dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Dasara pada on Bhuvanendra thirtharu

ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆನಿಂದಿನ ದಿನದಲಿ
ವ್ರತಿ ಕುಲೋತ್ತಂಸ ಭುವನೇಂದ್ರರಾಯರ ಕಂಡು ||pa||

ಗಂಗಾ ಪ್ರಯಾಗ ಗಯಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಕುರು
ಜಾಂಗಳಾದ್ಯಖಿಳ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿ
ಸಾಂಗ ಕರ್ಮಗಳ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದ ಫಲವು ಮುನಿ
ಪುಂಗವರ ಕಂಡ ಮಾತ್ರದಿ ಸಮನಿಸಿತೆನಗೆ ||1||

ಹಿಂದೆ ಬಹು ಜನ್ಮದಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತಕೆ ಕ
ರ್ಮಂದೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಕಮಲ
ಸಂದರ್ಶನವೆ ಮಹತ್ಪಲವಾಯಿತೆನಗೆ ಗೋ
ವಿಂದನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ||2||

ಅನ್ಯಸಾಧನೆಗಳಿನ್ನಾಚರಿಸಲ್ಯಾಕೆ ಮ
ತ್ತನ್ಯರಾರಾಧನೆಯ ಮಾಡಲ್ಯಾಕೆ
ಸನ್ನುತ ಮಹಿಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕಾ
ರುಣ್ಯ ಪಾತ್ರರಾ ಕರುಣವಾಯಿತೆನ್ನೊಳಿಂದು ||3||

 Kruta krutyanadenindina dinadali
Vratikulottamsa buvanendrarayara kandu ||pa||

Ganga prayaga gaya naimisharanya kuru|
Jangaladyakila sukshetragalali||
Sanga karmagalu harigarpisida Palavu muni |
Pungavara kanda matradi samavenisitu enage ||1||

Hinde bahu janumadali madida sukrutake ka-
Rmandisvarana divya pada kamala|
Sandarusanave mahatpalavayitenage go|
Vindana prati bimbarada karanadinda ||2||

Anya sadhanagalinna charisalyake|
Mattanyararadhaniya madalyake||
Sannuta mahima jagannathavithalana ka|
Runya pratara karunavayitennolagindu ||3||


ನಮಿಸುವೆನು ಭುವನೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯರ
ಅಮಿತ ಮಹಿಮಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಿಡದೆ ||pa||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ
ಶುದ್ಧೇತರ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿಯಲಿ
ವಿದ್ವತ್ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲಿ ರಾಮವ್ಯಾಸರ
ಪದದ್ವಯವನೈದಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರನ ಕಂಡು ||1||

ರಾಜವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪುರದಿ ಕರುಣದಿ ಪಾರಿ
ವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ವರವತಂಸ ಪಾದ
ರಾಜೀವಯುಗಳ ಧೇನಿಸುತಿಪ್ಪರಿಗೆ ಕಲ್ಪ
ಭೂಜದಂದದಿ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವರಿಗೆ ||2||

ಶ್ರೀ ತುಂಗ ಭದ್ರಾ ತರಂಗಿಣೀ ತೀರದಲಿ
ವಾತಾತ್ಮಜನ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಸವಾದರು ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರರ ಕಂಡು ||3||

namisuvenu BuvanEndra gururAyara
amita mahimage ahOrAtriyali biDade ||pa||

siddhArdhi nAma saMvatsarada vaiSAKa
SuddhEtara pakSha saptamiyali
vidvatsaBA madhyadali rAmavyAsara
padadvayavanaidida mahAmahimarana kanDu ||1||

rAjavaLLi eMba puradi karuNadi pAri
vrAjakAcArya varavataMsa pAda
rAjIvayugaLa dhEnisutipparige kalpa
BUjadaMdadi bEDidiShTArtha koDuvarige ||2||

SrI tunga BadrA taraMgiNI tIradali
vAtAtmajana pAda mUladalli
prIti pUrvakavAgi vAsavAdaru jaga
nnAtha viThalana kAruNyapAtrara kanDu ||3||


ಭುವನೇಂದ್ರ ಮುನಿಪ ನಿನ್ನವನೋ ಎನ್ನ
ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಅನುದಿನದ ಪಾಲಿಪುದು||pa||

ಸಾಧುಜನ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸತತ ನೀ ಎನ್ನ ಅಪ
ರಾಧಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಸಂತೈಪುದು
ವೇದ ಪದಯೋಗ್ಯ ಸುಮನಸರ ಗುರು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ
ಬೋಧ ಮತ ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ||1||

ಶ್ರೀ ಮೂಲದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ ವ್ಯಾಸಾಂಘ್ರಿ ಯುಗ
ತಾಮರಸ ಭಜಕ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಿಹ
ಪಾಮರನ ಉದ್ಧರಿಸು ರವಿ ಸಾರ್ವ
ಭೌಮ ನೀ ಸಂಚರಿಪೆ ಈ ಮಹೀತಳದಿ ||2||

ವರದೇಂದ್ರ ಯತಿವರ್ಯ ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತ
ನಿರುಪಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ದೂತ
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದೆನ್ನ
ಮರೆಯಲಾಗದು ಜಿತಸ್ಮರ ಭೂವರ ಪ್ರವರಾ ||3||

BuvanEndra munipa ninnavanO enna
avaguNagaLeNisadale anudinada pAlipudu||pa||

sAdhujana saMpUjya satata nI enna apa
rAdhagaLeNisadale santaipudu
vEda padayOgya sumanasara guru SrI pUrNa
bOdha mata vArinidhi candra sadguNa sAMdra ||1||

SrI mUladigvijayarAma vyAsAnGri yuga
tAmarasa Bajaka I BUmiyoLiha
pAmarana uddharisu ravi sArva
Bauma nI saMcaripe I mahItaLadi ||2||

varadEndra yativarya kara kamala sanjAta
nirupama jagannAtha viThala dUta
nere naMbidenO ninna paripAlisuvudenna
mareyalAgadu jitasmara BUvara pravarA ||3||

2 thoughts on “Dasara pada on Bhuvanendra thirtharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s