gopala dasaru · narasimha suladhi

ಅಹೋಬಿಲ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸುಳಾದಿ/Ahobala Narasimha devara suladi – Gopala Dasaru

ರಾಗ: ಮೋಹನ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅನಂತನ್ನ ನೋಡಿ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣನ
ಅನಂತನ್ನ ಪಾಡಿ ಆಗಮಾದಿ ನುತನ
ಅನಂತನ್ನ ಬೇಡಿ ಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನ
ಅನಂತನ್ನ ತಿಳಿ ಅಧಿಕಾರಾನುಸಾರ
ಅನಂತ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ಅನಂತ ರೂಪನಾಗಿ
ಅನಂತನೇವೆ ಅಹೋಬಲ ನಾರಸಿಂಹನಾಗಿ
ಅನಂತ ಪರಿಯಾ ತುತಿಪೊ ಆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಗೊಲಿದು
ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ತೋರಿ ಆತನ ವ್ರತವ ಗೆಲಿಸಿ
ಅನಂತ ಸಿರಿ ಅಜಭವಾದ್ಯರಿಂದಲಿನ್ನು
ಅನಂತ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಳುಖತಲಿಪ್ಪ
ಆನಂತ ಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಅನಂತ ನಿಂದಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಭವನಾಶನ ಮಾಳ್ಪಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಜನಕ
ಭವನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಿಂದು
ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂಡ ಶಾಸನನು ಎಂ –
ಬವನು ತಾನು ಬಲು ಕವಿಗಳ ದೂಷಿಸುತ
ಭವ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಬಹು ವಿಪ್ರರ ದ್ರೋ –
ಹವನು ತಾಕಿ ಶವನು ಆಗಿ ಬೀಳೆ
ಜವನ ದೂತರು ಬಂದು ಜಬರಿಸಿ ವಯ್ಯುವ  ಸಮಯ –
ಕ್ಕವನ ಅಂಗುಟ ಬೆರಳು ಭವನಾಸಿಲಿ ಬೀಳೆ
ಭವ ತರಿದು ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಇತ್ತು
ಭುವನದೊಳಗೆ ದಶರಥರಾಯನೆ ಆದ
ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನು
ಪವನಂತರ ನಿಂತು ಪಂಡಿತರನು ಪೊರೆವಾ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಸಿರಿದೇವಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲುಂಟು
ಗರುಡ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ಉರಗ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ನರರ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ವಾಯುತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ಪರಿ ಪರಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ್ಯುಂಟು
ನರಹರಿ ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ತೀರ್ಥದಿ ಇದ್ದು
ಧರಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ತಿಳಿದವರಿಗೆ
ಕರುಣಾಕರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ ತನ್ನ
ಶರಣರ ಪೊರಿಯಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪುವನಿಲ್ಲಿ ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಸಿರಿವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಸಿರಿಗಂಧ ಕೊರಳ
ಅರಳಿದ ಪೂಮಾಲೆ ಆವುದರ ಮೇಲೊಲಿಯೆ
ಕರಣ ಕುಂಡಲ ಕಸ್ತೂರಿ ನೊಸಲ ಥಳಥಳಿಸೆ
ಕಿರಿದಂತ ಕಪ್ಪುರದ ಕರಡಿಗೊದನ
ಸಿರಿ ಕಿರೀಟವು ಸಿರಿನಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ಕರ ಚತುರ್ಭೂಭುಜ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಯುಧ
ವರ ನಾಭಿಯಿಂದ ವೊಪ್ಪೊ ವಢ್ಯಾಣ ಕಟಿ –
ತರ ಮೇಲೆ ಉಡಿಗೆ ಕಿಂಕಿಣಿಯ ಘಂಟೆ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘೆ ಜಘನ
ಶರಣರ ಮೋಹಿಪ ರೂಪ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಶೃಂ –
ಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಗರುಡವಾಹನ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಪರಿವಾರದೊಡಿಯ ಪರಬೊಮ್ಮ ಕಾಣೊ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ । ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಲ ನಾಡಸಲ್ಲಾದಿನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗಲ್ಲೆ ಕೈವಲ್ಲ್ಯಾ
ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು ಆವಕಡೆಯಿಂದಾದರು ತಿನ್ನಲು
ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದ ಕಡ್ಯಾಗೊದೆ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಹರಿ ಇರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ಯಾಕೆನಲು
ಸುಲಭದಿ ತಿಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಟು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದು ಏನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಯ್ದದೇನು
ಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣಿಸಿ ನೋಡಿ
ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದನ ರಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ತಾ ಪೊಳೆವಾ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ನೋಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಬೇಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಮಾಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ನೀಡುವ ತನಗೆ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಕೇಡು ಲಾಭಂಗಳ ಕೂಡಿ ಉಣಿಸುವನು
ಗೂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಜಡ ಜೀವರಿಗೆ
ಗಾಡಿಕಾರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಕೂಡಿ ಆಡುತ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸುತ್ತುತಲಿಪ್ಪಾ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾನಂತವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಾ ತೋರುತಿಪ್ಪ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾಯುಧಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮವು ಮಾಡೆ ಅನಂತಮಡಿ ಅವರಿಗೀವಾ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ದೇವತೆಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತಾಪಸಿಗಳು
ನಿಲ್ಲಿಸಿಪ್ಪರೊಂದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ವೃಕ್ಷ ರೂಪದಿಂದ
ಪಲ್ಲವಿಸುತ ನಾನಾ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ರೂಪದಿಂದ
ಹುಲ್ಲು ಕಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವದಕೆ
ಮೆಲ್ಲನೇ ತಿಳಿದು ಹರಿಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ಪಿಸಬೇಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಫ ಫಲವು ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪವು ಬಲ್ಲವರು ತಿಳಿದು ನೋಡಾ
ಎಲ್ಲರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬಲ್ಲಿದ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದಗೊಲಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೈವ ನೋಡಿ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅನಂತನ ನೋಡಿ ಅನಂತನ ಬೇಡಿ
ಅನಂತ ಒಂದೆ ದೈವ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನೆನ್ನಿ ॥

dhruvatALa
anaMtanna nODi agaNita guNagaNana
anaMtanna pADi AgamAdi nutana
anaMtanna bEDi animitya bAMdhavana
anaMtanna tiLi adhikArAnusAra
anaMta janara porevA anaMta rUpanAgi
anaMtanEve ahObala nArasiMhanAgi
anaMta pariyA tutipo A mArkAMDEya golidu
anaMta mUrti tOri Atana vratava gelisi
anaMta siri ajaBavAdyariMdalinnu
anaMta pariyalli smarisi koLuKatalippa
AnaMta girivAsa gOpAlaviTThala
anaMta niMdali anaMta tIrtha uMTu || 1 ||

maTTatALa
BavanASana mALpA BAgIrathi janaka
BavanASini tIrthadalli tAne niMdu
avaniyoLage obba caMDa SAsananu eM –
bavanu tAnu balu kavigaLa dUShisuta
Bava pIDitanAgi bahu viprara drO –
havanu tAki Savanu Agi bILe
javana dUtaru baMdu jabarisi vayyuva samaya –
kkavana aMguTa beraLu BavanAsili bILe
Bava taridu anuBavake taMdu ittu
BuvanadoLage daSaratharAyane Ada
BavarOgada vaidya gOpAlaviTThalanu
pavanaMtara niMtu paMDitaranu porevA || 2 ||

rUpakatALa
siridEvi pesarina tIrtha illuMTu
garuDa tIrtha uMTu uraga tIrtha uMTu
narara uddharisali vAyutIrtha uMTu
pari pari pesarina tIrthagaLillyuMTu
narahari tAne oMdoMdu tIrthadi iddu
dhari mElidda janara porevA tiLidavarige
karuNAkara dEvA gOpAlaviTThala tanna
SaraNara poriyali irutippuvanilli || 3 ||

