dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

dEvEndrana sose dEvakki tanayaLu

ದೇವೇಂದ್ರನ ಸೊಸೆ ದೇವಕ್ಕಿ ತನಯಳು
ಏನೇನು ಬಯಸಿದಳು ||pa||

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಅಂಜೂರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಜಂಬುನೇರಳು ಬಯಸಿದಳು
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ತಂಗಿ ಪೈಜಣ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾ-
ಲುಂಗುರ ಕಿರುಪಿಲ್ಯ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು||1||

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಪರಡಿ ಮಾಲತಿ ಸಣ್ಣ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಬಯಸಿದಳು
ಪರಿವೇಶನ ತಂಗಿ ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಹಸ್ತ
ಕಡಗ ಹಿಂಬಳೆ ದ್ವಾರ್ಯ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು ||2||

ಮೂರುತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ವಾಲ್ಯ ಪಚ್ಚದ ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯವ ಬಯಸಿದಳು
ಮಾರನಯ್ಯನ ತಂಗಿ ತೋಳಿಗ್ವಜ್ರದ ವಂಕಿ
ಮಾಣಿಕ್ಯದ್ವೊಡ್ಯಾಣ ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು ||3||

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಅನಾರಸ ಬಯಸಿದಳು
ಶ್ರೀಕಾಂತನ ತಂಗಿ ತೂಕದ ಸರಿಗೆಯಿಟ್ಟು
ಏಕಾವಳಿಯ ಸರ ಹಾಕೇನೆಂಬುವಳು ||4||

ಐದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಕೆನೆಮೊಸರ್ಹಾಕಿದ ಬುತ್ತಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವ ಬಯಸಿದಳು
ಅಸುರಾಂತಕನ ತಂಗಿ ಹಸುರುಪತ್ತಲನುಟ್ಟು
ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆಮೊಗ್ಗು ಮುಡಿದೇನೆಂಬುವಳು ||5||

ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಚೌರಿ ರಾಗಟೆ ಜಡೆಬಂಗಾರ ಬಯಸಿದಳು
ಮಾರನಯ್ಯನ ತಂಗಿ ನಾಗಮುರಿಗೆನಿಟ್ಟು
ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಮೊಗ್ಗು ಮುಡಿದೇನೆಂಬುವಳು ||6||

ಏಳು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಕ್ಷೀರ ಮಂಡಿಗೆ ಬುಂದ್ಯ ಫೇಣಿಯ ಬಯಸಿದಳು
ಕಾಳಿಮರ್ದನನ ತಂಗಿ ಕಮಲ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಡಿಯ
ನಿಂಬಾವಳಿ ಪತ್ತಲ ನಿರಿದುಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು||7||

ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರ
ಚಿಂತಾಕು ಪದಕ ಕಟ್ಟಾಣಿಯ ಬಯಸಿದಳು
ವೈಕುಂಠಪತಿಯ ತಂಗಿ ಇಂಟರ್ ಪಪ್ಪುಳಿನುಟ್ಟು
ಸೀಮಂತದುತ್ಸವ ಮಾಡೆ ಸುಖದಿಂದಿರುವಳು ||8||

ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಲು ಸುಭದ್ರೆಗೆ
ಬಂಗಾರದ್ಹೊರಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲು
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ
ಕಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಬುವನ ಪಡೆದಳು ||9||
dEvEndrana sose dEvakki tanayaLu
EnEnu bayasidaLu ||pa||

ondu tingaLu tuMbalu suBadra
anjUri drAkShi kittaLe jaMbunEraLu bayasidaLu
aMbujAkShana tangi paijaNa ruLi gejje kA-
luMgura kirupilya iTTEneMbuvaLu||1||

eraDu tingaLu tuMbalu suBadra
paraDi mAlati saNNa SyAvige bayasidaLu
parivESana tangi haraDi kankaNa hasta
kaDaga hiMbaLe dvArya iTTEneMbuvaLu ||2||

mUrutingaLu tuMbalu suBadra
vAlya paccada candra bALyava bayasidaLu
mAranayyana tangi tOLigvajrada vanki
mANikyadvoDyANa iTTEneMbuvaLu ||3||

nAlku tingaLu tuMbalu suBadra
AkaLa tuppa anArasa bayasidaLu
SrIkAntana tangi tUkada sarigeyiTTu
EkAvaLiya sara hAkEneMbuvaLu ||4||

aidu tingaLu tuMbalu suBadra
kenemosarhAkida butti citrAnnava bayasidaLu
asurAntakana tangi hasurupattalanuTTu
kusuma malligemoggu muDidEneMbuvaLu ||5||

