aarathi · dasara padagalu · deepavali · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Deepavali arathi haadu

ಸರಸಿಜನಯನಗೆ ಸಾಗರಶಯನಗೆ
ನಿರುತ ಸುಖಾನಂದಭರಿತನಾದವಗೆ
ಬರೆಸಿ ಉತ್ತರವ ಕಳುಹಿ ಹರುಷದಿ ತಂದ ಸತಿಯ-
ರರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಹಿತ
ಹರುಷದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ
ಸರಸದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ ||ಪ||

ನಿಂದ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಧುಗಟ್ಟಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಗ್ವೊಂದಿಸುತ
ತಂದು ಮಗಳ ಧಾರೆ ಮಂದರೋದ್ಧ್ಧರಗೆರೆಯೆ
ಜಾಂಬುವಂತ್ಯೇರ ಸಹಿತಾನಂದದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||1||

ಮಿತ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುತನೆಡಬಲ
ಲಕ್ಷಣ ನೀಲ ನಕ್ಷತ್ರದಂದದÀಲಿ
ಒಪ್ಪುವÀ ಚಂದ್ರನಂಥ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನು ಇರಲು
ಅಷ್ಟಭಾರ್ಯೇರ ಸಹಿತ ನಕ್ಕು ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||2||

ನಾಶವಾಗಲಿ ನರ್ಕಾಸುರನ ಮಂದಿರ ಪೊಕ್ಕು
ಏಸುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು
ಶ್ರೀಶನ್ವೊಲಿದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನು ಸೋಳ-
ಸಾಸಿರ ಸತಿಯರಿಂದ್ವಿಲಾಸದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||3||

Sarasijanayanage sāgaraśayanage
niruta sukhānandabharitanādavage
baresi uttarava kaḷuhi haruṣadi tanda satiya-
rarasi rukmiṇi sahita
haruṣadi kuḷita harige
sarasadāratiya beḷagire ||pa||

nindya pariharisalu bandu yud’dhava māḍi
sindhugaṭṭida rāmacandragvondisuta
tandu magaḷa dhāre mandarōd’dhdharagereye
jāmbuvantyēra sahitānandadi kuḷita harige ||1||

mitre kāḷindi bhadrā accutaneḍabala
lakṣaṇa nīla nakṣatradandadaÀli
oppuvaÀ candranantha vārijākṣanu iralu
aṣṭabhāryēra sahita nakku kuḷita harige ||2||

nāśavāgali narkāsurana mandira pokku
ēsujanmada puṇya odagi śrīhariyu
śrīśanvolida bhīmēśakr̥ṣṇanu sōḷa-
sāsira satiyarindvilāsadi kuḷita harige ||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · sravaana maasa

Budha brahaspathi haadu

budha brahaspathi hadu

karimuKada gaNapatiya caraNake vandane mADi |
SAradege SirabAgi bEDikoMbuve nAnu |
olidenage varava koDu enuta || 1 ||

ajaBava nArada sujanarondita dEva |
mudadi muddu mahAlakShmI nArAyaNAM |
BujapAdakeragi namO eMde || 2 ||

irutidda baDava brAhmaNanoMdu paTTaNadi |
maDadi makkaLu nAlku maMdi sutaru
saKiyaroDagoMDu suKadiMda || 3 ||

obbobba sutage ibbibbaru ganDu makkaLu |
vidyuktadinda canDikupanayana |
SuddhAtmarAgirutiharu || 4 ||

prAtaHkAladaleddu nAlku maMdi sutaru |
gOpALa jOLa nAlku sEru kALu |
taMd~hAkuvaru ardha grAsavanu || 5 ||

mUru pAvu hiTTu munjAne iTTu |
munduLida grAsavanu butti aMbali
kAsikonDu kAla kaLeyuvaru || 6 ||

ondAnondu dinadi bandaribbaru dvijaru |
mandiradi dvAradali nintu kUgutire |
bandaLobbaLu hiriya sose tAnu || 7 ||

Aru baMdavaru nimma nAma vEneMdenalu |
bAgi Siravanu caraNake vaMdane mADi
bahaLa Baktiyali karedaLu || 8 ||

dArAdarEnamma bAyAri baLalidevu |
mUru nirahAra mADi bandevu namage |
AhArava koTTu kaLisendaru || 9 ||

BikShege hOdavaru I kShaNa bandavaru |
arekShaNa nIvu taDedare jOLada |
BikShavanu mADi baDisuvenu || 10 ||

hottu bahaLAyitu hasida namma hoTTege |
tuttanna koTTare adanunDu nAvIga |
tRuptarAgi harasi naDedEvu || 11 ||

maDi uTTu mADidaLu muMjimaNigaLigaDige |
taDeyadE nIvu snAna mADi bannireMdu |
dRuDha BaktiyiMda karedaLu || 12 ||

snAna sandhyAvandaneya mADi bandevu enalu |
tAnu eDemADi eraDu bakkariya
nIDidaLu bahaLa haruShadi || 13 ||

bella beNNeyatuppa karaNi karaNi kenemosaru |
nuNNane tovve areda kobbari kAra |
uNNireMdu hAkuttiddaLu || 14 ||

saDagaradi adanunDu kuDidu mElmajjigeya |
oDedaDike vILyava koTTu nimma |
naDeva hesaru hELabEkendaLu ||15 ||

indusutanu, suraraguruvu |
endu pELuvaru emage | bandevu nAvu budha
bRuhaspatigaLu | AnandavAyitu namagiMdu || 16 ||

anna bEkAdare aDuge oleya gODeyali |
nammannu baredu pUje mADidare
annavanu karedu nAvu koDuvevu || 17 ||

BAgya bEkAdare baredu peTTigeyali |
bahaLa Baktiyinda pUje mADidare bAgya
koDuvevendu hELi naDedarAga || 18 ||

suNNa sAraNe mADi baNNa citrava baredu |
cennAgi baredu budha-brahaspatigaLannu |
mannisi pUjeya mADidaru || 19 ||

hacciTTu dIpa gandhAkShateya Pala puShpa |
utrANi akki mantrAkShate mADi |
Baktile pUjeyanu mADidaru || 20 ||

gOpALak~hOdalli gOdhi bELe akki |
hAkuvaru tandu nAlku bIdiyali ganTu|
tAvu iTTu hottAru hegalalli || 21 ||

hiDi jOLa bEDidare paDi jOLa hAkuvaru |
baDavaru nIvu bannirendu karedu |
hiDi hiDi rokka koDuvaru || 22 ||

Baradinda bandAga suruvidaru dhAnyavanu |
baredantha goMbeyanu kELidaradara
vivaravanu hELabEkendu || 23 ||

ivaru budha-bRuhaspatiyeMba dEvategaLu |
ivaru bandemma maneya UTavanuMDu |
olidu varava koTTu naDedaru || 24 ||

bahaLa annava mADu jOLada bakkari mADu |
bELeya tovve bella jiNNiya tuppa
ella naivEdyake iDirendu || 25 ||

dinadinake dhana dhAnya GanavAgi baruvadu |
maneyalli suKavu manake baMda dESa |
nODi baruvenendanu|| 26 ||

arehoTTe dAridrya hiMdAyitu |
sarva rAjyavanu nODi baruveneMdu |
horaTanobba hiriya maga tAnu || 27 ||

candrAvatiyali caMdraSEKaraneMba rAjanu |
andu svargasthanAgiralu rAjyakke |
mundobba arasanu baralendu || 28 ||

Aneya karadali vanamAleya koTTarAga |
tAnu ODuta hOgi A dvijana koraLali |
hAkitu bahaLa hariShadali || 29 ||

baDava brAhmaNa iMtha poDavipAlakatanava |
koDalAgadu naDe naDe naDeyeMdu |
dUDidaru Ura horagAga || 30 ||

mattomme mAleya koTTarODuta dvijana |
kuttigeyali hAki tanna soMDeyiMda
ettikoMDoytu A gajavu || 31 ||

lakShmI olidavarige alakSha mADuvadEnu |
sAkShAt doreyu Itanendu hogaLuta |
kaTTidaru paTTavanu bEga || 32 ||

mattavara mandirake bandaru budha_bRuhaspatigaLu |
svasthavE kShEmavE eMbante vArteyanu |
kELidaru karuNadiMdAga || 33 ||

bandIri dayamADi uMDu hOgi enuta |
manDige PENe mADuvudakemaragOdhi |
tandaLu sakala sAhitya || 34 ||

namagEnu bEDamma nauli pAkada BakShya |
navanIta SAka SaMkaragaMDana aDige |
saviyAgi mADi baDiseMdaru || 35 ||

jODisi maNeya hAki jyOtigaLa hacciTTu |
kUDrisidaLAga kuDi bALe ele hAki
mADidaDigeya baDise Baktiyali || 36 ||

unDu kai toLedu vILya takkonDu |
saMBramadi sAmrAjyavanALirendu |
olidu varava koTTu naDedaru || 37 ||

ondu dina makkaLu bandu kOpadi bareda |
goMbeyanu aLisi aDigeyanu |
eLetandu unDu naivEdyakke iDade hAge || 38 ||

andinindali banditu dAridrya |
ondu sere kALu huTTadantAyitu |
mundEnu emage gatiyeMdaru || 39 ||

Uru biTTu para Urige hOdalli |
Aru tiLiyuvaru nammanu kaTTige |
mAri kAlavanu kaLeyONa || 40 ||

UrUru tirugutali mIritu hanneraDu varuSha |
mArutali hOgi maganu doreyu Adantha |
Saharakke hOgi sEridaru || 41 ||

guDDa guDDava tirugi doDDa horegaLa hottu |
daDDi biddavu namma udarakke |
duDDugaLu doreyavendenuta || 42 ||

arasina maneyalli aresutiddaru gaccu |
dharisi kaTTigeya daNiyalArade gaccu |
areyuva kelasakke hondidaru || 43 ||

oMdu dina A rAja baMdu bAjArake |
tAyi tande aNNa tammandira henDaru tanna
sati sutara nODi haruShadali || 44 ||

dore tAnu tammavara gurutu tiLidAkShaNadi |
aritukO ivara vartamAnaveMdu
kaLisidanu maMtriyanu bEga || 45 ||

dAva dESavu nimma nAmavEneMdenalu |
hELidaru tamma sakala vRuttAMtavanu |
kELi santApadindAgi || 46 ||

hiriya maga doreyAgi iruva I Uralli |
parama puNya BAgyaSAligaLeMdu |
aruhidanu avarige vArteyanu || 47 ||

magana vArteyanu kELi manadali higgutalAga |
janani janaka taMmmandiru henDiru tanna |
sati sutaru kELi haruShadali || 48 ||

bahaLa sAmudrike balla siddhAntigaLa |
kELidanu karesi mIritu hanneraDu varuSha |
mAri BeTTiyAgalu hEge || 49 ||

kopparige tailavanu tuMbiTTu dEvAlayadi |
sutta niMtu ninna muKava nODidare
adake mattEnu dOShavillavendaru || 50 ||

Uru SRungarisi bIdi tOraNa kaTTi |
sAdhu SrIgandha parimaLada thaLiyanu koTTu
BEri nagAri hOyisutali || 51 ||

tEji gajapallakki kAjinandadi rathavu |
bAjAradoLage bAja Bajantriya |
Uduva kALi kaDimeyilla || 52 ||

erisi ellarige vastrava uDisi divyAMbarava |
kaLisidanu muttu mANikyadABaraNa
iDisi hUmAle muDisutali || 53 ||

hiDimuDi hAsutali hiDidaru Cattarige |
hiDi hiDi koDuta honnu brAhmaNarigella
saDagaradi naDedu guDige Aga || 54 ||

eNNeyoLu baggi ellarU muKa nODi |
aNNa tammaMdiru henDiru tanna sutaru |
mannisida tAyi tandegaLa || 55 ||

tuppada dIvigeyu karpUradAratiya |
drAkShi KajjUra kadaLi nArikELa Pala |
samarpaNeya mADidaru harigAga || 56 ||

gandha kuMkuma kusuma ariShiNavu |
banda muttaideyarige uDiya tuMbutali |
Anandadinda akka tangiyaru || 57 ||

KIru manDige PENe kShIra GRuta sakkareyu |
sAru SAlyanna SAka pAkagaLinda |
Ura janara uNisidaru || 58 ||

dakShiNe tAMbUla takkonDu konDADutali |
lakShAdhikAri nInAgendu janarella |
mantrAkShateya hAki harasidaru || 59 ||

baNNa cAvaDi citra cinnada caukaTTu |
kannaDi mahAlu kanaka kaMbada maneyu |
tammavara kUDi hokkanaramaneya || 60 ||

enTu makkaLige tannenTariShTarakUDi |
kanThABaraNa kaTTisida mAngalyavanu |
santOShadi mADidaru maduveyanu || 61 ||

modalu SrAvaNa mAsa budhavAra dinadali |
budha-bRuhaspatiya katheya pELuve
nAnu | mudadinda kELi janarella || 62 ||

nEmadindali I katheya hELi kELida janara |
BImESakRuShNanuddhAra mADi |
kAmita Pala koDuvanu || 63 ||

 

 

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · lakshmi · MADHWA

Etthire navarathnadaruthi

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ|
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||3||

ಹರಿಯ ವಂಚಿಸಿ ಕರವೀರದೊಳು ಭರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವೊಳೇ|
ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿಗರ್ವಿಗೊಲಿಯುವ ದೇವಿಗೆ||4||

ಹುಟ್ಟು ಬಡವಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಳರಸನ ಸಿರಿಯನು|
ಹೆತ್ತಕುವರನ ತೋರಿದಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿಗೆ||5||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪೊಗಳುವೆ|
ತೆರೆದು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವಂಥ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಗೆ||6||

ettirE navaratnadAruti kartRuraMgana rANige||pa||
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||a.pa||

Suddha snAnava mADi nadiyali vajrapIThadi kuLisirE|
tiddi tilakava tIDidantha muddu maMgaLagaurige||1||

eredu pItAMbaravanuDisi sarvABaraNavaniDisirE|
haraLinOle mUguti iTTa muddu mahAlakShmI dEvige||2||

accamallige lakSha saMpige ettirE nimma pAdake|
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||3||

hariya vancisi karavIradoLu Baradi sthiravAgiruvoLE|
paramaBaktarige varava koDuva nigarvigoliyuva dEvige||4||

huTTu baDaviya kaShTa kaLedu koTTaLarasana siriyanu|
hettakuvarana tOridantha SukravArada gaurige||5||

nigamavEdyaLE ninna mahimeya bagebageyindali pogaLuve|
teredu BAgyava nIDuvanha BImESakRuShNana maDadige||6||

 

aarathi · dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · lakshmi · MADHWA

Arathi maduvevu lakshmi devige

ಆರತಿ ಮಾಡುವೆವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||||
ಸಾಯಕ್ಕ ಧೇಯಕ್ಕಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ||.||

ಸೋಮಕಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುತಿರಲು
ರಾಜನರಸಿ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಳು||||

ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೋಗಲು
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಶಿಶು ಪೆತ್ತು ವನಕೆ ನಡೆದಳು||||

ಸೋಮೇಶಭಟ್ಟನು ತುಳಸಿಗೆಂದು ಬಂದು
ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು||||

ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು
ರಾಜನರಸಿ ಧೇಯಕ್ಕ ಗೌರಿಯ ಮರೆತಳು||||

ಸಾಯಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸತಿಯ ಪೂಜಿಸಿ 
ಮರಳಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ಪಡೆದಳು||||

Arati mADuvevu lakShmI dEvige||pa||

sAyakka dhEyakkage saMpattu koTTa lakShmIdEvige||a.pa||

sOmakAMbe pUje mADi Bunjisutiralu
rAjanarasi aDige kanDu ninde mADidaLu||1||

ninde mADida kAraNadinda rAjya pOgalu
aDaviyoLage eraDu SiSu pettu vanake naDedaLu||2||

sOmESaBaTTanu tuLasigendu bandu
eraDU makkaLannu etti manege hOdanu||3||

rAjamantrigaLige maduve mADikoTTanu
rAjanarasi dhEyakka gauriya maretaLu||4||

sAyakkana manege bandu BImESakRuShNana satiya pUjisi
maraLi tanna rAjyava paDedaLu||5||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · sampradaaya haadu

Huva mudisuva haadu

ಹೂವ ಮುಡಿಸಿರೆ ಮುಡಿಗ್ಹರಸುತಲಿ
ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗೆನುತ
ಹೂವ ಮುಡಿಸಿರೆ ಮುಡಿಗ್ಹರಸುತಲಿ|| ಪ||

ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸುರಗಿ ಶಾವಂತಿಗೆ
ಸುರಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ||1||

ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಬೆರೆಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸುರಪಾರಿಜಾತ ಪುನ್ನಾಗ ಪುಷ್ಪಗಳ ||2||

ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಗೊಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾದಿಗೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸತಿಗೆ||3||
Hūva muḍisire muḍig’harasutali
muttaideyāgenuta
hūva muḍisire muḍig’harasutali|| pa||

maruga mallige jāji suragi śāvantige
surapārijāta sampige satyabhāmege ||1||

ariṣiṇa kuṅkuma beresida mallige
surapārijāta punnāga puṣpagaḷa ||2||

heraḷu baṅgāra rāgaṭe goṇḍya kyādige
araḷu malligeya bhīmēśakr̥ṣṇana satige||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · sampradaaya haadu · Sravana maasa

Sravana aidu sukravara haadu

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರ  ಹಾಡು

ಹರನ ಕುಮಾರನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆರಗಿ
ಶಾರದೆಗೆ ವಂದಿಸುತ
ಶರಧಿಶಯನಗೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ
ಶರಧಿಸುತೆಯ ಕಥೆಗೆ ವರವ

ಸಾಕ್ಷಾತ ಶ್ರೀಹರಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ವಾಸಿಯೇ
ಇಕ್ಷುಚಾಪದವನ ಪಡೆದ
ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಳೇ ಮಾ ಲಕ್ಷುಮಿ ಕರುಣಾ-
ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನ

ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಿ ಮೊದಲ ಶುಕ್ಕುರವಾರ
ಮಾಧವನರಸಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರ
ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುವೋದೀ ಕಥೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಜನರು

ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದ
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತಾಗಿ
ಹಿಡಿದು ತಂಬೂರಿ ತಂಬಿಗೆಯ ಗೋಪಾಳಕ್ಕೆ
ಬಿಡದೊಂದು ಮನೆಯ ತಿರುಗುತಲಿ

ಸೊಸೆಯರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮನೆತುಂಬಾ
ಅಶನ ವಸನವಿಲ್ಲ ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು
ಮೊಸರು ಅನ್ನವು ಮೊದಲಿಲ್ಲ

ಅತಿಗುಣವಂತರು ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ
ಮಿತಭೋಜನವ ಮಾಡುವರು
ವ್ರತನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಿರುತ ದರಿದ್ರವನು
ಶ್ರೀಪತಿ ಸತಿ ದಯದಿ ನೋಡಿದಳು

ಒಂದು ದಿನದಿ ಬಂದ ಮಂದಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಚೆಂದಾದ ಸುಣ್ಣ ಸಾರಣೆಯು
ರಂಗವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣಕಾರಣೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತಿರಲು

ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವೇರ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆವುದನು
ತಾ ಕಂಡು ಇದು ಏನು ನೋವಿ
ಎನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಘನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದನು

ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ
ದೇವರ ಪಟ್ಟದರಸಿ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರವಾರ
ನಾವು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಬೇಕು

ಎನಗೊಂದು ಚಟ್ಟೆಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಪೆನು
ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿಗೆ
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು ಬಲಗೈಲಿ

ಸಿರಿದೇವಿ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗೋಪಾಳಕ್ಕೆ
ಹೋದನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪವ ತಂದು
ನೀಡೋರು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿರೆಂದು

ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಫಲಗಳು
ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ
ಆದರದಿಂದ ಕೊಡುವರು

ತಂದ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದು
ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳ ಹೇಳಿದನು
ಇಂದಿರಾದೇವೇರ ಇಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು
ಆನಂದವ ಕೊಡುವಳು ನಮಗೆ

ಕಬ್ಬು ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿವೋ ಕಾಮನ ಮಾತೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಉರ್ವಿಯೊಳು ಉತ್ತಮಳೀಕೆ
ಹಬ್ಬದೂಟಕೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳೆಂದ

ಚಿಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಳು ಹಾದಿಯಲಿ
ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥ ಮುತ್ತೈದೆ ತಾ
ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಳು

ಹುಡುಗೀ ನೀ ಎತ್ತ ಪೋಗುವಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡುವರು
ಹಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ
ಕೊಡಬಾರದೇನೆ ನೀ ಎನಗೆ

ದಾರಾದರೇನಮ್ಮ ದಾರಿ ನೋಡದ ಮುಂಚೆ
ನೀನೇ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕೆ
ಹೇಳಿ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಿಲೆ ಬಂದು ಅತ್ತೆ
ಮಾವನ ಮುಂದೆ ಅರುಹಿದಳು

ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ಸುಣ್ಣ ಕಾರಣೆ ರಂಗೋಲಿಯ
ಬರೆದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣವನು
ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ
ಎರೆದುಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ

ಕಮಲ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕದಳಿ ಕಂಬವು
ಬಾಳೆಗೊನೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪವ
ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಂದಾದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ನಡುವೆ ಹಾಕಿ ಪದ್ಮ ಪೀಠಗಳ

ಚಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಐದು ಫಲವ ತುಂಬಿ
ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲಾ ನೆರೆದು ಕಟ್ಟಿದರು
ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಮಾಡಿದರು ಸಂಭ್ರಮದಿ

ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು
ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರವು ಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆಯು
ಮುಡಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಒಡೆಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ಫಲಗಳು

ಭಕ್ಷ್ಯ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪರಮಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ
ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಸೂಪಗಳು
ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಿಲಗಂಜಿ ಚೆಂದ ಚಿರೋಟಿ
ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಆಂಬೋಡೆಗಳು

ಸಕ್ಕರೆ ಘೃತ ಕ್ಷೀರ ಸಕಲ ಪಕ್ವಾನ್ನ
ಮಂಡಿಗೆ ಬೀಸೋರಿಗೆ ಗುಳ್ಳೋರಿಗೆಯು
ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆವ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯ ಫೇಣಿಯು
ದಿವ್ಯ ಬುಂದ್ಯ ಬುರುಬುರಿ ಅನಾರಸವು

ಬೇಕಾದ ಬೇಸನ್ನು ಬಿಳಿಯಾದ ಅರಳಿನುಂಡೆ
ಮೋತಿಚೂರು ಚೂರ್ಮಲಾಡು
ಸೇತು ಬಿಳುಪಿನ ಚಕ್ರದಂಥ ಜಿಲೇಬಿ
ಸುಕಿಯದುಂಡೆ ಮುಖವಿಲಾಸಗಳು

ಹೋಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಹೊಯ್ಗಡವು ಗೇಹೂರಿ ಕಾಯಿಹಾಲು
ಕರಿದ ಹೂರಣ ಕಡುಬು
ತೇಂತೋಳಿ ತಿರುವಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ
ಇಂಗು ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಡುಬು

ಸಾರು ಸಾಂಬಾರ ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಪಳದ್ಯ ಉಪ್ಪೇರಿ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿರಸವು
ಖೀರು ಮಾಲತಿ ಗೌಲಿ ಪರಡಿ ಪರಮಾನ್ನ
ಮುಕ್ ಸೌರಿ ಚಟ್ಟಣಿ ಕೋಸಂಬರಿಯು

ಹಾಗಲವು ಹೀರೆ ಸೌತೆ ಹಂದರದ ಅವರೆ ಚೌಳಿ
ಬಾಳೆ ಬೆಂಡೆ ಕುಂಬಳವು
ಮಾಗಿದ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಕಲಸಿ ಮೇಲೋಗರ
ಗೆಣಸು ಗುಳ್ಳದಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳು

ಸಬ್ಜಿಭಾತು ಸೌತೆಭಾತು ಕೇಸರೀ ಭಾತು
ಕೆನೆಕೆನೆ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ
ಹಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಇಂಗುಪ್ಪು
ಕಲಸಿ ಬಕಾಳ ಭಾತುಗಳು
ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರು
ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರುತಿ ಸಹಿತಾಗಿ
ಶುದ್ಧ ಸುಣ್ಣವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ
ಪತ್ತರಿ ಕಾಯಿ ಕಾಚು ಲವಂಗ

ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲ ಅರಿಷಿಣ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ
ಎತ್ತಿ ಚಾಮರವ ಬೀಸುವರು
ಅಚ್ಯುತನ ಅರಸಿ ಅನುಗ್ರಹದಿ ನೋಡಿದಳು
ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದು

ಅಮರಾದಿ ಸುರರ ಒಡೆಯನ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಸರ್ವವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ
ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವರವ ಬೇಡುವರು

ಹಾಡುತ ಪಾಡುತ ಮಾಡುತಲಾರತಿ
ಬೇಡುತ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ
ನೋಡುತ ನಲಿನಲಿದಾಡುತ ತಾ
ದಯಮಾಡುತ ಕೊಟ್ಟಳು ವರವ

ಹೊತ್ತು ಬಹಳವಾಯ್ತು ಮುತ್ತೈದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೇನು ಇದಕೆ ಉಪಾಯ
ಅಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಎಲೆ ಬಡಿಸಿ ಕುಂಕುಮ ವೀಳ್ಯವಿಟ್ಟು
ಪುಟ್ಟಿಯನು ಮುಚ್ಚಿದರು

ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡಗೂಡಿ
ಉಂಡು ವೀಳ್ಯವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಇಂದು ನಮಗೆ ಜಯಶುಭಕಾಲ ಬಂದಿತೀಗ
ಎಂದು ಆನಂದ ಹೊಂದಿದರು

ಮರುದಿನ ಸಂಪತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಡುಬು
ಅಂಬಲಿ ಪರಮಾನ್ನ ತಿಳಿ ತಿಳಿದೆಣ್ಣೆ
ಹಿಂಡಿಯ ಪಲ್ಯ ಗೌರೀಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರು ನೈವೇದ್ಯವನು

ಎರಡನೇ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ
ಧೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಾರೆನಲು
ಎಡಗೈಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವನು
ನಡೆದಳು ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸೆಯು

ಬಾಜಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬದಲು ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲು
ಹಾದಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ಆದಿ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನೀ ದಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಿಯೇ ಭೋಜನಕೆ

ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು
ಶುಕ್ಕುರುವಾರದಲಿ ನಿನ್ನ
ಎಲೆಯ ಬಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದಿಗೆ ಅದೆ
ಉಣಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಮ್ಮ

ತಂಗಳೂಟವನು ಉಂಬೋ ಕಂಗಾಲಿ ನಾನಲ್ಲ
ಬಂಗಾರದಂಥ ಮುತ್ತೈದೆ
ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಹಂಗುನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆಲೆ
ತಂಗಳು ನಿನಗೆ ಉಣಿಸುವೆನು

ಬಡಿವಾರ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಬಡಸಿಟ್ಟ ಎಲೆ ಉಂಬೋ
ಬಡವಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ
ತಡೆಯದೆ ಬರುವೆನು ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ
ಹಿಡಿದೆಳಕೊಂಡು ನಡೆದಳು

ಕೊಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ತಟ್ಟನೆ ಬಂದಳು
ಅಷ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳ ಹೇಳಿದಳು
ದಿಟ್ಟ ಮುತ್ತೈದೆ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಾಣೆನೆಂದು
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಆಕೆಯ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯ

ಅಡಿಗೆಯಾದವು ಗೌರೀಪೂಜೆಗಳಾದವು
ಬಡಿದವು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು
ಉಡಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ಬಡಿಸಿಟ್ಟರು ಒಂದೆಲೆ
ಸಡಗರದಿಂದ ಉಂಡರಾಗ

ಮೂರನೇವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳುವರು
ಮತ್ತ್ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವರು
ಮಾವನವರೆ ಎನ್ನ ಮಾತು ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ತಾ
ಹೋದಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸೆಯು

ಮುಡಿಬಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು
ಹಿಡಿದಳೂ ಇನ್ನೊಂದು ಓಣಿಯನು
ಬಡ ಬಡ ಬಂದು ಹಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೊಡುವುದು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಔತಣವ

ಔತಣವಲ್ಲಮ್ಮ ಅತಿ ಬಡವರು ನಾವು
ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ
ಸುತರು ಆಡ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹುಡುಕುತಾ ಬಂದೆ
ಬಿಡು ದಾರಿ ಈ ಪರಿ ಬಯ್ಯುವರು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ

ಉಗುಲುತಗಲಿನ ಮಾತಿನ ಬಗೆಯ ನಾ ಬಲ್ಲೆನೆ
ಹಗರಣಗಿತ್ತಿ ನೀ ಹೌದೆ
ಮೊದಲ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು
ಬದಲು ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳುವರೆ

ಎರಡು ವಾರ ಔತಣ ಬುರುಡಿ ಊಟಾಯಿತು
ಬರಡು ಎಮ್ಮೆ ಹೈನ ಉಂಡಂತೆ
ಕಡಲೆ ಹೂರಣ ಕಡುಬು ಕಟದಬೆಣ್ಣೆ
ಕಾಸಿ ತುಪ್ಪವ ಬಡಿಸು ಎನಗೆ

ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದಳೂ
ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು
ನಿಶ್ಚಯವೇನಮ್ಮಾ ನೀ ಬರುವುದು ಎಂದರೆ
ಈ ಕ್ಷಣ ಬರುವೆನು ಹೋಗೆಂದಳು

ಬಂದು ಹೇಳಿದಳಾಕೆ ಚೆಂದ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ಮಾತು
ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ವರ್ಣಿಸುತಾ
ಇಂದಾಕೆ ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡೋಣೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು

ಕಡಲೆ ಹೂರಣ ಗಸಗಸೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಏಲಕ್ಕಿ
ಪುಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ಹಳಕು
ಕಲಸಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕರಿಗಡುಬು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸೀ
ತುಪ್ಪವು ಸೋಸಿಲಿಂದ

ಸಿರಿದೇವಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳಾದವು
ಹೊರಗೆ ಹತ್ತು ತಾಸು ಮೀದವು
ಬರಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೈದೆ ಎಂದು ಎಲೆ ಬಡಿಸಿಟ್ಟು
ಸರ್ವರೂ :ಊಟವನು ಮಾಡಿದರು

ಹುಟಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಂಥ ಕಡುಬು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಂಡವರು ನಾವಲ್ಲ
ಮುತ್ತೈದೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಊಟ ದೊರಕಿತು
ಎಂದು ಅಷ್ಟರೂ ನಗುತ ನುಡಿದರು

ನಾಲ್ಕನೇವಾರ ನಾ ಹೇಳಿ ಬರುವೆನೆಂದು
ಆಕೆ ಹೋದಳು ಹಿರಿಮಗನ ಅರಸಿ
ಬೇಕಾದವರು ಬಂದು ಹಾಕ್ಯಾಡಲಿ ಎನ ಕೂಡ
ಯಾಕೆ ಎನಗೆ ಒಬ್ಬರ ಭಿಡೆಯ

ದೊಡ್ಡ ಅಗಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬರುತಿರಲು
ವಜ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಮುತ್ತೈದೆ
ನಿಂತಿದ್ದಳಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು

ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಹಿರಿಸೊಸಿಯು ನಾ ಎಂಬಂಥ
ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರದಿ ನೀನು
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರುವಾರ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ
ಕರೆಯದೆ ಉಂಬುವ ಕಾರಣ ಏನೆ

ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾನು
ತಿರುಗೂವಿ ನಾರದರಂತೆ
ಇರುವ ಮಂದಿರವ ತೋರಿದರೆ ಈಗ ನಾ ಬಂದು
ಕರೆದುಣಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ದೂರುಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಿ ಬಂದವರು ದಾರಿಲ್ಲ
ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವ
ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಕಾಂಬುವುದು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಬರುವೆನು
ಭದ್ರವಾಗಿ ವಚನ ಕೊಡುವೆನು
ಶುಭವಾದಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಭಾರೀ ಬಟ್ಟಲು
ತರಿಸಿ ಹುರಿಗಡಲೆ ತುಂಬು ಉಡಿಯ

ಆಗರದೊಳಗಿನ ಅರಗಿಣಿ ಮರನೇರಿ
ಮಾಗಿದ ಫಲವ ಮೆದ್ದಂತೆ
ಬ್ಯಾಗ ಬಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನುಂಡು
ತೇಗುತ ತೃಪ್ತ್ಯಾಗಿ ಬರುವೆ

ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಮಾಯಾ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ
ತಾ ಕೊಟ್ಟೆಳೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವ
ನಾ ಹೋದ ಕಾರ್ಯ ಕಾಯಿ ಆಗೋದೇ ಹಣ್ಣೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ವರಗೌರಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳಾದವು
ಹೊರಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಡಿದವು
ಬರಿಯ ಭರಾಸು ಮಾತಿನ ಜಾಣೆ ಮುತ್ತೈದೆ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದರು

ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆ ಬಡಿಸಿಟ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಗಳ ಅಷ್ಟರೂ
ಊಟವನು ಮಾಡಿದರು
ಕರ್ಪೂರದ ಅಡಿಕೆ ವೀಳ್ಯಗಳ ತಕ್ಕೊಂಡರು
ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷದಿಂದ ಇರುವರು

ಬಂದಿತೀಗ ಐದನೇವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ
ಇಂದು ನೀ ಹೇಳಿಬಾರೆನುತಾ
ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ
ತಕ್ಕೊಂಡು ತಾ ನಡೆದಳು ಬ್ಯಾಗ

ಬೀದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬದಲು ಹಾದಿಗೆ ಬಂದಳಾ
ಹಾದಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ನೀ ದಯ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎನಗೆ ಔತಣವ
ಆದರದಿಂದ ಹೇಳುವುದಕೆ

ಜಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಔತಣವ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿರೆ
ಒಪ್ಪತ್ತಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡದವರ ಮಾತಿಗೆ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಬುವುದು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಮ್ಮಾ

ಬಂದ ಔತಣ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ
ಒಲ್ಲೆ ಎಂಬುವರು ಉಂಟೆ ಲೋಕದಲಿ
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಔತಣ ಹೇಳಿ ಕರೆಯದೆ ಇರುವುದೇನು
ಚೆಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ

ಲಕ್ಷಣವಂತೆ ನಾ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಲಕ್ಷಣ ಶುಭ ಶಕುನಗಳು
ಇಕ್ಷು ಮ್ಯಾಲೆ ಜೇನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಬಂದು ಈಗ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಿಗೆ ನಾ ಕೂಡುವೆನು

ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವೆನು ಸಾವಕಾಶ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು
ದಿವಾಕರ ಮುಣುಗೋ ಕಾಲದಲಿ
ದನಕರು ಬರುವೋ ವ್ಯಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಬರುವೆನು
ಮನಕೆ ಸಂದೇಹ ಬ್ಯಾಡಮ್ಮಾ

ಅಂಗಳ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗು ಕಾರಣೆ ಕೊಟ್ಟು
ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು
ಅಂಬರೂದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲ
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಡಿಸು ಹಿಲಾಲು

ಮಡಿಪೀತಾಂಬರವುಟ್ಟು ಮಡಿಸೀರೆಯನು ಬಿಟ್ಟು
ಕಡಗ ಕಂಕಣ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಧೃಢವಾದ ಮುಕುರ ಒಂದಡ್ಡಿಕೆ ಬುಗುಡಿ
ಬಾವುಲಿ ಹೊಳೆಯುತಲಿ

ಕಂಚು ಕಳಶ ಕದಲಾರತಿ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಎದುರುಗೊಂಡರೆ ಎನ್ನ
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಚಿನ್ನದ ಹಲಗೆಯ ತೂಗೋ
ಮಂಚದಿ ಬಂದು ಕೂಡುವೆನು

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವೋ ಮೂರಂಕಣ ಮನೆ ಮುಂದೆ
ಮುರುಕು ಚಪ್ಪರವು
ಮರದ ಮಣೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವೋದು ಚಿನ್ನದ ಹಲಗೆ
ಮಂಚ ಎಲ್ಲಿ ತರುವೋಣ

ಮಡಿಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಗಳಿಲ್ಲ
ಮಡಿ ಪೀತಾಂಬರ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಹರಡಿ ಕಂಕಣವೆಲ್ಲೆ ಕರಿಯ ಕಾಜಿನ ಬಳೆ
ಇರಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದಯ ನಮಗೆ

ಬಂಗಾರದ ಬಾಳೆಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲು
ಮಂಡಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳು
ಉಂಡು ಕೂಡುವೆನು ಕುಂದಣ ಕೆತ್ತಿದ ತಬಕಿನಲಿ
ತಂದು ನೀಡೆನಗೆ ತಾಂಬೂಲ

ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಎಲೆಯ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನರಿಯೆ
ಕರ್ಪೂರದ ಅಡಿಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಸುಣ್ಣ ಎಳೆ ಎಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ನೀ ಮಡಚಿ ಕೊಡು ಎನಗೆ

ಬಂಗಾರ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಂಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಹೊರತು
ಕುಂದಣ ತಬಕು ಎಲ್ಲಿ ಒಡಕೊಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ
ತುಂಡಾದ ತಾಟೊಂದು ಇರುವುದು

ಬುಟ್ಟದಾರಿ ಬುಗುಡಿ ಅಂಚು ಜರತಾರಿ
ಅಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಥಳಕಿರವೋ
ಕುಪ್ಪುಸ ಹೊಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣ
ತೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವೆ

ಹುಟ್ಟಾ ಬಡವರು ನಾವು ಅಷ್ಟದರಿದ್ರರು
ನಿತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ ಬದುಕುವರು
ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬರುವೋದು
ಎಂದು ಹಸ್ತವ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದಳು

ಕಡೆಯ ವಾರವು ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ ಬರುವೆನು
ಪಡೆದುಕೋ ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ
ನಡೆದು ಬರುವೆ ನಾಲ್ಕುವಾರದ ದಕ್ಷಿಣಿ
ಕೊಡು ನಾ ಬಿಡುವವಳಲ್ಲ

ಒಂದೊಂದು ಮಾತನಾಡವಳು ಮುತ್ತೈದೆ
ಬಾಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಉದುರುವಂದದಲಿ
ಆನಂದದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೋಟ್ಟಾಗ
ಬಂದಳು ತನ್ನ ಮಂದಿರಕೆ

ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವು ಭಾಳ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುತ್ತೈದೆ
ನಿಂತಿದ್ದಳು ಎನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ನಿದ್ರೆಯೋ ಕನಸೋ ಎಚ್ಚರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎನಗೊಂದು
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು

ಗತ್ತಿನ ಮಾತು ಚಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಆಕೆ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ಚೆಂದ
ಸಾಕ್ಷಾತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನಾದರೂ ಮೋಹಿಸುವಳು

ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು
ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು

ಪಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾನ್ನವು
ಸಾರು ಶಾಕಗಳು ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ
ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗುವರು

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಅಧೋಕ್ಷಜ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ ಅಡಗುವ ಕಾಲವನ್ನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುತಿಹರು

ಅತ್ತ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಪುನುಗಿನ
ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪಿಗೆ ತೈಲ
ಕಸ್ತೂರಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿನೀರು ಅರಿಷಿಣ
ಹಚ್ಚಿ ತಾ ಎರಕೊಂಡಳಾಗ

ಸುಳಿಗುರುಳು ಹಿಕ್ಕೆ ಬೈತಲೆ ತಿದ್ದಿ ತಳಪು ಹಾಕಿ
ಚೌರಿ ರಾಗಟೆ ಚಂದ್ರ ಗೊಂಡ್ಯ
ಗಿಳಿಗಿಜ್ಜೆ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮುಡಿದು

ಬಿಚ್ಚಿ ನಾನುಟ್ಟಳು ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ
ಅಚ್ಚ ಜರದ ಸೆರಗ ಹೊದ್ದು
ಕುತ್ತಣಿ ಕುಬುಸ ಮುತ್ತಿನ ಗೊಂಡ್ಯ ತೋಳಿಗೆ
ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಳು ಬಾಜು ಬಂದು

ವಜ್ರದ ವಂಕಿಯು ನಾಗಮುರಿಗೆ ನಾಗಡ್ಡಿಕೆ
ಗೆಜ್ಜಡ್ಡಿಕೆಯು ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಸರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಡ್ಡಿಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೆಂಪು
ಥಳಕು ಜಳಕು ಹೊಳೆಯುತಲಿ

ಪುತ್ಥಳಿಸರ ಏಕಾವಳಿ ಚಂದ್ರಹಾರ
ಕಟ್ಟಿದಳಾಗ ಕಂಠಿ ಕಟ್ಟಾಣಿ
ಪಚ್ಚ ಮಾಣಿಕ ರತ್ನಪದಕ ನಿರಿಗಳಲಿ
ಜತ್ತಾಗಿ ನಲಿದಾಡುತಿರಲು

ಪರಡಿ ಕಂಕಣ ಹಸ್ತಕಡಗ ಕಮಲದ್ವಾರ್ಯ
ನಡುವಿಗೆ ನವರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ
ಬಿಡಿಮುತ್ತು ಬಿಗಿದ ವಜ್ರದ ವಾಲೆ ಬುಗುಡಿ
ಚಂದ್ರಮುರುವು ಮುತ್ತಿನ ಸರಪಳಿಯು

ಸಾಲುಕುಂದಣದ ಆಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯ
ಬುಲಾಕು ಬಲಕೆ ವಜ್ರದ ಹರಳು
ತೀಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿದ್ದಿ ಕುಂಕುಮವ
ಹಣೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೋಳದಕುಡಿಯಂತೆ

ಪಿಲ್ಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಲುಲ್ಲು ಪೈಜಣ ರುಳಿ
ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆಂತ ಹೆಜ್ಜೆನಿಡುತ
ಗೆಲ್ಲು ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಂದಳು ಗಜಗಮನೆ

ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಿಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಉಂಗುರ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀಸುತಲಿ
ತೆಳ್ಳನೆ ಪಾದ ಪುತ್ಥಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ
ಚಿನ್ನ ಬಳ್ಳಿಯಂದದಿ ಬಳುಕುತಲಿ

ರಾಜಾಧಿರಾಜರೆಲ್ಲರು ನಿಂತು ನೋಡುತ
ಲಾಜಾವರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ
ಭೋಜನಕೆತ್ತ ಪೋಗುವಳೋ ನೋಡುವಣೆಂದು
ಬಹು ಜನರು ಹಿಂದೆ ನಡೆದರು

ದಾವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದಿಲ್ಲಿ ಬಂದಳು
ದಾರ ಸತಿಯೋ ದಾರ ಸುತಳೋ
ಮೋರೆ ನೋಡಲು ಮೂರ್ಛೆ ಬರುವುದು ಒಯ್ಯಾರಿ
ಮುಂಗಾರು ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ತೋರುವಳು

ಇಂದ್ರನ ಶಚಿಯೋ ಚಂದ್ರಮನ ರೋಹಿಣಿಯೋ
ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯನರಸಿ ಸಂಜ್ಞೆಯೋ
ಗಾಂಧರ್ವರರಸಿಯೋ ಗಗನದಿಂದ ಇಳಿದಂಥ
ಗಂಗಾ ಶ್ಯಾಮಲ ಸೀತಾಂಗನೆಯೋ

ರತಿಯೋ ರೇವತಿಯೋ ಅರುಂಧತಿಯೋ ಪಾರ್ವತಿಯೋ ಭಾರತಿ
ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಸರಸ್ವತಿಯೋ
ಪತಿಗಳು ಐವರು ಸತ್ಯ ಪಾಂಡವರರ ಅರಸಿ
ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುವರು

ಸತ್ಯಭಾಮೋ ರುಕ್ಮಣೀ ಜಾಂಬವಂತೀ ಆಷ್ಟಮ
ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಿಗಿದಾರೋ ಇವತ್ತು
ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಂದಳು ಎಂಬುವರು

ಹಸ್ತವ ಮುಗಿವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆರಗೋರು
ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆವರು
ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಕುಂಠ ಮೋಕ್ಷಪುರ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಬಂದಳೆಂಬುವರು

ಮುಡಿಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ ಮುಡಿದ ಹೂವು ಉದುರುತಾ
ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ತಾ ನಗುತಾ
ಎಡಬಲದಲಿ ಓರೆನೋಟವ ನೋಡುತಾ
ನಡೆದಳು ಬಡವರ ಮನೆಗೆ

ಸಿರಿ ಬಂದು ತಾ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡುತಲಿರೆ
ಅರಮನೆ ಆಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಿ
ಸುರಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಯಾವಂತಿಗೆ ನಾನಾ ಫಲಗಳಿದ್ದ
ವನವಾಯಿತು ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತ

ಗಚ್ಚಿನಂಗಳ ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರಂಜಿ
ಹಚ್ಚನೆ ಗಿಳಿ ಹಂಸ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ
ನವಿಲು ಪಾರಿವಾಳ ಪಾಂಚಾಲಿ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥಗಿಡಗಳು

ಪಚ್ಚದಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದೇವಿಯರಲ್ಲಿ
ಅಚ್ಚ ವಜ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾ ನಲಿನಲಿಯುತಲಿ ರಚಿತವಾದ
ಕುರ್ಚಿಯಲಿ ಬಂದು ಕೂಡುವಳು

ಬಡವನ ಮಡದಿಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರವಾದವು
ಹರಡಿ ಕಂಕಣವು ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಮಡಿಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಡಿಪೀತಾಂಬರವಾಯ್ತು
ಅಡಿಗೆರಗಿ ಎದುರುಗೊಂಬುವರು

ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ದಿವ್ಯ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು
ತಂದು ಹಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಜಾವಡಿಯ
ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆ ಮಾಲೆ
ದಂಡೆ ಮುಡಿಸಿ ಜಡೆಮುಡಿಗೆ

ಕದಳಿ ಫಲಗಳು ಕೊಬ್ಬರಿಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ ಹುರಿಗಡಲೆ
ಹಾಕಿ ಉಡಿಯ ತುಂಬುವರು
ಹಿಡಿದು ಕುಂದಣದ ಹರಿವಾಣದೊಳು ಹಾಡಿ
ಪಾಡುತ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತಿನಾರತಿಯ

ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಆನಂದದಿ ಕುಳಿತಿರೆ
ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರು ನೋಡುತಲಿ
ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆಯ ಕರೆದರಾಗ
ದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಬಡಿದವು

ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸೋರು
ಹಿಡಿದು ಹಿಲಾಲು ನೋಡುವರು
ಬಿಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸೋರು
ಸಡಗರದಿಂದ ಎದ್ದಳಾಗ

ಲಕ್ಕುಮಿದೇವಿ ತಾ ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದಳು
ಹೊಕ್ಕಳು ದೇವರ ಮನೆಯ
ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡವಾಗಿ ತಾ ತೂಗೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಚದಲು ಕೂಡುವಳು

ರನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನ ಹೊನ್ನಹಣವು ಚೊಕ್ಕ
ಚಿನ್ನದ ಮೊಹರ ವರಾಹಗಳು
ಬಣ್ಣದ ಹವಳ ಮುತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರದಂದಿಗೆಯ
ಬಿಂದಿಗೆ ನೋಡುತಿಹರು

ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಶುಭಕಾಲ ಇವರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಳು ಸಿಂಧುನಂದನೆಯು
ಬೊಕ್ಕಸದ ಭಾಗ್ಯ ಭಂಡಾರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದಕ್ಕಿದಳು ಇವರಿಗೆ ಎಂಬುವರು

ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು
ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುವರು
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಪತ್ತಲ ಸೀರಿ ಕುಪ್ಪುಸ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕೊಡುವರು

ನಾಲ್ಕುವಾರದ ಎಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡುತಲಿರೆ
ಹಾಕಿದ ಅನ್ನವು ಆಣಿಮುತ್ತು
ಶಾಕ ಪಾಕವು ಪಲ್ಯ ಪರಮಾನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ
ಬಂಗಾರ ರಜತ ಬಾಳೆಯೆಲೆಯು

ಬಂದು ನೋಡುತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೊಸೆಯರು
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗಳ
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಒದಗಿತು ನಮಗೆಂದು
ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು

ಬಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡಗೂಡಿ ಕೊಂಡುಂಡು
ವೀಳ್ಯವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಮಂದಗಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುತ
ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದರವರು

ಮುದದಿಂದ ಮೂರ್ಜಗದ ಒಡೆಯ ನಾರಾಯಣನ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ
ಸದನಕೆ ಬಂದು ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರುವಾರ
ಸಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಳು

ಕಿವುಡಗೆ ಕಿವಿ ಕುರುಡಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದು
ಬರಡು ಆಕಳು ಹೈನವಾಗುವುದು
ಹಡೆಯದ ಬಂಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋರು
ಪಡೆವರೋ ಇಷ್ಟಫಲಗಳ

ದನಕರು ತಳಿಯಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ
ಸದಾಕಾಲ ಶುಭಕಾರ್ಯವಾಗಿ
ಬಳೆ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮುತ್ತೈದೆತನವ
ಕೊಟ್ಟು ವರವ ನೀಡುವಳು
ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಭಾಗ್ಯದ
ಕೊಡವಾಗಿ ಕೂತಂತ ಕಥೆಯು
ಧೃಢಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡುವಳು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು

ಸಾಮಜವರದ ಸುಧಾಮನ ಸಖನಾದ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೋಹದ ಅರಸಿ
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ತಾ ಒಲಿವ
harana kumArana caraNakamalagaLigeragi
SAradege vandisuta
SaradhiSayanage seragoDDi bEDikoMbe
Saradhisuteya kathege varava

sAkShAta SrIhari vakShasthaLa vAsiyE
ikShucApadavana paDeda
mOkShadAyakaLE mA lakShumi karuNA-
kaTAkShadi nODabEkenna

SrAvaNamAsadi modala SukkuravAra
mAdhavanarasi mAlakShmI dEvEra
mahime konDADuvOdI kathe
kivigoTTu kELOdu janaru

baDava brAhmaNanondu paTTaNadoLagidda
maDadi makkaLa sahitAgi
hiDidu taMbUri taMbigeya gOpALakke
biDadondu maneya tirugutali

soseyaru nAlku mandiyu ganDumakkaLU
hasugUsugaLu manetuMbA
aSana vasanavilla hasida makkaLige hAlu
mosaru annavu modalilla

atiguNavantaru gatiyilla grAsakke
mitaBOjanava mADuvaru
vratanEma niShThe niruta daridravanu
SrIpati sati dayadi nODidaLu

ondu dinadi banda mandi mandiradalli
cendAda suNNa sAraNeyu
rangavalli citra baNNakAraNe mane
munde tOraNa kaTTutiralu

manemaneyalli mAlakShmIdEvEra caTTige
barevudanu A kanDu idu
Enu nOvi enage hELabEkendu
GanaBaktiyinda kELidanu

kShIrasAgaradalli huTTida mAlakShmI dEvi
dEvara paTTadarasi
SrAvaNamAsa saMpattu SukkuravAra
nAvu pUjeya mADabEku

enagondu caTTege baredukoTTare enna
maneyalli iTTu pUjipenu
vinayadinda hELikonDare ondu caTTige
baredukoTTaru balagaili

siridEvi caTTige hiDidu gOpALakke
hOdanu mane maneyalli
gOdhi akki byALi bella tuppava tandu
nIDOru hiDi hiDirendu

kyAdige kusuma mallige patraPalagaLu
pUjA sAdhana padArthagaLu
AdilakShmi daya Ada kAraNadinda
Adaradinda koDuvaru

tanda padArtha tanna henDati karedu
mundiTTu vArtegaLa hELidanu
indirAdEvEra indu pUjeya mADu
AnaMdava koDuvaLu namage

kabbu billu hiDivO kAmana mAte mAlakShmI
urviyoLu uttamaLIke
habbadUTake hELi bande brAhmaNage
mattobba muttaidege hELenda

cikka sose eNNe kuMkuma kaiyalli
takkonDu naDedaLu hAdiyali
cokka cinnada goMbeyantha muttaide tA
gakkane bandu kELidaLu

huDugI nI etta pOguviyE nimma mane elle
aDige EnEnu mADuvaru
hiDideNNe kuMkuma koDuvudu inyArige
koDabAradEne nI enage

dArAdarEnamma dAri nODada munce
nInE bA namma mandirake
hELi muttaidege higgile bandu atte
mAvana munde aruhidaLu

maneya sArisi suNNa kAraNe rangOliya
baredu bAgilige baNNavanu
taLiru tOraNa kaTTi sarva saMBramadinda
eredukonDaru ellarU bEga

kamala kyAdige kabbu kadaLi kaMbavu
bALegone kaTTi citra manTapava
eDabaladalli nAlku nandAdIvige hacci
naDuve hAki padma pIThagaLa

caTTigeyoLage akki aidu Palava tuMbi
muttaideyarellA neredu kaTTidaru
koraLa mAngalya mAlakShmI pratiShThe
mADidaru saMBramadi

ariShiNa kuMkuma gandha bukkiTTu
gejjevastravu pArijAta saMpigeyu
muDisi mallige danDe oDesi tenginakAyi
uDi tuMbi uttatti PalagaLu

BakShya SyAvige paramAnna citrAnna saNNakki
SAlyAnna sUpagaLu
cakkuli gilaganji cenda cirOTi
happaLa sanDige AMbODegaLu

sakkare GRuta kShIra sakala pakvAnna
manDige bIsOrige guLLOrigeyu
candranante hoLeva SyAvigeya PENiyu
divya bundya buruburi anArasavu

bEkAda bEsannu biLiyAda araLinunDe
mOticUru cUrmalADu
sEtu biLupina cakradantha jilEbi
sukiyadunDe muKavilAsagaLu

hOLige eNNOrige hoygaDavu gEhUri kAyihAlu
karida hUraNa kaDubu
tEntOLi tiruvida uddinabELe meNasu jIrige
iMgu hAkida uppina kaDubu

sAru sAMbAra paDuvalakAyi paLadya uppEri
uppinakAyirasavu
KIru mAlati gauli paraDi paramAnna
muk sauri caTTaNi kOsaMbariyu

hAgalavu hIre saute handarada avare cauLi
bALe benDe kuMbaLavu
mAgida halasina kAyi kalasi mElOgara
geNasu guLLadakAyi bajjigaLu

sabjiBAtu sauteBAtu kEsarI BAtu
kenekene mosaru oggaraNe
hasi alla bisi hAlu hosabeNNe inguppu
kalasi bakALa BAtugaLu

muddu mAlakShmI naivEdya mADidaru
aniruddha mUruti sahitAgi
Suddha suNNavu ele aDike Elakki
pattari kAyi kAcu lavanga

haccikoMDaru ella ariShiNa gandha kuMkuma
etti cAmarava bIsuvaru
acyutana arasi anugrahadi nODidaLu
mecci muccida kaNNa tegedu

amarAdi surara oDeyana rANi lakShmige
sarvava samarpaNa mADi
namO namO endu kaimugidu mantrAkShate
Siradalli hAki varava bEDuvaru

hADuta pADuta mADutalArati
bEDuta muDida malligeya
nODuta nalinalidADuta tA
dayamADuta koTTaLu varava

hottu bahaLavAytu muttaide baralilla
mattEnu idake upAya
aShTu aDige ele baDisi kuMkuma vILyaviTTu
puTTiyanu muccidaru

ganDa henDiru banda brAhmaNaroDagUDi
unDu vILyavane takkonDu
indu namage jayaSuBakAla banditIga
endu Ananda hondidaru

marudina saMpattu SanivAra hiTTina kaDubu
aMbali paramAnna tiLi tiLideNNe
hinDiya palya gaurIpUjeya mADi
iTTaru naivEdyavanu

eraDanE SukkuruvAra muttaidege
dhRuDhavAgi hELi bArenalu
eDagaiya muccikonDu eNNe kuMkumavanu
naDedaLu Aga innobba soseyu

bAjAra biTTu badalu mArga hiDiyalu
hAdige bandu aDDagaTTi
Adi SukkuruvAra hELi ennannu biTTu
nI dArige hELuviyE BOjanake

namma goDave yAtakamma ninage summane hOgu
SukkuruvAradali ninna
eleya baDisiTTiddu indige ade
uNabEkAdare hOgamma

tangaLUTavanu uMbO kangAli nAnalla
bangAradantha muttaide
tingaLAgali hangunUlu kaTTi ninnele
tangaLu ninage uNisuvenu

baDivAra mAtu yAke baDasiTTa ele uMbO
baDavi alla nA BAgyavante
taDeyade baruvenu tA eNNe kuMkuma
hiDideLakonDu naDedaLu

koTTeNNe kuMkuma taTTane bandaLu
aShTu vArtegaLa hELidaLu
diTTa muttaide dESada myAle kANenendu
eShTu hELali Akeya celvikeya

aDigeyAdavu gaurIpUjegaLAdavu
baDidavu mUru ganTegaLu
uDi kuMkuma ariShiNa baDisiTTaru ondele
saDagaradinda unDarAga

mUranEvAra muttaidege hELuvaru
mattyArendu vicAra mADuvaru
mAvanavare enna mAtu nODiri endu tA
hOdaLu innobba soseyu

muDibAgi mucci konDeNNe kuMkumavannu
hiDidaLU innondu ONiyanu
baDa baDa bandu hiDideNNe kuMkuma
koDuvudu inyArige autaNava

autaNavallamma ati baDavaru nAvu
gatiyilla gauri habbakke
sutaru ADa hOgyAra huDukutA bande
biDu dAri I pari bayyuvaru enna maneyali

ugulutagalina mAtina bageya nA ballene
hagaraNagitti nI haude
modala SukkuruvAra hELi ennanu biTTu
badalu muttaidege hELuvare

eraDu vAra autaNa buruDi UTAyitu
baraDu emme haina unDante
kaDale hUraNa kaDubu kaTadabeNNe
kAsi tuppava baDisu enage

mecci konDu Ake mAtige maruLAdaLU
hacci kuMkuma eNNe koTTu
niScayavEnammA nI baruvudu endare
I kShaNa baruvenu hOgeMdaLu

bandu hELidaLAke cenda celvike mAtu
ondondu mADi varNisutA
indAke manake bandante aDige
mADONendu santOSha paDuvaru

kaDale hUraNa gasagase kobbari Elakki
puDi drAkShi uttatti haLaku
kalasi kallusakkare karigaDubu beNNe kAsI
tuppavu sOsilinda

siridEvi pUje naivEdyagaLAdavu
horage hattu tAsu mIdavu
baralilla muttaide endu ele baDisiTTu
sarvarU :UTavanu mADidaru

huTida myAle intha kaDubu kanDiddilla
namma hoTTege unDavaru nAvalla
muttaide puNyadinda I UTa dorakitu
endu aShTarU naguta nuDidaru

nAlkanEvAra nA hELi baruvenendu
Ake hOdaLu hirimagana arasi
bEkAdavaru bandu hAkyADali ena kUDa
yAke enage obbara BiDeya

doDDa agaseya biTTu diDDi bAgila munde
saddu mADade barutiralu
vajrada goMbeyante hoLevO muttaide
niMtiddaLAga edurige bandu

sarvaroLage hirisosiyu nA eMbantha
garva ahankAradi nInu
sariyAgi mUruvAra hELi biTTu enna
kareyade uMbuva kAraNa Ene

karilikke baralikke kANe nimma mane nAnu
tirugUvi nAradarante
iruva mandirava tOridare Iga nA bandu
kareduNisuvenu nimmannu

dUrunTu namma mane dAri asAdhyavu
nODi bandavaru dArilla
AhAra nidre saMsAra samudrava
mIridavarige kAMbuvudu

madhyAhnada hottige siddhAgi baruvenu
BadravAgi vacana koDuvenu
SuBavAdantha kobbari BArI baTTalu
tarisi hurigaDale tuMbu uDiya

