dasara padagalu · MADHWA · sathyadhyana thirtharu

Dasara padagalu on Sri Sathya dhyana thirtharu

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರ ಪಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಮನುಜಗೆ
ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದು ||ಪ ||

ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು
ಧೈರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂರುತಿಯಾದ || ಅ.ಪ |

ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸರ್ವದೋಷ ವರ್ಜಿತನೆಂದು
ವರ ಮಧ್ವಮತವೆ ವೇದ್ಯವೆಂದು
ಧರೆಯೊಳು ಜಯಭೇರಿ ಹೊಡಿಸಿದ ಧೀರಾ || 1 ||

ಪರವಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಪರರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ
ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಸದ್ದು ಆದಗಿಸುತಾ
ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭ ತಿಳಿಯುವಂತ
ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ರೂಪಗಳ ಗ್ರಂಥ ರಹಿಸಿದಂಥಾ || 2 ||

ದಾನದಲಿ ಕರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿ ಶುಕಮುನಿ
ಮೌನಿ ಕುಲಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಗಿ
ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭೂಪತಿವಿಠಲನ ದಾಸ ||3||

satyadhyAnara pAda smarisuva manujage
satyavAda j~jAna huTTuvudu ||pa ||

Sakti Bakti yukti sauBAgya saMpattu
dhairya audArya utsAha mUrutiyAda || a.pa |

hariye sarvOttama sarvaguNa paripUrNa
sarvadOSha varjitanendu
vara madhvamatave vEdyavendu
dhareyoLu jayaBEri hoDisida dhIrA || 1 ||

paravAdi vAkyArtha parara koraLige kaTTi
durvAdigaLa saddu AdagisutA
sarva sAmAnyarige sulaBa tiLiyuvanta
praSnArha rUpagaLa grantha rahisidaMthA || 2 ||

dAnadali karNa j~jAnadi Sukamuni
mauni kulake sanmAnyarAgi
dharma sAmrAjyake sArvaBaumanAda
SrInidhi BUpativiThalana dAsa ||3||


ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿ
ಕೃತಕೃತ್ಯನು ನೀನಾಗೋ || ಪ ||
ಮರ್ತ್ಯನೆ ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ |
ಸುತೀರ್ಥರಕರಕಂಜೋತ್ಥರಾದ ಗುರು | |ಅ.ಪ ||

ಸುತ್ತಲ್ ಬಿಡದೆ ಧರಿತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚರಿಸಿ
ಮತ್ತಮಾಜಿಯಜ ಹಸ್ತಿಗಣಕೆ ಪಂಚವಕ್ತ್ರರೆಂದು ಕರೆಸಿ
ಛಾತ್ರವರ್ಗ ಸಂಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಖ
ತೀರ್ಥರ ಸುಮತಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗುರು || ೧ ||

ಏನು ಕರುಣವೋ ಜ್ಞನಿಗಳನು ಧನದಾನದಿ ದಣಿಸುತಲಿ
ಕ್ಷೋಣಿವಿಬುಧರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರಸಪಾನ ಮಾಡಿಸುತಲಿ
ದೀನ ಜನಗೆ ಸುರಧೇನು ಎನಿಸಿದ ಮ-
ಹಾನುಭಾವರೆಂದು ಸಾನುರಾಗದಲಿ || ೨ ||

ಹೇಮವಜ್ರಮಯ ಮಂಟಪದಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪದಪದುಮ
ನೇಮದಿ ಪೂಜಿಸುವಾ ಮಹವೈಭವ ನೋಳ್ಪಜನರ ಜನುಮ
ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿತು ಬಹು
ಧೀಮಜ್ಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತ ಗರೆಯುವ || ೩ ||

ಹರಿಪದಪೊಂದಲು ಮರುತಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬೋ ತರಣಿಯೋಳ್ಪಗಲಿರಳು
ಹರುಷದಿ ಕುಳಿತಿಹ ಧರೆಸುರರನು ಭವಶರಧಿ ದಾಟಿಸಲು
ಕರದೊಳು ದಂಡವ ಧರಿಸಿ ನಿಂದಿರುವರ
ರುಣವಸನದಲಿ ಪರಿಶೋಭಿತತನು || ೪ ||