JaMpitALa

sirivatsa kaustuBa sirigaMdha koraLa
araLida pUmAle Avudara mEloliye
karaNa kuMDala kastUri nosala thaLathaLise
kiridaMta kappurada karaDigodana
siri kirITavu sirinAma kastUri tilaka
kara caturBUBuja SaMKa cakrAyudha
vara nABiyiMda voppo vaDhyANa kaTi –

tara mEle uDige kiMkiNiya GaMTe
Uru jAnu jaMGe jaGana
SaraNara mOhipa rUpa siri nArAyaNa SRuM –
gAra mUrti garuDavAhana gOpAlaviTThala
parivAradoDiya parabomma kANo || 4 ||

triviDitALa
illi uMTu alli illa | alli uMTu ille illa
solla nADasallAdinnu ballavarigalle kaivallyA
belladaccu AvakaDeyiMdAdaru tinnalu
bella oMdu kaDiyAgi kallu oMda kaDyAgode
elli nODA hari iralu illige baMdadyAkenalu
sulaBadi tiLuva sthaLadalli mahAtme uMTu
alliMda baMdadu EnA illiMda koMDOydadEnu
balla j~jAnigaLu manadalliddu guNisi nODi
mallara mardana raMga gOpAlaviTThala
elli nODalu viSvamUrti tA poLevA || 5 ||

aTTatALa
nODuva tanna tA obbaralli niMtu
bEDuva tanna tA obbaralli niMtu
mADuva tanna tA obbaralli niMtu
nIDuva tanage tA obbaralli niMtu
kEDu lABaMgaLa kUDi uNisuvanu
gUDu mADiTTaMtha jaDa jIvarige
gADikAra dEvA gOpAlaviTThala
kUDi ADuta nammoDane suttutalippA || 6 ||

AditALa
ille anaMtAnaMtavAgi mellane tA tOrutippa
ille anaMtAyudhagaLu ballavarige tOrutippA
ille anaMta rUpagaLu ballavarige tOrutippA
illi oMdu karmavu mADe anaMtamaDi avarigIvA
elli nODA tIrthagaLu elli nODA dEvategaLu
elli nODA munigaLu elli nODA tApasigaLu
nillisipparoMdu oMdu baLLi vRukSha rUpadiMda
pallavisuta nAnA pakShi jAti rUpadiMda
hullu kAShTagaLannu illi CEdisuvadake
mellanE tiLidu harigalli innarpisabEku
ella puShPa Palavu SrIvallaBanna sEvisutta
illi irutippavu ballavaru tiLidu nODA
ellaraMtaryAmiyAda ballida gOpAlaviThala
alli prahallAdagolidu illi baMda daiva nODi || 7 ||

jate

anaMtana nODi anaMtana bEDi
anaMta oMde daiva gOpAlaviTThalanenni ||

narasimha suladhi · purandara dasaru

Narasimha Suladi – Purandara Dasaru

ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿಂಹದ ಮೊಗದವ |
ಹುಂಕರಿಸುವೆ ಮೊರಿದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕೋಪಾಟೋಪದವ |
ಗುಡಗುಡಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕಿವಿಯ ಮೇಳವಿಸಿ
ಮೆಲ್ಕವಿದೆರಗುವೆ ಮೊರದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕುಡುದಾಡೆಗಳ |
ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಗೆದರಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ತೆರವಾಯ ತರೆಯುತ
ಗಹಗಹಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರÀಸಿಂಹ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನು ಉರಿಮೋರೆ ದೈವವೆ ಅಂಜುವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಉದರವ ಬಗಿದ ಬಳಿಕ |
ಕರುಳುಮಾಲೆಯ ಕಿತ್ತು ಕೊರಳಲಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ |
ಉರಿಯನುಗುಳಲೇತಕೆ ಸಿರಿಯ(ಸು)ನುಡಿಸಲೇತಕೆ |
ಹರ-ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಕುಮಾಡಲೇತಕೆ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದರೆ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಲೇತಕೆ ||2||
ತ್ರಿವುಡೆ ತಾಳ
ಅಟ್ಟಹಾಸಕಬುಜಜಾಂಡ ಕಟ್ಟಾಹ ಪ್ರತಿಧ್ವÀ್ವನಿಗೊಡುತಲಿದೆ |
ಮೆಟ್ಟಿದಳೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತಲಿದೆ |
ಬೆಟ್ಟಗಳೈಸೂ ಉರುಳುರುಳಿ ಬೀಳುತಿವೆ |
ದಿಟ್ಟ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ
ಕಟ್ಟರಸು ಕಾಣಿರೊ ||3||
ಅಟತಾಳ
ಉರಿಸಾಗರಗಳ ಸುರಿದು ನಾಲಗೆ ನೀಡೆ |
ಚರಾಚರಂಗಳು ಚಾರಿವರಿವುತಲಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯವಂದೇ ಆಗಿಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದು ನಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದುಹೋಗುತಿತ್ತು ||4||
ಏಕತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನುದರವÀ ಬಗಿದು ಉಗುರಲಿ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ? ||5||
ಜತೆ
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಶರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಜಯಜಯ ||

narasiMha suLAdi
dhruvatALa
aMjuve nAnI siMhada mogadava |
huMkarisuve moridommommo |
aMjuve nAnI kOpATOpadava |
guDaguDisuve moredommommo |
aMjuve nAnI kiviya mELavisi
melkavideraguve moradommommo |
aMjuve nAnI kuDudADegaLa |
kiDi kiDi kiDigedarisuve moredommomo |
aMjuve nAnI teravAya tareyuta
gahagahisuve moredommommo |
aMjuve nAnI sirimuddu naraÀsiMha
puraMdaraviThala nInu urimOre daivave aMjuve ||1||
maTTatALa
hiraNyakaSipuvina udarava bagida baLika |
karuLumAleya kittu koraLalikkida baLika |
uriyanuguLalEtake siriya(su)nuDisalEtake |
hara-bommAdigaLannu sarakumADalEtake |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala
prahlAdadEva baMdare karedu muddADalEtake ||2||
trivuDe tALa
aTTahAsakabujajAMDa kaTTAha pratidhvaÀ#0CCD;vanigoDutalide |
meTTidaLe tale keLagAgutalide |
beTTagaLaisU uruLuruLi bILutive |
diTTa muddu narasiMha puraMdaraviThalane
kaTTarasu kANiro ||3||
aTatALa
urisAgaragaLa suridu nAlage nIDe |
carAcaraMgaLu cArivarivutalittu |
brahmAMDavaMdE siDidu hOgutittu |
brahmapraLayavaMdE AgihOgutittu |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
prahlAdadEva baMdu nilisadiddare |
brahmAMDavaMdE siDiduhOgutittu ||4||
EkatALa
hiraNyakaSipuvinudaravaÀ bagidu ugurali |
sarasavADidirA maimuTTi sarasavADidirA |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
sarasavADidirA? ||5||
jate
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
SaraNa prahlAda saMrakShaka jayajaya ||

srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa Kalyana – Sri Prasanna Srinivasa Dasaru composition