AgaradoLagina aragiNi maranEri
mAgida Palava meddante
byAga baMdu Iga nimmaneyalli UTavanunDu
tEguta tRuptyAgi baruve

mAyAdEviya mAyA mAtige maruLAgi
tA koTTeLeNNe kuMkumava
nA hOda kArya kAyi AgOdE haNNendu
hELikonDaLu hELi konDaLu SiPArassu

varagauri pUje naivEdyagaLAdavu
horage Aru ganTe baDidavu
bariya BarAsu mAtina jANe muttaide
baralillavendu nuDidaru

mattondu ele baDisiTTu mRuShTAnnagaLa aShTarU
UTavanu mADidaru
karpUrada aDike vILyagaLa takkonDaru
atyanta haruShadinda iruvaru

banditIga aidanEvAra muttaidege
indu nI hELibArenutA
henDati karedu hELida kuMkuma eNNe
takkonDu tA naDedaLu byAga

bIdi biTTu badalu hAdige baMdaLA
hAdige baMdu aDDagaTTi
nI daya mADi baMde enage autaNava
AdaradiMda hELuvudake

jappisikonDu autaNava takkonDu nI
tappisikonDu hOgutire
oppattAdarU UTa mADadavara mAtige
oppikoMbuvudu hyAge hELammA

banda autaNa ganDa makkaLu BAgya
olle eMbuvaru unTe lOkadali
kanDalli autaNa hELi kareyade iruvudEnu
cendavE nimma naDate

lakShaNavante nA edurige bandare
lakShaNa SuBa SakunagaLu
ikShu myAle jEnu iTTante bandu Iga
lakShmI sarige nA kUDuvenu

avakASa koDuvenu sAvakASa aDige mADu
divAkara muNugO kAladali
danakaru baruvO vyALyakke nA baruvenu
manake sandEha byADammA

angaLa sArisi rangu kAraNe koTTu
rangavalliya citra baredu
aMbarUdina kaDDi aramane bAgila
munde ondu hacciDisu hilAlu

maDipItAMbaravuTTu maDisIreyanu biTTu
kaDaga kankaNa kaiyalliTTu
dhRuDhavAda mukura oMdaDDike buguDi
bAvuli hoLeyutali

kancu kaLaSa kadalArati takkonDu
munce bandu edurugonDare enna
mincinante hoLevO cinnada halageya tUgO
mancadi baMdu kUDuvenu

aramaneyalli nAviruvO mUrankaNa mane munde
muruku capparavu
marada maNeyu nammalliruvOdu cinnada halage
manca elli taruvONa

maDisIre biTTare innondu kOrigaLilla
maDi pItAMbara nA kanDilla
haraDi kankaNavelle kariya kAjina baLe
iralamma nimma daya namage

bangArada bALeli beLLi baTTalu
manDige hAlu tuppagaLu
unDu kUDuvenu kundaNa kettida tabakinali
tandu nIDenage tAMbUla

huTTida mEle I beTTili eleya suNNa hacci
hAkikonDu nAnariye
karpUrada aDike muttina suNNa eLe elege hacci
nI maDaci koDu enage

bangAra eMbudu namma kangaLu kanDilla
mangaLa sUtrada ondu horatu
kundaNa tabaku elli oDakondu hittALe
tunDAda tATondu iruvudu

buTTadAri buguDi ancu jaratAri
accu cinnada thaLakiravO
kuppusa holisikoTTare ondare kShaNa
toTTu ninage koTTu baruve

huTTA baDavaru nAvu aShTadaridraru
nitya yAtreyali badukuvaru
cittakke tandu nIvu dayamADi baruvOdu
endu hastava mugidu hELidaLu

kaDeya vAravu kAmadhEnuvinante baruvenu
paDedukO manada iShTArtha
naDedu baruve nAlkuvArada dakShiNi
koDu nA biDuvavaLalla

ondondu mAtanADavaLu muttaide
bAyinda muttu uduruvandadali
Anandadinda hacci kuMkuma eNNe kOTTAga
bandaLu tanna mandirake

sAdhyavallavu BALa asAdhya muttaide
nintiddaLu enna edurige bandu
nidreyO kanasO eccariddilla enagondu
nirdhAravAgi tiLiyadu

gattina mAtu camattu cAturya
saMpattina sauBAgyavante
eShTu hELali Ake celvike cenda
sAkShAta viShNuvannAdarU mOhisuvaLu

namma puNyada Pala odagi bandiddare
mannisi manege baruvaLu
innEnu mADONa idake endu AlOcisi
innobba muttaidege hELidaru

pAlu sakkare pancaBakShya paramAnnavu
sAru SAkagaLu SAlyAnna
mAlakShmI pUje naivEdya mADi
mangaLArati beLaguvaru

pakShivAhana puruShOttamanAda
adhOkShaja A paramAtma na
akShada suta aDaguva kAlavannu
nirIkShisi nODutiharu

atta mAlakShmI tA paccakarpUra punugina
eNNe saMpige taila
kastUri beresida bisinIru ariShiNa
hacci tA erakonDaLAga

suLiguruLu hikke baitale tiddi taLapu hAki
cauri rAgaTe candra gonDya
giLigijje heraLu bangAra kyAdige myAle
araLu mallige mAle muDidu

bicci nAnuTTaLu biLiya pItAMbara
acca jarada seraga hoddu
kuttaNi kubusa muttina gonDya tOLige
kaTTutiddaLu bAju bandu

vajrada vankiyu nAgamurige nAgaDDike
gejjaDDikeyu koraLalli
doDDa sarige myAle aDDike muttina keMpu
thaLaku jaLaku hoLeyutali

putthaLisara EkAvaLi candrahAra
kaTTidaLAga kanThi kaTTANi
pacca mANika ratnapadaka nirigaLali
jattAgi nalidADutiralu

paraDi kankaNa hastakaDaga kamaladvArya
naDuvige navaratna pacce
biDimuttu bigida vajrada vAle buguDi
chandramuruvu muttina sarapaLiyu

sAlukundaNada ANi muttina mukurya
bulAku balake vajrada haraLu
tIDi kADige hacci tiddi kuMkumava
haNe myAle hacci jOLadakuDiyaMte

pilya kAlungura lullu paijaNa ruLi
Gallu Gallenta hejjeniDuta
gellu miMcugaLante thaLathaLisuta bIdiyalli
baMdaLu gajagamane

beLLane beLLiya miLLe tanna ungura
beraLininda hiDidu bIsutali
teLLane pAda putthaLiyante hoLeyuta
cinna baLLiyandadi baLukutali

rAjAdhirAjarellaru nintu nODuta
lAjAvarada goMbeyante
BOjanaketta pOguvaLO nODuvaNendu
bahu janaru hinde naDedaru

dAvalOkadinda iLidilli bandaLu
dAra satiyO dAra sutaLO
mOre nODalu mUrCe baruvudu oyyAri
mungAru mincugaLante tOruvaLu

indrana SaciyO candramana rOhiNiyO
sundara sUryanarasi sanj~jeyO
gAndharvararasiyO gaganadiMda iLidantha
gangA SyAmala sItAnganeyO

ratiyO rEvatiyO arundhatiyO pArvatiyO BArati
BAgyavante sarasvatiyO
patigaLu aivaru satya pAnDavarara arasi
draupadi bandaLillige eMbuvaru

satyaBAmO rukmaNI jAMbavantI AShTama
strIyaroLigidArO ivattu
saMpattu SukkuruvAra sAkShAta
lakShmiyE bandaLu eMbuvaru

hastava mugivaru sAShTAngakkeragOru
itta banni endu karevaru
SrEShTha vaikunTha mOkShapura mAlakShmI
biTTille bandaLeMbuvaru

muDibAgi naDeyuta muDida hUvu udurutA
muguLnageyinda tA nagutA
eDabaladali OrenOTava nODutA
naDedaLu baDavara manege

siri bandu tA kaNNa teredu nODutalire
aramane Ayitu A kShaNadi
suragi mallige SyAvantige nAnA PalagaLidda
vanavAyitu A mane sutta

gaccinangaLa vRundAvana kaTTe kAranji
haccane giLi haMsa
garuDa pakShi navilu pArivALa
pAncAli vRukSha aSvatthagiDagaLu

paccadante hoLevO SrI tuLasidEviyaralli
acca vajrada goMbeyante
lakShmi tA nalinaliyutali racitavAda
kurciyali bandu kUDuvaLu

baDavana maDadige oDave vastravAdavu
haraDi kankaNavu kaiyalli
maDisIre uTTiddu hOgi maDipItAMbaravAytu
aDigeragi edurugoMbuvaru

gandha kuMkuma ariShiNa divya bukkiTTu
tandu hacci kAla jAvaDiya
dunDu mallige pArijAta saMpige mAle
danDe muDisi jaDemuDige

kadaLi PalagaLu kobbaribaTTaloLage hurigaDale
hAki uDiya tuMbuvaru
hiDidu kundaNada harivANadoLu hADi
pADuta mADi muttinAratiya

indirAdEvi Anandadi kuLitire
indrAdi suraru nODutali
mandAra mallige maLeya karedarAga
dunduBi BEri baDidavu

eDabaladalli cAmaravannu bIsOru
hiDidu hilAlu nODuvaru
biDimallige tandu naDemuDi hAsOru
saDagaradinda eddaLAga

lakkumidEvi tA gakkane bandaLu
hokkaLu dEvara maneya
cokka cinnada koDavAgi tA tUgO
mANikya maMcadalu kUDuvaLu

ranna mANikya ratna honnahaNavu cokka
cinnada mohara varAhagaLu
baNNada havaLa muttu BAri bangAradandigeya
bindige nODutiharu

SukkuruvAra SuBakAla ivarige
sikkaLu sindhunandaneyu
bokkasada BAgya BanDArada jayalakShmI
dakkidaLu ivarige eMbuvaru

karpUradArati mADi kAyi oDedu
bukkiTTu kuMkuma haccuvaru
paTTaNada janaru pattala sIri kuppusa
lakShmige uDugoreya koDuvaru

nAlkuvArada ele tegedu nODutalire
hAkida annavu ANimuttu
SAka pAkavu palya paramAnna BakShya
bangAra rajata bALeyeleyu

bandu nODuta nAlku mandi soseyaru
hancikonDaru Aga ondondu elegaLa
hinde mADida puNya ondu odagitu namagendu
santOSha paDuvaru

banda muttaide brAhmaNaroDagUDi konDunDu
vILyavane takkonDu
mandagamane lakShmI mahime konDADuta
AnandavAgi iruttidaravaru

mudadinda mUrjagada oDeya nArAyaNana
edeyalli iravO lakShmI namma
sadanake bandu saMpattu SukkuruvAra
sama dRuShTiyinda nODuvaLu

kivuDage kivi kuruDage kaNNu baruvudu
baraDu AkaLu hainavAguvudu
haDeyada banje hoTTe makkaLAgOru
paDevarO iShTaPalagaLa

danakaru taLiyAgi dhanadhAnya beLeyAgi
sadAkAla SuBakAryavAgi
baLe kuMkuma ariShiNa mAngalya muttaidetanava
koTTu varava nIDuvaLu

baDavara manege naDedu bandu BAgyada
koDavAgi kUtanta katheyu
dhRuDhaBaktiyinda hELi kELida janarige
koDuvaLu sakala saMpattu

sAmajavarada sudhAmana saKanAda
svAmi SrIhari mOhada arasi
SrImahAlakShmI pUjeya mADidavarige
BImESakRuShNa tA oliva

 

 

 

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · sampradaaya haadu · Sravana maasa

Sravana Shanivaara haadu

ವಣ ಶನಿವಾರ ಗೌರೀ ಹಾಡು

ಗಜವದನನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆರಗುವೆನು
ಅಜನರಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಜಪತ್ನಿ ಕತೆಯ ವರ್ಣಿಸುವೆ

ಅರಸನಾಶ್ರಯವ ಮಾಡೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಮೇಶಭಟ್ಟ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಸೊಸೆಯರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಭರಿತವಾದರು ಸುಖದಿಂದ

ಆ ಮಹಾಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವೇರ ನೇಮದಿಂದಿಟ್ಟು
ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ ಸೋಮೇಜಮ್ಮ
ತಾ ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ

ಸಾದು ಪರಿಮಳ ಅರಿಷಿಣ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ
ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ
ಮಾಧವನರಸಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗರ್ಪಿಸಿ
ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವೋರು

ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ತುಪ ಸಣ್ಣ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪರಮಾನ್ನ
ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಸೂಪಗಳು
ಚೆನ್ನವಾಗಿದ್ದ ತಾಂಬೂಲವನರ್ಪಿಸಿ
ಅದನ್ನುಂಡರು ಅತಿ ಹರುಷದಲಿ

ಸುಂದರ ಗೌರೀ ಶುಕ್ಕುರವಾರ ಪೂಜೆ
ಸಾನಂದದಿ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ
ಕುಂದ ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ
ಚೆಂದುಳ್ಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರು

ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಡುಬು ಹಿಂಡಿಯ ಪಲ್ಯವನು ಮಾಡಿ
ಅಚ್ಚೆಳ್ಳು ಗಾಣದೆಣ್ಣೆಯನು
ನುಚ್ಚು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ತುಳಿಯ ಕಟ್ಟಂಬಲಿ
ಇಟ್ಟರು ನೈವೇದ್ಯಗಳನು

ಭೋಜನಕೆನುತ ಕುಳ್ಳಿರುವೋ ಕಾಲದಿ ಬಂದು
ರಾಜನ ಸತಿಯು ನೋಡುತಲಿ
ಸೋಜಿಗವೇ ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಸಂಪತ್ತು
ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಕಾಣೆನೆನುತ

ಬೇಕೆದರೊಂದು ಬೇಡಲು ಅರಸನ ಸತಿ
ಸಾಕು ದರಿದ್ರದಂಬಲಿಯ
ಹಾಕಿದ ಹರಡಿ ಕಂಕಣದೊಳು ಸಿಕ್ಕೀತು
ನಾ ಕೈಯ್ಯ ಇಡಲಾರೆನೆನಲು

ತಟ್ಟನೆದ್ದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಪದಾರ್ಥವ
ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಉಂಡರು ಆಗವರು
ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತೂಗು ಮಣೆಯಲಿ ಕಾಲುಗಳು
ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಳು ರಾಜನರಸಿ

ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ನಿಂದ್ಯವು ಮಾಡಿ ನಗುತಿರೆ
ಕುಂದಿತು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು
ಬಂದಿತು ಪರ ರಾಯರಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ದೊರೆ
ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕೆನುತ

ದೊರೆ ತಾ ನೋಡುತಲಿರೆ ತ್ವರಿತದಿಂದಾತನ
ಅನುಸರಿಸಾಗ ನಡೆದರು
ದಿನತುಂಬಿದಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಆಗ ಬಂದವು
ಕ್ಷಣಕೊಮ್ಮೆ ಟೊಂಕ ಬ್ಯಾನೆಗಳು

ಪುತ್ಥಳಿಗೊಂಬೆಯಂದದಿ ಜೋಡು ಮಕ್ಕಳು
ಕಿತ್ತಳೆವನದೊಳಗೆ ಜನಿಸಿ
ಹೊಚ್ಚಿದಳು ಬಾಳೆದೆಲೆಯ ಹಾಸುತಾ ಹೊಳೆ
ತಟ್ಟನೆ ದಾಟಿ ನಡೆದರು

ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳು ಅನೇಕ ಪುಷ್ಪಂಗಳು
ಜೋಕೆ ಮಾಡುತ ವನದಲ್ಲಿ
ಕೋಕಿಲು ಗಿಳಿ ನವಿಲು ಹಿಂಡು ನೋಡುತಲಿ
ತಾವು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಲವನು

ನಸುಕಿನೊಳಗೆ ಬಂದ ಸೋಮೇಶಭಟ್ಟನು
ಹಸುಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೋಡಿದನು
ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ತಂದು ಮುದ್ದಿಸುವೋ ಮಕ್ಕಳ ಸತಿ
ವಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ಒಳಗೆ

ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ನಮಗೀಗ
ಕೊಟ್ಟನು ದೇವರೆಂದೆನುತ
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಾಗ ಮೂಬಟ್ಟು ಈರಲು ಮಾಡಿ
ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ತೂಗಿದರು

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು
ಸಾಯಕ್ಕ ದೇಹಕ್ಕನೆಂದೆನುತ
ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿದ
ಸೋಮರ್ಕರಂಥ ವರಗಳ

ಅರಸನ ಕರೆದು ಅಕ್ಕನ್ ಕೊಟ್ಟರಾಗಲೇ
ಕರೆಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ತಂಗಿಯನು
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ಕಳಸಿಕೊಟ್ಟಳು ಸೋಮೇಜಮ್ಮ

ಅಕ್ಕರಿದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು ಸೋಮೇಜಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳ ಕರೆದು ಬುದ್ದಿಯನು
ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರೀ ಮರೆಯದೇ ಮಾಡೆ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕುಮಿ ಒಲಿವೋಳೆಂದೆನುತ

ಸಾಯಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ
ಸಹಾಯವಾದಳು ಶ್ರೀ ಗೌರೀ
ದೇಹಕ್ಕ ಮರೆತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಿಲ್ಲದೆ
ರಾಯನ ಸೆರೆಯ ಹಾಕಿದರು

ಪೊಡವಿಪಾಲಕನ ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು
ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ
ಉಡುಗಿತು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ದೇಹಕ್ಕಗೆ
ಧೃಢವಾಯಿತಾಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ

ಮಾತನಾಡಿದರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಒಡಗೂಡಿ
ಈ ತೆರನಾಯಿತೀ ಬದುಕು
ಮಾತಾಪಿತರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿನ್ನ
ಮಾತಾನಾಡಿಸೋರು ಯಾರಿಲ್ಲೆ

