dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Ranga kolalunudalagi

ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ ರಂಗಯ್ಯ ಕೊಳಲನೂದಲು
ಮಂಗಳಮಯವಾಯಿತು                                       ।।ಪ।।

ಧರೆಯ ಜನಂಗಳು ಜೀವ ಚೇತನ ಮರೆದು ಶ್ರೀರಂಗ
ಧ್ಯಾನಪರರಾದರೊ                                             ।।ಅ. ಪ।।

ಬಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿ ಮರ ಗೊನೆವಡಿದು
ತೀಡುವ ಮಂದಮಾರುತನ ಕೂಡಿ ತೂ
ಗ್ಯಾಡುವ ವನದ ಫಲದಗೊಂಚಲದಿ
ಪಾಡಲೊಲ್ಲವಳಿಕುಲಗಳು
ಹೇಡಿಗೊಂಡವು ಜಾಣಕ್ಕಿ ಗಿಣಿಯು ಮಾ
ತಾಡದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದವು ಕೋಗಿಲೆ
ಓಡ್ಯಾಟ ವೈರಾಟ ಜರಿದು ಖಗಮೃಗ
ಗಾಢ ನಿದ್ರಾವಶವಾದವೊ                               ।।೧।।

ಕೆಳಗಿನುದಕ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದವು
ತುಳುಕಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ ನಿಂತಳು ಯಮುನೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾ
ದೊಡ್ಡಿ ಮೇಘಾಳಿ ಬೋರಿಟ್ಟುವು
ಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ನೀರಾದವೋ
ನಳಿನ ಚಂಪಕ ನಾಗ ಪುನ್ನಾಗ ಪಾ
ಟಾಲ ಶಾವಂತಿಗಿ ಕೂಡ ಬಕುಳವು
ಮಾಲತಿ ಜಾಜಿಯು ಪರಿಮಳಂಗೂಡಿ
ನೀಲಾಂಗನಂಘ್ರಿಗೆ ಎರಗಿದವೋ                         ।।೨।।

ಕೆಚ್ಚಲಾ ಬಿಗಿದು ತೊರೆದ ಮೊಲೆಯ
ವತ್ಸದೊಡಲಾಸೆ ಜರಿದೆಳೆಹುಲ್ಲು
ಕಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ನಿಂದವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಪುಚ್ಛವ ನೆಗಹಿ ನೀಂಟಿಸಿ
ಅಚ್ಯುತಾನಾಕೃತಿ ನೋಡಲು ಸುರರಿ
ಗಚ್ಚರವಾಯಿತು ಆವು ಕಂಡಾನಂದ
ಪೆಚ್ಚಿ ಮುಕುಂದನ ಲೇಲಾವಿನೋದಕ್ಕೆ
ಮೆಚ್ಚಿ ಕುಸುಮವ ಸುರಿದರೊ                          ।।೩।।

ಮುದ್ದುಮೋಹನನ್ನ ಮಂಜುಳ ಸಂಗೀತ
ಸದ್ದನಾಲಿಸಿ ಗೋಪಾಂಗನೆರೆಲ್ಲರೂ
ಬುದ್ಧಿ ಸುರ್ಯಾಡಿದರಂಗಜಶರಕೆ
ಬಿದ್ದು ಪರವಶರಾದರೊ
ಸಿದ್ಧ ಮುನಿಜನರಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯೊಳೆ
ದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದರೆದೆ ತಾವರೆಯ
ಗದ್ದುಗಿಯರಸನೊಲಿಸಿಕೊಂಡರು
ಗೆದ್ದರೊ ಭವಸಮುದ್ರವ                                ।।೪।।

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲನು
ಆ ಮಧುಕುಂಜವನದಿ ತ್ರಿಭಂಗಿಲಿ
ಹೇಮಾಂಬರುಟ್ಟು ಗೀರುಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ
ನಾಮ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ಬೆಳಗೀಲಿ
ದಾಮ ವನಮಾಲೆ ರತುನಾಭರಣ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣನ
ನಾಮ ಗುಂಡಕ್ರಿಯ ಮೇಘರಾಗವ ಮಾಡೆ
ಸಾಮಗಾಯನದಿ ನಮೋ ಎಂದರು                     ।।೫।।

Ranga kolalanudalagi rangayya kolalanudalu
Mangalamayavayitu ||pa||

Dhareya janangalu jiva cetana maredu sriranga
Dhyanapararadaro ||a. Pa||

Badida balli mara gonevadidu
Tiduva mandamarutana kudi tu
Gyaduva vanada Paladagonchaladi
Padalollavalikulagalu
Hedigondavu janakki giniyu ma
Tadade kalegundidavu kogile
Odyata vairata jaridu kagamruga
Gadha nidravasavadavo ||1||

Kelaginudaka ukkeri bandavu
Tuluki celladi nintalu yamune myale ma
Doddi megali borittuvu
Kallu karagi niradavo
Nalina champaka naga punnaga pa
Tala savantigi kuda bakulavu
Malati jajiyu parimalangudi
Nilamganangrige eragidavo ||2||

Keccala bigidu toreda moleya
Vatsadodalase jaridelehullu
Kacci alligalli nindavu taleya mele
Puccava negahi nintisi
Acyutanakruti nodalu surari
Gaccaravayitu Avu kandananda
Pecci mukundana lelavinodakke
Mecci kusumava suridaro ||3||

Muddumohananna manjula sangita
Saddanalisi gopanganerellaru
Buddhi suryadidarangajasarake
Biddu paravasaradaro
Siddha munijanaridda samadhiyole
Ddeddu kunidarede tavareya
Gaddugiyarasanolisikondaru
Geddaro Bavasamudrava ||4||

Sri manoharamurti gopalanu
A madhukunjavanadi tribangili
Hemambaruttu girugandha kasturi
Nama mukuta kundala belagili
Dama vanamale ratunabarana
Svami sri prasanvenkatakrushnana
Nama gundakriya megaragava made
Samagayanadi namo endaru ||5||

2 thoughts on “Ranga kolalunudalagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s