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯಾ ಶಾಂತಿ ಕೃತಿ ಮಾಯಾ ಶ್ರೀಶ
ಭಯಬಂಧಮೋಚಕ ಜೀಯ ಆಹ
ಸುಂದರ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಜÁ್ಞನಾತ್ಮನೆ
ಮಂದಜಭವ ಸುರವೃಂದ ಸಂಸೇವ್ಯ ಜಯ ||ಪ||
ಸುರಸರಿತ ತೀರದಿಂದ
ಸುರಮುನಿ ಭೃಗು ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಪರಸಮರಹಿತನೆಂದರಿತ ಆಹ
ಸಿರಿಯು ನಿನ ಭಾವವನುಸರಿಸಿ ಬೇಗ
ಕರವೀರ ಪುರ ಪೋಗೆ ಗಿರಿಪುತ್ತ ಪೊಕ್ಕೆಯೊ ||1||
ಮೇರುಸುತನೆ ಹಾಟಕಾದ್ರಿ
ವೀರ ಭಕುತ ವೃಷಭಾದ್ರಿ
ಕೀರುತಿ ಇತ್ತಿ ತಂಜನೆಗೆ ಆಹ
ಸರೀಸೃಪಾವರಿಸಿದ ಸೌರಭ್ಯಗಿರಿಯಿದು
ಪರವೇಂಕಟಾದ್ರಿಯು ಹರಿತು ವಿಪ್ರನ ಪಾಪ ||2||
ನೀನಿದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ವೈಕುಂಠ
ನಿನಗಾರು ಸಮರುಂಟೆ ಶ್ರೀಶ
ದೀನ ಸುಜನರಿಗೆ ನಂಟ ಆಹ
ಧೇನು ಪಾಲ್ಗರೆಯಲು ಪಾಲಕ ಹೊಡೆಯಲು
ದೀನರಕ್ಷಕ ನೀನು ಶಿರಸಿತ್ತು ಪೊರೆದೆಯೊ ||3||
ಏಳು 2ತಾಳದ ಉದ್ದ ರಕ್ತ
ತಾಳಲಾರದೆ ಬಿದ್ದ ಗೋಪ
ಚೋಳರಾಯಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಶಾಪ ಆಹ
ಪೇಳಬಲ್ಲೆನೆ ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯ ಲೀಲೆಯ
ಶೀಲ ಸುರರ ಗುರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನೈದಿದೆ ||4||
ಸ್ವಗತ ಭೇದವಿಲ್ಲದಂಥ
ಸ್ವಚ್ಛ ಚಿತ್ಸುಖಮಯನಂತ
ಸ್ವಾನಿರ್ವಾಹಕ ವಿಶೇಷ ಆಹ
ಶ್ವೇತವರಾಹನ ಸಂವಾದದಿಂದಲಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೀ ಸ್ಥಳ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯ ಕೊಟ್ಟು ||5||
ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಸುರಮುನಿನರರಿಗೆ ಸ್ನಾನ
ಪರಸುಖಮಾರ್ಗ ಸೋಪಾನ ಆಹ
ಸುರತಟಿನ್ಯಾದಿ ಸುತೀರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವು
ಸರಿತವಾಗಿರುತವೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥದಿ ||6||
ಆದಿಕಾರಣ ನಿನ್ನ 3ಲೀಲಾ
ಮೋದಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೆ
ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು ಕೋವಿದರು ಆಹ
ಸಾಧು ಸಂಭಾವಿತ ಬಕುಳಾದೇವಿಯುಗೈದ
ಸ್ವಾದ ಭೋಜ್ಯವನುಂಬ ನಿತ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತ|| 7||
ಮಂಗಳ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಗಾ –
ನಂಗನಯ್ಯನೆ ಮೋಹನಾಂಗ
ತುಂಗ ಮಹಿಮನೆ ಶುಭಾಂಗ ಆಹ
ಬಂಗಾರ ಕುದುರೆ ಮೇಲಂಗನೇರಲಿ ಬಂದ
ಶೃಂಗಾರವೇನೆಂಬೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವರಮಣ||8||
ತೋಂಡಮಾನ ರಾಯನಣ್ಣ
ಚಂಡಭೂಪನು ಆಕಾಶ
ಕಂಡನು ಕಮಲದೊಳ್ ಶಿಶುವ ಆಹ
ಅಂಡ ಅಖಿಳ ಕೋಟಿ ಅಸಮ ಈ ಶಿಶುವನ್ನು
ಹೆಂಡತಿ ಧರಣಿಯು ಕೊಂಡಳು ಮಗಳಾಗಿ ||9||
ಮೂಲೇಶ ನಿನ್ನಯ ರಾಣಿ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಮಾನಿ
ಕೀಲಾಲಭವ ಭವ ತಾಯಿ ಆಹ
ಶೀಲ ಭೂಪಾಲನ ಸುತೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯೆಂದು
5 ಬಾಲೇರ ಸಹ ಪುಷ್ಪವನಕೆ ಬಂದಿಹಳೊ ||10||
ಮಹಿದೇವಿ ಕಮಲವಾಸಿನಿಯು
ಬಹಿನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಜಸುತೆಯು
ಬಹು ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪವ ಕೊಯ್ಯೆ ಆಹ
ಮಹತಿಪಾಣಿಯು ಬಹು ವಯೋರೂಪದಲಿ ಬಂದು
ಅಹಿತಲ್ಪ ಶ್ರೀಶನೆ ಪತಿಯೆಂದು ನುಡಿದ ||11||
ಹಾಟಕಗಿರಿಯಿಂದ ನೀನು
ಬೇಟೆಯಾಡುವ ರೂಪ ತಾಳಿ
ಘೋಟಕವೇರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಆಹ
ಆಟವಾಡುವ ಬಾಲೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀ
ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದು ಪಾಡಲರಿಯೆನೊ ||12||
ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲ ಅವಿಕಾರ
ಮತ್ರ್ಯರವೋಲು ನೀ 1ನಟಿಸೋ
ಕೃತ್ಯಗಳರಿವರು ಯಾರೋ ಆಹ
ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ನೀನು ಬಕುಳೆಯ ಬಳಿ ಪೇಳಿ
ಸಂತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ನಿನ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿದೆ ||13||
ಪೊಂದಿದೆ ಫುಲ್ಕಸೀ ರೂಪ
ಮಂಧಜಭವ ಶಿಶುವಾಗೆ
ನಂದಿನಿಧರ ಯಷ್ಟಿಯಾದ ಆಹ
ಮಂದಜಭವಾಂಡ ಗುಣಗುಲ್ಮ ಮಾಡಿ ನೀ
ಕಂಧರದಲಿ ಗುಂಜ ಕಂಬುಸರವ ತೊಟ್ಟೆ ||14||
ನಾರಾಯಣಪುರಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾರನಯ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಸುಗುಣ
ವಾರಿಧಿ ಪೊಕ್ಕಳು ಪದುಮೆ ಆಹ
ಪುರಿಪ ಧರಣೀದೇವೀ ಪುತ್ರಿಗೆ ಜ್ವರವೆಂದು
ಪರಿಪರಿ ಪರಿಹಾರ ಪರದು ನೋಡಿದರಾಗ ||15||
ಶುದ್ಧ ಸುಂದರ ಸುಖಕಾಯ
ವೃದ್ಧ ಫುಲ್ಕಸೀ ವೇಷಧಾರಿ
ಬದ್ಧ ಶೋಕರ ಬಳಿ ಪೋದೆ ಆಹ
ಇದ್ದ ಸುದ್ದಿಯ ಅಬದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಪೇಳಿ
ಮುದ್ದು ಪದ್ಮೆಗೆ ಅನಿರುದ್ಧನೆ ಪತಿಯೆಂದೆ ||16||
ವಹಿಸಿ ನಿನ ಶಾಸನ ಬಕುಳ
ಮಹದೇವನಾಲಯದಿಂದ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹ ಕೂಡಿ ಆಹ
ಮಹಿದೇವಿಯಲಿ ಪೋಗಿ ವಿಹಿತ ಮಾತುಗಳಾಡಿ
ಬಹು ಶುಭವಾರ್ತೆಯ ತಂದು ಪೇಳಿದಳೊ ||17||
ಶುಕಮುನಿ ಕರಪ್ರದವಾದ
ಆಕಾಶ ನೃಪ ಲಗ್ನಪತ್ರ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಬಹು ಹಿತದಿ ಆಹ
ವಾಗೀಶ ಶಶಿಧರ ನಾಗೇಶ ಸೌಪರ್ಣ
ನಾಕೀಶ ಮೊದಲಾದ ಸುರರನು ಕರೆದೆ ||18||
ಶಿಷ್ಟ ಸನ್ಮುನಿಜನ ಕೂಟ
ತುಷ್ಟ ಸುಮನಸ ಸಮೂಹ
ಶ್ರೇಷ್ಠಸುಗಂಧಿ ಆಗಮನ ಆಹ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕರ್ತೆ ನಿನ ಸುಮಹೋತ್ಸವ ನೋಡಿ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಡೆವರು ಎಷ್ಟೆಂಬೆ ವಿಭುವೆ ||19||
ಮಾಯ ಜಯೇಶ ಶ್ರೀವತ್ಸ
ಛಾಯೇಶಗುಪಾಯ ಪೇಳಿ
ತೋಯಜೆಯನು ಕರೆತಂದೆ ಆಹ
ಮಾಯಾ ಜಯಾ ಸಿರಿ ಕೃತಿ ಕಾಂತಿ ನಿನ್ನಿಂದ
ವಿಯೋಗರಹಿತರು ಎಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ||20||
ಬೃಹದಣುವಿಗೆ ಸತ್ತಾಪ್ರದನೆ
ಸುಹೃದ ಸಂತೃಪ್ತ ಮುಖಾಬ್ಧೇ
ದೃಢವ್ರತ ಶುಕಮುನಿಗೊಲಿದೆ ಆಹ
ಬೃಹತೀ ಫಲಾನ್ನವನುಂಡು ಫೂತ್ಕಾರದಿ
ಗೃಹ ಬಹಿರದಿ ಇದ್ದ ಜನರ ತೃಪ್ತಿಸಿದೆ ||21||
ಸುಜನರಿಗಾನಂದ ದಾತ
ದ್ವಿಜರೂಢ ಜಗದೀಶ ನೀನು
ಅಜಸುರರೊಡಗೂಡಿ ಬರೆ ಆಹ
ಅಜಿತ ಚಿನ್ಮಯ ನಿನ್ನ ಆಕಾರ ನೃಪ ನೋಡಿ
ನಿಜವಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಧನ್ಯ ತಾನೆಂದ ||22||
ಅಜರ ಮಂದಿರ ಪೋಲ್ವ ಮನೆಯು
ಪ್ರಜುವಲಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಸಭೆಯು
ನಿಜಭಕ್ತ ಪುರುಜನ ಗುಂಪು ಆಹ
ದ್ವಿಜರ ವೇದಗಾನ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಿಸಲಾಗ
ನಿಜಸತಿ ಪದ್ಮೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿದೆ ||23||
ಸುರಮುನಿಜನ ಮೂರು ವಿಧಕೆ
ತರತಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆರಿತು
ಪರಿಪರಿ ಸಾಧನವಿತ್ತೆ ಆಹ
ನೀರರುಹಜಾಂಡವು ನಿನ್ನಾಧೀನವು
ಸಿರಿಭೂದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಯಾನಿಧೆ ||24||
ನೀ ನಿಂತು ನುಡಿಸಿದೀ ನುಡಿಯು
ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯು
ಚನ್ನಮಾರುತ ಮನೋಗತನೆ ಆಹ
ವನರುಜಹಾಸನ ತಾತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲೊ ಸುಹೃದ ಸಂತೃಪ್ತ 25||