ದೂರದಲ್ಲಿರೋರೆನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದ್ಯೇರು
ಸಾರ್ಯದಲ್ಲಿರಲೊಬ್ಬ ತಂಗಿ
ಸೂರೆಹೋಯಿತು ದೊರೆತನ ಭಾಗ್ಯ ಬಡವ
ಪ್ರಧಾನಿ ಹ್ಯಾಗಿರುವೊನೋ ನಾನರಿಯೆ

ಕಂಡುಬರುವೆನೆಂದು ಚಿಂದಿ ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಿ
ತುಂಡು ಕೋರಿಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಮಂಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಳ ಪ್ರಣತಿಯೆಣ್ಣೆಯ
ಹೊಳೆದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ತಾ ಕುಳಿತ

ಪೋರ ನೀನಾರೆಂದು ವಿಚಾರವ ಮಾಡಲು
ನೀರಿಗೆ ಬಂದ ನಾರಿಯರು
ದೂರದಿ ಬಂದೆ ದೇಹಕ್ಕನ ಹಿರಿಯ
ಕುಮಾರನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು

ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಅವನಂದ ಚೆಂದವ
ಕರೆತಂದರು ಹಿತ್ತಿಲ ಬಾಗಿಲಿಂದ
ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾ ದರಿದ್ರ ಕಷ್ಟವನೆಲ್ಲ
ಉಂಡುಟ್ಟು ಸುಖದಿ ತಾನಿದ್ದ

ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಿ
ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದಂತೆ
ಕೋಲಿನೊಳಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು
ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿದಳು

ಬಾಲಕ ನಿನಗಿಂಥ ಕೋಲ್ಯಾಕೆಂದೆನುತ
ಗೋಪಾಲಕ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೊಯ್ದ
ನೂಲದವರಿಗೆ ನೂತವರ ವಸ್ತ್ರವ್ಯಾಕೆ
ಆಲೋಚಿಸುತ ತಾ ಬಂದ

ಮಿಡುಕುತ ಬಂದು ಮಾತೆಗೆ ಎರಗಿದ
ಅವರ ಒಡನೆ ನಡೆದ ವಾರ್ತೆ ಹೇಳುತಲಿ
ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನಗೆ ದಕ್ಕದೆನುತಲಿ
ನಡೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತನಯನು

ತಳಪ್ರಣತಿ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಗೆ ಪೂಸಿಕೊಂಡು
ಮೊಳಕೋರಿಯನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಬಳುಕುತ ಬಂದು ಭಾವಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಮಾತೆ ಮಂದಿರಕೆ

ಗೊತ್ತಿಲೆ ಕರೆತಂದರು ಹಿತ್ತಿಲ ಬಾಗಿಲಿಂದಷ್ಟು
ವಾರ್ತೆಗಳ ಕೇಳುತಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಲಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪಾಯಸ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಉಣಿಸಿದರು

ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದೆನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡೆಂದೆನಲು
ಬುತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಕಳುಹೆ ಕಾಗೆ
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಿ

ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು ಹೋದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂಥ
ಹೀನವಾಯಿತು ಹೀಗೆಂದೆನುತ
ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೆಂದೆನುತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಕುಮಾರನು ತೆರಳಿ ನಡೆದನು

ಹರುಕು ಕೋರಿಯನುಟ್ಟು ಮುರುಕು ತಂಬಿಗೆ ಹಿಡಿದು
ಕೆರಕು ಬುತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಗುರುತು ಹೇಳಿ ಕಳುಹೆ ಹಿತ್ತಿಲ ಬಾಗಿಲಿಂದಲಿ
ಕರೆತಂದರೀಗ ಅರಮನೆಗೆ

ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಚರಿಸುತ
ಬುರುಡೆಯೊಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಡುಬ್ಯಾಗ
ತುಂಬಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲು
ನಡೆದ ಆತನು ಅಡವಿ ಮಾರ್ಗದಲಿ

ಸೆಳೆದು ನಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಭಾವಿಯ ಕಂಡು
ಇಳಿದು ಪಾವಂಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಡುವ ಸೇರಲು ಅದ ಕಂಡು
ಬಳಲುತ ಬಂದ ಮಂದಿರಕೆ

ಗತಿ ಹೀನರೊಳಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರ
ಪೃಥ್ವೀಯೊಳಗೆ ಕಾಣೆನೆನುತ
ಅತಿಬಾಯ ಬಿಡುವೊ ಮಾತೆಯ ಕಂಡು
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುತನಾಗ ತೆರಳಿ ನಡೆದನು

ಸೊಕ್ಕಿದ ಮೈಗೆ ಛಿದ್ದರ ಬಟ್ಟೆಯನು ಸುತ್ತಿ
ಕುಕ್ಕುತ ಹೇನು ಕೂರೆಗಳ
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹೆ ಕರೆತಂದರು
ಆಗ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ

ಏಳೆಂಟು ದಿನವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಚರಿಸುತ
ಬಾಳುವ ಕ್ರಮವ ಕೇಳಿದಳು
ಜಾಳಿಗೆ ಹೊನ್ನು ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆಯಲಿ ತುಂಬಿ
ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಕಳುಹಿದಳು

ಅದು ಮೆಟ್ಟಿ ಬರುತಿರೆ ಒದಗಿ ಬಂದಾ ಶನಿ
ಹುದಲು ಕಾಣದೆ ಸಿಗಿಬಿದ್ದು
ಎದೆಬಾಯ ಬಿಡುತ ಎತ್ತ ಹುಡುಕಿದರಿಲ್ಲವೆಂದು
ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಾ ನಿಂತ

ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ಸುದ್ಧಿ ನಾನಾ ಪರಿಯ ಕೇಳಿ
ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತೀ ಮನಕೆ
ನಾ ಕಂಡು ಬರುವೆನೆಂದೆನುತ ದೇಹಕ್ಕನು
ಆ ಕಾಲದಲಿ ತೆರಳಿದಳು

ಉಟ್ಟಳು ಮೂರು ಸೀರೆಯನು ತೋಳಿನಲಿ
ತೊಟ್ಟಳು ಚಿಂದಿ ಕುಪ್ಪಸವ
ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಜಡೆಗೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಳುಪನು ಹಾಕಿ
ಬಟ್ಟು ಕುಂಕುಮವ ತೀಡಿದಳು

ಒಂದೊಂದು ಕರಿಯ ಕಾಜಿನ ಬಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಕಂದಿಕುಂದಿದ ಕೂಸನೆತ್ತಿ
ಬಂದಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕನೆಂದೆನುತಲಿ
ತಂಗಿಗೆ ವಾರ್ತೆಯ ತಿಳಿಸಿದಳು

ಅಕ್ಕನ ಕರೆತಂದಿರಾ ಹಿತ್ತಿಲಿಂದಲಿ
ಶುಕ್ಕುರವಾರ ಶುಭದಿನದಿ
ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಬಂದು
ದೇಹಕ್ಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿದರು

ಅಂದಗಲಿದ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಬ್ಬರು
ಇಂದಿಗೆ ಕಲೆತೆವೆಂದೆನುತ ಮಿಂದು
ಮಡಿಯನುಟ್ಟು ಬಂದೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ
ಹಾಗೆಂದು ಭೋಜನಕೆ ಕುಳಿತರು

ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪವು
ಕ್ಷೀರ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ
ಬ್ಯಾಗದಿಂದುಂಡು ಹಾಕುತಲಿ ತಾಂಬೂಲವ
ತೂಗುಮಂಚದಿ ಮಲಗಿದರು

ಬೆಳಗಾಗಲೆದ್ದು ಹೇಳಿದಳಾಗ ಸೊಸೆಯರ
ಕರೆದು ಸಾಯಕ್ಕ ಕೆಲಸವ
ಬಿಳಿಜೋಳ ಕುಟ್ಟಿ ಬೀಸಿರೆ ನೀವು ಇಂದಿನ
ಅಡಿಗೆಯ ಕ್ರಮವ ಹೇಳಿದರು

ಹುಳಿನುಚ್ಚು ಮಾಡುವೆ ತುಳಿಯಕಟ್ಟಂಬಲಿ
ಎಳೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹಿಂಡಿ ಪಲ್ಯವನು
ತಿಳಿಯಾದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತರಿಸಬೇಕು
ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಡುಬು ಮಾಡಬೇಕೆನುತ

ಅದು ಕೇಳಿ ದೇಹಕ್ಕ ಹೃದಯ ತಲ್ಲಣಿಸುತ
ಎದೆ ಒಳಗೆ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತೆ
ನದಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಳ್ಳವು ಬಂದು ಸೇರಲು
ಅದು ಲಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರುವುದೇ

ಉರಿಯ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿದಂತಾಯಿತು
ಸಿರಿಯು ಸಂಪತ್ತಿಲಿಂದೀಕೆಯ
ಗರಗಸದಿಂದಲಿ ಕೊರೆದು ಉಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ
ಅರೆದು ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು

ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗೊದಕ್ಕಿಂತ
ವನವಾಸಗಳು ಲೇಸು ಎಂದೆನುತ
ಮನದ ಸಂತಾಪ ಸೈರಿಸಲಾರದೆದ್ದಳು
ದನವನೆ ಕಟ್ಟೋ ಮಂದಿರಕೆ

ಎತ್ತಿನ ಗೋದಲಿ ಒಳಗೆ ಕಂದಲಿದಂಟು
ಸೊಪ್ಪುಗಳನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು
ಕಚ್ಚುತಲಿರಲು ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಲ್ಲ
ಅತ್ತಿತ್ತಾಗದೆ ಮಲಗಿದಳು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಯಿತು ಅಡಿಗೆಯು ದೇಹಕ್ಕನ
ಸದ್ದು ಸುಳಿವು ಕಾಣೆನೆನುತ
ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳೋ ಆಕೆಯ ಇನ್ನು
ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದಲಿ ಕರೆತನ್ನಿ

ಬಲ್ಲಷ್ಟು ಮನೆ ಹುಡುಕಿದೆವು ಅತ್ತೆ ಬಾಯರ
ಸೊಲ್ಲನು ಕಾಣೆವೆಂದೆನುತ
ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರಿಲ್ಲವೆನುತ ಮತ್ತೀಗ
ಬಂದೆಲ್ಲ ಸೊಸೆಯರು ಹೇಳಿದರು

ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಸಂದುಗೊಂದು
ಆಕಳ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೋಣೆಯಲಿ
ಸೆಳೆದು ದಂಟುಗಳ ಹಾಕುತಿರಲು ಗ್ವಾದಲಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಳಿವನೆ ಕಂಡು ನೋಡುವರು

ಸಿಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯರೆಂದೆಬ್ಬಿಸುತಲಿ
ಹಸ್ತವ ಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದರು
ಉಕ್ಕುವ ಉರಿ ಮೋರೆಯನು ನೋಡಿ ಮನದ
ಸಿಟ್ಟೇನು ಹೇಳೆಂದು ಕೇಳಿದಳು

ಹೇಳುವುದೇನು ಕೇಳುವುದೇನು ನಿನಗಿಂತ
ವ್ಯಾಳ್ಯಾವಾದೆನು ನಾನೆಂದೆನುತ
ಜೋಳದನ್ನವ ಕಾಣದಂತೆ ನಾ ಬಂದೆನೇನು
ನಾಳೆ ಪೋಗುವೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ

ಕೆಟ್ಟ ಬಡವರು ಬರುವುದುಂಟೆ ಜಗದೊಳು
ಅಟ್ಟುಂಬ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಕಷ್ಟದಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ
ಅಟ್ಟಡವಿಯ ಸೇರಬಹುದು

ಬಗೆಬಗೆ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊಸೆಯರಿಗೆಲ್ಲ
ನಗೆಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವುದೆ
ಖಗರಾಜನಲಿ ನೊಣವು ಬಂದು ಸರಿ
ಬೀಗತನವ ಮಾಡೇನೆಂಬೋದು ಉಚಿತವೆ

ಭಕ್ಷ್ಯ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿನ ದಿನ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷದ ಅಡಿಗೆ ಇಂದಿನಲ್ಲಿ
ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದೆನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಂದು
ಅಕ್ಷದಿ ಜಲವ ತುಂಬಿದಳು

ಅಕ್ಕಸದ ವಚನ ಕೇಳುತವೆ ಆಲೋಚಿಸಿ
ನಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಷ್ಟ
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಿರೆನಲು

ಬರುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮಮ್ಮನು
ಅರುಹಲಿಲ್ಲವೆ ಗೌರಿಯನು
ಸಿರಿಯು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವ ಶನಿವಾರವ
ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ್ಯೇನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವೇರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರಿಂಥ
ನಿಕ್ಷೇಪ ನಿಧಿ ತೊಲಗಿದಳು
ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ ಪೂಜಿಸುವೆನೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಯನು

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟರು
ಪರಿ ಪರಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ
ವರ ಮಣಿಮಯವಾದ ಮಂಟಪದಲಿ ಚಟ್ಟಿಗೆ
ಬರೆದಿಟ್ಟರಾಗ ಪೀಠದಲಿ

ಹಾಕಿದರು ಐದು ಫಲಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಅದರೊಳು
ನಾಲ್ಕೆಂಟು ನಂದಾದೀವಿಗೆಯು
ಶ್ರೀ ಕಮಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ
ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತಳು

ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದರು ಮಕರ ತೋರಣಗಳ
ದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಬಡಿದವು
ಬಂದು ಮುತ್ತೈದೇರ ಸಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ
ಅಂದರು ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳ

ಅರಿಷಿಣ ಪಿಡಿದು ಹಚ್ಚುತಲೆ ಹಿಂದಕೆ
ಗೌರಿ ಸರಕಾನೆ ತಿರುಗೆ
ಮೋರೆಯನು ಎಡಕೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಕೈಮುಗಿದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಬಲಕೆ ಬಂದಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಮಹಾತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ
ಹೆತ್ತ ಮಾತೆಯರೆಣಿಸುವರೆ
ಸತ್ಯವಂತಳು ಈಕೆ ಸಮರಿಲ್ಲವೆನುತಲಿ
ಭಕ್ತಿಂದ ಕರವ ಮುಗಿದಳು

ಸಾಯಕ್ಕನ ವಚನವ ಕೇಳುತಲೆ ಶ್ರೀಗೌರಿಯು
ದೇಹಕ್ಕಗೆದುರಾಗಿ ಕುಳಿತು
ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ತಾ
ಕಮಲದಳಾಯತಾಕ್ಷದಲಿ ನೋಡಿದಳು

ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ
ಪಂಕಜ ಪಾರಿಜಾತಗಳು
ಶಂಕರ ಸುರ ಬ್ರಹ್ಮರೊಡೆಯನ ಸತಿಗೆ
ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು

ಕಡಲಾಬ್ಜ ಶಯನನ ಮಡದಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಒಡೆದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫಲವು
ಮಡದೇರಲ್ಲೆರು ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ
ಕೊಡುತ ಪುಷ್ಪಗಳ ಉಡಿ ತುಂಬಿ

ಅಚ್ಚಮುತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣದೊಳು ನೈವೇದ್ಯ
ಭಕ್ಷ್ಯಪಾಯಸ ಬಡಿಸಿರಲು
ತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಅದನೆ ನೋಡುತಲಿ ದೇಹಕ್ಕಗೆ
ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿದಳು

ಬಟ್ಟು ಮುತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣದೊಳು ನೈವೇದ್ಯ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಬಡಿಸಿರಲು
ಅರ್ಥಿಯಿಂದದನೆ ನೋಡುತಲಿ ದೇಹಕ್ಕಗೆ
ಮುತ್ತೈದೆತನವ ನೀಡಿದಳು

ದುಂಡುಮುತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣದೊಳು ನೈವೇದ್ಯ
ಮಂಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯ
ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕನ
ಗಂಡಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೀಡಿದಳು

ಹೊಳೆವೊ ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದೊಳು ಹಿಟ್ಟಿನ
ಕಡುಬು ಕಟ್ಟಂಬಲಿ ಬಡಿಸಿ
ತಿಳಿಯಾದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಿಂಡಿಯ ಪಲ್ಯ ತಾಂಬೂಲ
ನಲಿನಲಿದಾಡಿ ನೋಡುತಲಿ

ಶಿರವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಮ್ಯಾಲಿನ
ಸರ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪಗಳು
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಅನಂತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ
ವರವ ಕೊಟ್ಟಳು ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗ ಜತ್ತಿಲಾರತಿ ಮಾಡೆ
ಮುತ್ತೈದೇರು ಪಾಡುತಲಿ
ಉತ್ತಮಾಂಗನೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನು ಹಾಕಿ
ಎತ್ತಿದಾರತಿ ಇಳಿಸಿದರು

ಉಂಡರು ಸಕಲ ಜನರು ಸಹಿತಾಗಿ
ತಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಪೂರದ ವೀಳ್ಯವನು
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂತಿರಲು ದೇಹಕ್ಕಗೆ
ಬಂದೆರಗಿದರು ಬಾಲಕರು

ಅರಸು ತಾನಾಗಿ ಬಂದನು ನಮ್ಮಯ್ಯನು
ಕರಸಿದ ನಿಮ್ಮನೆಂದೆನುತ
ಹರುಷದಿಂದವರ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ
ಆನಂದಭರಿತವಾದರು ಸುಖದಿಂದ

ಘಡಘಡನಾಗ ಬಂದವು ತೇಜಿ ರಥಗಳು
ಬಡಿದವು ಭೇರಿ ನಾದಗಳು
ಸಡಗರದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ವೀಳ್ಯ ತಕ್ಕೊಂಡು
ನಡೆದರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ

ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂದಣವೇರಿ ಗೌರಿಯ
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಮರವ ಬೀಸುತಲಿ
ಸಮಸ್ತ ಜನರು ನಡೆತರಲು

ಆಕಳಪಾಲ ತಂದಾಗ ಕೈಯಲಿ ಕೊಟ್ಟ
ಈ ಕೋಲು ನಿಮ್ಮದೆಂದೆನುತ
ಹಾಕಿತು ಕಾಗೆ ಹಣದ ಬುತ್ತಿಗಂಟನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನೊಬ್ಬ ಸುತನು

ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಮುಣುಗೇಳುತಿರಲು ಕಂಡು
ಬುರುಡೆ ಹಣವ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆವೊ ಮಾರ್ಗದಿ ಹುದಲೊಳಗೆ ಕಂಡು ಹಾರಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆದರು

ಭರದಿಂದ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು
ಸಿರಿ ತೊಯ್ಯಲಾಗದೆಂದೆನುತು
ಹರದೇರಿಬ್ಬರೂ ಸೆರಗನೆ ಮರೆಮಾಡುತ
ಕರೆತಂದರಾ ತೋಟದಲಿ

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ
ಬಂದಿತು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯಗಳು
ಅಂದ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ತಾ ನುಡಿದನು
ಇದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವು ಹೋಗೆಂದು

ಮೋಹದಿ ಕರೆದು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ
ದೇವಿಗೆ ಸ್ಥಳವನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು
ಮತ್ತೀಗ ಕೋಪಿಸಲಾಗದೀ ಗೌರೀ
ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ ನಾನು

ಎತ್ತಲ ಗೌರೀ ಎಲ್ಲಿಯ ದ್ರೋಹ ನಿನಗೆಂದು
ಪತ್ನಿಯ ಕರೆದು ಕೇಳಿದನು
ಸತ್ಯವಂತಳು ಈಕೆ ಸಮರಿಲ್ಲವೆನುತಲಿ
ಭಕ್ತಿಂದ ಕರ ಮುಗಿದಳು

