Jyeshta Gowri · MADHWA · sampradaaya haadu

Jyeshta Gowri haadu

ಪಂಕಜನಾಭಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಶರಣೆಂಬೆ | ಪಂಕಜೋದ್ಭವಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ |
ಪಂಕಜೋದ್ಭವಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೇಳುವೆ ಅಂಬಿಕೆಗೆ ಕರವ ಮುಗಿವೆನು ||

ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ವೈದು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯಲಿಟ್ಟು ಸಿರಿ ವೈದು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ |
ಸಿರಿವೈದುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತೆಂಬ ಅರಸಿಯ ಮನೆಯೊಳಗಿರುತಿದ್ದ ಅರಸು ||

ಹೊರಟನೆ ರಾಯ ತಾ ಮೃಗದ ಬೇಟೆಯನಾಡಿ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾವಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ |
ಕೆರೆಯಿಲ್ಲ ಭಾವಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡುವೆ ನಾ ಪ್ರಾಣಗಳನೆಂದ ||

ಹೋಗುವ ದೂತನ ಬೇಗದಲಿ ಕರೆದರು | ಕರದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ |
ಕರದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಗಣಿ ಕುರುಳಿಯಲಿ ಉದಕ ಕೊಡುವೋರು ||

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೀ ನೋಡಬೇಡ ಎನುತಲಿ | ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಲಿಗೆ |
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಕೂಗಣಿ ಒಡೆದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದೀತು ||

ನದಿಯ ನೀರನೆ ಕುಡಿದು ಕರೆದನು ದೂತನ್ನ | ಕರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ |
ಕರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರವನು ಇದೇನೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡ ||

ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರವೆಂದು ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರಸಿಗೆ |
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರಸಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಗಳನು ||

ಬೇಟೆಯಾಡಿ ರಾಯ ಬಳಲಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದ | ಬಂದು ರಾಣಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ |
ಬಂದು ರಾಣಿಯ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಧಾರ ಇದೇನೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡ್ಲು ||

ಕಾಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಕಾಂತೆಯ ತಂದೀರಿ ಕರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದ |
ಕರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಧಾರದ ಮಹಿಮೆಗಳೆನಗೆ ತಿಳಿದೀತು ||

ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಂತೆ ತಾ ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಹರಿದಳು ಹಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಪಡವಲ |
ಹಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಪಡವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಂದರದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಳು ||

ಒಣಗಿದ್ದ ಬಳ್ಳಿಯು ಚಿಗಿತು ಫಲವಾಯಿತು | ಅದು ಕಂಡು ರಾಯ ಮನದಲಿ |
ಅದು ಕಂಡು ರಾಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ||

ದಿನದ ಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಳಾ ದಾಸಿಯು ಪಡುವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ |
ಪಡುವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಧಾರವನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತಿದ್ಲು ||

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಕಳ್ಳಿ ಎಂದಾರೆಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರ |
ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರವೆಂದು ಮರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಳು ||

ತೆಗೆದು ಧಾರವನು ಉಡಿಯೊಳಗಿಟ್ಟಳು ದಿನದ ಪಡಿಗಳನು ಕೇಳಿದರೆ |
ದಿನದ ಪಡಿಗಳನು ಕೇಳಿದರೆ ಚಾರಕರು ರಾಗಿ ಪಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೋರು ||

ರಾಗಿ ಪಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೋದು ರಾಯ ತಾ ನೋಡಿದ ನನಗಲ್ಲದರಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ |
ನನಗಲ್ಲದರಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಎಂದೆನುತ ರಾಯ ಕೋಪದಲಿ ನುಡಿದಾನು ||

ತರಿಸಿದ ರಾಯ ತಾ ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ ಬೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ತುಂಬಿಸೀ ದಾಸೀಗೆ |
ತರಿಸಿ ತುಂಬಿಸೀ ದಾಸಿಗೆ ಹೊರಿಸಿ ಮನಿತನಕಾ ಕಳಿಸೀದ ||

