dasara padagalu · MADHWA · thunga

Dasara padagalu on Thunga

ತುಂಗೆ ಬಂದಳು ದೇವೋತ್ತುಂಗ ವರಹನಾ
ಮುಂಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತ ನಿಕರನಾ
ಹಿಂಗದೆ ಪೊರೆದು ಸುಖಂಗಳನೀವು ತಾ
ಮಂಗಳಾಂಗೆ ಮಾತಂಗೆ ಸುಗಮನೆ ||pa||

ಕಾಳ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ
ಫಾಲ ಕಸ್ತುರಿ ಜಾಣೆ ಪಲ್ಲವಪಾಣಿ
ವಾಲೆ ಮೂಗುತಿ ಅಣಿ ಮುತ್ತು ಕಠಾಣಿ
ತೋಳು ಮಂದಾರಮಣಿ ಅರಿಗುಣಶ್ರೇಣಿ
ಮೌಳಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಜಾಳಿಗೆ ಸೂಸುಕಾ
ವಾಲಲು ಕದಿಪಿನ ನೀಲಗೂದಲು ಭ್ರಮ
ರಾಳಿಗಳಂತಿರೆ ಬಾಲ ಸುಧಾಕರ ಪೋಲುವ ವದನೇ||1||

ಕುಡುತೆಗಂಗಳ ನೀರೆ ಕಂಬುಕಂಧರೆ
ಕಡಗ ಕಂಕಣದ್ವಾರೆ ಕೈಯ ಶೃಂಗಾರೇ
ಜಡಿವ ಪದಕಹಾರೆ ಕಂಚಕಸೀರೆ
ಮುಡಿದ ಪುಷ್ಪಂಗಳು ಮರೆ ಕುಚಗಳು ಅದರೆ
ಬಡನಡುವಿನ ಕಡು ಉಡುವಿನ ಕಿಂಕಣಿ
ಒಡನುಡಿಸುವ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಂದಿಗೆ ಪೆಂಡೇ ಅ
ಡಿಗಡಿಗೊಪ್ಪಲು ಕಡಲನ ಮಡದಿ ||2||

ತೀಡಿದ ಪರಿಮಳ ಗಂಧದ ಭೋಗಿ
ಕೂಡಲಿಪುರದಲಿ ಭದ್ರಿವಂದಾಗಿ
ಕೂಡಿ ಸೂಸಿದಳಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ
ಆಡುತ ಪಾಡುತ ಬಲು ಲೇಸಾಗಿ
ಬೇಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಈಡಿಲ್ಲದ ವರವ
ನೀಡುತ ನಿರುತರ ಮಾಡುತ ದಯವನು
ನೋಡುತ ತಡವಿಲ್ಲದಲೆ ||3||

ಶೃಂಗಾರ ಮಾರ್ತಾಂಡೆ ಹರಿಹರ ಮಾತಾ
ಅಂಗಾಧಿ ಪರ್ವತ ಪಂಚ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಹಿಂಗದೆ ಬಲಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಲೀಗೆ ಬರುತ
ಸಂಗೀತ ಗಾಯನದಿಂದ ವಾಲಗಗೊಳುತ
ಸಂಗಮೆಯಾಗಿ ತಂಗಿಯ ಬೆರತೀಗ
ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಗಂಗೆ ಎನಿಸಿಳ್ಯಮನನಾದೇಳಗೆ ||4||

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿರಹಿತ ಪೆಸರಾದ
ಚೀಕನ ಬರವಿಯ ಅಶ್ವಥಮರದ
ನೃಕಂಠೀರವನ ಪಾದದಿ ವ್ಯಾಧಿಷ್ಟರಾದ
ಸೋಕಿ ಮೈಮರೆದಂಥ ನಮಿತರು ಕರದಾ
ಪಾಕ ಪದಾರ್ಥಕೆ ಒಲಿದೊಲಿದಾಡುತ
ಶ್ರೀಕರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಗೆರಗುತ
ನಾಕಕನ್ನಿಕೆಯಂತೆ ಹೊಳೆದಳುಯಿಂದು||5||

tunge bandaLu dEvOttunga varahanA
mungOriyalli puTTi Bakta nikaranA
hingade poredu suKangaLanIvu tA
mangaLAnge mAtange sugamane ||pa||

kALa pannagavENi kOkilavANi
PAla kasturi jANe pallavapANi
vAle mUguti aNi muttu kaThANi
tOLu mandAramaNi ariguNaSrENi
mauLiyA mElina jALige sUsukA
vAlalu kadipina nIlagUdalu Brama
rALigaLaMtire bAla sudhAkara pOluva vadanE||1||

