MADHWA · sloka

Sloka to get rid of fear of snake

ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ
ಶಂಖಪಾಲಂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ
Anantam Vasukim Shesham Padmanabham cha Kambalam
Shankhapalam Dhartarashtram Takshakam  Kaliyam Tatha
Phala Sruthi
Etani Nava Navaami Naganancha Mahatmana
Sayam Patenityam Prathahkaale Visheshita
Tasya Vishabhayam Naasti Sarvatra Vijayaa Bhaveth