ಶರಣ ಜನರ ಬಹುದುರಿತ ತಮಕೆ ದಿನಕರ
ಸಮರೆನಿಸುತಲಿ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿಯ ಚರಣಯುಗ್ಮ
ಸ್ಮರಿಸುತ ಹರುಷದಲಿ ಧರೆಯೊಳು ಪಂಡರಪುರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಿ
ವರತನುವಿರಿಸಿದ ಪರಮ ಮಹಿಮ ಗುರು || ೫ ||

satyadhyAnara nitya smarisi
kRutakRutyanu nInAgO || pa ||
martyane SrIguru satyaj~jAna |
sutIrtharakarakaMjOttharAda guru | |a.pa ||

suttal biDade dharitriyoLage sukShEtragaLa carisi
mattamAjiyaja hastigaNake pancavaktrarendu karesi
CAtravarga saMyuktarAgi suKa
tIrthara sumatake saMsthApaka guru || 1 ||

Enu karuNavO j~janigaLanu dhanadAnadi daNisutali
kShONivibudharige nyAya sudhArasapAna mADisutali
dIna janage suradhEnu enisida ma-
hAnuBAvarendu sAnurAgadali || 2 ||

hEmavajramaya manTapadali SrIrAmana padapaduma
nEmadi pUjisuvA mahavaiBava nOLpajanara januma
I mahiyoLu sArthakavenisitu bahu
dhImajjanarige kAmita gareyuva || 3 ||

haripadapondalu marutaSAstraveMbO taraNiyOLpagaliraLu
haruShadi kuLitiha dharesuraranu BavaSaradhi dATisalu
karadoLu danDava dharisi niMdiruvara
ruNavasanadali pariSOBitatanu || 4 ||

SaraNa janara bahudurita tamake dinakara
samarenisutali siri kArpara narahariya caraNayugma
smarisuta haruShadali dhareyoLu panDarapura sukShEtradi
varatanuvirisida parama mahima guru || 5 ||

 


ಆನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಯತಿಗಳಿಗೆ || ಪ ||

ಹೀನೈಕ್ಯಕಾನನ ತನೂನಪಾತನಿಗೆ || ಅ.ಪ ||

ಆಸೇತು ಹಿಮಗಿರಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊಂಡಖಿಳ
ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾದಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದಲೀ
ದೇಶಿಕರ ವಿದ್ವದ್ಸಭಾಸಮ್ಮೇಳಾದೊಳನಿಲ
ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಿದನೆಂದೊ ||೧ ||

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾರ್ಣವ ಮಹತ್ತರೋಡುವ ಭಕ್ತ
ಹೃತ್ತಮಾಂತಕ ಭಾನು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಹ
ಮಿಥ್ಯವಿದ್ರಾವಣ ವಿಚಾರಸಾರಾದ್ಯಮಿತ
ತತ್ತ್ವಪ್ರಮೇಯ ಸರ್ವತ್ರ ಮೆರೆಸಿದನೆಂದು || ೨ ||

ಜ್ಞಾನಾಯು ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಾನುಕೂಲದಲಿ
ದಾನಾನುಕಂಪ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಭೆಯಲಿ
ಜಾನಕೀಪತಿವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಸಾರ್ಚನೆ ವ್-
ಚಾನದೊಳಗಭಿನವಾನಂದ ಮುನಿಯೆಂದು || ೩ ||

ಈ ವಿಧ ಮಹಾ ಮಹಿಮರೀಭುವಿಲಿ ಜನಿಸುವುದೇ
ಪಾವಮಾನಿಗರ ಸದ್ಭಾಗ್ಯವೆನುತ |
ಭಾವದೊಳು ಇವರಂಘ್ರಿರೇಣಿನವರವನಾಗಿ
ಸೇವಿಸಲು ದುರ್ಮೋಹ ವ್ಯಾವರ್ತವೆಂದು || ೪ ||

