dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa stothra – Dwiteeya adhyaya

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸುಜನೋ ದಧಿ ಸಂವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ |
ಅಮಂದ ಆನಂದ ಸಾಂದ್ರೋ ನಃ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ಇಂದಿರಾ ಪತಿಃ || ೧ ||

ರಮಾ ಚಕೋರೀ ವಿಧವೇ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪೋದವಹ್ನಯೇ |
ಸತ್ಪಾಂಥ ಜನಗೇಹಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ತೇ ||೨||

ಚಿದ ಚಿದ್ಭೇದಮ್ ಅಖಿಲಂ ವಿಧಾಯಾಧಾಯ ಭುಂಜತೇ |
ಅವ್ಯಾಕೃತ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ರಮಾ ಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ||೩||

ಅಮಂದ ಗುಣಸಾರೋಽಽಪಿ ಮಂದಹಾಸೇನ ವೀಕ್ಷಿತಃ |
ನಿತ್ಯಮಿಂದಿರಯಾಽಽನಂದ ಸಾಂದ್ರೋ ಯೋ ನೌಮಿ ತಂ ಹರಿಮ್ ||೪||

ವಶೀ ವಶೇನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಯೋಽಜಿತೋ ವಿಜಿತಾಖಿಲಃ |
ಸರ್ವಕರ್ತಾ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ ರಮಾಪತಿಮ್ ||೫||

ಅಗುಣಾಯ ಗುಣೋದ್ರೇಕ ಸ್ವರೂಪಾಯಾದಿ ಕಾರಿಣೇ |
ವಿದಾರಿತಾರಿ ಸಂಘಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಆದಿದೇವಾಯ ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ಸಾದಿತಾರಯೇ |
ಅನಾದ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಾರಾಯ ನಮೋ ವರವರಾಯ ತೇ || ೭ ||

ಅಜಾಯ ಜನಯಿತ್ರೇಽಸ್ಯ ವಿಜಿತಾಖಿಲ ದಾನವ |
ಅಜಾದಿ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡ ಧ್ವಜ || ೮ ||

ಇಂದಿರಾ ಮಂದ ಸಾಂದ್ರಾಗ್ರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೇ |
ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟೈಕ ಕಾರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ||೯||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂತತೀರ್ಥಭಗತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

dvitIya stOtram

sujanO dadhi saMvRuddhi pUrNa candrO guNArNavaH |
amaMda Ananda sAndrO naH prIyatAm iMdirA patiH || 1 ||

ramA cakOrI vidhavE duShTa sarpOdavahnayE |
satpAntha janagEhAya namO nArAyaNAya tE ||2||

cida cidBEdam aKilaM vidhAyAdhAya BunjatE |
avyAkRuta gRuhasthAya ramA praNayinE namaH||3||

amanda guNasArO&&pi mandahAsEna vIkShitaH |
nityamindirayA&&naMda sAndrO yO naumi taM harim ||4||

vaSI vaSEna kasyApi yO&jitO vijitAKilaH |
sarvakartA na kriyatE taM namAmi ramApatim ||5||

aguNAya guNOdrEka svarUpAyAdi kAriNE |
vidAritAri sanGAya vAsudEvAya tE namaH || 6 ||

AdidEvAya dEvAnAM patayE sAditArayE |
anAdya j~jAna pArAya namO varavarAya tE || 7 ||

ajAya janayitrE&sya vijitAKila dAnava |
ajAdi pUjya pAdAya namastE garuDa dhvaja || 8 ||

indirA manda sAndrAgrya kaTAkSha prEkShitAtmanE |
asmadiShTaika kAryAya pUrNAya harayE namaH ||9||

|| iti SrImadAnantatIrthaBagatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSastOtrEShu dvitIya stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Prathama adhyaya

ಪ್ರಥಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ಇಂದಿರಾಪತಿ ಮಾದ್ಯಾದಿ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಮ್ || ೧ ||

ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ ಕಿರೀಟಾ ಘೃಷ್ಟ ಪೀಠವತ್ |
ಹೃತ್ತಮಃ ಶಮನೇಽರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದ ಪಂಕಜಮ್ ||೨||

ಜಾಂಬೂನದಾಂಬರಾಧಾರಂ ನಿತಂಬಂ ಚಿಂತ್ಯ ಮೀಶಿತುಃ |
ಸ್ವರ್ಣ ಮಂಜೀರ ಸಂವೀತಮ್ ಆರೂಢಂ ಜಗದಂಬಯಾ || ೩ ||

ಉದರಂ ಚಿಂತ್ಯ ಮೀಶಸ್ಯ ತನುತ್ವೇಽಪ್ಯ ಅಖಿಲಂ ಭರಮ್ |
ವಲಿತ್ರ ಯಾಂಕಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ ಉಪ ಗೂಢಂ ಶ್ರೀಯೈಕಯಾ || ೪ ||

ಸ್ಮರಣೀಯಮ್ ಉರೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಇಂದಿರಾವಾಸಮ್ ಈಶಿತುಃ |
ಅನಂತಮ್ ಅಂತ ವದಿವ ಭುಜಯೋರ್ ಅಂತರಂಗತಮ್ || ೫ ||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗಧಾ ಪದ್ಮ ಧರಾಶ್ಚಿಂತ್ಯಾ ಹರೇರ್ಭುಜಾಃ |
ಪೀನವೃತ್ತಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ಕೇವಲೋದ್ಯೋಗಿನೋಽ ನಿಶಮ್ || ೬ ||

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇತ್ ಕಂಠಂ ಭಾಸ್ವತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಭಾಸಕಮ್ |
ವೈಕುಂಠಸ್ಯ ಅಖಿಲಾ ವೇದಾ ಉದ್ಗೀರ್ಯಂತೇಽ ಅನಿಶಂ ಯತಃ || ೭ ||

ಸ್ಮರೇತ್ ಯಾಮಿನೀನಾಥ ಸಹಸ್ರಾಮಿತ ಕಾಂತಿಮತ್ |
ಭವತಾಪಾಪ ನೋದೀಡ್ಯಂ ಶ್ರೀಪತೇ ಮುಖ ಪಂಕಜಮ್ || ೮ ||

ಪೂರ್ಣಾನನ್ಯ ಸುಖೋದ್ಭಾಸಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ಅಧೀಶಿತುಃ |
ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಸದಾ ಚಿಂತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪದ ಪ್ರದಮ್ || ೯ ||

ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವ ಸಂತಾಪ ಹಾನಿದಾಮೃತ ಸಾಗರಮ್
ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾನುರಾಗಾವ ಲೋಕನಮ್ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾಯೇದ್ ಅಜಸ್ರಮ್ ಮೀಶಸ್ಯ ಪದ್ಮಜಾದಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ಭ್ರೂಭಂಗಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಾದಿ ಪದದಾಯಿ ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ || ೧೧ ||

ಸತತಂ ಚಿಂತಯೇಽನಂತಮ್ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ನೈವೋದಾಪುಗು ಗೃಣಂತೋಽಂತಂ ಯದ್ಗುಣಾನಾಮ್ ಅಜಾದಯಃ ||೧೨||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಪ್ರಥಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

prathamaM stOtram

vandE vandyaM sadAnaMdaM vAsudEvaM niranjanam |
indirApati mAdyAdi varadESa varapradam || 1 ||

namAmi niKilAdhISa kirITA GRuShTa pIThavat |
hRuttamaH SamanE&rkABaM SrIpatEH pAda pankajam ||2||

jAMbUnadAMbarAdhAraM nitaMbaM cintya mISituH |
svarNa manjIra saMvItam ArUDhaM jagadaMbayA || 3 ||

udaraM cintya mISasya tanutvE&pya aKilaM Baram |
valitra yAMkitaM nityam upa gUDhaM SrIyaikayA || 4 ||

smaraNIyam urO viShNOr indirAvAsam ISituH |
anantam anta vadiva BujayOr antarangatam || 5 ||

SaMKa cakra gadhA padma dharAScintyA harErBujAH |
pInavRuttA jagadrakShA kEvalOdyOginO& niSam || 6 ||

saMtataM ciMtayEt kanThaM BAsvat kaustuBa BAsakam |
vaikunThasya aKilA vEdA udgIryantE& aniSaM yataH || 7 ||

smarEt yAminInAtha sahasrAmita kAntimat |
BavatApApa nOdIDyaM SrIpatE muKa pankajam || 8 ||

pUrNAnanya suKOdBAsi maMdasmitam adhISituH |
gOviMdasya sadA ciMtyaM nityAnaMda pada pradam || 9 ||

smarAmi Bava saMtApa hAnidAmRuta sAgaram
pUrNAnandasya rAmasya sAnurAgAva lOkanam || 10 ||

dhyAyEd ajasram mISasya padmajAdi pratIkShitam |
BrUBangaM pAramEShThyAdi padadAyi vimuktidam || 11 ||

satataM cintayE&naMtam aMtakAlE viSEShataH |
naivOdApugu gRuNantO&ntaM yadguNAnAm ajAdayaH ||12||

|| iti SrI madAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSastOtrEShu prathamaM stOtram ||