dasara padagalu · MADHWA · sri sathya bodha thirtharu

Dasara padagalu on Sathya Bodha Theertharu

ಭಕುತಿ ಪಾಲಿಸೊ ವಿರಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸೊ ||pa||

ಸತ್ಯಪ್ರೀಯಾ ತೀರ್ಥಕರಜ ಸತ್ಯಬೋಧ ಗುರುವರೇಣ್ಯ||a.pa||

ಪೃಥ್ವಿಜಾವಲ್ಲಭನ ಪಾದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಜಗದಿ
ಮತ್ತಮಾಯಿ ಗಜಕುಲ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರರೆನಿಸಿ ಮೆರೆದ ಗುರುವೆ||1||

ನಂದತೀರ್ಥಮತ ಪಯೋಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಸದೃಶರೆನಿಸಿ ಸತತ
ನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿ ಬುಧ ವೃಂದಕೆ ಆನಂದಗರೆದಿ ||2||

ಇರುಳುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಭದಿ ತರಣಿಬಿಂಬ ತೋರಿದಂಥ
ಪರಮ ಮಹಿಮ ನಿಮ್ಮಯ ಶುಭ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ||3||

ಕೋನೇರಿಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುತ ತೀರ್ಥವನು ಕೊಂಡು
ವಾನರ ದೇಹವನು ತ್ಯಜಿಸಿಸುಸ್ಥಾನ ಗತಿಯ ಪಡೆದರು ಜವ ||4||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರಿವ ‘ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿ’ ಪದದಿಂದ ಜನಿತ
ಸುರನದಿ ನಿಮ್ಮಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಮೆ ತುತಿಸಲೆಂತು ||5||

Bakuti pAliso virakti karuNiso ||pa||

satyaprIyA tIrthakaraja satyabOdha guruvarENya||a.pa||

pRuthvijAvallaBana pAda nitya pUjisutali jagadi
mattamAyi gajakula panca vaktrarenisi mereda guruve||1||

nandatIrthamata payObdhi chandra sadRuSarenisi satata
nanda SAstra bOdhisi budha vRundake Anandagaredi ||2||

iruLukAladalli naBadi taraNibiMba tOridantha
parama mahima nimmaya SuBa caraNa smaraNe karuNisenage ||3||

kOnEriyAcAryaru nimma kANuta tIrthavanu konDu
vAnara dEhavanu tyajisisusthAna gatiya paDedaru java ||4||

SaraNu janara poriva ‘ kArpara narahari’ padadinda janita
suranadi nimmaya baLige bandiruva mahime tutisalentu ||5||


ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುಪೂರ್ಣ
ಬೆಂಬಿಡದಲೆ ನೀ ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನ ||pa||

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರತಿ ಪ್ರೀತಕುಮಾರ
ಸತ್ಯಸನಾತನಿ ಸತ್ಯಬೋಧಗುರು ||1||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಭೃತ್ಯ ಮನೋರಥ
ಅತ್ಯಂತ್ಹರುಷದಿ ಇತ್ತ ಸನ್ಮತ ಯತಿ ||2||

ಶ್ರೀದವಿಠಲನ ಪಾದ ಮಧುಪ ನಿತ್ಯ
ಸಾಧುವರ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಸತತ ||3||

naMbide ninna SrI gurupUrNa
beMbiDadale nI kAyabEkenna ||pa||

satyapriyarati prItakumAra
satyasanAtani satyabOdhaguru ||1||

satyavrata BRutya manOratha
atyant~haruShadi itta sanmata yati ||2||

SrIdaviThalana pAda madhupa nitya
sAdhuvarya kRupA sAgara satata ||3||


ಯಾವನೆದುರು ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಲೋಕಪಾವನ್ನ
ಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧ ಯತೀಂದ್ರಗಿನ್ನು ||pa||

ಬಲು ಸುಂದರ ಸೀತಾ ರಘುಪತಿ ಪಾದನಳಿನಯುಗ್ಮವ ಪೂಜಿಪ ಯತಿ
ಎಮಗೊಲಿದು ಪಾಲಿಸುವನು ಸನ್ಮತಿ ಈಜಲಜ ಭವಾಂಡದೊಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಕೀರುತಿ ||1||

ಪೀಳಿಗೆ ರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮ ಸಿರಿಲೋಲ ವಿಠ್ಠಲ ವ್ಯಾಸ ಕೂರ್ಮ
ಕಮಲಾಲಯ ದೇವಿಯ ಸಿರಿನಾಮ ದಿಂದವಾಲಗವೀಯುವ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಗೆ||2||

ಯತಿವರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರ ಕರಶತಪತ್ರ ಭವ ಭಕ್ತರಾಧಾರ
ಮನ್ಮಥನ ಮಾರ್ಗಣ ಗೆದ್ದ ಗಂಭೀರ ರತಿಪತಿ ಪಿತ ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ಕಿಂಕರಗೆ ||3||

yAvaneduru mUrjagadoLu lOkapAvanna
guru satyabOdha yatIndraginnu ||pa||

balu suMdara sItA raGupati pAdanaLinayugmava pUjipa yati
emagolidu pAlisuvanu sanmati Ijalaja BavAnDadoL tuMbire kIruti ||1||

pILige rAma digvijaya rAma sirilOla viThThala vyAsa kUrma
kamalAlaya dEviya sirinAma dindavAlagavIyuva guru sArvaBaumage||2||

yativara SrI satyapriyara karaSatapatra Bava BaktarAdhAra
manmathana mArgaNa gedda gaMBIra ratipati pita mOhana viThThala kiMkarage ||3||


 

One thought on “Dasara padagalu on Sathya Bodha Theertharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s