jaya jaya jaya SrInivAsa
jayA SAMti kRuti mAyA SrISa
BayabaMdhamOcaka jIya Aha
suMdara cinmayAnaMda jaÁ#0CCD;~janAtmane
maMdajaBava suravRuMda saMsEvya jaya ||pa||
surasarita tIradiMda
suramuni BRugu baMdu ninna
parasamarahitaneMdarita Aha
siriyu nina BAvavanusarisi bEga
karavIra pura pOge giriputta pokkeyo ||1||
mErusutane hATakAdri
vIra Bakuta vRuShaBAdri
kIruti itti taMjanege Aha
sarIsRupAvarisida sauraByagiriyidu
paravEMkaTAdriyu haritu viprana pApa ||2||
nInidda sthaLavE vaikuMTha
ninagAru samaruMTe SrISa
dIna sujanarige naMTa Aha
dhEnu pAlgareyalu pAlaka hoDeyalu
dInarakShaka nInu Sirasittu poredeyo ||3||
ELu 2tALada udda rakta
tALalArade bidda gOpa
cOLarAyage koTTe SApa Aha
pELaballene ninna atiSaya lIleya
SIla surara guru cikitseyanaidide ||4||
svagata BEdavilladaMtha
svacCa citsuKamayanaMta
svAnirvAhaka viSESha Aha
SvEtavarAhana saMvAdadiMdali
svIkarisidI sthaLa modalu pUjeya koTTu ||5||
sarasvatI svAmi puShkaraNi
suramuninararige snAna
parasuKamArga sOpAna Aha
surataTinyAdi sutIrthagaLellavu
saritavAgirutave I svAmi tIrthadi ||6||
AdikAraNa ninna 3lIlA
mOdasaMBramavannu nODe
kAdukoMDiharu kOvidaru Aha
sAdhu saMBAvita bakuLAdEviyugaida
svAda BOjyavanuMba nitya saMtRupta|| 7||
maMgaLa cinmaya raMgA –
naMganayyane mOhanAMga
tuMga mahimane SuBAMga Aha
baMgAra kudure mElaMganErali baMda
SRuMgAravEneMbe eMdigU svaramaNa||8||
tOMDamAna rAyanaNNa
caMDaBUpanu AkASa
kaMDanu kamaladoL SiSuva Aha
aMDa aKiLa kOTi asama I SiSuvannu
heMDati dharaNiyu koMDaLu magaLAgi ||9||
mUlESa ninnaya rANi
mUlaprakRuti guNamAni
kIlAlaBava Bava tAyi Aha
SIla BUpAlana sute padmAvatiyeMdu
5 bAlEra saha puShpavanake baMdihaLo ||10||
mahidEvi kamalavAsiniyu
bahinOTakke rAjasuteyu
bahu citra puShpava koyye Aha
mahatipANiyu bahu vayOrUpadali baMdu
ahitalpa SrISane patiyeMdu nuDida ||11||
hATakagiriyiMda nInu
bETeyADuva rUpa tALi
GOTakavEri saMBramadi Aha
ATavADuva bAle baLiyalli baMdu nI
nATakavADiddu pADalariyeno ||12||
nityanirmala avikAra
matryaravOlu nI 1naTisO
kRutyagaLarivaru yArO Aha
BRutyavatsala nInu bakuLeya baLi pELi
saMtyasaMkalpa nina saMdESa kaLuhide ||13||
poMdide PulkasI rUpa
maMdhajaBava SiSuvAge
naMdinidhara yaShTiyAda Aha
maMdajaBavAMDa guNagulma mADi nI
kaMdharadali guMja kaMbusarava toTTe ||14||
nArAyaNapuriyalli
mAranayyane ninna suguNa
vAridhi pokkaLu padume Aha
puripa dharaNIdEvI putrige jvaraveMdu
paripari parihAra paradu nODidarAga ||15||
Suddha suMdara suKakAya
vRuddha PulkasI vEShadhAri
baddha SOkara baLi pOde Aha
idda suddiya abaddhavillade pELi
muddu padmege aniruddhane patiyeMde ||16||
vahisi nina SAsana bakuLa
mahadEvanAlayadiMda
mahiLeyara saha kUDi Aha
mahidEviyali pOgi vihita mAtugaLADi
bahu SuBavArteya taMdu pELidaLo ||17||
Sukamuni karapradavAda
AkASa nRupa lagnapatra
svIkariside bahu hitadi Aha
vAgISa SaSidhara nAgESa sauparNa
nAkISa modalAda suraranu karede ||18||
SiShTa sanmunijana kUTa
tuShTa sumanasa samUha
SrEShThasugaMdhi Agamana Aha
sRuShTyAdikarte nina sumahOtsava nODi
iShTArtha paDevaru eShTeMbe viBuve ||19||
mAya jayESa SrIvatsa
CAyESagupAya pELi
tOyajeyanu karetaMde Aha
mAyA jayA siri kRuti kAMti ninniMda
viyOgarahitaru eMdU ellellU ||20||
bRuhadaNuvige sattApradane
suhRuda saMtRupta muKAbdhE
dRuDhavrata Sukamunigolide Aha
bRuhatI PalAnnavanuMDu PUtkAradi
gRuha bahiradi idda janara tRuptiside ||21||
sujanarigAnaMda dAta
dvijarUDha jagadISa nInu
ajasuraroDagUDi bare Aha
ajita cinmaya ninna AkAra nRupa nODi
nijavAgi kRutakRutya dhanya tAneMda ||22||
ajara maMdira pOlva maneyu
prajuvalisuva divya saBeyu
nijaBakta purujana guMpu Aha
dvijara vEdagAna vAdya GOShisalAga
nijasati padmege mAMgalya dhariside ||23||
suramunijana mUru vidhake
taratama yOgyate Aritu
paripari sAdhanavitte Aha
nIraruhajAMDavu ninnAdhInavu
siriBUdoreyE SrInivAsa dayAnidhe ||24||
nI niMtu nuDisidI nuDiyu
ninnaDigaLige arpaNeyu
cannamAruta manOgatane Aha
vanarujahAsana tAta prasanna SrInivAsa
ninage prItiyAgalo suhRuda saMtRupta 25||

sulaadhi · Vijaya dasaru

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ / SAMARPANE PRAKAARA NAIVEDYA SULADI

