dasara padagalu · MADHWA · raghavendra

Udaya Raaga, Aarathi & Jogula haadugalu on Rayaru

This is my special post for this Thursday.  I have covered Udaya raaga, arathi and Jogula haadugalu of Sri Raghavendra theertharu in this post. This was in my Draft for a long time and I feel Thursday is the right day to post this wonderful dasara padagalu

Udaya Raaga

ಏಳು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯ ಬೆಳಗಾಯಿತಿಂದು
ಧೂಳಿ ದರುಶನ ಕೊಡಿರಿ ಈ ವೇಳೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ||pa||

ಏಳು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏಳು ದಯಾಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ಏಳು ವೈಷ್ಣವ ಕುಮುದಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||a.pa||

ಅಶನ ವಸನಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಸನಗಳಿಲ್ಲ
ಮುಸುಕ್ಹಾಕಿ ಮೋಸದಲೆ ಮೋಹಿಸಿದೆನೆಲ್ಲ
ಅಸುರಾರಿಯ ಸ್ಮರಿಸದೆ ಪಶುವಿನೊಲು ಈ ದೇಹ
ವಸುಮತಿಯೊಳು ಬಹಳ್ಹಸಗೆಟ್ಟಿತಲ್ಲ ||1||

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೀನಮನಸಿಗೆ ತಂದು
ಏನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ನಾನೆ ಅಹುದೆಂದು
ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು
ನೀನೆ ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯ ದೀನ ದಯಾಸಿಂಧು ||2||

ಅನ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನವರನಿರಿಸುವುದು
ಅನ್ಯಾಯವಾಯ್ತು ಪಾವನ್ನ ಗುರುರಾಯ
ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಸರಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ಆಗು ಪ್ರಸನ್ನ ಗುರುರಾಯ ||3||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪೇಳ್ದವನಲ್ಲ
ಭೇದಾಭೇದವನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಹಿಂದಾಗಿ ಮಾನ ಮಾರಿಸಿದಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ ||4||

ಆಸೆಗೊಳಗಾದೆನೊ ಹೇಸಿ ಮನುಜನು ನಾನು
ಕ್ಲೇಶ ಭವಸಾಗರದೊಳೀಸುತಿಹೆನೊ
ಏಸು ಜನ್ಮದಿ ಎನ್ನ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುನ್ನ
ದಾಸನಾಗುವೆ ತೋರೊ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟನ ||5||

ELu SrI gururAya beLagAyitindu
dhULi daruSana koDiri I vELe SiShyarige ||pa||

ELu guru rAGavEndra ELu dayAguNa sAndra
ELu vaiShNava kumudacandra SrI rAGavEndra ||a.pa||

aSana vasanagaLillaveMba vyasanagaLilla
musuk~hAki mOsadale mOhisidenella
asurAriya smarisade paSuvinolu I dEha
vasumatiyoLu bahaLhasageTTitalla ||1||

nAnu nannadu endu hInamanasige tandu
Enu mADuva karma nAne ahudendu
svAmi kartRutvavanu tiLiyalilla nAnondu
nIne uddharisayya dIna dayAsindhu ||2||

anyara kaiyalli ninnavaranirisuvudu
anyAyavAytu pAvanna gururAya
enna mAtallavidu ninna mAtE sari
mannisi Agu prasanna gururAya ||3||

vEda SAsttragaLannu Odi pELdavanalla
BEdABEdavanu tiLiyalilla
sAdhu sajjanara sahavAsa modalilla
hindAgi mAna mArisidi uLisalilla ||4||

AsegoLagAdeno hEsi manujanu nAnu
klESa BavasAgaradoLIsutiheno
Esu janmadi enna GAsi mADide munna
dAsanAguve tOro prasannavenkaTana ||5|| 