ಒಕ್ಕಲಗಿತ್ತಿಯು ಹೊತ್ತಳು ಹೆಡಗಿಯನ್ನು ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮನೆಗಾಗಿ
ಬಂದಿನ್ನು ಇಳಿಸವ್ವ ಭತ್ತದ ಹೆಡಗಿಯನು ||

ಅಂದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನೊಂದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯ ಒಳಗೆ
ನಗೆಗೇಡು ಮಾಡುವುದು ದಾಸಿ ನಿನಗಿದು ತರವೇನೆ||

ಚಕ್ಕಂದವಲ್ಲವೇ ತಾಯೇ ನೀ ಕೇಳವ್ವ ಒಡೆಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಡಿಗಳನು |
ಒಡೆಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಡಿಗಳ ನೋಡೆಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿಯನೆ ತೆಗೆದಾಳು ||

ತೆಗೆದು ಧಾರವನು ಹರದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಧಾರದ |
ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಧಾರದ ತೊಡಕನ್ನು ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅರುಹಿದಳು ||

ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ನನಗೆ
ದೊರಕ್ಯಾಳು ಇಂದಿನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯಳೆಂದು ನುಡಿದಾಳು ||

ಅರಸಿನ ಮನೆಗಾಗಿ ಬಂದಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ |
ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಬಳಿಗೆ ನಡೆತಂದ್ಲು ||

ಮಾಸಿದ್ದು ಉಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು | ಸೂಸುವ ಮಾರೀ ಸಿಂಬಳದ |
ಸೂಸುವ ಮಾರೀ ಸಿಂಬಳದ ಜೋರಿನ್ನು | ಹೇಸಿ ಹೋಗೆಂದು ನುಡಿದಳು ||

ಅಂದ ಮಾತಿಗಾಗಿಗೆ ಕೊಡುವಳೆ ಶಾಪವ ಹಂದಿಯ ಮಾರಿ ಮಂದಿಯ |
ಹಂದಿಯ ಮಾರಿ ಮಂದಿಯ ರೂಪವು ಇಂದು ನಿನಭಂಗ ಧೃಢವಾಗಲಿ ||

ನುಡಿದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಳೆ ಶಾಪವ ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮಿಂದ |
ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮಿಂದ ನೀರೊಳು ಅಂದು ನಿನಭಂಗ ಧೃಢವಾಗ್ಲಿ ||

ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳಾ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ|
ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸುಕಾಂತಿದ್ದ ಬಳಿಗೆ ನಡೆತಂದ್ಲು ||

ಹರಸಿ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಮುದದಿಂದ ಎರೆದಳು ಹದಿನಾರು ಎಳೆಯ ಧಾರವನು |
ಹದಿನಾರು ಎಳೆಯ ಧಾರವನೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮುದದಿಂದ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಿದಳು||

ಮರುದಿನ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡನೆ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶೇಷವನು |
ಒಡನೆ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶೇಷವನು ಒಡನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಣುತಿದ್ಲು ||

ಭೋಗುಳ್ಳ ಅರಸುತನ ರಾಜ್ಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ |
ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ ಕೃತಘ್ನಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ||

ಭೂಮಂಡಲೇಶನಾದ ಗಂಡನ ಕಾಣದೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ರಾಯ
ಬಳಲುತಿಪ್ಪುದು ಕಂಡು ತಂಗಿಗೆ ವಿಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ||