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಸಮ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳ ಜನರು ಸತತದಲ್ಲಿ
ಹಿಮಶೇತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶ ಧರಣಿ
ಶಮೆದಮೆ ಉಳ್ಳ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿದ್ದ
ಸುಮನೋಹರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೇಳತಕ್ಕ
ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಕೇವಲ ಹರುಷ ರಹಸ್ಯ ಆ –
ಗಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪೇಳುತಿದೆ ಉತ್ತಮ
ರಮೆಯರಸನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಮನಸಿಗೆ
ರಮಣೀಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ
ದ್ಯುಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪದು ಆ –
ತುಮ ಅನಾತುಮದೊಳು ಚಿಂತನೆ ಗೈದು
ಸಮ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಗೋಳಕವ ನೆನೆದು ಮ –
ಹಿಮೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಧೇನಿಸುತ್ತ
ತಮೊಗುಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಗಳದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
ಅಮರಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲ –
ಕುಮಿವಲ್ಲಭನೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲನೆಂದು
ಕಮಲ ಕರ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಂಬನ ಪ್ರ –
ತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಿಧ ತಿಳಿದು
ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಪೊಂದು
ಗಮನವಾಗಲಾರದು ಕಂಡಕಡಿಗೆ
ಅಮಲವಾದ ಪೂಜೆ ಹದಿನಾರು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ
ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಆವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ
ಅಮಿತ ಪ್ರತಾಪ ಹರಿ ನಿಸ್ಪ್ರಹ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ
ಕಮಲಭವಾದಿ ಮನಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರ
ಅಮಿಶ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ರಸ ಭೋಕ್ತ ನಾನಾ ರೂಪದಲಿ
ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲವಗೆ ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖನೊ
ಕ್ಷಮ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಮಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದೀ –
ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸನ ಚಿತ್ತು
ಚಮತ್ಕಾರ ಒಂದೊಂದಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ಬಗೆ ಉಂಟು
ಸುಮತಿ ಲೋಕಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪದು
ಸಮನಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಚತುರವಿಧ ಅನ್ನ
ರಮೆ ಬೊಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮನ
ನಿಮಿಷ ಬಿಡದೆ ಇನಿತು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅ –
ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಬಿಂಬ ಕೈಕೊಂಬೋರು
ಕಮಠ ಕಪಿಲ ಭೃಗು ನರಸಿಂಹ ನಾಮದಲಿ
ರಮಿಪ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯದಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕುಮತಿ ಜನಕೆ ತಿಳಿಯಗೊಡನೊ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ
ತಿಮಿರ ಭಾನು ಭವಾರ್ಣವ ತಾರಕ ಉ –
ತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯರಸ ತತ್ತತ್ಪದಾರ್ಥದಲಿ
ಸಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯೋಗಮಾಯಾ
ಅಮರರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ತಾನು ಕೈಕೊಂಬ ದು –
ರ್ಗಮ ಕಾಣೊ ದುಃಖ ದೂರ ಮಹಾಪ್ರಭುವೊ
ಉಮೆಯರಸ ಪರಿಯಂತ ಈ ರಸ ಸಲ್ಲುವದು
ಕಮಲಭವ ಲಕುಮಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ
ಸುಮನಸ ಗಣಕೆ ಲೇಪನವಿಲ್ಲ ಅವರ ಆ –
ತುಮದೊಳಗಿದ್ದಖಿಳರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ
ಕ್ರಮಗೆಡುವರು ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ
ತಮತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಮಮ ಹರಿ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಾ ಉಪ –
ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಉದರದೊಳಗೆ
ತಮ ತರದಿಂದ ಪೊಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಉ –
ತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣನ್ನ ಚರಿತೆ ಎಂತೊ
ಮಮತಾ ರಹಿತಾ ಪರಾಯು ಆರಂಭಿಸಿ
ನಮಿಪಾ ಜನರು ಇತ್ತ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತು
ಕ್ರಮದಲಿ ಆವಾವ ತತ್ವಾತ್ಮಕ ರಸಂಗಳು
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಮಾಳ್ಪ
ಕಮಲೇಶ ಶುಭರಸ ಸವಿದುಂಬೋದು ನಿಶ್ಚಯವು
ಅಮಿತ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಮಣನು
ಕ್ರಿಮಿ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆ –
ಕ್ರಮಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವದೇನೊ
ಭ್ರಮಣನಲ್ಲವೊ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಾಂಶಿ ಅಂಶಕೆ ಸಂ –
ಗಮ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದೇ ಜೀವರನ್ನು
ನಮೊ ನಮೋ ನಮೊ ಎಂದು ಆದ್ಯಂತ ತಿಳಿದ ನರಗೆ
ಸಮವೃತ್ತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ಹಿಮಕರ ವರ್ಣ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನನುಪಮ –
ನೆಂದರ್ಪಿಸೆ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಅರ್ಪಿಸಲಿಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಲಿ
ಸರ್ಪಿ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ದರ್ಪತನವೆ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲಿ ಕಂ –
ದರ್ಪ ಪಿತನೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಪಕನೆಂದು
ದರ್ಪಣದೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಳ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ಸರ್ಪಭೂಷಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಗ್ರಹಿಸು
ದರ್ಪಜನರ ವೈರಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಪಿತ ಕೈಕೊಂಬಾ ಭಕುತಿ ಮಾತ್ರಕೆ ಒಲಿದು ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ವೃಂದಾರಕ ಜನ ಉಂಟು ಅದಕೆ
ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪವು
ಕುಂದದಲೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವದು
ನಂದವಾಹದು ಜನಕೆ ಅನ್ನ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ
ಸಂದೋರು ಭಕ್ಷ ಘೃತ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ಅರ –
ವಿಂದ ಬಾಂಧವ ಲಕುಮಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂದಿಹ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಲು
ಅಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದಧಿ ಸೂಪಕ್ಕೆ
ಒಂದೊಂದಿರಾ ಮೌಳಿ ವಾಯು ಚಂದ್ರವರುಣಾ
ವಿಂದ್ರ ಮುಧುರಿಪು ಕ್ರಮಾತು ಶ್ರೀಧರಾ
ಮುಂದೆ ಪತ್ರ ಫಲ ಶಾಕಾ ಆಮ್ಲ ಅನಾಮ್ಲಕ್ಕೆ
ಪೊಂದಿ ಮಿತ್ರ ಶೇಷ ಗೌರಿ ಗೌರೀಶರು
ಇಂದಿರೇಶ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ಗುಣ –
ಸಾಂದ್ರ ಸಂಕರುಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು
ಇಂದ್ರ ಯಮ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆ –
ನಂದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಾ
ಛಂದ ಉಪಸ್ಕರ ಕಟುಗಳಿಗೆ ಇವರೆನ್ನು
ವಂದಿಸುವದು ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದೂ
ಗಂದುಗ್ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಸಾಸಿವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ –
ಗಂಧ ಕರ್ಪೂರ ಇವಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ಕಂದರ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೈಲ ಪಕ್ವಕೆ
ಇಂದ್ರಜ ಅಧೊಕ್ಷಜ ದೇವತೆಯೊ
ಸಂದೀದ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಿಲಮಾಷ –
ದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಕ್ಕೆ ದಕ್ಷ ನರಸಿಂಹನೆ
ರಂಧ್ರವುಳ್ಳ ಭಕ್ಷಮಾಷ ಮಿಕ್ಕಾದದಕೆ ಸ –
ಬಂಧವಾಗಿಹ ಮನು ಅಚ್ಯುತ ದೇವಾ
ಸೈಂಧವ ಸಂದಿಜಕೆ ನಿರಋತಿ ಪ್ರಾಣ ಉ –
ಪೇಂದ್ರನು ಜನಾರ್ದನ ಯುಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ತಂದಿಡುವ ತಾಂಬೂಲ ಸ್ವಾದೋದಕದಲ್ಲಿ
ಮಂದಾಕಿನಿ ಸೌಮ್ಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣನೋ
ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮು –
ಕುಂದನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದ ಪೇಳಿದೆ
ಮಂದರಾದ್ರಿಧರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಕರುಣಾ –
ದಿಂದ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸವಿದು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಪುಷ್ಕರ ರತಿ ಹಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವನು ಪಾವಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಾದು ರಸಕೆನ್ನಿ
ವಸುಜೇಷ್ಟ ವಸಂತ ವಲಿಗೆ ಗೋಮಯ ಪಿಂಡ
ಕೊಸತಿಯಾಗಿಪ್ಪರು ಭಾರ್ಗವ ಋಷಭನು
ಅಸಮಾ ಗುಣದೇವಿ ಪಾಕ ಕತೃಗಳಿಗೆ
ವಿಶ್ವಂಭರ ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಾ
ವಸುಧೀ ವರಾಹ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಎಸೆವ ಮೇಲು ಭಾಗಕೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ
ಮಿಸುಣಿಪ ವರ್ಣಕೆ ಶಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಪು –
ರಷನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತಿಸು
ಎಸಳು ತುಳಸಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಪಿಲ ರಂ –
ಜಿಸುವ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿ ಆನಂದ
ಬೆಸಸೂವೆ ಭೋಜನ ಪಾತ್ರಿ ವ್ಯಜನಕೆ ಶೋ –
ಭಿಸುವರು ದುರ್ಗಾ ಸೌಪರ್ಣಿ ಸತ್ಯಾದತ್ತ
ಮಶಕಾದಿ ಸ್ಪರ್ಶದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಶ್ವಶನ ಮುದ್ರೆ ಎನಬೇಕು ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮುದ್ರೆಯು
ವಿಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥ ತೋರಿಸಬೇಕು ಶುಭ
ರಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಧೇನು ಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕು
ಬಿಸಿಜ ಮುದ್ರೆಯು ಶೋಧನಾರ್ಥವು ಸು –
ದರ್ಶನ ಮುದ್ರೆಯು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಶಂಖ ಗದಾ ಕ –
ಲಶ ಮುದ್ರೆಗಳು ತೋರಿಸಬೇಕು ಚನ್ನಾಗಿ
ದಶ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಮೃತಬಿಂದು ಪವಿತ್ರಕೆ
ಬೆಸನೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹಂಸ ಮುದ್ರೆಯು
ಪೆಸರುಗೊಳಿಸಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ
ಕುಶಲ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಚಿಂ –
ತಿಸಬೇಕು ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥದ ವೈಭವ
ಅಸು ಕರಣ ಕಾಯ ಭೇದವನರಿತು ತು –
ತಿಸಬೇಕು ಹರಿಯ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿ –
ರ್ದೋಷ ಗುಣಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾರಭೋಕ್ತಾ ಅಪ್ರಮೇ –
ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಭಕ್ತ
ವತ್ಸಲ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಿ
ಅಂಶಾವತಾರಾವೇಶ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುರ್ತಿ
ಉಸರಿಕ್ಕದೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದು
ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಎನುತಲಿ
ವಶವಾಗಿ ಇಪ್ಪ ದೇವನ ನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಸುಳೆ ಎಂದದಲಿ ಪರಮೋತ್ಸಹ ವಿಡಿದು ಸಾ –
ಧಿಸು ಗುಣರೂಪ ಕ್ರೀಯಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ವಿಷಯಂಗಳಿಗೆ ದೂರ ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವಾ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ರತ್ನ ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಂತ್ರಿಕ
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ
ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ನಾನು ಎಂದು
ತುತ್ತಿಸಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ
ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಹವಿಸ್ಸು ಪರಮ ಪಾ –
ವಿತ್ರ ಸ್ವಾದು ಸುಗಂಧ ಹವ್ಯ ಭಾವ ಕ್ರಿಯಾದಿ
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಮನೋಹರ ಅಮೃತವಾಗಿಹ
ಸತ್ಯ ಭೋಗ ದ್ರವ್ಯ ಹರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಪರಮಾನ್ನ ಹರಿದ್ರಾನ್ನ
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮುದ್ಗಾನ್ನ ಅಪೂಪ ವಿಧಗಳು
ಮತ್ತೆ ಕದಳಿ ಫಲ ಸಂಬ್ರಾಣ ಸುಫಲ ಪಕ್ಷ
ತಥ್ಥಳಿಸುವ ಕಂದಮೂಲ ವ್ಯಂಜನ ನಾನಾ
ವಸ್ತು ಗೋಘೃತ ಮಿಶ್ರಾಫಲ ಮೊದಲಾದವು
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ
ಕರ್ತೃ ನೀನೆ ಎಂದು ಮೇರುಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ
ಭೃತ್ಯ ಇತ್ತದ್ದು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸು
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು
ತತ್ತದ್ರಸ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಯೋಚಿಸು
ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಷಡುರಸ ಇ –
ಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಸ ಅದರೊಳಗಿಪ್ಪವು
ಉತ್ತಮರಸ ಎರಡು ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಪ್ಪವು ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತುವ ಮನಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾನು –
ಷೋತ್ತಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಪರೋಕ್ಷ ಕಾಲಕೆ
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದು ಮೌನವಿಡಿದು ಪೂರ್ವ
ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ವಿಧಿ ಆಚಮನಾ ನೀಯೊ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಹಮೇಧಿಯಾದವ
ನಿತ್ಯ ಈ ಪರಿಯಿಂದ ಚರಿಸಬೇಕೂ ಚನ್ನಾಗಿ
ತುತ್ತು ತೊರದು ಗುಹಾ ಸೇರಿದವನಾದರು
ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಬ ಆಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೂ
ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರ ಬಗೆ ಬೇರೆ
ಆತ್ಮ ಭಜನೆಯೊಳಗೆ ಸರ್ವವು ಇದ್ದ ತೆರದಿ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಎಣಿಸಿ ಉಣಿಸಲಿ ಬೇಕು
ಹತ್ತದು ಮನಸಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಗು –
ಣೋತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪವು
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಳಿದೆ ಇದೆ ಬಿಡದೆ ಚಿಂತಿಸು ಅಹಿ –
ತಲ್ಪ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಗರ್ಪಿಸೆ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥

rAga kAMbOdhi

dhruvatALa

samarpaNe prakAra tiLivadu cennAgi
sama buddhivuLLa janaru satatadalli
himaSEtu madhyadalli puTTida dESadoLage
krama uMTu svalpa pradESa dharaNi
Samedame uLLa madhvamatadalli poMdidda
sumanOhara jIvigaLige pELatakka
pramEya idu kEvala haruSha rahasya A –
gamadalli sAri pELutide uttama
rameyarasanna divya vigraha manasige
ramaNIyavAdaddu lakShaNOpEta
dyumaNi prakASadaMte opputippadu A –
tuma anAtumadoLu ciMtane gaidu
sama viShamadalli gOLakava nenedu ma –
himeyannu maraLi maraLi dhEnisutta
tamoguNada kAryavannu hiMgaLadu Suddha satva
mamateyiMdali hariya meccisabEku
amarAdi samudAya jIvigaLige la –
kumivallaBane muKya mUlaneMdu
kamala karnikeyalli idda biMbana pra –
timeyalli iDuva vidha tiLidu
samanvaya ille mADi mukti mArgava poMdu
gamanavAgalAradu kaMDakaDige
amalavAda pUje hadinAru dikkiniMda
krama tiLidu AvAhana dhyAna mADi
amita pratApa hari nispraha nityatRupta
kamalaBavAdi manake dUrakke dUra
amiSra mikkAda rasa BOkta nAnA rUpadali
Brameyillavage nijapUrNa suKano
kShama madhyadali sthUla madhyama sUkShmaveMdI –
kramadiMda prasiddha vAsana cittu
camatkAra oMdoMdake trividha bage uMTu
sumati lOkake sulaBavAgippadu
samanisi tiLiyabEku caturavidha anna
rame bomma tAtvikaru sAkShAtparamana
nimiSha biDade initu sRuShTyAdi iShTavAgi a –
pramEya prAj~jabiMba kaikoMbOru
kamaTha kapila BRugu narasiMha nAmadali
ramipa jihvEMdriyadali svIkarisi
kumati janake tiLiyagoDano anAdyavidyA
timira BAnu BavArNava tAraka u –
ttamavAda yOgyarasa tattatpadArthadali
sama tiLisikoMDare yOgamAyA
amararige uNisuva tAnu kaikoMba du –
rgama kANo duHKa dUra mahApraBuvo
umeyarasa pariyaMta I rasa salluvadu
kamalaBava lakumige illavO
sumanasa gaNake lEpanavilla avara A –
tumadoLagiddaKiLaralli aikya
kramageDuvaru omme idara prAcuryadiMda
tamatamma svABAvika naDateyalli
amama hari parama Sakti sRuShTA upa –
ramadalli sarvarannu udaradoLage
tama taradiMda poMdiTTu koMDippa u –
ttama SlOka pUrNanna carite eMto
mamatA rahitA parAyu AraMBisi
namipA janaru itta BOgyavastu
kramadali AvAva tatvAtmaka rasaMgaLu
samasta jIvigaLige Eka mALpa
kamalESa SuBarasa saviduMbOdu niScayavu
amita vij~jAnapUrNa svaramaNanu
krimi modalAda cEtanake upajIvya A –
kramake BagavaMtanige AguvadEno
BramaNanallavo svAmi BinnAMSi aMSake saM –
gama mADisuva oMdE jIvarannu
namo namO namo eMdu AdyaMta tiLida narage
samavRutti BIti illa elliddarU
himakara varNa vijayaviTThala nanupama –
neMdarpise kaivalyA sarvadA kaikoMbA || 1 ||

maTTatALa

arpisalibEku adhikAra BEdadali
sarpi modalAda nAnA vastugaLiMda
darpatanave biTTu dharma mArgadali kaM –
darpa pitane sarva vyApya vyApakaneMdu
darpaNadoLu biMba nOLpa teradaMte
sarpaBUShaNa tatvadalli iddadde grahisu
darpajanara vairi vijayaviTThalarEyA
arpita kaikoMbA Bakuti mAtrake olidu || 2 ||

triviDitALa

oMdoMdu padArthakke obbobba aBimAnigaLu
vRuMdAraka jana uMTu adake
oMdoMdu BagavadrUpagaLalli ippavu
kuMdadale tiLidu koMDADuvadu
naMdavAhadu janake anna pAyasadalli
caMdra BArati kESava nArAyaNa
saMdOru BakSha GRuta kShIradalli ara –
viMda bAMdhava lakumi vANiyalli
niMdiha mAdhava gOviMda viShNu balu
aMda maMDige beNNe dadhi sUpakke
oMdoMdirA mauLi vAyu caMdravaruNA
viMdra mudhuripu kramAtu SrIdharA
muMde patra Pala SAkA Amla anAmlakke
poMdi mitra SESha gauri gaurISaru
iMdirESa padmanABa dAmOdara guNa –
sAMdra saMkaruShaNa mUrti ennu
iMdra yama vAsudEva pradyumna A –
naMda aniruddhanu sakkare bellA
CaMda upaskara kaTugaLige ivarennu
vaMdisuvadu I pari tiLidU
gaMdugra yAlakki sAsivi matte SrI –
gaMdha karpUra ivakella kELi
kaMdarpa puruShOttama taila pakvake
iMdraja adhokShaja dEvateyo
saMdIda kuShmAMDa pariSuddha tilamASha –
diMda nirmitakke dakSha narasiMhane
raMdhravuLLa BakShamASha mikkAdadake sa –
baMdhavAgiha manu acyuta dEvA
saiMdhava saMdijake nira^^Ruti prANa u –
pEMdranu janArdana yukta kramadalli
taMdiDuva tAMbUla svAdOdakadalli
maMdAkini saumya hari kRuShNanO
oMdoMdu aBimAni oMdoMdu mUrti mu –
kuMdana prEraNe iMda pELide
maMdarAdridhara vijayaviTThala karuNA –
diMda suLidADuva savidu tRuptanAgi || 3 ||

aTTatALa

puShkara rati haMsanAmaka paramAtma
viSvanu pAvaka Suddhige svAdu rasakenni
vasujEShTa vasaMta valige gOmaya piMDa
kosatiyAgipparu BArgava RuShaBanu
asamA guNadEvi pAka katRugaLige
viSvaMBara dEva alli vAsA
vasudhI varAha naivEdya maMDaladalli
eseva mElu BAgake viGnESvara kumAra
misuNipa varNake SiShvaksEna pu –
raShanAmaka BagavaMtana ciMtisu
esaLu tuLasige SrIdEvi kapila raM –
jisuva pAtriyalli vAruNi AnaMda
besasUve BOjana pAtri vyajanake SO –
Bisuvaru durgA sauparNi satyAdatta
maSakAdi sparSadOSha parihArakke
SvaSana mudre enabEku tArkShyamudreyu
viSha nivAraNArtha tOrisabEku SuBa
rasa siddhige dhEnu mudre tOrisabEku
bisija mudreyu SOdhanArthavu su –
darSana mudreyu rakShaNArtha SaMKa gadA ka –
laSa mudregaLu tOrisabEku cannAgi
daSa digbaMdhana amRutabiMdu pavitrake
besane tiLidu matte haMsa mudreyu
pesarugoLisalibEku elli bEkAdalli
kuSala maMtra j~jAna pUrvakadiMda ciM –
tisabEku nAnA padArthada vaiBava
asu karaNa kAya BEdavanaritu tu –
tisabEku hariya I pariyalli svataMtra ni –
rdOSha guNapUrNa nispRuha sAraBOktA apramE –
ya satya saMkalpa karuNAnidhi Bakta
vatsala nArAyaNAtmaka aMSi
aMSAvatArAvESa dravya prApurti
usarikkade ninna dAsaneMdu
puSiyalla puSiyalla puSiyalla enutali
vaSavAgi ippa dEvana nIkShisi
hasuLe eMdadali paramOtsaha viDidu sA –
dhisu guNarUpa krIyAda samarpaNe
asura saMhAra namma vijayaviTThalarEyA
viShayaMgaLige dUra anAdi svaBAvA || 4 ||