Aarathi haadugalu

ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆನಾ|| ಪ||

ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ನಾರಿಯ ಗರ್ಭದಿ
ನಾರದ ಮುನಿಯಿಂದ ನಾರವ ಪಡೆದಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಿರಿ
ಲೋಲನೆ  ಪರನೆಂದು ಪೇಳಿದ ಬಾಲಕಗೆ ||1||

ನಂದತೀರ್ಥರ ಮತಸಿಂಧುವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ
ಚಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯರಿಗೆ||2||

ವಂದಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಂದಾರನೆನಿಸಿದ
ನಂದದಾಯಕ ಸುಧೀಂದ್ರಕುಮಾರಗೆ ||3||

ವೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ನಿಂದು ಶೇವಕಜನ
ವೃಂದಾಪಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಗೆ ||4||

ಧರೆಯೊಳು ಶರಣರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ
ನರಹರಿ ಯ ನೊಲಿಸಿದಂಥ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ||5||

Bakta prahlAdage Aruti mADuvenA|| pa||

Aruti mADuve nAriya garBadi
nArada muniyinda nArava paDedage ||a.pa||

SAleyoLage daitya bAlakarige siri
lOlane paraneMdu pELida bAlakage ||1||

nandatIrthara matasindhuvige pUrNa
candranendenisida candrikAryarige||2||

vandAru janarige mandAranenisida
nandadAyaka sudhIndrakumArage ||3||

vRundAvanadoLage nindu SEvakajana
vRundApAlaka rAGavEndrayatIndrage ||4||

dhareyoLu SaraNara poreva kArpara
narahari ya nolisidantha parimaLAcAryarige||5||

 


ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ||pa||

ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ಧಾರುಣಿಯೊಳು ರಘುವರನರ್ಚಿಪ ಯತಿವರ ವಂದಿಪಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಸಾಲಿಯೊಳಗೆ ಕೂತು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹರಿಲೀಲೆ ಪೇಳಿದ ಭಕ್ತ ಲೋಲನಾದವಗೆ ||1||

ಐದನೇ ವರುಷದಿ ಕಾದು ತಂದೆಯ ಕೂಡಶ್ರೀಧರ ನರಹರಿ ಪಾದ ಕಂಡವಗೆ||2||

ಬಂದು ಭೂಮಿಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಮದಿ ಪೂಜಿಸಿಂದಿರೇಶ ಪುಟ್ಟ ಬೃಂದಾವನದಿ ಕೂತ||3||

Aruti mADuve nA pralhAdage ||pa||

Aruti mADuve dhAruNiyoLu raGuvaranarcipa yativara vandipage ||a.pa||

sAliyoLage kUtu bAlakarige harilIle pELida Bakta lOlanAdavage ||1||

aidanE varuShadi kAdu tandeya kUDaSrIdhara narahari pAda kanDavage||2||

bandu BUmili rAGavEndra nAmadi pUjisindirESa puTTa bRundAvanadi kUta||3||

 


Jo jo haadugalu

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ
ತೂಗಿರೆ ಯಕಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರ
ತೂಗಿರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರ ||ಅಪ||

ಕು೦ದನ ಮಯವಾದ ಚಂದದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್
ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾ ರ ತೂಗಿರೆ
ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
ಚಂದದಿ ಭಜಿಪರ ತೋಗಿರೆ ||೧||

ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಾನ ಬೇಗನೆ ಮಡುವ
ಯೋಗಿಶ್ಯ ವಂದ್ಯರ ತೂಗಿರೆ
ಭೋಗಿಶಯನನ ಪಾದ
ಮೋದದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗಿರೆ ||೨||

ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿದ್ವಂಸದ ನಿಜ ಗುರು
ಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರನ ತೂಗಿರೆ
ಶುದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿ ಬಂದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ
ಉಧ್ಧಾರಮಾಲ್ಪರ ತೂಗಿರೆ ||೩ ||

ಭಜಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಜಜೆಯ ಮಾಡಲು
ನಿಜ ಗತಿ ಇಬ್ಬರ ತೂಗಿರೆ
ನಿಜ ಗುರು ಜಗನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಾದವ
ಭಜನೆಯ ಮಲ್ಪರಣ ತೂಗಿರೆ ||೪||

Tugire rayara tugire gurugala
tugire yathikula thilakara
tugire yogeendra karakamala poojayara
tugire guru Raghavendrara ||

Kundana mayavada chamdada totiladolu
nandadi malagyara tugire
nandanakanda govinda mukundana
nandadi Bhajipara tugire ||1||

Yoganidreyanu begane maduva
Yoghisha Vandyara tugire
Bhogishayanana pada yogadi Bhajipara
Bhagavatharana tugire ||2||

Nemadi tananu kanipajanarige
kamita koduvavara tugire
premadi nijajanara aamayavanukoola
dhoomaketuvenipara tugire ||3||

Advaitha mathada vidvashana nijaguru
madhwamathodharana tugire
siddha sankalpadi baddha nijabhaktara
uddharamalpara tugire ||4||

Bhajaka janaru bhava trujana madisi avara
nijjagathiippara tugire
nijaguru jaganathavittalana padakanja
Bhajaneya malpara tugire ||5||


ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ
ಜೋಜೋ ಭಜಕರ ಕಲ್ಪಮ ಹೀಜ
ಸ್ತಂಭ ದರ್ಶಿತ ನರಮೃಗರಾಜ ಜೋಜೋ
ಭಂಗಾರಕÀಶಿಪುತನುಜ ಜೋ ಜೋ ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾದಿ ಸದ್ಗ್ರಂಥತ್ರಯದಿಂದಾ
ನಂದಿತ ಭೂಮಿ ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದಾ
ವಂದಿಪರಘಕುಲ ಪನ್ನಗವೀಂದ್ರ
ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರು ವ್ಯಾಸಯತೀಂದ್ರ||2||

ಜೋ ಜೋ ಮಧ್ವಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರ
ಜೋ ಜೋ ಮಾಯಿ ಮತ್ತೇಭ ಮೃಗೇಂದ್ರ
ಜೋ ಜೋ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ||3||

ಮಂತ್ರಮಂದಿರದಿ ನಿಂತು ಶೇವಕರ
ಚಿಂತಿಪ ಫಲಗಳ ಕೊಡುವ ಉದಾರ
ಎಂತು ತುತಿಸಲಿ ತನ್ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಮುಕ್ತಿ
ಪಂಥವ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೊ ಉದ್ಧಾರ||4||

ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಯ ಶುಭ ಚರಿಯ
ನಿರುತಸ್ಮರಿಪರಘ ತಿಮಿರಕೆ ಸೂರ್ಯ
ಧರಿಸುರ ಶೇವಿತ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ
ಶಿರಿ ಕಾರ್ಪರನರಹರಿ ಗತಿ ಪ್ರಿಯ||5||

jO jO SrIguru prahlAdarAja
jOjO Bajakara kalpama hIja
staMBa darSita naramRugarAja jOjO
BangArakaÀSiputanuja jO jO ||1||

candrikAdi sadgranthatrayadindA
nandita BUmi vRundAraka vRundA
vandiparaGakula pannagavIndra
vandisuvenu guru vyAsayatIndra||2||

jO jO madhvamatAMbudhi candra
jO jO mAyi mattEBa mRugEndra
jO jO j~jAnAdi sadguNa sAndra
rAjAdhirAja SrI guru rAGavEndra||3||

mantramandiradi nintu SEvakara
cintipa PalagaLa koDuva udAra
entu tutisali tanmahime apAra mukti
panthava tOrisi mADo uddhAra||4||

gururAGavendra nimmaya SuBa cariya
nirutasmariparaGa timirake sUrya
dharisura SEvita parimaLAcArya
Siri kArparanarahari gati priya||5||


ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ | ಭಕುತಿಯಿಂದ ಹರಿಯಕೂಗಿ |
ಪಿತಗೆ ಮುಕುತಿ ಪಥವಾ ತೋರಿದಾ ರಾಯರ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಳುಭ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಮೆರೆಯುತಿರುವಾ |
ಆನಂಧತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ಧಾರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||2||

ಬೋಗ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಯೋಗಿವರ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದ |
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೇಂದ್ರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||3||

ಮಂತ್ರಪುರದಿ ನಿಂತು ಭಜಿಪರಂತರಂಗವನ್ನೆ ತಿಳಿದು
ಸಂತಸದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪ ರಾಯರ ತೂಗೋಣಬನ್ನಿ ||4||

ನಾಮಸ್ಮರಣಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಮಿತಾಥ್ವರ್ಥವನ್ನೆ ಕೊಡುವ |
ಶಾಮಸುಂದರ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ||5||

tUgONa banni rAyara | rAyara tUgONa banni ||pa||

prathamadi prahlAdanAgi | Bakutiyinda hariyakUgi |
pitage mukuti pathavA tOridA rAyara||1||

candrikArya BUmiyoLuBa pUrNacandranante mereyutiruvA |
AnandhatIrtha matOddhArara | rAyara tUgONa banni ||2||

bOga BAgyavella toredu yOgivaryarAgi mereda |
rAGavEndra yatEndrara | rAyara tUgONa banni ||3||

mantrapuradi nintu Bajiparantarangavanne tiLidu
santasadi pUrNagoLipa rAyara tUgONabanni ||4||

nAmasmaraNi mAtradinda kAmitAthvarthavanne koDuva |
SyAmasundara harige priyara | rAyara tUgONa||5||


ಜೋ ಜೋ ||pa||

ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಗುರುರಾಜಾಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ | ಯತಿ ಮಹರಾಜಾ | ಜೋಜೋ ||a.pa||

ಮೋದ ಮುನಿ ಮತವವಾದಿಗಳ ಜಯಿಸುತ್ತ | ವೇದಾರ್ಥ ಪೇಳಿ |ಸಾಧು ಸಮ್ಮತವೆನೆ |
ಗ್ರಂಥ ಬಹು ರಚಿಸೀ ಆದುದಾಯಾಸವು | ಮಲಗೊ ಗುರುರಾಯ | ಜೋ ಜೋ ||1||

ಯೋಗಿಗಳೊಡೆಯನೆ | ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾಭೋಗಿ ಶಯ್ಯನ ಭಕ್ತ | ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ |
ಭಾಗವತರ ಬಯಕೆ | ಸಲಿಸಿ ವೇಗದಲಿಂದಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೆ | ಮಲಗೊ ಮುನೀಂದ್ರಾ | ಜೋಜೋ ||2||

ಎರಡೆರೆಡು ಮುಖದಿಂದ | ವೃಂದಾವನದಿಂದಶರಣರಿಗಾನಂದ | ಸುರಿಸಿ ಹರಿಯಿಂದ |
ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ | ಧ್ಯಾನ ಆನಂದಪರವಶದಲಿ ಮಲಗೊ | ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಜೋಜೋ ||3||

Jo jo ||
jo jo jo jo jo gururajajo jo jo jo | yati maharaja | jojo ||a.pa.||

Moda muni matavavadigala jayisutta | vedartha peli |
Sadhu sammatavene | grantha bahu rachisi adudayasavu | malago gururaya | jo jo ||1||

Yogigalodeyane | yogindra vamdyabogi Sayyana Bakta | gururaghavendra |
Bagavatara bayake | salisi vegadalindayoga nidreya made | malago munindra | jojo ||2||

Eraderedu mukadinda | vrundavanadindasaranarigananda | surisi hariyinda |
Guru govinda vithalana | dhyana anandaparavasadali malago | guru raghavendra | jojo ||3||


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s