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಥೆಯ ಮಾಡಿದನು |
ಮಾಡಿದನು ತಿರುಮಲ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೆ ಹರಿ‌ಒಲಿವ ||

pankajanABage Sankisi SaraNeMbe | pankajOdBavage SaraNeMbe |
pankajOdBavage SaraNendu pELuve aMbikege karava mugivenu ||

hiriya henDati vaidu muLLu bEliyaliTTu siri vaidu koTTu SrIkAnta |
sirivaidukoTTu SrIkAnteMba arasiya maneyoLagirutidda arasu ||

horaTane rAya tA mRugada bETeyanADi kere illa BAvi modalilla |
kereyilla BAvi modalilladiddare biDuve nA prANagaLaneMda ||

hOguva dUtana bEgadali karedaru | karadalli dAra kaTTi |
karadalli dAra kaTTi kUgaNi kuruLiyali udaka koDuvOru ||

hindakke tirugi nI nODabEDa enutali | hindakke tirugi bisalige |
hindakke tirugi bisalige kUgaNi oDedu nadiyAgi haridItu ||

nadiya nIrane kuDidu karedanu dUtanna | karadalli nInu kaTTidda |
karadalli nInu kaTTidda dAravanu idEneMdu besagoMDa ||

nAga kannikeyaru lakShmI dhAravendu lakShaNavuLLa arasige |
lakShaNavuLLa arasige koDu endu koTTaru lakShmI varagaLanu ||

bETeyADi rAya baLali manige banda | bandu rANiya toDeya mEle |
bandu rANiya toDeyamEle malagalu dhAra idEnendu besagonDlu ||

kAnteya mEle sukAnteya tandIri karadalli nIvu kaTTidda |
karadalli nIvu kaTTidda dhArada mahimegaLenage tiLidItu ||

dRuShTisi kAnte tA siTTili haridaLu hittalAgidda paDavala |
hittalAgidda paDavala baLLiya handarada mEle esedALu ||

oNagidda baLLiyu cigitu PalavAyitu | adu kaMDu rAya manadali |
adu kanDu rAya manadalli klESa paDuttidda ||

dinada paDigaLigAgi bandaLA dAsiyu paDuvala baLLiya mElidda |
paDuvala baLLiya mElidda dhAravanu kanDu santOSha paDutidlu ||

kaiyalli muTTidare kaLLi endArendu kAlalli muTTi lakShmI dhAra |
kAlalli muTTi lakShmI dhAravendu marada koneyalli tegedALu ||

tegedu dhAravanu uDiyoLagiTTaLu dinada paDigaLanu kELidare |
dinada paDigaLanu kELidare cArakaru rAgi paDi tandu koDuvOru ||

rAgi paDi tandu koDuvOdu rAya tA nODida nanagalladarasi nimagelli |
nanagalladarasi nimagelli endenuta rAya kOpadali nuDidAnu ||

tarisida rAya tA akki gOdi bella tarisi tuMbisI dAsIge |
tarisi tuMbisI dAsige horisi manitanakA kaLisIda ||

okkalagittiyu hottaLu heDagiyannu mitre sukAnte manegAgi
bandinnu iLisavva Battada heDagiyanu ||

anda mAtigAgi nondAga manadalli mandiya oLage
nagegEDu mADuvudu dAsi ninagidu taravEne||

cakkandavallavE tAyE nI kELavva oDeyaru koTTantha paDigaLanu |
oDeyaru koTTantha paDigaLa nODendu akki gOdiyane tegedALu ||

tegedu dhAravanu haradige koTTaLu mitre sukAnte dhArada |
mitre sukAnte dhArada toDakannu balla hiriyarige aruhidaLu ||

BAdrapada Suddha aShTamiya dinadalli muttaide nanage
dorakyALu indinnu sauBAgyaLendu nuDidALu ||

arasina manegAgi bandaLe mahAlakShmI vRuddha muttaide rUpavane |
vRuddha muttaide rUpavane takkonDu SrIkAnteya baLige naDetandlu ||

mAsiddu uTTiddu mailige toTTiddu | sUsuva mArI siMbaLada |
sUsuva mArI siMbaLada jOrinnu | hEsi hOgeMdu nuDidaLu ||

anda mAtigAgige koDuvaLe SApava handiya mAri mandiya |
handiya mAri mandiya rUpavu indu ninaBanga dhRuDhavAgali ||

