bhagavad gita sara · dasara padagalu · MADHWA · vyasarayaru

Bhagavad gita sara

ಕೇಳಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾತು ಪಾರ್ಥನೆ ಗೀತಾದರ್ಥನೆ ||ಪ||

ಶ್ಲೋಕ |
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಎನ್ನವರು ಪಾಂಡವರು
ಪೇಳೋ ಸಂಜಯಾ ಏನು ಮಾಡುವರು ಕೂಡಿ |
ಕೇಳಯ್ಯ ಅರಸನೆ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾ|
ಮಾತನಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸುತ ದ್ರೋಣಗಿಂತು ||

ಪಲ್ಲವಿ|
ಕೇಳಿ ತಾ ಪಾರ್ಥನು ಕುರು ದಂಡ
ರಣದಲಿ ಚಂಡ | ಗಾಂಡೀವ ಕರದಂಡ
ಅಚ್ಯುತ ಪಿಡಿರಥ ನಡೆ ಮುಂದ
ಬಹು ತ್ವರದಿಂದ | ನೋಡುವೆ ನೇತ್ರದಿಂದ ||
ಗುರುಹಿರಿಯರ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ
ಯುದ್ಧ ಸಾಕೆಂದ | ಭಿಕ್ಷವೆ ಸುಖವೆಂದ||
ಕುಂತಿಸುತ ಈ ಮಾತು ಉಚಿತಲ್ಲ
ನಿನಗಿದು ಸಲ್ಲ | ಪಿಡಿ ಗಾಂಡೀವ ಬಿಲ್ಲ ||೧||

ಶ್ಲೋಕ|
ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪುತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಇಂಥ ದೇಹಕೆ ಮೋಹ ಮತ್ತ್ಯಾಕಿಲ್ಲಿ|
ಕಾಯ್ದು ಕೊಲ್ಲುವ ನಾನು ಇರುತಿರಲು ಇಲ್ಲಿ
ಬಿಲ್ಲು ಪಿಡಿದು ಕೀರ್ತಿಪಡೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ||

ಪಲ್ಲವಿ|
ಶಸ್ತ್ರದಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ
ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ| ಪಾವಕನ ದಾಹಕ್ಕೆ |
ಉದಕಗಳಿಂದ ವೇದನೆಯಕ್ಕೆ
ಜೀವಕ್ಕ | ಮಾರುತನ ಶೋಷಕ್ಕೆ
ನಿತ್ಯ ಅಭೇದ್ಯ ತಾ ಜೀವನ
ಸನಾತನ| ವಸ್ತ್ರದಾಂಗೆ ಈ ತನವು |
ನನಗಿಲ್ಲಯ್ಯ|ಅದನಾ ಬಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ ||೨||

ಶ್ಲೋಕ|
ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದು ಕರ್ಮಬಂಧನವ ಬಿಟ್ಟು
ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವದೆಷ್ಟು |
ಫಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಮಾಡು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ
ಸಮ ದೇಹಕೆ ಫಲಕರ್ಮ ಕಾರಣವಲ್ಲ ||
ಪಲ್ಲವಿ | ಕರ್ಮದಲ್ಲೆ ನಿನಗಧಿಕಾರ
ಫಲ ತಾ ದೂರ| ಧನುಂಜಯಗೋಸ್ಕರ|
ಇತ್ತ ಬಾರಯ್ಯ | ಯೋಗಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಯ್ಯ|
ಜಿತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದೈ ಕೇಶವ
ಜಗತ್ಪಾಶವ | ನೋಡದೇ ಪರಮೇಶ |
ಗೋವಿಂದನಲಿ ಮನವಿಟ್ಟವ
ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟವ ಜಿತ ದೇಹ ತಾನಾದಾ ||೩||

ಶ್ಲೋಕ|
ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದು ಕರ್ಮದಲ್ಲ್ಯಾಕೆ ಎನ್ನ
ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಯ್ಯ ಬಿನ್ನಪ||
ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವುಂಟೆ ಇನ್ನು
ಕರ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೀಜವಲ್ಲೆ||
ಪಲ್ಲವಿ |
ಯುದ್ಧ ಕರ್ಮವ ಮಾಡೋ ಪಾಂಡವ
ರಣ ತಾಂಡವ | ವೈರಿ ಷಂಡನೆಂಬುವ|
ಜನರೆಲ್ಲ ಮಾಳ್ಪರೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ
ಮತ್ತೆನ್ನ ನೋಡಿ | ನೋಡಿದರ ನೀ ಬೇಡಿ |
ಎನಗ್ಯಾಕೆ ಪೇಳಯ್ಯ ಜನಕರ್ಮ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ | ನಷ್ಟವಾಗುವದು ಧರ್ಮ|
ಅರ್ಪಿಸು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು
ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ವವು | ತಿಳಿ ಎನ್ನೊಳು ಸರ್ವವು ||೪||