Aru tingaLu tuMbalu suBadra
cauri rAgaTe jaDebangAra bayasidaLu
mAranayyana tangi nAgamurigeniTTu
jAji malligemoggu muDidEneMbuvaLu ||6||

ELu tingaLu tuMbalu suBadra
kShIra manDige bundya PENiya bayasidaLu
kALimardanana tangi kamala kyAdige muDiya
niMbAvaLi pattala niriduTTEneMbuvaLu||7||

enTu tingaLu tuMbalu suBadra
cintAku padaka kaTTANiya bayasidaLu
vaikunThapatiya tangi inTar pappuLinuTTu
sImantadutsava mADe suKadindiruvaLu ||8||

oMbattu tingaLu tuMbalu suBadrege
bangArad~horasinallirisi Arati mADalu
mangaLamahima BImESakRuShNana tangi
kanda aBimanyu eMbuvana paDedaLu ||9||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Udiya tumbire namma

ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುರಾಜಮುಖಿಗೆ
ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ
ಕಡಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಬಾಳೆಫಲಗ-
ಳ್ವುಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ||pa||

ಜಂಬುನೇರಲ ಗೊನೆ ಜಾಂಬೂಫಲಗಳು
ನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬ್ರ ಔದುಂಬ್ರ ಫಲಗಳು ||1||

ಉತ್ತತ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೀತಾಫಲವು
ಅಕ್ಕಿ ಅಂಜೂರ ಉತ್ತತ್ತಿ ಫಲಗಳು||2||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ಪಟ್ಟದರಸಿ
ಗ್ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ವೀಳ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ||3||

uDiya tuMbire namma uDurAjamuKige
uDiya tuMbire namma
kaDale kobbari baTTaloLu bALePalaga-
LvuDiya tuMbire namma ||pa||

jaMbunErala gone jAMbUPalagaLu
niMbe dALiMbra auduMbra PalagaLu ||1||

uttatti drAkShi kittaLe sItAPalavu
akki aMjUra uttatti PalagaLu||2||

SrEShTha BImESa kRuShNana paTTadarasi
g~hacci kuMkuma vILya koTTu rukmiNige ||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

hUva muDisida svAmi

ಹೂವ ಮುಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಭಾಮೇರಿಬ್ಬರಿಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ||pa||

ಬಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಾಮೇರಿಂದತಿ
ಸಂಭ್ರಮ್ಮದಿಂದ ರಂಗಯ್ಯ
ಕುಂದಣದ ಹಸೆಮ್ಯಾಲೆ ಕುಳಿತಿರೆ
ಚೆಂದದಲಿ ನಗುತ
ಚಂದ್ರವದನ ತಾ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದಲಿ
ಅಂಗನೆಯರ ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡುತ ||1||

ಹೂವ ಮುಡಿಸುತ ವಾರಿಜಾಕ್ಷೇರ ವಾರೆನೋಟದಿ
ನೋಡಿ ನಗುತ ರಂಗಯ್ಯ
ಸಾರಸಮುಖಿ ಸಹಿತ ಸರಸ-
ವಾಡುತ ನಾರದರು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕದನಕೆ ಹೂಡಿದರೆ
ಹುಚ್ಚಾದಿರೆಂದೆನುತ ||2||

ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಮೊಗ್ಗು ಶಾವಂತಿಗೆ
ಕಲ್ಲಾ ್ಹರದ ಕಮಲ ರಂಗಯ್ಯ
ಒಳ್ಳೆ ತಾವರೆ ಅರಳು ಮೊಗ್ಗುಗಳು
ಝಲ್ಲೆ ಕುಸುಮಗಳು
ಎಲ್ಲ ತನಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಚೆಲ್ವ ಭೀ-
ಮೇಶ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ||3||

hUva muDisida svAmi rukmiNi
BAmEribbarige rangayya ||pa||

bandu rukmiNi BAmErindati
saMBrammadinda rangayya
kundaNada hasemyAle kuLitire
cendadali naguta
chanravadana tA caturBujadindali
anganeyara Alingane mADuta ||1||

hUva muDisuta vArijAkShEra vArenOTadi
nODi naguta rangayya
sArasamuKi sahita sarasa-
vADuta nAradaru
nammibbara kadanake hUDidare
huccAdirendenuta ||2||

malle malligemoggu SAvantige
kallA;harada kamala rangayya
oLLe tAvare araLu moggugaLu
Jalle kusumagaLu
ella tanakaiyalli piDidu celva BI-
mESa kRuShNa rukmiNige ||3||

dasara padagalu · Gowri · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Amba ni huva paalise vara

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

aMbA nI hUva pAlise vara nIDe SrI jaga-
daMbA nI hUva pAlise
aMbA nI hUva pAlise SaMBu Sankarana rANi
raMBe pArvati ninna pAdAMbujakkeraguve ||pa||

baLeyu kariyamaNi koraLaÀ mangaLa sUtra
sthiravAgiyiruvaMte sarva saMpattu nIDaMbA ||1||

makkaLu mane BAgya toTTilu tUguvante
mRuShTAnna dAna mADaliShTArthadvaragaLa aMbA||2||

rudrana satiyaLe buddhyAtmaLenisuvi
Badre ninnaya muDiyallidda malligeya nIDaMbA ||3||

intu bEDuve ninna saMpige muDimyAli-
ddantha kusumadoLu SAvantige sarava ||4|

BImESakRuShNana nija pAdaBajakaLe nI
dayadinda dharma kAmyArthadvaragaLa ||5||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · siva

Kashi vishweshwara gangadara

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರ ಹಿಂಗಿಸೆನ್ನ
ಲಿಂಗ ಭಂಗಬಡಿಸೊ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ||1||

ಭೂತನಾಥ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನ
ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸು ಸೇತು ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗ ||2||

ಹಂಪೆಯಲ್ವಾಸವಾದ ಪಂಪಾಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣ ನಿ-
ನ್ನೆಂತೊಲಿಸುವುದೊ ಗೌರೀಕಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ||3||

kASI viSvESvara gangAdhara hingisenna
linga BangabaDiso narasiMha Bakta ||1||

BUtanAtha pArvatInAtha trinEtra enna
BIti biDisu sEtu SrIrAmalinga ||2||

haMpeyalvAsavAda paMpABImESa kRuShNa ni-
nnentolisuvudo gaurIkAnta Sivalinga ||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · ramayanam

sankshepa Raamayanam

ಕಂದನೆಂದೆನಿಸಿದ ಕೌಸಲ್ಯದೇವಿಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಇಂದಿರಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಶ್ರೀರಘುರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||1||

ಶಿಶುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಶರಥನಲಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಋಷಿಯಜ್ಞ ಸಲಹಿ ರಕ್ಕಸರನೆ ಕೊಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||2||

ನೀಟಾಗಿ ನೆನೆ ಭಾನುಕೋಟಿತೇಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವವೆ ತಾಟಕಾಂತಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||3||

ಪಾದನಖವು ಸೋಕಿ ಪಾದನಾಶನವಾಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀಪತಿ ಕರುಣದಿ ಶಿಲೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||4||

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪೋಗಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಟ್ಟಣದಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರ ತ್ರಿನೇತ್ರನ ಧನುವೆತ್ತಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||5||

ಚೆಲ್ವೆ ಜಾನಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವನಮಾಲೆಯು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ವಲ್ಲಭಗ್ಹಾಕಲು ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||6||

ಮಂಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸೀತಾಂಗನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮನು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||7||

ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಜಾನಕಿಯನೆ ಗೆದ್ದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಜಗದೀಶ ಜನಕಗೆ ಜಾಮಾತನೆನಿಸಿದೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||8||

ಮುದ್ದು ಜಾನಕಿ ಕೂಡಿ ಅಯೋಧ್ಯಕೆ ಬರುತಿರೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||9||

ತನ್ನ ತಾನೇ ಗೆದ್ದು ಧನ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿದಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರರಿಂದಿನ್ನು ಉತ್ತಮನಾದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||10||

ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಲು ಪರಮೋತ್ಸವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ದುಷ್ಟ ಕೈಕೆಯ ನಿಷ್ಠೂರ್ವೊಚನವ ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||11||
ಆ ಲಕ್ಷುಮಿಯ ಮಾತಲಕ್ಷ್ಯವ ಮಾಡದೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ್ವನವಾಸ ತಿರುಗಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||12||
ಸೋಸಿಲಿಂದಲಿ ಸತಿ ಆದೇನೆಂದಸುರೆಯ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ನಾಶÀರಹಿತ ಕಿವಿ ನಾಸಿಕನಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||13||

ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಿ ಕಂಡು ಮಾರೀಚನ್ನ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಹಿಂದ್ಹೋಗೆ ರಾಘವ ಬಂದ ರಾವಣನಲ್ಲೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||14||

ಘಾತಕ ರಾವಣ ಜಗನ್ಮಾತೆನೊಯ್ಯಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೋತು ಜಟಾಯು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ತಾ ಬೀಳಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||15||

ಒಲಿದು ಸುಗ್ರೀವಗೆ ವಾಲಿ ವಧೆಯ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ವಾನರಗಳ ಕೂಡಿ ವಾರಿಧಿಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||16||

ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಲಂಕಾನಾಥ ತಾ ಒಯ್ದಾಗ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೀತಾಕೃತಿಯನಿಟ್ಟಶೋಕ ವನದೊಳು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||17||

ಮಂಡೋದರಿಯ ಗಂಡನ್ನ ದಶಶಿರಗಳ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಚೆಂಡನಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||18||

ಪ್ರೀತಿಂದ್ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೀತಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಸಿಂಧು ದಾಟಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||19||

ಆದಿ ಲಕ್ಷುಮಿ ಕೂಡಿ ಹೋದನಯೋಧ್ಯಕೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||20||

ಭರತ ಸುಮಿತ್ರ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಸುಖವಿಟ್ಟ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಂದೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡುವ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||21||

ಪತ್ನಿ ವಾರ್ತೆಯ ತಂದ ಪವನಸುತಗೆ ಒಲಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸತ್ಯ ಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯವ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||22||

ರಾಮ ರಾಮನು ಎಂದು ಕÀರೆಯೆ ಭಕ್ತಿಯ ನೋಡಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಪ್ರೇಮದಿ ತನ್ನ ನಿಜಧಾಮವ ಕೊಡುವೋನು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||23||

ಅರಸಾಗಯೋಧ್ಯವನಾಳಿ ಯದುಕುಲದಲಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಹರುಷದಿ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ಯುದಿಸಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||24||

Kandanendenisida kausalyadevige raama enabarade
Indirapati raamachandrage sriraguraama enabarade ||1||

Sisuvagi avatara madida dasarathanali raama enabarade
Rushiyaj~ja salahi rakkasarane konda sriraama enabarade ||2||

Nitagi nene banukotiteja sriraama enabarade
Satvika daivave tatakantaka sriraama enabarade ||3||

Padanakavu soki padanasanavage raama enabarade
Sripati karunadi Sileyu striyagalu raama enabarade ||4||

Sakala sadguna pogi mithila pattanadi raama enabarade
Tripura samhara trinetrana dhanuvetti raama enabarade ||5||

Celve janaki malligeya vanamaleyu raama enabarade
Vallabag~hakalu pullalocane sitaraama enabarade ||6||

Mangala mahime sitangane koralige raama enabarade
Mangalya bamdhana madida mahatmanu raama enabarade ||7||

Jagadeka sumdari janakiyane gedda raama enabarade
Jagadisa janakage jamataneniside raama enabarade ||8||

Muddu janaki kudi ayodhyake barutire raama enabarade
Madhya margadi bandiddanu bargava raama enabarade ||9||

Tanna tane geddu dhanyanemdenisidi raama enabarade
Brahma sankararinmdinnu uttamanada raama enabarade ||10||

Pattagattalu paramotsava kalakke raama enabarade
Dushta kaikeya nishthurvocanava kelida raama enabarade ||11||

A lakshumiya matalakshyava madade raama enabarade
Lakshmana lakshmi kudvanavasa tirugida raama enabarade ||12||

Sosilindali sati adenendasureya raama enabarade
Nasaàrahita kivi nasikanalisida sri raama enabarade ||13||

Dandakaranyadi kandu maricanna raama enabarade
Hind~hoge ragava banda ravananalle raama enabarade ||14||

Gataka ravana jaganmatenoyyalu raama enabarade
Sotu jatayu yuddhava madi ta bilalu raama enabarade ||15||

Olidu sugrivage vali vadheya madi raama enabarade
Vanaragala kudi varidhikattida sriraama enabarade||16||

Loka mateya lankanatha ta oydaga raama enabarade
Sitakrutiyanittasoka vanadolu raama enabarade ||17||

Mandodariya gandanna dasasiragala raama enabarade
Cendanadida kodanda paniya sriraama enabarade ||18||

Pritimdvibishanage pattavagatti raama enabarade
Sita sametanagi sindhu datida raama enabarade ||19||

Adi lakshumi kudi hodanayodhyake raama enabarade
Sridevi sahita pattana hokka pattabiraama enabarade||20||

Barata sumitra kausalyage sukavitta raama enabarade
Muktidayaka munde bidade kapaduva raama enabarade||21||

Patni varteya tanda pavanasutage olida raama enabarade
Satya lokada Adhipatyava kotta sri raama enabarade||22||

Raama raamanu endu kaàreye Baktiya nodi raama enabarade
Premadi tanna nijadhamava koduvonu raama enabarade ||23||

Arasagayodhyavanali yadukuladali raama enabarade
Harushadi bimesa krushnanagyudisida raama enabarade ||24||

aarathi · dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Mangalaarathiya belage madhusudhanage

ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗೆ ಮಧುಸೂದನಗೆ ದಿವ್ಯ
ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗೆ |ಪ||

ಮಚ್ಛನಾಗಿ ವೇದವ ತಂದಿಟ್ಟು ಮಂದರ ಕೃಷ್ಣ
ಮಚ್ಛನಾಗಿ ವೇದವ ತಂದಿಟ್ಟು
ಪೊತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಿಂದಲಿ ಅಮೃತ ಬೀರಿದಂಥ ಹರಿಗೆ||

ಎತ್ತಿ ತಂದು ಹರವಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುತ್ತಿ ಒಯ್ದ ಸುರುಳಿಭೂಮಿ
ಸುತ್ತಿ ಒಯ್ದ ಸುರುಳಿ ಭೂಮಿ
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗೆದು ಕರುಳ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾತಗೆ ||

ಕೂಸಿನಂತೆ ಬಂದು ಬೆಳೆದಾಕಾಶವ್ಹಿಡಿಯದೆ ಕೃಷ್ಣ
ಕೂಸಿನಂತೆ ಬಂದು ಬೆಳೆದ
ನಾಶಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪರಶುರಾಮನೆನಿಸಿದಾತಗೆ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣನಣ್ಣ(ನ) ಹತ್ತು ರುಂಡ ಹಾರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ
ಕುಂಭಕರ್ಣನಣ್ಣ(ನ)
ಚೆಂಡನಾಡುತಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ್ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದ ಹರಿಗೆ||

ಬಟ್ಟೆ ತೊರೆದು ಬೌದ್ಧನಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಹಯವನೇರಿ ಕೃಷ್ಣ
ಬಟ್ಟೆ ತೊರೆದು ಬೌದ್ಧನಾಗಿ
ದುಷ್ಟಕಲಿಯ (ಕೊಂದ) ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನಂಗ ಪೂಜಿಸುತಲಿ||

Mangalaratiya belage madhusudanage divya
Mangalaratiya belage |pa||

Maccanagi vedava tandittu mamdara krushna
Maccanagi vedava tamdittu
Pottu benninindali amruta biridantha harige||

Etti tandu haravi krushna sutti oyda surulibumi
Sutti oyda suruli bumi
Hotte bagedu karula tanna kuttigyalli dharisidatage ||

Kusinante bandu beledakasavhidiyade krushna
Kusinante bandu beleda
Nasamadi kshatriyara parasuramanenisidatage ||

Kumbakarnananna(na) hattu runda harisi krushna
Kumbakarnananna(na)
Chendanadutali kalinganhedeya tulida harige||

Batte toredu bauddhanagi hatti hayavaneri krushna
Batte toredu bauddhanagi
Dushtakaliya (konda) bimesakrushnananga pujisutali||

 

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Dasara padagalu composed by Harapanahalli Bheemavvanavaru

 1. Aroghane madamma mangala gowri
 2. Indu vadhane paarvathiye
 3. Arathi belega bannire
 4. enanti kamalanabana
 5. Nandana kanda sundara
 6. hari hari ennade
 7. Managlarathi tandu belagire
 8. kalavu kalisidaryaro
 9. kallu nayeno kaivalyadayakane
 10. buma idubare
 11. idu enesoda dadhiya damodara
 12. Srinivasa Kalyana composed by Harapana halli bheemavva
 13. Hoova kode taayi varava kode
 14. Kashi vishweshwara gangadara
 15. sankshepa Raamayanam
 16. Nille nille kolhaapuradevi
 17. Chelveraratiya tandettire -Lakshmi arathi
 18. Sravana aidu sukravara haadu
 19. Sravana Shanivaara haadu
 20. Sravana sampathu sukravara haadu
 21. Traditional arati song of Jyeshta Gouri
 22. dEvEndrana sose dEvakki tanayaLu
 23. Udiya tumbire namma
 24. hUva muDisida svAmi
 25. Amba ni huva paalise vara
 26. Mangalaarathiya belage madhusudhanage
dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

buma idubare

ಭೂಮ ಇಡುಬಾರೆ ದ್ರುಪದರಾಯನರಸಿ
ಭೀಮಧರ್ಮಾರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಾದೇವ
ದ್ರೌಪದಿ ಕುಳಿತ ಎಲೆಗೆ                                           ।।ಪ।।

ಮಂಡಿಗೆ ಗುಳ್ಳೋರಿಗೆಯು ಬುಂದ್ಯ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ
ಚೆಂದದ ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಶಾವಿಗೆ ಫೇಣಿಗಳು ಎಣ್ಣೋರಿಗೆಯು  ।।೧।।

ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಯು ಶಾವಿಗೆ ಬಟ್ಟವಿಮಾಲತಿಯು ಗೌಲಿ
ಬಟ್ಟಲೋಳ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ಘೃತ ಸಕ್ಕರೆಯು  ।।೨।।

ಕುಂದಣದ್ಹರಿವಾಣ ಪಿಡಿದು ಕುಸುಮಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ನಡೆದು
ಬಂದು ಭೇಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸಖರ‍್ಹೊಂದಿ ಕುಳಿತರು ಕೃಷ್ಣೆಸಹಿತ  ।।೩।।

Buma idubare drupadarayanarasi
Bimadharmarjuna nakula sadeva
Draupadi kulita elege ||pa||

Mandige gullorigeyu bundya chakkuli karjikayi
Cendada salyanna savige penigalu ennorigeyu ||1||

Happala sandigeyu savige battavimalatiyu gauli
Battalol tumbittu paradi payasa gruta sakkareyu ||2||

Kundanad~harivana pididu kusumamallige mudidu nadedu
Bandu bemesakrushnana sakar^hondi kulitaru krushnesahita ||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

idu enesoda dadhiya damodara

ಇದು ಏನೆಶೋದಾ
ಇದು ಏನೆಶೋದಾ ದಧಿಯ ದಾಮೋದರ
ಹೆದರಿಕಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದೋಡಿ ತಾ ಪೋದ                     ।।ಪ।।

ಕೊಳಲನೂದುತಿರೆ ಆಕಳನೆ ಕಾಯುತಲ್ಹೋಗಿ
ಕಳಲ ಗಡಿಗೆ ಸುತ್ತ ಕುಣಿದಾಡುವುದು                       ।।೧।।

ವತ್ಸ ಕಾಯುತ ವನದೊಳಗೆ ಆಡೆಂದರೆ
ಕಿಚ್ಚುನುಂಗಿ ಸರ್ಪವ ತುಳಿಯುವುದು                       ।।೨।।

ಚೆಂಡನಾಡುತ ತುರುವ್ಹಿಂಡು ಕಾಯೆಂದರೆ
ಗಂಡನುಳ್ಳವರ‍್ಹಿಂದ್ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವುದು                      ।।೩।।

ವತ್ಸನಂದದಲಿ ಬಾಯ್‍ಹಚ್ಚಿ ಗೋವಿನ ಕ್ಷೀರವ
ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದನಾಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಮ್ಮ                       ।।೪।।

ಇಂದೆನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೀರಗಳಿಲ್ಲ
ಗಂಡನತಿ ದುಷ್ಟೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವನಮ್ಮ                         ।।೫।।

ಮೌನಗೌರಿಯ ನೋಟು ನೀರೊಳಗಿದ್ದೆವೆ
ಮಾನಹೀನರ ಮಾಡಿ ಮರವನೇರುವುದು                ।।೬।।

ಬ್ಯಾಡೋ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡೆಂದಾಲ್ಪರಿಯಲು
ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಹಸ್ತ ಮುಗಿಯಿರೆಂದಾಡುವುದು              ।।೭।।

ಬುದ್ಧಿಹೇಳೆಂದರೆ ಮುದ್ದುಮಾಡುವರೇನೊ
ಕದ್ದುಬಂದರೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಮ್ಮ                          ।।೮।।

ಅಂಧಕಾರದ ಮನೆಯೊಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಧಿ ಬೆಣ್ಣೆ
ಚಂದ್ರನಂತ್ಹೊಕ್ಕು ತಾ ತಿಂದ ನೋಡಮ್ಮ                  ।।೯।।

ಕೇರಿಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋ ಮಹರಾಯ ಬಲರಾಮ
ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಎಲ್ಲೆ ದೊರಕಿದನಮ್ಮ                       ।।೧೦।।

ಮೀಸಲ್ಹಾಕಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ನೀ ಸವಿದೀಯೆಂದು
ಲೇಸಾಗಿ ಹೇಳೆ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನಿಗೆ                          ।।೧೧।।

Idu enesoda
Idu enesoda dadhiya damodara
Hedarikillade kudidodi ta poda ||pa||

Kolalanudutire akalane kayutalhogi
Kalala gadige sutta kunidaduvudu ||1||

Vatsa kayuta vanadolage adendare
Kiccunumgi sarpava tuliyuvudu ||2||

Chendanaduta turuvhindu kayendare
Gandanullavar^hind~hinde tiruguvudu ||3||

Vatsanandadali bay^hacci govina kshirava
Ashtu kudidanascarya nodamma ||4||

Indenna maneyallondishtu kshiragalilla
Gandanati dushtenna kolluvanamma ||5||

Maunagauriya notu nirolagiddeve
Manahinara madi maravaneruvudu ||6||

Byado krushnane batte nidendalpariyalu
Jodisi nimhasta mugiyirendaduvudu ||7||

Buddhihelendare muddumaduvareno
Kaddubandare kalu katti hakamma ||8||

Andhakarada maneyolittidda dadhi benne
Chandranant~hokku ta tinda nodamma ||9||

Kerimakkala nodo maharaya balarama
Dodda maganu elle dorakidanamma ||10||

Misalhakida benne ni savidiyendu
Lesagi hele bimesakrushnanige ||11||