.

One gets all kinds of prosperity in life if this Stotra is chanted daily under Bilva (or) Ashwatta tree after bath in Cauvery river in Usha-h Kaala in Thula-masa. If this Stotra is chanted 12 times, it brings immediate results, says Dharma Shastra.

ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಮಮೃತೋದ್ಭವಾ |

ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀತಿ ಷಷ್ಠಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೀತಿ ಚ |

ಸಪ್ತಮಂ ತು ವರಾರೋಹಾ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಣೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ |

ಏಕಾದಶಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದ್ವಾದಶಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದಮಹಿಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ವರೀ |

ಮಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಸುತಾಽರವಿಂದಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರೋಜಾತ್ಮಿಕಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇತಿ ಸತತಂ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ದ್ವಾದಶ |

ಪ್ರಾತಃ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಪಠಂತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಾನ್ || ೫ ||

ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಮೇತಚ್ಛುಭಾವಹಂ |

ಕಾಲೇ ಸ್ನಾತ್ವಾಪಿ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಜಪ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಸನ್ನಿಧೌ || ೬ ||

Check the sloka link here:(English)

Sri Lakshmi Dwadasa nama sloka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s