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋಮೇಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಲಿ
ನಿಂದ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರಿಯನು
ಬಂದಿತು ನಮಗೆ ವನವಾಸವೆಂದೆನುತಲಿ
ಗಂಡಗೆ ತಿಳಿಯಹೇಳಿದಳು

ಹೊಳೆವೋ ಪುತ್ಥಳಿಯಂಥ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು
ಎಳೆ ಎಲೆ ಹಾಸಿ ಹೊಚ್ಚಿಟ್ಟೆ
ಹೊಳೆಯ ದಾಟಿದೆ ಅಳಿದರೊ ಉಳಿದಿದ್ದರೊ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದಳು

ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವೆಂದೆನುತ
ಬಂದೆರಗಿದ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ
ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು

ಜಾತವಾದಿರಿ ಪಾರಿಜಾತ ವನದೊಳು
ಅನಾಥರ ಮಾಡಿ ನಾ ಬಂದೆ
ಪ್ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುಹಿದವರು ಯಾರೆಂದು
ಆ ತಾಯಿ ಸುತರ ಕೇಳಿದಳು

ತುಳಸಿಗೆ ಬಂದ ಸೋಮೇಜಭಟ್ಟನು ನೋಡಿ
ಗಳಿಸಿಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು
ಬೆಳೆಸಿ ಧಾರೆಯನೆರೆದರು ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ
ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು ಸೋಮೇಜಮ್ಮ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಿ ಸೋಮೇಜಮ್ಮ ಹೇಳಿದಳು
ಶುಕ್ಕುರುವಾರದ ಗೌರಿಯನು
ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ
ಸೋಮೇಜಭಟ್ಟನ ಪುಣ್ಯವೆಂದೆನುತ

ಹಿಂದಾಗಲು ವನವಾಸ ಮುಂದ್ಯಾತಕೆನುತಲಿ
ತಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳ ಉಡುಕೊಟ್ಟು
ಮುಂಗೈ ಹಿಡಿದು ಮುಪ್ಪಿನ ತಾಯಿ
ತಂದೇರ ಅಂದಣವನೆ ಏರಿಸಿದರು

ಭೋರೆಂಬೋ ನದಿಯ ದಾಟುತಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು
ಊರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣವ
ಭೇರಿ ತುತ್ತೂರಿ ಬಾಜಾರ ಶೃಂಗರಿಸಿ
ಸಾಲು ದೀವಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ

ಹಾಸುತಿದ್ದರು ನಡೆಮುಡಿ ಕದಲಾರತಿ
ಬೀಸುತ ಬಿಳಿಯ ಚಾಮರವ
ಸೋಸಿಲಿಂದಲಿ ಕರೆತಂದರು ಅರಮನೆಯ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ

ವರಸಿಂಹಾಸನದಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಅರಳು ಹೂವು ಪುಷ್ಪಗಳು
ಪರಿ ಪರಿಯಲಿ ಸರ್ವ ಅಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ
ಫಲಗಳ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು

ನಿಂತು ನೋಡಿ ಹರಸು ನಿಶ್ಚಿಂತರ ಮಾಡೆಂದು
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಹಾಕುತಲಿ
ನಿರಂತರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರವರು

ತಮ್ಮ ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ತಂದೇರ ಕರೆಸುತ
ನಿಮ್ಮದೀ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೆಂದೆನುತಲಿ
ಮನ್ನಿಸಿದರು ಮಾತಾಪಿತರ

ಶ್ರೀಮಾಯಾ ಜಯಾ ಕೃತಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಲಕ್ಷುಮಿ
ಆ ಮಹ ಅತಿಪುಣ್ಯಶಾಲಿ
ಕೋಮಲೆ ತನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೊ ಜನರನು
ನೇಮದಿ ನಿಂತು ಕಾಯುವಳು

ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಮಾಡೆ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ್ಯವು ಫಲಿಸುವುದು
ಮುತ್ತೈದೆತನ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂತಾನ
ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು

ಕಂತುಪಿತನ ರಾಣಿಯ ಕಥೆಯನು ಪೇಳಲು
ಸಂಪತ್ತು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ
ದಂಪತಿಗಳ ಸುಖದಿಂದಿಟ್ಟು ಅವರನು
ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಸಲಹುವಳು

ಅಚ್ಯುತನರಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು
ಇಚ್ಛೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನು ನೋಡಿ
ಮೆಚ್ಚಿ ಸೂರಿ ಆಡುವ ದಯವ
SrAvaNa SanivAra gaurI hADu

gajavadanana pAdAMbujagaLigeraguvenu
ajanarasige namaskarisi
trijagavandita lakShmInArAyaNa svAmi
nijapatni kateya varNisuve

arasanASrayava mADondu paTTaNadalli
iruttidda sOmESaBaTTa
haruShadindali soseyaru ganDumakkaLu
BaritavAdaru suKadinda

A mahAkShIrasAgaradalli janisida
SrImahAlakShmidEvEra nEmadindiTTu
niShTheyali sOmEjamma
tA mahA saMBramadinda

sAdu parimaLa ariShiNa gandha kuMkuma
kyAdige kusuma malligeya
mAdhavanarasi mAlakShmigarpisi
mangaLAratiyannu beLaguvOru

eNNOrige tupa saNNa SyAvige paramAnna
SAlyAnna sUpagaLu
cennavAgidda tAMbUlavanarpisi
adannuMDaru ati haruShadali

sundara gaurI SukkuravAra pUje
sAnandadi SanivAradalli
kunda mandAra mallige gandha kuMkuma
cenduLLAratiyanettidaru

hiTTina kaDubu hinDiya palyavanu mADi
acceLLu gANadeNNeyanu
nuccu majjige huLi tuLiya kaTTaMbali
iTTaru naivEdyagaLanu

BOjanakenuta kuLLiruvO kAladi bandu
rAjana satiyu nODutali
sOjigavE nimma gauriya saMpattu
I jagadoLage kANenenuta

bEkedarondu bEDalu arasana sati
sAku daridradaMbaliya
hAkida haraDi kankaNadoLu sikkItu
nA kaiyya iDalArenenalu

taTTaneddu hAkikonDaShTU padArthava
tuShTarAgi unDaru Agavaru
kaTTidda tUgu maNeyali kAlugaLu
iLibiTTu kuLitaLu rAjanarasi

ondondu aDige nindyavu mADi nagutire
kunditu sakala saMpattu
banditu para rAyarinda muttige dore
bandhana mADabEkenuta

dore tA nODutalire tvaritadindAtana
anusarisAga naDedaru
dinatuMbidante garBiNige Aga bandavu
kShaNakomme Tonka byAnegaLu

putthaLigoMbeyandadi jODu makkaLu
kittaLevanadoLage janisi
hoccidaLu bALedeleya hAsutA hoLe
taTTane dATi naDedaru

bEkAda PalagaLu anEka puShpangaLu
jOke mADuta vanadalli
kOkilu giLi navilu hinDu nODutali
tAvu hAkuttiddaru kAlavanu

nasukinoLage banda sOmESaBaTTanu
hasumakkaLannE nODidanu
musuku hAki tandu muddisuvO makkaLa sati
vaSa mADi koTTa kai oLage

huTTalillave heNNu makkaLU namagIga
koTTanu dEvarendenuta
arthiyindAga mUbaTTu Iralu mADi
toTTiloLiTTu tUgidaru

nAmakaraNa mADuta hesariTTaru
sAyakka dEhakkaneMdenuta
prAyakke baMda makkaLa nODi huDukida
sOmarkaraMtha varagaLa

arasana karedu akkan koTTarAgalE
karesi pradhAniya tangiyanu
haruShadindali dhAre eredu heNNu makkaLa
kaLasikoTTaLu sOmEjamma

akkaridinda hELidaLu sOmEjamma
makkaLa karedu buddiyanu
SukravArada gaurI mareyadE mADe
SrI lakkumi olivOLendenuta

sAyakka mADO santAna saMpattige
sahAyavAdaLu SrI gaurI
dEhakka maretu dEhakke grAsavillade
rAyana sereya hAkidaru

poDavipAlakana bandu hiDidukonDoyyalu
uDuge toDige vastrABaraNa
uDugitu sakala saMpattu dEhakkage
dhRuDhavAyitAga dAridrya

mAtanADidaru makkaLu tAyi oDagUDi
I teranAyitI baduku
mAtApitaru oDahuTTidavaru ninna
mAtAnADisOru yArille

dUradallirOrenna tAyi tandyEru
sAryadalliralobba tangi
sUrehOyitu doretana BAgya baDava
pradhAni hyAgiruvonO nAnariye

kanDubaruvenendu cindi maige sutti
tunDu kOriyannuTTukonDu
manDige hacci taLa praNatiyeNNeya
hoLedanDege bandu tA kuLita

pOra nInArendu vicArava mADalu
nIrige banda nAriyaru
dUradi bande dEhakkana hiriya
kumAranendu hELi kaLisidanu

bandu hELidaru avananda cendava
karetandaru hittila bAgilinda
baMdu hELikonDA daridra kaShTavanella
unDuTTu suKadi tAnidda

Alayakke hOgi baruvenendu appaNe kELi
kAlaharaNa mADadante
kOlinoLage haNa tuMbi kaiyalli koTTu
Alasyavillade kaLuhidaLu

bAlaka ninagintha kOlyAkendenuta
gOpAlaka seLedukonDoyda
nUladavarige nUtavara vastravyAke
AlOcisuta tA banda

miDukuta bandu mAtege eragida
avara oDane naDeda vArte hELutali
koDuvaShTu koTTare enage dakkadenutali
naDeda mattobba tanayanu

taLapraNati eNNe talege pUsikonDu
moLakOriyanu uTTukonDu
baLukuta bandu BAviya mEle
kuLitu hELi kaLisida mAte mandirake

gottile karetandaru hittila bAgilindaShTu
vArtegaLa kELutali
atyanta antaHkaraNadiMdali BakShya pAyasa
mRuShTAnnava uNisidaru

nitya upavAsa mADuvudenna maneyalli
appaNe nIDendenalu
buttiyoLage haNa kaTTi kaLuhe kAge
ettikoMDu hOyitu A kShaNadi

Enu hELali nAnu hOda kAryagaLintha
hInavAyitu hIgendenuta
nAnu hOgi baruveneMdenuta mattobba
kumAranu teraLi naDedanu

haruku kOriyanuTTu muruku taMbige hiDidu
keraku buttiya kaTTikonDu
gurutu hELi kaLuhe hittila bAgilindali
karetaMdarIga aramanege

eraDu dinavalli iTTukoMDu upacarisuta
buruDeyoLage haNavannu kaDubyAga
tuMbi kaiyalli koTTu kaLisalu
naDeda Atanu aDavi mArgadali

seLedu nAlige bisilEri BAviya kanDu
iLidu pAvanTigeyalliTTu
uruLikonDu hOgi maDuva sEralu ada kanDu
baLaluta banda mandirake

gati hInaroLage nammantha nirBAgyara
pRuthvIyoLage kANenenuta
atibAya biDuvo mAteya kanDu
mattobba sutanAga teraLi naDedanu

sokkida maige Ciddara baTTeyanu sutti
kukkuta hEnu kUregaLa
cikkammage hELi kaLuhe karetandaru
Aga hittala bAgilininda

ELenTu dinavalli bahaLa upacarisuta
bALuva kramava kELidaLu
jALige honnu cammALigeyali tuMbi
kAla meTTisi kaLuhidaLu

adu meTTi barutire odagi bandA Sani
hudalu kANade sigibiddu
edebAya biDuta etta huDukidarillavendu
edurige bandu nA ninta

nAlku mandiya suddhi nAnA pariya kELi
vyAkulavAyitI manake
nA kaMDu baruvenendenuta dEhakkanu
A kAladali teraLidaLu

uTTaLu mUru sIreyanu tOLinali
toTTaLu cindi kuppasava
kaTTidda jaDegeNNe hacci taLupanu hAki
baTTu kuMkumava tIDidaLu

ondondu kariya kAjina baLe kaiyalli
kandikundida kUsanetti
bandaLu nimma dEhakkanendenutali
tangige vArteya tiLisidaLu

akkana karetandirA hittilindali
SukkuravAra SuBadinadi
makkaLu soseyarinda oDagUDi bandu
dEhakkana caraNakkeragidaru

andagalida akkatangiyaribbaru
indige kaletevendenuta mindu
maDiyanuTTu bandella parivAra
hAgendu BOjanake kuLitaru

hOLige hosabeNNe kAsida tuppavu
kShIra SyAvigeyu mRuShTAnna
byAgadiMdunDu hAkutali tAMbUlava
tUgumancadi malagidaru

beLagAgaleddu hELidaLAga soseyara
karedu sAyakka kelasava
biLijOLa kuTTi bIsire nIvu indina
aDigeya kramava hELidaru

huLinuccu mADuve tuLiyakaTTaMbali
eLesoppina hinDi palyavanu
tiLiyAda eLLeNNe tarisabEku
hiTTina kaDubu mADabEkenuta

adu kELi dEhakka hRudaya tallaNisuta
ede oLage alagu neTTante
nadi oLage alpa haLLavu bandu sEralu
adu lakShiyAgi tOruvudE

uriya oLage eNNe suruvidantAyitu
siriyu saMpattilindIkeya
garagasadindali koredu uppu sAsive
aredu haccidantha mAtugaLu

janara maneyalli apahAsyavAgodakkinta
vanavAsagaLu lEsu endenuta
manada santApa sairisalAradeddaLu
danavane kaTTO mandirake

ettina gOdali oLage kandalidanTu
soppugaLanu hoddukonDu
kaccutaliralu cukkADi krimigaLella
attittAgade malagidaLu

madhyAhnavAyitu aDigeyu dEhakkana
saddu suLivu kANenenuta
nidreyindalli malagidaLO Akeya innu
iddallindali karetanni

ballaShTu mane huDukidevu atte bAyara
sollanu kANevendenuta
elli huDukidarillavenuta mattIga
baMdella soseyaru hELidaru

oLagella huDuki bandaru sandugondu
AkaLa kaTTuvantha kONeyali
seLedu danTugaLa hAkutiralu gvAdaliyalli
suLivane kanDu nODuvaru

sikkaru namma atteyareMdebbisutali
hastava hiDidu karetaMdaru
ukkuva uri mOreyanu nODi manada
siTTEnu hELeMdu kELidaLu

hELuvudEnu kELuvudEnu ninaginta
vyALyAvAdenu nAnendenuta
jOLadannava kANadante nA bandenEnu
nALe pOguve nanna manege

keTTa baDavaru baruvudunTe jagadoLu
aTTuMba maneya bAgilige
kaShTadi kAla kaLeyalAgadiddare
aTTaDaviya sErabahudu

bagebage aDige hELide soseyarigella
nagehAsyavAgi tOruvude
KagarAjanali noNavu bandu sari
bIgatanava mADEneMbOdu ucitave

BakShya pAyasa mADi ninnina dina
durBikShada aDige indinalli
BikShakke bandene ninna manege endu
akShadi jalava tuMbidaLu

akkasada vacana kELutave AlOcisi
nakkaLu tanna manadalli
SukravArada gauri mADade I kaShTa
duHKakke guriyAdirenalu

baruva kAlagaLalli karedu nammammanu
aruhalillave gauriyanu
siriyu saMpattu koDuva SanivArava
maretu biTTyEne akkayya

lakShmIdEvEra alakShya mADidarintha
nikShEpa nidhi tolagidaLu
I kShaNa ninna maneyali pUjisuvene
sAkShAta SrI gauriyanu

eredu pItAMbara uDisi tandiTTaru
pari pari vastrABaraNa
vara maNimayavAda manTapadali caTTige
barediTTarAga pIThadali

hAkidaru aidu PalagaLu akki adaroLu
nAlkenTu nandAdIvigeyu
SrI kamaleya madhyadali sthApane mADi
anEka Baktiyinda kuLitaLu

muMde kaTTidaru makara tOraNagaLa
duMduBi BEri baDidavu
baMdu muttaidEra sahita brAhmaNarella
aMdaru vEdOkta maMtragaLa

ariShiNa piDidu haccutale hindake
gauri sarakAne tiruge
mOreyanu eDake hOgi eraDu kaimugidu
hELikoMDare balake bandaLu BAgyalakShmI

makkaLu mADO mahAtappu aparAdha
hetta mAteyareNisuvare
satyavantaLu Ike samarillavenutali
Baktinda karava mugidaLu

sAyakkana vacanava kELutale SrIgauriyu
dEhakkagedurAgi kuLitu
kAyA vAcA Baktigolidu tA
kamaladaLAyatAkShadali nODidaLu

kuMkuma gandha bukkiTTu mallige danDe
pankaja pArijAtagaLu
Sankara sura brahmaroDeyana satige
alankAra pUje mADidaru

kaDalAbja Sayanana maDadi mAlakShmige
oDedu tenginakAyi Palavu
maDadEralleru ariShiNa kuMkuma
koDuta puShpagaLa uDi tuMbi

accamuttina harivANadoLu naivEdya
BakShyapAyasa baDisiralu
tuShTaLAgi adane nODutali dEhakkage
aShTa sauBAgya nIDidaLu

baTTu muttina harivANadoLu naivEdya
mRuShTAnnava baDisiralu
arthiyindadane nODutali dEhakkage
muttaidetanava nIDidaLu

dunDumuttina harivANadoLu naivEdya
manDige tuppa sakkareya
kanDu santOShadindAga dEhakkana
ganDage rAjya nIDidaLu

hoLevo cinnada harivANadoLu hiTTina
kaDubu kaTTaMbali baDisi
tiLiyAda eLLeNNe hinDiya palya tAMbUla
nalinalidADi nODutali

SiravanallADisi sirimuDi myAlina
sara pArijAta puShpagaLu
araLu malligeyu ananta hastagaLinda
varava koTTaLu varalakShmI

akka tangiyarAga jattilArati mADe
muttaidEru pADutali
uttamAnganege mantrAkShateyanu hAki
ettidArati iLisidaru

unDaru sakala janaru sahitAgi
takkonDu karpUrada vILyavanu
saMBramadinda kUtiralu dEhakkage
banderagidaru bAlakaru

arasu tAnAgi bandanu nammayyanu
karasida nimmanendenuta
haruShadindavara mAtugaLa kELi
AnandaBaritavAdaru suKadinda

GaDaGaDanAga bandavu tEji rathagaLu
baDidavu BEri nAdagaLu
saDagaradinda uDugore vILya takkonDu
naDedaru tamma paTTaNake

akka tangiyaru andaNavEri gauriya
pallakki oLage iTTukonDu
Baktiyinda cAmarava bIsutali
samasta janaru naDetaralu

AkaLapAla tandAga kaiyali koTTa
I kOlu nimmadendenuta
hAkitu kAge haNada buttiganTanu
svIkarisidanobba sutanu

maDuvinoLage muNugELutiralu kanDu
buruDe haNava kaikonDu
naDevo mArgadi hudaloLage kanDu hAri
hiDidukonDu higgi naDedaru

