MADHWA · raghavendra

Raghavendra Theertharu Writings

Granthagalu

sutra prasthana
1. Srimannyayasudhaparimala
2. Anubashye vyakye – tattvamanjari
3. Tattvaprakasika bavadipa
4. Chandrikaprakasa
5. Tantradipika
6. Nyayamuktavali
7. Battasangraha

gita prasthana
8. Srimadbagavadgitabashya – prameyadipika bavadipa
9. Gitatatparyanyayadipika bavadipa
10. Gitarthasamgraha ( gitavivruti )

upanishat prasthana
11. Isavasyopanishat kandartha
12. Talavakaropanishat kandartha
13. Kathakopanishat kandartha
14. Shatprasna kandartha
15. Taittiriyopanishat kandartha
16. Atharvanopanishat kandartha
17. Mandukyopanishat kandartha
18. Aitareyopanishat kandartha
19. Chandogyopanishat kandartha
20. Bruhadaranyakopanishat kandartha

prakarana grantha prasthana
21. Sri vishnutattvanirnaya bavadipa
22. Tattvodyota tika tippani
23. Tattva sankyanam bavadipa
24. Kathalakshana bavadipa
25. Karmanirnaya bavadipa
26. Pramanalakshana bavadipa
27. Pramanapaddhati bavadipa
28. Tarkatandava nyayadipa
29. Vadavali bavadipa
30. Prameyasangraha bavadipa

Sruti prasthana
31. Mantrartha manjari
32. Purusha sukta mantrartha:
33. Hiranyagarbasukta vyakyana
34. Ambrani sukta vyakyana
35. Vedatraya vivruti

itihasa – purana prasthana
36. Sri krushnacaritryamanjari
37. Sri ramacaritryamanjari
38. Srimanmahabarata tatparya nirnaya bavasangraha
39. Prameya navamalika gudhabavaprakasa – anumadhvavijaya vyakyana

anushthana prasthana
40. Pratah sankalpa gadyam
41. Sarva samarpana gadyam
42. Bagavaddhyanam
43. Tithinirnaya
44. Tantrasara – mantroddhara

stotra prasthana
45. Sri rajagopalastuti
46. Nadi taratamya stotram

haridasa sahitya
47. Indu enage govinda
48. Avataratraya sri mukyapranadevara suladi

3 thoughts on “Raghavendra Theertharu Writings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s