ಭೌಮವಾದ ವಸಂತ ಚೈತಾದಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ
ಯಾಮ್ಯಯಾಮದೆ ಚಿತ್ರಭಾನುವಿನಲಿ
ಭೀಮತಥೀತೀರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶವಿಠಲನ
ಧಾಮವೈದಿದ ಕರ್ಮದೇವರಿವರೆಂದು || ೫ ||

Anamipe SrI satyadhyAnayatigaLige || pa ||

hInaikyakAnana tanUnapAtanige || a.pa ||

AsEtu himagiri pravAsa kaikonDaKiLa
vyAsasUtrAdi prasthAnatrayadalI
dESikara vidvadsaBAsammELAdoLanila
BAShyArthagaLa pratiShTApisidaneMdo ||1 ||

satyaj~jAnArNava mahattarODuva Bakta
hRuttamAntaka BAnu pratyarthiha
mithyavidrAvaNa vicArasArAdyamita
tattvapramEya sarvatra meresidanendu || 2 ||

j~jAnAyu Bakti vairAgyAnukUladali
dAnAnukaMpa vidvatpraBeyali
jAnakIpativiThala kRuShNa vyAsArcane v-
cAnadoLagaBinavAnaMda muniyendu || 3 ||

I vidha mahA mahimarIBuvili janisuvudE
pAvamAnigara sadBAgyavenuta |
BAvadoLu ivaraMGrirENinavaravanAgi
sEvisalu durmOha vyAvartavendu || 4 ||

BaumavAda vasaMta caitAdi aShTamiya
yAmyayAmade citraBAnuvinali
BImatathItIra taMde venkaTESaviThalana
dhAmavaidida karmadEvarivarendu || 5 ||


ಪಾಂಡುನಂದನರಂತೆ ತೋರುತಿಹರು
ಪಂಡಿತೋತ್ತುಮ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥರು|| ಪ||

ನಿಜಜ್ಞಾನ ಚಿಹ್ನದಿ ವಿಜಯಾದಿ ಸುದ್ಣುಣದಿ
ದ್ವಿಜರಾಜ ಸತ್ಕುಲದಿ ಸುಜನ ಗಣದಿ |
ಕುಜನ ಗರ್ವವ ನೀಗಿ ವೃಜಿನ ವರ್ಜಿತರಾಗಿ
ಗಜವರದನಂಘ್ರಿಯುಗ ಭಜನ ತತ್ಪರರಾಗಿ|| 1||

ಧರಮ ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಯುತರಾಗಿ
ವರ ಸುಗೀತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞರಾಗಿ
ಧರಣಿ ಮೇಲುಳ್ಳ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ತತ್ತೀರ್ಥ
ಚರಿಸುತಲಿ ಕರಿತುರಗ ಪರಿಪಾಲಿಸುವರಾಗಿ|| 2||

ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರುಕ್ತಿಯಲಿ ನಿಶೆಹಗಲು ಮನವಿರಿಸಿ
ವಸುಧಿ ಸುರರಿಗೆ ಸನ್ಮೋದಗೊಳಿಸಿ
ವಸುದೇವಸುತ ಶಾಮಸುಂದರನ ವಶಗೊಳಿಸಿ
ದಶ ದಿಶದಿ ಜಯಭೇರಿ ಅಸಮರೆಂಡೊಡೆಸುತಲಿ ||3||

pAnDunandanarante tOrutiharu
panDitOttuma satyadhyAna tIrtharu|| pa||

nijaj~jAna cihnadi vijayAdi sudNuNadi
dvijarAja satkuladi sujana gaNadi |
kujana garvava nIgi vRujina varjitarAgi
gajavaradananGriyuga Bajana tatpararAgi|| 1||

dharama ballavarAgi guruBakti yutarAgi
vara sugItArtha tatvaj~jarAgi
dharaNi mEluLLa sukShEtra tattIrtha
carisutali karituraga paripAlisuvarAgi|| 2||

RuShi vyAsaruktiyali niSehagalu manavirisi
vasudhi surarige sanmOdagoLisi
vasudEvasuta SAmasundarana vaSagoLisi
daSa diSadi jayaBEri asamarenDoDesutali ||3||

One thought on “Dasara padagalu on Sri Sathya dhyana thirtharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s