Baradinda banda doDDa maLe suriyalu
siri toyyalAgadendenutu
haradEribbarU seragane maremADuta
karetandarA tOTadali

ondu gaLige sthaLavanu mADikoTTare
banditu BALa puNyagaLu
anda mAtige kOpadinda tA nuDidanu
idelli sthaLavu hOgendu

mOhadi karedu mannisi mahalakShumi
dEvige sthaLavane koTTu nIvu
mattIga kOpisalAgadI gaurI
drOhakke oLagAde nAnu

ettala gaurI elliya drOha ninagendu
patniya karedu kELidanu
satyavantaLu Ike samarillavenutali
Baktinda kara mugidaLu

hindakke nA sOmEjammana maneyali
nindya mADide gauriyanu
banditu namage vanavAsavendenutali
ganDage tiLiyahELidaLu

hoLevO putthaLiyantha makkaLa nAnu
eLe ele hAsi hocciTTe
hoLeya dATide aLidaro uLididdaro
tiLiyalillendu hELidaLu

anda mAtanu kELi saMBramadinda
tande tAyigaLu nIvendenuta
banderagida makkaLa nODi
paramAnandaBaritarAdaru

jAtavAdiri pArijAta vanadoLu
anAthara mADi nA bande
prItili nimma saluhidavaru yArendu
A tAyi sutara kELidaLu

tuLasige banda sOmEjaBaTTanu nODi
gaLisikonDoydu nammannu
beLesi dhAreyaneredaru arasu pradhAnige
kaLisikoTTaLu sOmEjamma

heccina tAyi sOmEjamma hELidaLu
SukkuruvArada gauriyanu
makkaLu maneya saMpattella
sOmEjaBaTTana puNyavendenuta

hindAgalu vanavAsa mundyAtakenutali
tandu vastragaLa uDukoTTu
mungai hiDidu muppina tAyi
tandEra aMdaNavane Erisidaru

BOreMbO nadiya dATutali kaTTisidaru
Ura bAgilige tOraNava
BEri tuttUri bAjAra SRungarisi
sAlu dIvaTige saMBramadi

hAsutiddaru naDemuDi kadalArati
bIsuta biLiya cAmarava
sOsilindali karetandaru aramaneya
siMhAsanadali kuLLirisi

varasiMhAsanadali oppiruva mAlakShmige
araLu hUvu puShpagaLu
pari pariyali sarva angapUjeya mADi
PalagaLa arpisi kaiya mugidu

nintu nODi harasu niScintara mADendu
mantrAkShateya hAkutali
nirantara tamma maneyaliTTu pUjisi
santOShadinda iddaravaru

tamma sAkida tAyi taMdEra karesuta
nimmadI sakala saMpattu
namma rAjyavE nimma rAjyaveMdenutali
mannisidaru mAtApitara

SrImAyA jayA kRuti SAnti mAlakShumi
A maha atipuNyaSAli
kOmale tanna konDADuvo janaranu
nEmadi nintu kAyuvaLu

Baktiyindali mADe muktarAguvaru
dharmArtha kAmyavu Palisuvudu
muttaidetana dhanadhAnya santAna
samasta kAryavU siddhi unTu

kantupitana rANiya katheyanu pELalu
sanpattu SanivAradalli
daMpatigaLa suKadindiTTu avaranu
aByanaravillade salahuvaLu

acyutanarasi anugraha paDeyalu
icCe saMpUrNavAguvudu
saccidAnanda BImESakRuShNanu nODi
mecci sUri ADuva dayava

 

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · sampradaaya haadu · Sravana maasa

Sravana sampathu sukravara haadu

ಶ್ರಾವಣ ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಹಾಡು

ರುದ್ರಕುಮಾರನ ಚರಣಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ
ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ವಾಣಿಯ
ಸುಪದ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ನಾ ಪೇಳುವೆ
ಶುದ್ದಾಗಿ ಕೊಡು ಮತಿಯ

ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಶುಭಮುಹೂರ್ತ
ಕಾಲದಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯನು
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಆದರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ
ಬೇಡಿದ ಅಭೀಷ್ಟ ನೀಡುವಳು

ಇರುತಿರಲು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನು
ತನಯರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣವು
ವಿವಾಹದ ಉತ್ಸವಕೆಂದು ತೆರಳೋ ಪತಿಯ ಕಂಡು
ತೆಗೆದಿಟ್ಟಳು ಆತನ ಆಯುಧವ

ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆನೆಂದು
ಅಟ್ಟಿಹ ತನ್ನ ದೂತರನು
ನೆಟ್ಟನೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕುಳ್ಳಿರಲು ಆಗ
ತಟ್ಟನೆ ದಾಟಿ ನಡೆದನು

ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿತು
ನೀನು ಈಗ ದಾಟಿ ಪೋಗುವರೆ
ಕೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳೆ ರಾಜಗೆ ಬಂದು
ತಾಳಿದ ಪರಮ ಹರುಷವನು

ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯ ಕರೆಸಿ
ತಾನು ಇದ್ದ ವಾರ್ತೆಗಳ ಹೇಳಿದಳು
ಮುದ್ದುಕೂಸಿನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೀಗ
ಮುತ್ತಿಲು ತುಂಬ ಹೊನ್ನು ಕೊಡುವೆ

ಹುಡುಕುತ ಬಂದಳು ಕಡೆಯ ಬಜಾರಕ್ಕೆ
ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಂದಿರದಿ
ಬಡದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವಾಗಿದೆ
ಕಡೆಹಾಯಿಸಲು ಎನ್ನ ಕರೆಸೆಂದಳು

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ರಾಜನರಸಿಗೆ ಮೊಗ್ಗೆಯು
ಏಳುತಿಂಗಳು ಹೂವ ಮುಡಿಸಿ
ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಂತದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ
ಬಂತಾಗ ನವಮಾಸಗಳು

ವಿಪ್ರನ ಮಡದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಬಂದವು ಬ್ಯಾನೆ
ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ
ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಹಡೆದಳು ಗಂಡುಕುಮಾರನ
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಯ್ದಳು ಆ ಕ್ಷಣವೆ

ಕಲ್ಲುಗುಂಡನೆ ಹಡೆದಿಯೆ ನೀನು ಎಂಬಂಥ
ಸೊಲ್ಲು ಕೇಳುತಲೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿ
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆನ್ನ ಕುಮಾರನು ಸುಖದಿ
ಬಾಳಲೆಂದಲ್ಲಿ ನೇಮವ ನಡೆಸಿದಳು

ಇತ್ತ ಕೂಸಿಗೆ ಮಧುವಿಟ್ಟು ಜಾತಕ ಬರೆಸಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಸಗಟದಿಂದ ಹಂಚಿ
ದಕ್ಷಿಣೆ ತಾಂಬೂಲ ಸಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಇಟ್ಟು ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಸಿದ

ನಾಮಕರಣ ಜಾವಳ ಜುಟ್ಟು ಉಪನಯನ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಿದ್ಯವ ಕಲಿಸಿ
ಸೋಮನಂದದಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ತಮ್ಮಮ್ಮನ
ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿದನಾಕ್ಷಣದಿ

ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಬರುತಿರಲು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ
ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗೋವು ಕಾಣದಲೆ
ವತ್ಸದ ಕಾಲು ತುಳಿಯಲಾಗ ಅದು ಬಾಯಿ
ಬಿಟ್ಟು ಒದರಿತು ಭಯದಿಂದ

ಅಮ್ಮ ನೀ ಬಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅರಿಯದವ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲ್ಲನೆ
ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಲಿಸಿ ಅದರ ಮಾತು
ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದನು

ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ
ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಹಾಗೆಂದು
ಹೇಳಿದ ಹಿರಿಯರ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ
ಗಂಗಾಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದನು

ನಡೆದು ಬಂದನು ನಡುಮಾರ್ಗದಿ ಪಟ್ಟಣ
ಹಡೆದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳೆಂದೆನುತಲಿ
ನುಡಿದು ಪವಡಿಸಿದ ತಾನಲ್ಲಿ

ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ ಶೆಟವಿ ಬಂದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ
ಒಳಗಿಂದ ಬಂದಳು
ಎನ್ನ ವರಪುತ್ರ ಇವನ ದಾಟಲು ನಿನ್ನ ಶಿರವು
ಸಿಡಿದು ಸಹಸ್ರ ಹೋಳಾಗೋದೆನಲು

ಅದು ಕೇಳಿ ಶೆಟವಿ ತಾ ತಿರುಗಿ ಪೋಗುತಲಿರೆ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಶಿಶುವು
ಇದು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದಿತೆಂದು ಎನುತಲಿರೆ
ಅಧಿಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೊರಟು

ಭಾಗೀರಥಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ತಾನು
ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ನಡೆತರಲು
ಬ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳ
ತಾನಾಗ ಕಂಡನು ಚತುರ್ಹಸ್ತ

ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಗಳ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು
ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಕೇಳಿದನು
ಸಾಕಿದವರು ಹಡೆದವರು ಉಂಟು ನಿನಗೆಂದು
ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು

ಗೊತ್ತಿಲೆ ಬಂದನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೊಂಡು
ಹೆತ್ತ ಆರುದಿನದ ಮಂದಿರದಿ
ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಮತ್ತಾಗ ಬಂದಳು ಶೆಟವಿ

ಚೊಚ್ಚಿಲ ಮಗನ ದಾಟಲು ನಿನ್ನ ಶಿರವು
ಬಿಚ್ಚಿ ಸಹಸ್ರ ಹೋಳಾಗೋದು ಎನಲು
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗಿದಳೆನ್ನ ತುತ್ತಿಗೆ
ಮಿರ್ತ್ಯಾದ ಪಾಪಿ ಎಂದೆನುತ

ಸತ್ಯವಂತನೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು
ಪುತ್ರರು ಉಳಿದರೆಂತಿಹರು
ಅರ್ಥಿಯಿಂದವರ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳುತ
ತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದ

ಗಂಗಾಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾವಡಿ ಹೊತ್ತು
ಬಂದ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ
ಅಂದಿನಾರಭ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ
ಕುಟುಂಬ ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಸಿದ

ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ತುಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೆ ಕ್ಷೀರ
ಸಕ್ಕರೆ ಸೂರೆ ಮಾಡುತಲಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳು
ಮತ್ತ್ಯಾರು ಉಳಿದವರೆಂದ

ಪಟ್ಟಣದೊಳು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನರಸಿಯು
ನಿಷ್ಟೆಲಿ ವ್ರತದಿಂದ ಇರುವಳು
ಎಷ್ಟು ಕರೆದರು ಬಾರಳಾಕೆ ಶ್ರೀಗೌರಿಯ
ಶುಕ್ರವಾರದ ವ್ರತವಂತೆ

ನಾನೆ ಬರಲೊ ತನ್ನ ಮಂದಿರಕಾಗಲೆ
ತಾನೆ ಬರುವಳೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಣೆ ಜುಲುಮಾನೆಯ ಕೊಡುವೊಳೆ
ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕಳಿಸಿದನು

ಇಷ್ಟು ಛಲಗಳು ಯಾತಕೆ ಈಗ ಬರುವೆನೆಂದು
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವೇರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರತಿ ಮಟಿಗೆಯನೆ ಉಡಿಕಟ್ಟಿ
ಬಂದಳು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ

ಬರುತಿರಲು ಆಗ ಅಂಗನೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ
ಹರಿದ ಅಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚು ಕಾಣುತಲಿ
ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಕುಮಾರಗೆ ಆಯುಷ್ಯಗಳೆಂದು
ಬದಲು ಮಾರ್ಗದಲಿ ನಡೆದಳು

ಮೂರುಕಾಲಿನ ಮಣೆ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟರೆ
ಕೂಡಲಾಗದು ನಮ್ಮ ವ್ರತವು
ಹಾಗಲಹಂದರ ಪೋಗಲು ಹಸಿರು ಬಳೆಯ ಬಿಟ್ಟು
ನೀಲನಿಟ್ಟಳು ಕರದಲ್ಲಿ

ಹಸಿರು ಪೀತಾಂಬರ ಹಸನಾದ ಕುಡಿ ಎಲೆ
ಹೊಸಮೊರದೊಳಗೆ ಅನ್ನವನು
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೊಗೆಯಲಿ ಸಾರು ತಂದು ಹಾಕಲು
ಶಶಿಮುಖಿ ಅದು ಒಲ್ಲೆನೆನುತಲಿ

ಕಂದು ಕೆಂಪಿನ ಪೀತಾಂಬರವ ಉಡುಕೊಟ್ಟು
ಛಂದವಾದೆಲೆಯ ಹಾಕಿದರು
ಬಂಗಾರ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ಅನ್ನವು ಬೆಳ್ಳಿ
ತಂಬಿಗೆ ಸಾರು ಬಡಿಸಿದರು

ಬಡವನ ಮಡದಿಯ ಬಡಿವಾರ ನೋಡಿರೆ
ಸಡಗರ ಬಂತೇನು ಇವತ್ತೇ
ಪಡೆದಳಾ ಅರಸಿನ ಐಶ್ವರ್ಯವೆನುತಲಿ
ನುಡಿದರು ಜನರು ಹಾಸ್ಯದಲಿ

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಕಟ್ಟಿದ ಉಡಿದಾರ
ರತ್ನದ ಕಡಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಪಚ್ಛದ ಪದಕ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ಪುತ್ಥಳಿ ಸರ ಹೊಳೆಯುತಲಿ

ನೀಲ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹರಳಿನ ಉಂಗುರಗಳು
ಆಣಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾಣಿಯ ಮುಗಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ
ಭೋಜನಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತಲಿ ತಾ ಬಂದ

ದೊರೆಯು ತುಪ್ಪವ ಬಡಿಸುತಲಿ
ಸಾಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ
ತಾಯಿಸ್ತನಗಳು ಭರದಿಂದ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದವು
ಕ್ಷೀರಮುಖದಲ್ಲಿ ತೊರೆದು ಚಿಮ್ಮಿದವು ಆ ಕ್ಷಣದಿ

ಹಾಲು ಬಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಶಾಲಿನಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಾ
ಮಹಲಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ನಡೆದನು
ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅವರನು ಬಿಡದಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ತಾ ಮಲಗಿದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ

ಹುಟ್ಟಾ ಬಡವಿಯ ದೌಲತ್ತನೆ ನೋಡಿರೆ
ಉಟ್ಟಳು ಪೀತಾಂಬರವ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೆರಗೊ ಹೊದಿಯದೆ ತನ್ನ ಮಾನವ
ಬಿಟ್ಟಳೆಂದು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು

ಎತ್ತನೋಡಿದರಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲವಾಗಿ
ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಮಗನ ಕಾಣದಲೆ
ಹತ್ತಿ ಬಂದಳು ಮಹಲಿನಲ್ಲೇ ಮಂಚದಿ
ಮಲಗಿಪ್ಪೋ ಸುತನ ಕಂಡಳಾಗ

ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿದಿ ಮಾತನಾಡೆಂದು
ಲಾಲಿಸಿ ಮಗನ ಮುದ್ದಿಸುತ
ಬಾಲಕ ನೀನಿಷ್ಟು ಬಳಲುವುದು ಯಾಕೆಂದು
ಕೇಳಿದಳು ಅತಿ ಮೋಹದಿಂದ

ಹಡೆವರು ಯಾರೆ ಎನ್ನೊಡನೆ ನೀ ಹೇಳೆಂದು
ಬಿಡು ಭಯ ಬೇಡವೆಂದೆನುತ
ಹಡೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ
ಮಡದಿಯ ತರುವೋನೆಂದೆನುತ

ಹೊನ್ನು ಹಣವ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನು ತರಿಸಿದೆ
ಎನ್ನ ಕೂಸೆಂದು ಸಾಕಿದೆನು
ಇನ್ನ್ಯಾರ ಮಗನೋ ನಾನರಿಯೆನೆಂದೆನುತಲಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು

ಆದರೇನಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ
ಏರಿದೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದ
ಉಪಕಾರ ಮರೆಯಲಾರೆನೆಂದು
ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದೆರಗಿದನು

ಬಣ್ಣದ ಅಂದಣ ಕಳಿಸಿದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಗೆ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮಣೆಯನು ಹಾಕಿದರು
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣೇನೆಂದು
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಳು

ಎತ್ತಣಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ತಂದೆ ವಾರ್ತೆಗಳನು
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆನುತ ವಿಪ್ರಸುತ
ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆನೋ
ಮುತ್ತಿಲು ಹೊನ್ನಿಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡಿ

ಹಾಕಿದೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ
ಹಾಕ್ಯಾ ಮಾತುಗಳ ಆಡಿದೆನು
ಗೋಕುಲಕೊಳು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಸಾಕಿದಳು ಯಶೋಧೆಯಂತೆ

ಮಕ್ಕಳನಗಲಿ ದೇವಕ್ಕಿಯಂದದಿ ನಿನ್ನ
ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿಹರು
ಅಕ್ಕರದಿಂದ ಅವರ ಕೂಡೆಂದುನುತಲಿ
ಹಸ್ತವ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದಳು

ಮುದುಕಿ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಪದಕ ಮುತ್ತಿನ ಸರ
ನಗುತ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲೇ
ಜರತಾರಿ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪುಸ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು
ಕರೆಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ

ಕರೆದರು ಎಂದರೆ ಕಂಪ ಹುಟ್ಟಿತು ದೇಹದಿ
ಸುರಿಸುತ ಕಣ್ಣ ಜಲಗಳ
ದೊರೆತನಕ್ಕೆದುರು ನಾವೇನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ
ಮರಗುತ ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡಿದಳು

ಬಡಿಸೋನೋ ಬೈದು ಬಿಡುವನೋ ಕೈಯಿಂದಲಿ
ಕೊಡಿಸೋನೊ ಜುಲುಮಾನವ
ಇಡಿಸೋನೋ ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಲಿ
ನುಡಿಸಿ ಬಿಡುವನೋ ತಪ್ಪೆನುತಾ

ಏನು ಮಾಡುವನೋ ಬಂದ ಜನರೊಳು ನಮ್ಮ
ಮಾನವ ಕಳೆದು ಬಿಡುವನೋ
ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನ್ನದು
ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಎಂದರಾಗ

ನಡುಗುತ ಬಂದರು ಮುಡಿಯ ಮುಂದಕೆ ಬಾಗಿ
ಕಡು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರಲು
ಹಡೆದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೀವೇ ಏನು ಎಂದು
ನುಡಿದು ತಾ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿದನು

ಕಂದ ನಾನೆಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮವಾದ
ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಉದುರಿದವು
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಾದರೆನುತಲಿ
ದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಬಡಿದವು

ಹರುಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು
ಬರೆಸಿದರಾಗ ಪತ್ರಿಕವ
ಕರೆಸಿದರು ಬಂಧು ಬಳಗ ನಿಬ್ಬಣವನ್ನು
ಅರಸ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ

ಹಾದಿಗೆ ಹಂದರ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ
ಬೀದಿ ನೌಬತ್ತು ವಾಲಗವು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರು ನೆರೆದರು ನಾಲ್ಕು
ವೇದವ ಹೇಳುತ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವ

ವಲ್ಲಭನೆದುರಿಗೆ ಚೆಲ್ವ ಸತಿಯ ತಂದು
ಚೆಲ್ಲುತ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗವನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊರಳ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು

ಹಾಗಲ ಹಂದರದೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಪತ್ತಲ ಕೊಟ್ಟು
ಆಗ ನೇಮ ಬಿಡಿಸಿದರು
ಡಾಗುಕುಡಿಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಭೂಮವನುಂಡು
ನಾಗವಲಿಗಳ ಮಾಡಿದರು

ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಗೌರಿಯ
ಪಟ್ಟಣದೊಳು ಮೆರೆಸುತಲಿ
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಬಂದು ಅರಸು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ
ಒಪ್ಪಿದಳು ಆಗ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧ
ಪರಿಪರಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪಾಯಸವು
ನರಸಿಂಹನರಸಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ಆರತಿ ಮಾಡೆ
ಹರುಷದಿಂದ ವರವ ನೀಡುವಳು