ಶ್ಲೋಕ|
ಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸ ಎರಡು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಧೃಡವು
ಭೋಗವರ್ಜಿತ ಕೀಳು ಸನ್ಯಾಸಿಯಿರವು |
ಹೇಗೆ ಪದ್ಮಕೆ ವಾರಿಯ ಲೇಪವಿಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಸೃತಿಯ ಇಲ್ಲ ||
ಪಲ್ಲವಿ |
ಅಜನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಗಜದಲ್ಲಿ
ಸಮನಾನಲ್ಲಿ| ಭಜಿಪರ ಮನದಲ್ಲಿ
ಮನಸು ಯಾರ ಜೀವಕೆ ಬಂದು
ಇತ್ತ ಬಾರೆಂದು | ಮತ್ತೆ ವೈರಿ ದಾರೆಂದು|
ಲೋಷ್ಟ ಕಾಂಚನ ನೋಡು ಸಮಮಾಡಿ|
ಆಸನ ಹೂಡಿ | ನಾಸಿಕ ತುದಿ ನೋಡಿ|
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಹರಿ ಅಲ್ಲಿಹ
ಅವನಲ್ಲಿಹ | ಯೋಗ ಸನ್ನಿಹಿತನವನೇ ||೫||

ಶ್ಲೋಕ|
ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯು ಎನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜದಲ್ಲಿ
ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಯಾತನೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ|
ಶರೀರವೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂತೆಂದು ತಿಳಿಯೋ||
ಪಲ್ಲವಿ | ಶರೀರದೊಳಗಿದ್ದು ಪಾಪಿಲ್ಲ
ದುಃಖಲೇಪಿಲ್ಲ | ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲಾ|
ಮೂರು ಸದ್ಗುಣ |ಕೇಳೈಯ್ಯ ಫಲ್ಗುಣ|
ಸುಖದುಃಖ ಸಮಮಾಡಿ ನೋಡು ನೀ |
ಈಡ್ಯಾಡು ನೀ| ಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಡು ನೀ|
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ತೇಜ ನನದಯ್ಯ
ಗುಡಾಕೇಶಯ್ಯ| ಅನ್ನ ಪಚನ ನನ್ನದಯ್ಯ ||೬||

ಶ್ಲೋಕ|
ನಾನೇ ಉತ್ತಮ ಮನಸು ಎನ್ನಲ್ಲು ಮಾಡೋ
ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಪೇಳುವೆ ತಿಳಿದು ನೋಡೋ
ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಲಭ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗಳಂತೆ
ನಾನು ಕೊಡುವೆನು ಫಲವ ಮನಸು ಬಂದಂತೆ||
ಪಲ್ಲವಿ | ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ ದೇಹ ಬಿಡುವರೋ
ನನ್ನ ಪಡೆವರೋ | ಬಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವರೋ|
ಅನಂತ ಚೇತನ ಸುಳಿವೆನು
ಹರಿ ಸುಲಭನು | ಮತ್ತೆ ಜನನವಿಲ್ಲವಗೆ|
ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ನಾಷವು
ಸ್ವರ್ಗದಾಶವು| ಬಿಟ್ಟು ಚರಣ ಭಕುತಿಯ ||೭||

ಶ್ಲೋಕ|
ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ |
ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿಯ ಆಗಲೊ ಎನಗೆ ಶ್ರೀಪ|
ರಾಮ ನಾನಯ್ಯ ರಾಜರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಸೋಮ ನಾನಯ್ಯ ರಾಜರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಸೋಮ ನಾನಯ್ಯ ತಾರಕ ಮಂಡಲದಲಿ||
ಪಲ್ಲವಿ | ಅಕ್ಷರದೊಳಗೆ ಅಕಾರನು
ಗುಣಸಾರನು| ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ ನಾನು ಗರುಡನು|
ಸಕಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಟತನದಲಿ| ಎನ್ನ ರೂಪ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿ|
ತೋರಿಸೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ರೂಪ|
ನಾನಾ ರೂಪ| ಅರ್ಜುನ ನೋಡೋ ರೂಪ|
ಕಂಡನು ತನ್ನನು ಸಹಿತದಿ |
ಹರಿ ದೇಹದಿ| ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ||೮||

ಶ್ಲೋಕ|
ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮನು ನಾನು|
ಗೋರ ನರಕದ ಲೋಭ ಕಾಮನು ನಾನು |
ಸಾರ ದಾನವು ಸಜ್ಜನರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ
ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡೋ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ||
ಪಲ್ಲವಿ | ಸರ್ವ ದಾನದಕಿಂತ ಎನಭಕ್ತಿ
ಕೇಳೊ ಭೂಶಕ್ತಿ | ಮಾಡಯ್ಯ ವರಕ್ತಿ |
ಕೃಷ್ಣ ಹರಣವಾಯ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ
ಮೋಹ ಎನ್ನಿಂದ| ಬಹು ಸುವಾಕ್ಯ ದಿಂದ|
ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಾನುಜರ ಸಂವಾದ
ಮಹ ಸುಖಪ್ರದ| ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ|
ಬಲ್ಲೆನು ವ್ಯಾಸರ ದಯದಿಂದ|
ಮನಸಿನಿಂದ| ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಜಯವೆಂದ ||೯||


