Brahmanya thirtharu · dasara padagalu · MADHWA

Dasara padagalu on Sri Brahmanya theertharu

ಪಾಲಿಸೊ ಗುರುವೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ | ತೀರ್ಥಕೇಳುವೆ ವರ ಸುರ ಮಾನ್ಯ ||pa||

ಕಾಳೀಯ ರಮಣನ | ಲೀಲ ವಿನೋದವಕಾಲ ಕಾಲಕೆ ಸ್ಮರಿಪ | ಶೀಲಸನ್ಮನವ ||a.pa||

ಜ್ಞಾನ ದಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆವಾ | ಸ್ಥಾನಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪದೊಳು ಇರುವಾ |
ಮೌನಿ ವರೇಣ್ಯರೆ ಆನತ ಸುರತರುದಾನವಾರಣ್ಯ ಕೃ | ಶಾನುವೆ ಪಾಲಿಸೊ ||1||

ಇಷ್ಟ ಜನರ ಪರಿಪಾಲಾ | ದಯದೃಷ್ಟಿಲಿ ಜನರಘ ಜಾಲಾ |ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮೀ ಭೂತ |
ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯದವಿಠ್ಠಲ ಚರಣೇಷ್ಟ | ಹೃಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡೆನ್ನ ||2||

ರವ್ಯಂಶ ಸಂಭೂತ ನೆನಿಸೀ | ಸರಿತ್ಕಣ್ವ ತಟದಿ ನೀನು ನೆಲೆಸೀ |ಪವನಾಂತಸ್ಥ ಗುರು |
ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನಸ್ತವನ ಮಾಳ್ಪರ ಕಾವ | ಭುವನ ಪಾವನ ದೇವ ||3||

pAliso guruve brahmaNya | tIrthakELuve vara sura mAnya ||pa||

kALIya ramaNana | lIla vinOdavakAla kAlake smaripa | SIlasanmanava ||a.pa||

j~jAna dAyakanAgi merevA | sthAnaj~jAna manTapadoLu iruvA |
mauni varENyare Anata suratarudAnavAraNya kRu | SAnuve pAliso ||1||

iShTa janara paripAlA | dayadRuShTili janaraGa jAlA |suTTu BasmI BUta |
aShTa sauBAgyadaviThThala caraNEShTa | hRuShTanna mADenna ||2||

ravyaMSa saMBUta nenisI | saritkaNva taTadi nInu nelesI |pavanAntastha guru |
gOvinda viThalanastavana mALpara kAva | Buvana pAvana dEva ||3||


ಬೇಗ ಪಾಲಿಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ | ಕರುಣಿಸು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ||pa||

ಯೋಗಿವರ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬೂರು ನಿಲಯ | ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗತಿ ಪ್ರಿಯ ||a.pa||

ಸತ್ವಗುಣನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ | ಪಾವನ ಶುಭಕಾಯ
ಚಿತ್ತದಲಿ ಹರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತಲಿ | ವರಗಳ ನೀಡುತಲಿ
ಆತ್ಯಧಿಕದ ಕಣ್ವ ನದಿಯ ತೀರ ವಾಸ | ನಿನ್ನಲಿ ಹರಿ ವಾಸ
ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗತಿಶಯ ಗುರುವೆ | ಸುಜನರುಗಳ ಪೊರೆವೆ ||1||

ಆಗಲೆ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವ ತಾಯಿ ಕೊಡಲು | ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ಕೊಳಲು
ಸಾಗಿ ಬಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೊರೆದೆ | ಗೋಕ್ಷೀರವನೆರೆದೆ
ಆಗಮಗಳ ಕಲಿಸಲು ಮೌಂಜಿಯ ಕಟ್ಟಿ | ಶ್ರೀಪಾದರಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ
ಯೋಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಎಂದ್ಹೆಸರಿಟ್ಟು | ಸನ್ಯಾಸವನೆ ಕೊಟ್ಟು ||2||