ಮಂಗಳ ಜಯವೆನ್ನಿ ಮಂಗಳ ಶುಭವೆನ್ನಿ
ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಕಂಗಳು ತೆರೆದು ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಲು
ಹಿಂಗೋದು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು

ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆರಾಸಿ ಒಕ್ಕುವ ಧಾನ್ಯವು
ಉಕ್ಕುವ ಕ್ಷೀರದಂದದಲಿ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋರು ಮನೆತುಂಬ
ಮುತ್ತೈದೆತನವ ನೀಡುವಳು

ತಾ ಸುರಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ ಬಂದು
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸಹಿತಾಗಿ
ಲೇಸಾದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾ
ವಾಸ ಮಾಡೋಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ

rudrakumArana caraNake vandane mADi
vidyABimAni vANiya
supadma pAdagaLige eragi nA pELuve
SuddAgi koDu matiya

SrAvaNamAsa SukkuruvAra SuBamuhUrta
kAladi kamalAkShiyanu
AlayadoLage iTTu Adaradibda pUjisi
bEDida aBIShTa nIDuvaLu

irutiralu obdu paTTaNadalli rAjanu
tanayaru illada kAraNavu
vivAhada utsavakeMdu teraLO patiya kabDu
tegediTTaLu Atana Ayudhava

paTTada kattiya biTTu bandenebdu
aTTiha tanna dUtaranu
neTTane eraDu kAlu cAci kuLLiralu Aga
taTTane dATi naDedanu

mUru tingaLu garBavAsakkAgi banditu
nInu Iga dATi pOguvare
kELi saMBramadinda hELe rAjage bandu
tALida parama haruShavanu

saddu mADade sUlagittiya karesi
tAnu idda vArtegaLa hELidaLu
muddukUsina tandu koTTare ninagIga
muttilu tuMba honnu koDuve

huDukuta bandaLu kaDeya bajArakke
baDava brAhmaNana mandiradi
baDadige mUru tingaLu garBavAgide
kaDehAyisalu enna karesendaLu

mUru tingaLa rAjanarasige moggeyu
ELutingaLu hUva muDisi
eMTu tingaLige sImaMtada utsava mADi
bantAga navamAsagaLu

viprana maDadige otti bandavu byAne
kaTTi kaNNugaLa niccaNike
hatti iLidu haDedaLu ganDukumArana
ettikoMDu oydaLu A kShaNave

kallugunDane haDediye nInu eMbantha
sollu kELutale tallaNisi
elliddarenna kumAranu suKadi
bALalendalli nEmava naDesidaLu

itta kUsige madhuviTTu jAtaka baresi
sakkare sagaTadinda hanci
dakShiNe tAMbUla sahita brAhmaNarigellA
iTTu BOjanava mADisida

nAmakaraNa jAvaLa juTTu upanayana
prEmadinda vidyava kalisi
sOmanandadi horage horaTa tammammana
nODi mOhisidanAkShaNadi

kattaloLage barutiralu bAgila munde
kaTTidda gOvu kANadale
vatsada kAlu tuLiyalAga adu bAyi
biTTu odaritu Bayadinda

amma nI bAre tamma ammana ariyadava
nammannu ballane
omme allade eraDu bAri Alisi adara mAtu
tamma hiriyarannu kELidanu

mandAkiniya snAnava mADi bandare
sandEha parihAravAguvudu hAgendu
hELida hiriyara vAkyava kELi
gangAyAtrege teraLidanu

naDedu bandanu naDumArgadi paTTaNa
haDeda maneya bAgilalli
koDabEku namage iShTu sthaLagaLendenutali
nuDidu pavaDisida tAnalli

horaginda banda SeTavi bandaLu mahAlakShumi
oLaginda bandaLu
enna varaputra ivana dATalu ninna Siravu
siDidu sahasra hOLAgOdenalu

adu kELi SeTavi tA tirugi pOgutalire
badiyalli badukidda SiSuvu
idu ninna puNyadinda uLiditendu enutalire
adhika santOShavAgi horaTu

BAgIrathiya snAnava mADi tAnu
prayAgakke naDetaralu
byAga mADida dAna dharmakAryagaLa
tAnAga kanDanu caturhasta

nAlku hastagaLa kanDa kAraNa Enendu
vyAkuladinda kELidanu
sAkidavaru haDedavaru unTu ninagendu
vivEka buddhi avaru hELidaru

gottile bandanu paTTaNadoLagonDu
hetta Arudinada mandiradi
hostiloLage aDDa malagidda kAlakke
mattAga bandaLu SeTavi

coccila magana dATalu ninna Siravu
bicci sahasra hOLAgOdu enalu
lakShmI mAtige tirugidaLenna tuttige
mirtyAda pApi endenuta

satyavantane ninna puNyadinda ibbaru
putraru uLidarentiharu
arthiyindavara mAtugaLa kELuta
tana paTTaNakke naDetanda

gangAsnAnava mADikonDu kAvaDi hottu
banda SrAvaNamAsadalli
andinAraBya brAhmaNarige mRuShTAnna
kuTuMba BOjanava mADisida

nitya nityadi BakShya tuppa manDige kShIra
sakkare sUre mADutali
gottAgadenna kAryagaLu paTTaNadoLu
mattyAru uLidavarenda

paTTaNadoLu baDa brAhmaNanarasiyu
niShTeli vratadinda iruvaLu
eShTu karedaru bAraLAke SrIgauriya
SukravArada vratavante

nAne baralo tanna mandirakAgale
tAne baruvaLo namma manege
mADida appaNe julumAneya koDuvoLe
kELi banni endu kaLisidanu

iShTu CalagaLu yAtake Iga baruvenendu
lakShmIdEvEra pUje mADi
Baktiyinda Arati maTigeyane uDikaTTi
bandaLu BAgyaSAli

barutiralu Aga angane aramaneyinda
harida akki kaccu kANutali
sthiravAgali enna kumArage AyuShyagaLendu
badalu mArgadali naDedaLu

mUrukAlina maNe munde tandiTTare
kUDalAgadu namma vratavu
hAgalahandara pOgalu hasiru baLeya biTTu
nIlaniTTaLu karadalli

hasiru pItAMbara hasanAda kuDi ele
hosamoradoLage annavanu
bisi bisi mogeyali sAru tandu hAkalu
SaSimuKi adu ollenenutali

kandu keMpina pItAMbarava uDukoTTu
ChandavAdeleya hAkidaru
bangAra harivANadoLage annavu beLLi
taMbige sAru baDisidaru

baDavana maDadiya baDivAra nODire
saDagara bantEnu ivattE
paDedaLA arasina aiSvaryavenutali
nuDidaru janaru hAsyadali

uTTa pItAMbara kaTTida uDidAra
ratnada kaDaga kaiyalli
pacCada padaka muttina kanThi koraLalli
putthaLi sara hoLeyutali

nIla mANikyada vajrada haraLina unguragaLu
ANi muttiTTu kiviyalli
pANiya mugidu brAhmaNarige
BOjanake upacAra mADutali tA banda

doreyu tuppava baDisutali
sAleDeyalli barutire
tAyistanagaLu Baradinda ukkEri bandavu
kShIramuKadalli toredu cimmidavu A kShaNadi

hAlu biddare tanna SAliniMda oresuttA
mahalina myAle naDedanu
Alayakke avaranu biDadaMte appaNe mADi
tA malagida maMcadalli

huTTA baDaviya daulattane nODire
uTTaLu pItAMbarava
gaTTiyAgi serago hodiyade tanna mAnava
biTTaLendu ADikoMbuvaru

ettanODidarilla citta chancalavAgi
mattellU magana kANadale
hatti bandaLu mahalinallE mancadi
malagippO sutana kanDaLAga

Enu kAraNa malagidi mAtanADendu
lAlisi magana muddisuta
bAlaka nIniShTu baLaluvudu yAkeMdu
kELidaLu ati mOhadinda

haDevaru yAre ennoDane nI hELendu
biDu Baya bEDaveMdenuta
haDeyalillavO enna myAle rAjanu obba
maDadiya taruvOnendenuta

honnu haNava koTTu ninnanu tariside
enna kUsendu sAkidenu
innyAra maganO nAnariyenendenutali
mannisi mAtanADidaLu

AdarEnammayya rAjasiMhAsana
Eride ninna puNyadali nI mADida
upakAra mareyalArenendu
pAdakke banderagidanu

baNNada andaNa kaLisida sUlagittige
mannisi maNeyanu hAkidaru
aNNayya karesida kAraNEnendu
baNNisi bandu kuLitaLu

ettaNindali enna tande vArtegaLanu
satyavAgi hELabEkenuta viprasuta
ninnillige tandukoTTenO
muttilu honnige Ase mADi

hAkide kallugunDanu nimmammage
hAkyA mAtugaLa ADidenu
gOkulakoLu kRuShNa bandante ninna tande
sAkidaLu yaSOdheyante

makkaLanagali dEvakkiyandadi ninna
hostiloLage kuLitiharu
akkaradinda avara kUDendunutali
hastava mugidu hELidaLu

muduki mAtanu kELi padaka muttina sara
naguta hAki koraLallE
jaratAri sIre kuppusa uDugore koTTu
karesida tAyi tandeyara

karedaru endare kaMpa huTTitu dEhadi
surisuta kaNNa jalagaLa
doretanakkeduru nAvEnendu manadalli
maraguta yOcaneya mADidaLu

baDisOnO baidu biDuvanO kaiyindali
koDisOno julumAnava
iDisOnO seremane oLage nammindali
nuDisi biDuvanO tappenutA

Enu mADuvanO baMda janaroLu namma
mAnava kaLedu biDuvanO
mAnABimAna ninnadu
mahalakShumi pAdavE gati eMdarAga

naDuguta bandaru muDiya mundake bAgi
kaDu cinteyinda nintiralu
haDeda tAyi tande nIvE Enu endu
nuDidu tA caraNakkeragidanu

kaMda nAnendare saMBramavAda
Ananda bAShpagaLu uduridavu
tande tAyi makkaLondAdarenutali
dunduBi BEri baDidavu

haruShadinda ibbarU ondAgi tAyandiru
baresidarAga patrikava
karesidaru bandhu baLaga nibbaNavannu
arasa maduve saMBramadi

hAdige handara hAki mEle tOraNa kaTTi
bIdi naubattu vAlagavu
brAhmaNarellaru neredaru nAlku
vEdava hELuta maMgaLAShTakava

vallaBanedurige celva satiya taMdu
celluta maMtrAkShateya
mallige bAsiMgavanu kaTTi koraLa
mAMgalya baMdhana mADidaru

hAgala handaradoLage hasiru pattala koTTu
Aga nEma biDisidaru
DAgukuDibALe eleya BUmavanunDu
nAgavaligaLa mADidaru

muttina pallakki oLage SrIgauriya
paTTaNadoLu meresutali
arthiyiMdali baMdu arasu siMhAsanakke
oppidaLu Aga mahalakShmI

ariShiNa kuMkuma araLu mallige gandha
paripari BakShya pAyasavu
narasiMhanarasige arpisuta Arati mADe
haruShadinda varava nIDuvaLu

mangaLa jayavenni mangaLa SuBavenni
mangaLAngane mahAlakShmI
kangaLu teredu kaTAkShadi nODalu
hingOdu sakala pApagaLu

bittida beLerAsi okkuva dhAnyavu
ukkuva kShIradandadali
lekkavillade makkaLAgOru manetuMba
muttaidetanava nIDuvaLu

tA surakAmadhEnuvinante bandu
BImESakRuShNana sahitAgi
lEsAda sakala saMpattane koTTu tA
vAsa mADOLu maneyalli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aarathi · dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · Jyeshta Gowri · MADHWA

Traditional arati song of Jyeshta Gouri

ಹುಟ್ಟಿದಳಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡುತಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಮುದ್ದುಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಮುದ್ದು ಮೋರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಕುರ ಬುಲಾಕನಿಟ್ಟು ವಜ್ರದ ಬುಗುಡಿ ಒಯ್ಯಾರದಿಂದ
ತಿದ್ದಿ ಬೈತಲೆ ಜಡೆ ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಪದ್ಮನಾಭನ ರಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆ ಸರಪಳಿ ಚಳತುಂಬು ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆ ಮೋಹನಮಾಲೆ
ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ಚೆನ್ನಾಲ ಚೆಲುವೆ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಸೆಳೆ ನಡುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ ನಳಿ ತೋಳಿನಲಿ ನಾಗಮುರಿಗೆ ವಂಕಿ
ಗಿಳಿಯು ಕಮಲದ್ವಾರ್ಯ ಹರಡಿ ಕಂಕಣವಿಟ್ಟು ಕಳೆಯ ಸುರಿಯೋ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಗರುಡವಾಹನನ ಹೆಗಲಿಳಿದು ಶ್ರೀನಾಥನ ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಕರವಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತಗಳುದುರುತ ನಡೆದು ಬರುವ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

ಪಾದದಿ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ ಝೇಂಕರಿಸುತಾ ಆದರದಿಂದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನೋದದಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೇ||

huTTidaLA kShIrasAgaradali samasta janarige suKava nIDutali
SrEShTharoLage jyEShThAdEvi SrInAthana paTTadarasi muddumahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

muddu mOrege takka mukura bulAkaniTTu vajrada buguDi oyyAradinda
tiddi baitale jaDe bangAra rAgaTe padmanABana rANi mahAlakShmige
celvErAratiya taMdettirE

saNNa muttina Ole sarapaLi caLatuMbu cinnada sarige mOhanamAle
kaNNa kADige hacci kastUri kuMkuma cennAla celuve muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

seLe naDuvige takka biLiya pItAMbara naLi tOLinali nAgamurige vanki
giLiyu kamaladvArya haraDi kankaNaviTTu kaLeya suriyO muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

garuDavAhanana hegaliLidu SrInAthana haraDi kankaNa karaviDidukonDu
muDida mallige pArijAtagaLuduruta naDedu baruva muddu mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

pAdadi ruLi gejje nAda JEnkarisutA Adaradindenna manege bandu
SrIdhara BImESakRuShNanedeya mEle vinOdadi kuLitiruva mahAlakShmige
celvErAratiya tandettirE

 

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

dEvEndrana sose dEvakki tanayaLu

ದೇವೇಂದ್ರನ ಸೊಸೆ ದೇವಕ್ಕಿ ತನಯಳು
ಏನೇನು ಬಯಸಿದಳು ||pa||

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಅಂಜೂರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಜಂಬುನೇರಳು ಬಯಸಿದಳು
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ತಂಗಿ ಪೈಜಣ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾ-
ಲುಂಗುರ ಕಿರುಪಿಲ್ಯ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು||1||

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಪರಡಿ ಮಾಲತಿ ಸಣ್ಣ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಬಯಸಿದಳು
ಪರಿವೇಶನ ತಂಗಿ ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಹಸ್ತ
ಕಡಗ ಹಿಂಬಳೆ ದ್ವಾರ್ಯ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು ||2||

ಮೂರುತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ವಾಲ್ಯ ಪಚ್ಚದ ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯವ ಬಯಸಿದಳು
ಮಾರನಯ್ಯನ ತಂಗಿ ತೋಳಿಗ್ವಜ್ರದ ವಂಕಿ
ಮಾಣಿಕ್ಯದ್ವೊಡ್ಯಾಣ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು ||3||

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಅನಾರಸ ಬಯಸಿದಳು
ಶ್ರೀಕಾಂತನ ತಂಗಿ ತೂಕದ ಸರಿಗೆಯಿಟ್ಟು
ಏಕಾವಳಿಯ ಸರ ಹಾಕೇನೆಂಬುವಳು ||4||

ಐದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಕೆನೆಮೊಸರ್ಹಾಕಿದ ಬುತ್ತಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವ ಬಯಸಿದಳು
ಅಸುರಾಂತಕನ ತಂಗಿ ಹಸುರುಪತ್ತಲನುಟ್ಟು
ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆಮೊಗ್ಗು ಮುಡಿದೇನೆಂಬುವಳು ||5||

ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಚೌರಿ ರಾಗಟೆ ಜಡೆಬಂಗಾರ ಬಯಸಿದಳು
ಮಾರನಯ್ಯನ ತಂಗಿ ನಾಗಮುರಿಗೆನಿಟ್ಟು
ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಮೊಗ್ಗು ಮುಡಿದೇನೆಂಬುವಳು ||6||

ಏಳು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಕ್ಷೀರ ಮಂಡಿಗೆ ಬುಂದ್ಯ ಫೇಣಿಯ ಬಯಸಿದಳು
ಕಾಳಿಮರ್ದನನ ತಂಗಿ ಕಮಲ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಡಿಯ
ನಿಂಬಾವಳಿ ಪತ್ತಲ ನಿರಿದುಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು||7||

ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಚಿಂತಾಕು ಪದಕ ಕಟ್ಟಾಣಿಯ ಬಯಸಿದಳು
ವೈಕುಂಠಪತಿಯ ತಂಗಿ ಇಂಟರ್ ಪಪ್ಪುಳಿನುಟ್ಟು
ಸೀಮಂತದುತ್ಸವ ಮಾಡೆ ಸುಖದಿಂದಿರುವಳು ||8||

ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರೆಗೆ
ಬಂಗಾರದ್ಹೊರಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲು
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ
ಕಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಬುವನ ಪಡೆದಳು ||9||
dEvEndrana sose dEvakki tanayaLu
EnEnu bayasidaLu ||pa||

ondu tingaLu tuMbalu suBadra
anjUri drAkShi kittaLe jaMbunEraLu bayasidaLu
aMbujAkShana tangi paijaNa ruLi gejje kA-
luMgura kirupilya iTTEneMbuvaLu||1||

eraDu tingaLu tuMbalu suBadra
paraDi mAlati saNNa SyAvige bayasidaLu
parivESana tangi haraDi kankaNa hasta
kaDaga hiMbaLe dvArya iTTEneMbuvaLu ||2||

mUrutingaLu tuMbalu suBadra
vAlya paccada candra bALyava bayasidaLu
mAranayyana tangi tOLigvajrada vanki
mANikyadvoDyANa iTTEneMbuvaLu ||3||

nAlku tingaLu tuMbalu suBadra
AkaLa tuppa anArasa bayasidaLu
SrIkAntana tangi tUkada sarigeyiTTu
EkAvaLiya sara hAkEneMbuvaLu ||4||

aidu tingaLu tuMbalu suBadra
kenemosarhAkida butti citrAnnava bayasidaLu
asurAntakana tangi hasurupattalanuTTu
kusuma malligemoggu muDidEneMbuvaLu ||5||

Aru tingaLu tuMbalu suBadra
cauri rAgaTe jaDebangAra bayasidaLu
mAranayyana tangi nAgamurigeniTTu
jAji malligemoggu muDidEneMbuvaLu ||6||

ELu tingaLu tuMbalu suBadra
kShIra manDige bundya PENiya bayasidaLu
kALimardanana tangi kamala kyAdige muDiya
niMbAvaLi pattala niriduTTEneMbuvaLu||7||

enTu tingaLu tuMbalu suBadra
cintAku padaka kaTTANiya bayasidaLu
vaikunThapatiya tangi inTar pappuLinuTTu
sImantadutsava mADe suKadindiruvaLu ||8||

oMbattu tingaLu tuMbalu suBadrege
bangArad~horasinallirisi Arati mADalu
mangaLamahima BImESakRuShNana tangi
kanda aBimanyu eMbuvana paDedaLu ||9||