kuDutegangaLa nIre kaMbukaMdhare
kaDaga kankaNadvAre kaiya SRuMgArE
jaDiva padakahAre kaMcakasIre
muDida puShpangaLu mare kucagaLu adare
baDanaDuvina kaDu uDuvina kiMkaNi
oDanuDisuva gejje kAlaMdige peMDE a
DigaDigoppalu kaDalana maDadi ||2||

tIDida parimaLa gandhada BOgi
kUDalipuradali BadrivandAgi
kUDi sUsidaLandu mundakke sAgi
ADuta pADuta balu lEsAgi
bEDida janarige IDillada varava
nIDuta nirutara mADuta dayavanu
nODuta taDavilladale ||3||

SRungAra mArtAnDe harihara mAtA
angAdhi parvata panca praKyAta
hingade balagonDu koDlIge baruta
sangIta gAyanadinda vAlagagoLuta
sangameyAgi tangiya beratIga
mangaLa krIDeyalli pravESisi
gange enisiLyamananAdELage ||4||

lOkadoLage pratirahita pesarAda
cIkana baraviya aSvathamarada
nRukanThIravana pAdadi vyAdhiShTarAda
sOki maimaredantha namitaru karadA
pAka padArthake olidolidADuta
SrIkara vijayaviThThalageraguta
nAkakannikeyante hoLedaLuyindu||5||


ತುಂಗೆ ಮಂಗಳತರಂಗೆ-ಹರಿಸರ್ವಾಂಗೇ |
ಜಯಜಯ ಜಯತು ತುಂಗೆ ||pa||

ಆದಿಯಲೊಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಮೇದಿನಿಯಕದ್ದೊಯ್ದ |
ಸಾಧಿಸಿ ರಸಾತಳದಲ್ಲಿರಿಸೆ ||
ಭೇದಿಸಿದವನ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದೆ |
ಆದಿವರಾಹನ ದಾಡೆಯಲಿ ಬಂದೆ ದೇವಿ ||1||

ಜಲವೆಲ್ಲ ಹರಿಮಯ, ಶಿಲೆಯೆಲ್ಲ ಶಿವಮಯ |
ಮಳಲುಮಿಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುನಿಮಯವು ||
ಬೆಳೆದ ದರ್ಭೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತು ಬ್ರಹ್ಮಮಯ |
ನಳಿನನಾಳವು ಸರ್ವ ವಿಷ್ಣುಮಯ||2||

ಇದೆ ವೃಂಧಾವನ, ಇದೆ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ |
ಇದೆ ವೈಕುಂಠಕೆ ಸರಿಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದೆ ||
ಇದೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ, ಇದೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ,
ಅಧಿಕವೆಂದೆನಿಸಿದೆ ದೇವಿ ತುಂಗೆ ||3||

ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣವಾರಣಾಸಿಯೆಂದೆನಿಸಿದೆ |
ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರೆಯು ನಿನ್ನ ||
ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಘವನಳಿವ |
ಪರಮ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಫಲವೀವ ದೇವಿ ||4||

ಪರಮಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದು ಬಂದ |
ಪರಮ ನರಸಿಂಹಕ್ಚೇತ್ರವೆಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ||
ಧರೆಯೊಳಧಿಕವಾದ ಕೂಡಲಿ ಪುರದಲಿ |
ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿರಲು ಬಂದೆ ||5||

tunge mangaLatarange-harisarvAngE |
jayajaya jayatu tunge ||pa||

Adiyalobba daitya mEdiniyakaddoyda |
sAdhisi rasAtaLadallirise ||
BEdisidavana nAsikadalli puTTide |
AdivarAhana dADeyali bande dEvi ||1||

jalavella harimaya, Sileyella Sivamaya |
maLalumiTTegaLella munimayavu ||
beLeda darBegaLu sAkShAtu brahmamaya |
naLinanALavu sarva viShNumaya||2||

ide vRundhAvana, ide kShIrAMbudhi |
ide vaikunThake sarimigileniside ||
ide badarikASrama, ide vAraNAsige,
adhikavendeniside dEvi tunge ||3||

dharege dakShiNavAraNAsiyendeniside |
parama pavitra pAvana caritreyu ninna ||
smaraNemAtradi kOTi janmadaGavanaLiva |
parama sAyujyada PalavIva dEvi ||4||

paramaBakta prahlAdagolidu banda |
parama narasiMhakcEtravendenisi merede ||
dhareyoLadhikavAda kUDali puradali |
varada purandara viThalaniralu bande ||5||

One thought on “Dasara padagalu on Thunga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s