ಪಾಪಿ ಜನರ ಪಾವನಗೈಯುತಲಿ | ಶ್ರೀನಿಧಿ ಧ್ಯಾನದಲಿ
ಕಾಪಾಡು ಸಧ್ಭøತ್ಯರ ದಯದಿಂದ | ತಪಸಿನ ಶಕ್ತಿಂದ
ಶ್ರೀಪತಿಯೊಲುಮೆಯ ಶೀಘ್ರದಿ ಪಡೆಯುತಲಿ | ಶಿಷ್ಟರ ಪೊರೆಯುತಲಿ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲನನು ಹೃದಯದಲಿ | ನಿತ್ಯದಿ ಕಾಣುತಲಿ ||3||
bEga pAliso brahmaNyatIrtha | karuNisu iShTArtha ||pa||

yOgivara SrI abbUru nilaya | sadBaktarigati priya ||a.pa||

satvaguNane sarvOttama hari priya | pAvana SuBakAya
cittadali hari cintane mADutali | varagaLa nIDutali
Atyadhikada kaNva nadiya tIra vAsa | ninnali hari vAsa
matte vyAsarAyarigatiSaya guruve | sujanarugaLa poreve ||1||

Agale janisida SiSuva tAyi koDalu | prEmadi nI koLalu
sAgi baMdu guheyoLage iTTu porede | gOkShIravanerede
AgamagaLa kalisalu maunjiya kaTTi | SrIpAdarali biTTe
yOgi vyAsarAyaru end~hesariTTu | sanyAsavane koTTu ||2||

pApi janara pAvanagaiyutali | SrInidhi dhyAnadali
kApADu sadhBaøtyara dayadiMda | tapasina SaktiMda
SrIpatiyolumeya SIGradi paDeyutali | SiShTara poreyutali
gOpAlakRuShNaviThThalananu hRudayadali | nityadi kANutali ||3||


ಕೈಪಿಡಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗುರುವೇ ||pa||

ಅಯ್ಯನೀನೆಂದು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ವಂದಿಸುವೇ ||a.pa||

ಮೂಢವiತಿಗಳು ಬಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಕರುಣ
ನೀಡಿ ನಿನ್ನವರನ್ನು ಕಾಯ್ದರೀತಿ
ಗಾಢದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಮೂಢನಾದೆನ್ನನು
ಗೂಢದಿಂದಲಿ ಕಾಯೊ ಗುಣನಿಧಿಯೆ ಗುರುವೇ ||1||

ಪುರುಷೋತ್ತಮಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರನೆಂದೆನಿಸಿ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಜನರ
ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕೊಟ್ಟೆನ್ನ
ಹರುಷಪಡಿಸುವ ಗುರುವು ನೀನೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ ||2||

ವರಕಣ್ವನದಿ ಕೂಲದಲಿ ಕಲ್ಮಷ ತೊಳೆದು
ಪರ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ಶಿಶುವ ಪಾಲಿಸಿದ ಗುರುವೆ
ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಗುಣವ ಸರ್ವದಾ ಪಾಡುತಲಿ
ಸರ್ವಜನರನು ಕಾವೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ||3||

ಸರ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ವಾಸ
ನರಹರಿಯ ಪಾದವನು ಸ್ಮರಿಸಿನಿತ್ಯ
ಸರಸದಲಿ ಅಬ್ಬೂರು ಪುರವಾಸಿಗಳನೆಲ್ಲ
ಅರ್ಭಕರ ತೆರನಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರುವರ್ಯ ||4||

ಮಣಿದು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಾಶ್ರಯವಿತ್ತು
ಅಣುಗನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೊ
ಗುಣನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ
ಘನ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆಯ ನೀಯೊ ಗುರುವೆ ||5||

kaipiDidu pAlisai brahmaNyaguruvE ||pa||

ayyanInendu ninnaDige vaMdisuvE ||a.pa||

mUDhavaitigaLu bandu bEDi koLLalu karuNa
nIDi ninnavarannu kAydarIti
gADhadindali bandu mUDhanAdennanu
gUDhadindali kAyo guNanidhiye guruvE ||1||

puruShOttamAryara varaputraneMdenisi
haruShadindali baMda Baktajanara
moreyalAlisi svAmi smaraNeya koTTenna
haruShapaDisuva guruvu nIneMdu nA bande ||2||

varakaNvanadi kUladali kalmaSha toLedu
parmeyindali SiSuva pAlisida guruve
sArvaBaumana guNava sarvadA pADutali
sarvajanaranu kAve sarvakAladali ||3||

sarvaguNa pUrNa brahmaNyapura vAsa
narahariya pAdavanu smarisinitya
sarasadali abbUru puravAsigaLanella
arBakara teranante rakShisuva guruvarya ||4||

maNidu bEDuve ninna caraNadASrayavittu
aNuganendenisenna salahabEko
guNanidhi SrI prANanAtha viThThalana
Gana caraNa smaraNeya nIyo guruve ||5||


ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಚರಣಾಬ್ಜಯುಗ್ಮವ
ಸಂಭ್ರಮದಲಿ ಸೇವಿಪೆ ||pa||

ಅಂಬುಜಬಂಧು ಸನ್ನಿಭಸಾಧುವೆನುತ ಶ್ರೀ
ಕುಂಭಿಣಿ ಮುನಿವರ್ಯರಾ ಆರ್ಯರಾ ||a.pa||

ತಿದ್ದಿದ ಶ್ರೀಪುಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದಲಿ ಸಂ-
ಶುದ್ಧಿ ಮಂಗಳಗಾತ್ರರ
ರುದ್ರಗಳೊಲಿದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಗಳನಿತ್ತು
ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲೆಂದೂ ನಾ ಬಂದೂ ||1||

ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ತಂದ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಂಗಳನಂದು
ಆಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರದಿಂದ
ತÀಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಸಿದಂತೆ ಗೈದಾ ಧೀರ
ರÀಕ್ಷಿಸೆಂದೆರಗುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ||2||

ಕಾಂತೆಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ಕಾಂತ ಸ್ವರ್ಗವನೈದೆ
ಚಿಂತಿಸುತತಿ ಶೋಕದಿ
ಕಾಂತೆ ವಂದಿಸಲು ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯವರವನಿತ್ತು
ಕಾಂತನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕೋವಿದರಾದ ||3||

ಕುಂದದೆ ಸನ್ಮುನಿವೃಂದದೊಡನೆ ಬಹು
ವೃಂದಾವನದಿ ಶೋಭಿಪ
ಇಂದಿರೆಯರಸ ನರಸಿಂಹವಿಠ್ಠಲನ
ಸನ್ನಿಧಿವರ ಪಾತ್ರರಾ ಪೂತಾತ್ಮರಾ ||4||

brahmaNyatIrthara caraNAbjayugmava
saMBramadali sEvipe ||pa||

aMbujabandhu sanniBasAdhuvenuta SrI
kuMBiNi munivaryarA AryarA ||a.pa||

tiddida SrIpunDra mudregaLindali saM-
Suddhi mangaLagAtrara
rudragaLolidu sadvidyegaLanittu
uddhAra mADalendU nA bandU ||1||

SiShyarugaLu tanda BikShAnnangaLanandu
AkShaNa mantradinda
taÀkShaNa kalpasidante gaidA dhIra
raÀkShisenderaguve nA bEDuve ||2||

kAnteyOrvaLu tanna kAnta svargavanaide
cintisutati SOkadi
kAnte vandisalu saumAngalyavaravanittu
kAntana rakShisida kOvidarAda ||3||

kundade sanmunivRundadoDane bahu
vRundAvanadi SOBipa
indireyarasa narasiMhaviThThalana
sannidhivara pAtrarA pUtAtmarA ||4||


ಕರವ ಪಿಡಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಗುರುವೇ
ದುರಿತ ನೋಡದಲೆನ್ನ
ಪರಮ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ತ್ವರಿತದಿಂದಿತ್ತೆನ್ನ ||pa||

ದೂರದೂರದಲಿದ್ದ ನರರು ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ
ಸೇರಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೆ ಕರುಣದಿ ಕಾಯ್ವೆ ನೀ ||1||

ದಿಟ್ಟತನದಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಸೇವಿಸಲಾಗ
ಕುಷ್ಟಾದಿ ರೋಗಗಳಟ್ಟುವೀ ಬೇಗನೆ ||2||

ಪರಿ ಭವದೊಳು ತಿರುಗಿಸದೆ ಎನ್ನ
ನರಹರಿ ಚರಣದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೆ ಇತ್ತು||3||

karava piDiyO brahmaNyA guruvE
durita nODadalenna
parama nirmala j~jAna tvaritadindittenna ||pa||

dUradUradalidda nararu nimmaya caraNa
sEri sEveya mADe karuNadi kAyve nI ||1||

diTTatanadi Bakti iTTu sEvisalAga
kuShTAdi rOgagaLaTTuvI bEgane ||2||

pari BavadoLu tirugisade enna
narahari caraNada smaraNeyanne ittu||3||

One thought on “Dasara padagalu on Sri Brahmanya theertharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s