nuDida mAtigAgi koDuvaLe SApava mitre sukAnte minda |
mitre sukAnte minda nIroLu andu ninaBanga dhRuDhavAgli ||

hiriya henDati manege bandaLA mahalakShmI vRuddha muttaide rUpavane|
vRuddha muttaide rUpavane takkonDu sukAntidda baLige naDetaMdlu ||

harasi muttaidege mudadinda eredaLu hadinAru eLeya dhAravanu |
hadinAru eLeya dhAravane ganTu hAki mudadinda Aratiya beLagidaLu||

marudina aShTamiyalli mUla nakShatradalli oDane mikkantha aShTamiya SEShavanu |
oDane mikkantha aShTamiya SEShavanu oDane mahAlakShmI uNutidlu ||

BOguLLa arasutana rAjyavane kaLakobDu pAdacAriyAgi parama |
pAdacAriyAgi parama kaShTadinda BUmiyali kRutaGnage neraLilla ||

BUmaMDalESanAda ganDana kANade benDAgi rAya
baLalutippudu kanDu tangige viSApa koTTaLu aNNigEriyalli amRuta||

BUmiyalli lakShmIdEviya katheya mADidanu |
mADidanu tirumala lakShaNavuLLavaru kivigoTTu kELe hari^^oliva ||

aarathi · dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · Jyeshta Gowri · MADHWA

Traditional arati song of Jyeshta Gouri

ಹುಟ್ಟಿದಳಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡುತಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಮುದ್ದುಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಮುದ್ದು ಮೋರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಕುರ ಬುಲಾಕನಿಟ್ಟು ವಜ್ರದ ಬುಗುಡಿ ಒಯ್ಯಾರದಿಂದ
ತಿದ್ದಿ ಬೈತಲೆ ಜಡೆ ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಪದ್ಮನಾಭನ ರಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆ ಸರಪಳಿ ಚಳತುಂಬು ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆ ಮೋಹನಮಾಲೆ
ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ಚೆನ್ನಾಲ ಚೆಲುವೆ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಸೆಳೆ ನಡುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ ನಳಿ ತೋಳಿನಲಿ ನಾಗಮುರಿಗೆ ವಂಕಿ
ಗಿಳಿಯು ಕಮಲದ್ವಾರ್ಯ ಹರಡಿ ಕಂಕಣವಿಟ್ಟು ಕಳೆಯ ಸುರಿಯೋ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಗರುಡವಾಹನನ ಹೆಗಲಿಳಿದು ಶ್ರೀನಾಥನ ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಕರವಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತಗಳುದುರುತ ನಡೆದು ಬರುವ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಪಾದದಿ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ ಝೇಂಕರಿಸುತಾ ಆದರದಿಂದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನೋದದಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

huTTidaLA kShIrasAgaradali samasta janarige suKava nIDutali
SrEShTharoLage jyEShThAdEvi SrInAthana paTTadarasi muddumahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

muddu mOrege takka mukura bulAkaniTTu vajrada buguDi oyyAradinda
tiddi baitale jaDe bangAra rAgaTe padmanABana rANi mahAlakShmige
celvErAratiya taMdettirE

saNNa muttina Ole sarapaLi caLatuMbu cinnada sarige mOhanamAle
kaNNa kADige hacci kastUri kuMkuma cennAla celuve muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

seLe naDuvige takka biLiya pItAMbara naLi tOLinali nAgamurige vanki
giLiyu kamaladvArya haraDi kankaNaviTTu kaLeya suriyO muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

garuDavAhanana hegaliLidu SrInAthana haraDi kankaNa karaviDidukonDu
muDida mallige pArijAtagaLuduruta naDedu baruva muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

pAdadi ruLi gejje nAda JEnkarisutA Adaradindenna manege bandu
SrIdhara BImESakRuShNanedeya mEle vinOdadi kuLitiruva mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE