MADHWA

GAJANANA SULADHI

 ರಾಗ  ರೇವತಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ಕರಿರಾಜ ಕಂಧರ ರಜತಾದ್ರಿ ಮಂದಿರ ।
ಉರಗ ಕಟಿಬಂಧನ ಮೂಷಿಕಶ್ಯಂದನ ।
ಗಿರಿರಾಜ ಸುತೆ ಪಾರ್ವತಿ ತನುಮೃದ್ಭವ ।
ಕರ ಚತುಷ್ಟಯ ದಶನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶ ।
ಧರ ಕುಂಕುಮಾಂಬರ ಲಂಬೋದರ ।
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಮಂಗಳಾಂಗ ಭಸ್ಮಾಂಗನೆ ।
ಧರಿಪ ಭಂಜನ ಖಳ ಪೂರ್ವದೇವತೆಗಳ ।
ಹರಿ ವಿಶ್ವ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಚರಣ ವಾರಿಜ ಭೃಂಗ ನತದಯಾಪಾಂಗ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಮೂರನೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯಲಿ ।
ಚಾರುದೇಷ್ಣನೆಂಬ ನಾಮದಲವತರಿಸಿ ।
ಗೌರಿವರನ ವರದಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ರಕ್ಕಸರ ।
ಕ್ರೂರಿಕರ್ಮಿಗಳನು ಶೌರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ।
ಮಾರಿಗುಣಿಸಿ ಭೂಮಿ ಭಾರವನಿಳುಹಿದ ।
ತಾರಕಾರಿ ಅನುಜ ನತಜನ ಸುರ ಭೂಜ ।
ಮಾರಪಿತ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಭೂರಿ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರ ಶೌರಿ ಹರಿಪುತ್ರ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಮಾಧವನ ದಯದಿಂದ ಆದಿಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ।
ನಾದ ದೇವನು ನೀನು ಮೂರ್ಜಗದಿ ।
ಆ ದೇವ ದನುಜ ಮನುಜರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ।
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪರು ।
ಬಾದರಾಯಣ ಪೇಳ್ದ ಪುರಾಣಂಗಳ ಬರೆದು ।
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮೋದವಿತ್ತೆ ।
ಶ್ರೀಧವ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಪಾದ ಭಜನೆಯಿತ್ತು ಮೋದ ಕೊಡು ನಿತ್ಯ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಿ ನಿನ್ನ ।
ಆರಾಧಿಸಿದನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ।
ಆ ರಾವಣಾನುಜ ವಿಭೀಷಣನರ್ಚಿಸೆ ।
ಭೂರಿ ಲಂಕಾಪುರ ರಾಜ್ಯವ ಪಡೆದನು ।
ಶೌರಿ ಆಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಧರ್ಮಜ ।
ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಿ ಜಯಶೀಲನಾದನು ।
ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣ ।
ಪಾರ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ವಿಲಯವ ಪೊಂದಿದ ।
ವಾರಿಧಿಸುತ ನಿನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ।
ಕಾರಣ ಲೋಕದಿ ಕಳೆಹೀನನಾದನು ।
ಆರನೇ ಮಾಸದಿ ಸಿತ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ।
ಹೇರಂಬನೇ ನಿನ್ನ ವರ್ಧಂತಿಯುತ್ಸವ ।
ಮೂರು ಲೋಕದಿ ಜನಪಾರ ಹರುಷದಿಂದ ।
ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ನಲಿವರು ।
ಮಾರಮಣನ ದಯ ವೆಂತುಂಟೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ।
ಪಾರುಗಾಣೆನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ।
ವಾರಿಚೋದರ ತಾನೇ ತತ್ವೇಶರೊಡಗೂಡಿ ।
ಸರುವ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನೆಂಬ ।
ಚಾರು ಸುಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸು ಪಾಲಿಸು ।
ಬೇರೊಂದು ಬಯಸೇನು ಬಿಜ್ಜೋದರ ನಿನ್ನ ।
 ವಾರಿಜಾಕ್ಷಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಚಾರು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸು ಜೀಯಾ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಪ್ರದಾಯಕ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತನ ಮುದ್ದು ಮೋಹದಸುತ ।
ಬದ್ಧವಿಷಯದಿಹ ಬುದ್ಧಿಮನಗಳನು ।
ತಿದ್ದಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಗಳಿತ್ತು ಹರಿಪದ ।
ಪದ್ಮಯುಗದಿ ಸದಾ ಮಗ್ನವಾಗಿರಿಸಯ್ಯ ।
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಗಗನೇಶಾ ।
ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಹರಿ ಗುಣ ಗಾಯನ ।
ಪದ್ಯ ಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಪಾಡುತ ।
ಮಧ್ವಪನೊಲಿಸಿದ ದಧಿಶಿಲೆ ನಿಲಯನೆ ।
ಮಧ್ವಪತಿ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಪದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿ ನೀಡು ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಮೀನಾಂಕಜಿತನೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಪಾಲಿಸು ಜೀಯಾ ।
 ಮಾನದಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ಪ್ರೀಯಾ ॥

rAga rEvati

dhruvatALa

karirAja kaMdhara rajatAdri maMdira |
uraga kaTibaMdhana mUShikaSyaMdana |
girirAja sute pArvati tanumRudBava |
kara catuShTaya daSana mOdaka pASAMkuSa |
dhara kuMkumAMbara laMbOdara |
SUrpakarNane maMgaLAMga BasmAMgane |
dharipa BaMjana KaLa pUrvadEvategaLa |
hari viSva aBinava prANESaviThalana |
caraNa vArija BRuMga natadayApAMga || 1 ||

maTTatALa

mUranE yugadalli rukmiNi dEviyali |
cArudEShNaneMba nAmadalavatarisi |
gaurivarana varadi kobbida rakkasara |
krUrikarmigaLanu SauriyAj~jeyiMda |
mAriguNisi BUmi BAravaniLuhida |
tArakAri anuja natajana sura BUja |
mArapita aBinava prANESaviThalana |
BUri karuNake pAtra Sauri hariputra || 2 ||

tripuTatALa

mAdhavana dayadiMda AdipUjege arha |
nAda dEvanu nInu mUrjagadi |
A dEva danuja manujarellaru ninna |
Adiyalli ninna pUjiparu |
bAdarAyaNa pELda purANaMgaLa baredu |
sAdhu sajjanarige mOdavitte |
SrIdhava aBinava prANESaviThalana |
pAda Bajaneyittu mOda koDu nitya || 3 ||

aTTatALa

SrIrAmacaMdranu sEtumuKadi ninna |
ArAdhisidanu sthApisi pUjisi |
A rAvaNAnuja viBIShaNanarcise |
BUri laMkApura rAjyava paDedanu |
Sauri Aj~jadi ninna pUjisi dharmaja |
BArata yuddhadi jayaSIlanAdanu |
kauravEMdranu ninna Bajisada kAraNa |
pAra baMdhugaLoDane vilayava poMdida |
vAridhisuta ninna apahAsya mADida |
kAraNa lOkadi kaLehInanAdanu |
AranE mAsadi sita caturthiya dina |
hEraMbanE ninna vardhaMtiyutsava |
mUru lOkadi janapAra haruShadiMda |
ArAdhisi ninna sEvisi nalivaru |
mAramaNana daya veMtuMTO ninnalli |
pArugANenu ninna mahimege namO namO |
vAricOdara tAnE tatvESaroDagUDi |
saruva jIvaroLiddu kArya mADuvaneMba |
cAru suj~jAnava karuNisu pAlisu |
bEroMdu bayasEnu bijjOdara ninna |
vArijAkShaBinava prANESaviThalana |
cAru caraNagaLalli manava nillisu jIyA || 4 ||

AditALa

siddhivinAyaka vidyapradAyaka |
sadyOjAtana muddu mOhadasuta |
baddhaviShayadiha buddhimanagaLanu |
tiddi j~jAna BakutigaLittu haripada |
padmayugadi sadA magnavAgirisayya |
baddhAMjaliyAgi prArthipe gaganESA |
madhvAMtargata hari guNa gAyana |
padya suLAdigaLiMda mADi pADuta |
madhvapanolisida dadhiSile nilayane |
madhvapati aBinava prANESaviThalana |
padapadmagaLalli dRuDhaBakti nIDu || 5 ||

jate

mInAMkajitane suj~jAna pAlisu jIyA |
mAnadaBinava prANESaviThalana prIyA ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s