Kelayya enna matu parthane gitadarthane ||pa||

Sloka |
Kurukshetradi ennavaru pandavaru
Pelo sanjaya Enu maduvaru kudi |
Kelayya arasane nodi pandavara sena|
Matanadida ninna suta dronagintu ||

Pallavi|
Keli ta parthanu kuru danda
Ranadali chanda | gandiva karadanda
Achyuta pidiratha nade munda
Bahu tvaradinda | noduve netradinda ||
Guruhiriyara kuda yakenda
Yuddha sakenda | bikshave sukavenda||
Kuntisuta I maatu uchitalla
Ninagidu salla | pidi gandiva billa ||1||

Sloka|
Balya yauvana mupputana dehadalli
Intha dehake moha mattyakilli|
Kaydu kolluva nanu irutiralu illi
Billu pididu kirtipade lokadalli ||

Pallavi|
Sastradanjikeyilla jivakke
I dehakke| pavakana dahakke |
Udakagalinda vedaneyakke
Jivakka | marutana soshakke
Nitya abedya ta jivana
Sanatana| vastradange I tanavu |
Nanagillayya|adana ballenayya ||2||

Sloka|
J~jana doddadu karmabandhanava bittu
Karma bittare pratyavayavadeshtu |
Pala bittu ni madu satkarmagala
Sama dehake Palakarma karanavalla ||
Pallavi | karmadalle ninagadhikara
Pala ta dura| dhanunjayagoskara|
Itta barayya | yogabuddhi madayya|
Jita buddhi yavudai kesava
Jagatpasava | nodade paramesa |
Govindanali manavittava
Kama bittava jita deha tanada ||3||

Sloka|
J~jana doddadu karmadallyake enna
Buddhi mohisi krushna kelayya binnapa||
Karmavillade mokshavunte innu
Karma mokshada buddhige bijavalle||

Pallavi |
Yuddha karmava mado pandava
Rana tandava | vairi shandanembuva|
Janarella malparo ninna nodi
Mattenna nodi | nodidara ni bedi |
Enagyake pelayya janakarma
Kshatriya dharma | nashtavaguvadu dharma|
Arpisu ennalli sarvavu
Bittu garvavu | tili ennolu sarvavu ||4||

Sloka|
Yoga sanyasa eradu muktige dhrudavu
Bogavarjita kilu sanyasiyiravu |
Hege padmake variya lepavilla
Hage Baktige samsrutiya illa ||

Pallavi |
Ajanalli dvijanalli gajadalli
Samananalli| Bajipara manadalli
Manasu yara jivake bandu
Itta barendu | matte vairi darendu|
Loshta kanchana nodu samamnadi|
Asana hudi | nasika tudi nodi|
Dhyana madu hari alliha
Avanalliha | yoga sannihitanavane ||5||

Sloka|
Yara Baktiyu enna padabjadalli
Gora samsara yatane avarigelli|
Sarirave kshetraventendu tiliyo||
Pallavi | sariradolagiddu papilla
Duhkalepilla | akasavu ella|
Muru sadguna |kelaiyya palguna|
Sukaduhka samamadi nodu ni |
Idyadu ni| brahmana nodu ni|
Surya camdrara teja nanadayya
Gudakesayya| anna pachana nannadayya ||6||

Sloka|
Nane uttama manasu ennallu mado
J~jana aj~jana peluve tilidu nodo
J~jana durlaba avara baktigalante
Nanu koduvenu Palava manasu bandante||
Pallavi | smarane maduta deha biduvaro
Nanna padevaro | balu Bakti maduvaro|
Ananta chetana sulivenu
Hari sulabanu | matte jananavillavage|
Enna Baktarigilla nashavu
Svargadasavu| bittu charana Bakutiya ||7||

Sloka|
Krushna torisu ninna vibuti rupa |
Ishta purtiya Agalo enage sripa|
Rama nanayya rajara gumpinalli
Soma nanayya rajara gumpinalli
Soma nanayya taraka mamdaladali||
Pallavi | aksharadolage akaranu
Gunasaranu| pakshigalali nanu garudanu|
Sakala jatigalalli
Sreshtatanadali| enna rupa tiliyalli|
Toriso srikrushna ninna rupa|
Nana rupa| arjuna nodo rupa|
Kandanu tannanu sahitadi |
Hari dehadi| brahmandagalalli ||8||

Sloka|
Kshara akshara eradakku uttamanu nanu|
Gora narakada loba kamanu nanu |
Sara danavu sajjanara hastadalli
Buri dakshine nido satpatraralli ||
Pallavi | sarva danadakimta enabakti
Kelo busakti | madayya varakti |
Krushna haranavaytu ninninda
Moha ennimda| bahu suvakya dinda|
Krushna bimanujara samvada
Maha sukaprada| dhrutarashtra kelida|
Ballenu vyasara dayadinda|
Manasininda| krushnanalle jayavenda ||9||

||sri krushnarpanamastu||