AditALa

ratna maMtra viShNu sahasranAma taMtrika
citta SuddhanAgi mUru prakAradalli
tatvaj~jAnadiMda alpaj~ja nAnu eMdu
tuttisi maMgaLamUrtige naivEdya
uttama guNavuLLa havissu parama pA –
vitra svAdu sugaMdha havya BAva kriyAdi
atyaMta viSuddha manOhara amRutavAgiha
satya BOga dravya hariya muMBAgadalli
nitya hIge ciMtisi paramAnna haridrAnna
citrAnna mudgAnna apUpa vidhagaLu
matte kadaLi Pala saMbrANa suPala pakSha
taththaLisuva kaMdamUla vyaMjana nAnA
vastu gOGRuta miSrAPala modalAdavu
tattasthAnadali iDisikoMDu sarva
kartRu nIne eMdu mErumudre tOrisi
BRutya ittaddu kaikoLLabEkeMdu ciMtisu
pratyEka pratyEka dhyAnadiMdali tiLidu
tattadrasa saMyOga viBAga yOcisu
satva rAjasa tamOguNadiMda ShaDurasa i –
ppattu nAlku rasa adaroLagippavu
uttamarasa eraDu eMdige nASavilla
vyAptavAgippavu AdimadhyAMtadalli
suttuva manasu nillisi sAdhanadalli mAnu –
ShOttama mADabEku anaparOkSha kAlake
satya saMkalpaneMdu maunaviDidu pUrva
uttarApOSana vidhi AcamanA nIyo
pratyakShavAgidda grahamEdhiyAdava
nitya I pariyiMda carisabEkU cannAgi
tuttu toradu guhA sEridavanAdaru
hottu hottige koMba AhAra arpisabEkU
uttama madhyama adhamara bage bEre
Atma BajaneyoLage sarvavu idda teradi
cittadalli sarvavu eNisi uNisali bEku
hattadu manasige ommiMdommele gu –
NOtkarShaNe mADidare sulaBavAgippavu
nityAnaMda namma vijayaviTThalarEyA
arthiyiMdali sAligrAmAdiyalli uMba || 5 ||

jate

svalpa pELide ide biDade ciMtisu ahi –
talpa vijayaviTThala garpise kaikoMbA ||

mohana dasaru · sulaadhi

ಪಂಚಭೇದ ತಾರತಮ್ಯ ಸುಳಾದಿ / HARIYE SARVOTTAMA PANCHABHEDA TARATAMYA SULADI

ರಾಗ ಹಂಸಧ್ವನಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಿರಿಯು ಆತನ ರಾಣಿ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಮರುತ ಪುತ್ರರಯ್ಯಾ
ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ
ಹರಿಯ ರಾಣಿಯರು ನಾಲ್ಕೆರಡು ಮಂದಿ ಸೌ –
ಪರಣಿ ವಾರುಣಿ ಗಿರಿಜಾ ಸುರಪತಿಕಾಮಾದ್ಯರ
ತರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಸುರನದಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಶರಣು ನೆನಿಸಿದವಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಭೇದ ಹರಿಗೆ ಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ದೇವ ನಾರಾಯಣನ
ಭಾವಕ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದು
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಪಾವನ ಚರಣನಾಮ ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸು ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಹರಿಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನ ಮನಸು
ಎರಗೀಸಲೀಸನು ಅನ್ಯ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಎರಗಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ತಿರಿಗಿಸುವನಯ್ಯಾ
ತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆರೆಯಲೀಸಾ
ಬೆರೆದರೆ ಬೆರೆಯಲಿ ರತಿಯ ಪುಟ್ಟಲೀಸಾ
ರತಿ ಪುಟ್ಟಿದರೆ ಏನು ಕಾಕು ಮಾಡಲಿಸನಯ್ಯಾ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ 
ಪಾವನ ಚರಣವನು ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸೊ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಮರುತ ಮತವ ಪೊಂದಿ ಹರಿಯೆ ಪರನೆಂದು
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಚರಣಕ್ಕೆರಗು ಆವಾಗಲೂ
ಹರಿಕಥಾಮೃತವ ಕರ್ಣದಿಂದಲಿ ಕೇಳು
ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತಿರು
ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಭುಂಜಿಸು
ಹರಿದಾಸರ ಕೂಡ ತಿರುಗು ಊಳಿಗನಂತೆ
ಹರಿ ಅವತಾರ ಸಿರಿ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಹರಿಯೆ ತ್ರಿಭುವನ ಧೊರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯೊ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನು ಉನ್ನತ ಪಾಪವ ಮಾಡೆ
ದಾನವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೀವ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ಲಕುಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇನು ಪ್ರ –
ಪನ್ನರ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರುತಿ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಸನ್ನುತಿಸುವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ತಿಳಿಯದವಗೆ
ಮಾರುತಿಪ್ರೀಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ ವೊಲಿಯಾ ॥

rAga haMsadhvani

dhruvatALa

hariyE sarvOttama siriyu Atana rANi
sarasijOdBava maruta putrarayyA
sarasvati BArati garuDa SESha rudra
hariya rANiyaru nAlkeraDu maMdi sau –
paraNi vAruNi girijA surapatikAmAdyara
taratamya j~jAnadinda tiLiyabEku
suranadipita namma mOhannaviTThala
SaraNu nenisidavage innu sariyu kANe || 1 ||

maTTatALa

jIva jIvake BEda jaDajaDake BEda
jIva jaDake BEda harige jaDake BEda
jIva ISage BEda dEva nArAyaNana
BAvakriyagaLige aBEdavannu tiLidu
SrIvallaBa namma mOhannaviTThalanna
pAvana caraNanAma tIvradali Bajisu || 2 ||

tripuTatALa

hariyu tanage bEkAdavana manasu
eragIsalIsanu anya satiyaralli
eragisidare bEga tirigisuvanayyA
tirugisadiddare bereyalIsA
beredare bereyali ratiya puTTalIsA
rati puTTidare Enu kAku mADalisanayyA
karuNAsAgara namma mOhannaviTThalana
pAvana caraNavanu tIvradali Bajiso || 3 ||

aTTatALa

maruta matava pondi hariye paranendu
guru hiriyara caraNakkeragu AvAgalU
harikathAmRutava karNadindali kELu
hari nirmAlyava Siradalli dharisutiru
hari naivEdyava haruShadalli Bunjisu
haridAsara kUDa tirugu ULiganante
hari avatAra siri mOhannaviTThala
hariye triBuvana dhoreyendu tiLiyo || 4 ||

AditALa

tanage bEkAdavanu unnata pApava mADe
dAnavarige koDisi puNya BaktarigIva
Ganna mahima lakumiyannu biTTarEnu pra –
pannara biDeneMba cinmaya mUruti
pannagAdri nilaya mOhannaviTThalanna
sannutisuvanige innu sariyu kANe || 5 ||

jate

tAratamya pancaBEda tiLiyadavage
mArutiprIya mOhannaviTThala voliyA ||

MADHWA

4 million views

I am so happy to share with our blog visitors and blog followers that our madhwafestivals.com has once again crossed a new benchmark 4 Million Views with the blessings of Sri Hari Vaayu Gurugalu.

Thanks for all the support and feedback!

I was little busy and wasnt able to respond to comments and queries. I would try to do at the earliest.

If anyone wants any particular dasara pada lyrics, you can leave a comment here. I will try my best to find and post it asap.

guru jagannatha dasaru · MADHWA · rama

Jaya Jaya sri raghurama(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಘುರಾಮ | ಜಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ಭಜಕರ ಭಯಹರ ತ್ವತ್ಪದ | ದಯದಲಿ ತೋರಿಸೊ ರಾಮ ||ಅ.ಪ||

ದಶರತನೃಪಸುತ ದಶಕಂಧರ ಮುಖ್ಯ ನಿಶಿಚರಕುಲನಿರ್ಧೂಮ
ಸುರರರ್ಥಿತ ಹರಿ ಧರೆಯೊಳು ತಾನವ ತರಿಸಿದ ರಘಕುಲರಾಮ ||೧||
ದಶರಥನೃಪಸುತ ಶಿಶುಭಾವದಲಿ ವಸಮತಿ ಮೋಹಿಪ- ರಾಮ ||೨||
ಸುಂದರಸ್ವಾನನ ದಿಂದಲಿ ಜನಕಾನಂದವ ಬೀರಿದ-ರಾಮ ||೩||
ಒಂದಿನ ಮುನಿವರ ಬಂದಾನೃಪವರಕಂದನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ-ರಾಮ ||೪||
ತಂದೆಗೆ ತಾನಭಿವಂದಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಂದದಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೫||
ದನುಜರ ಸದೆದಾಮೂನಿಮಖ ಪೊರೆದ ಇನಕುಲಸಂಭವ- ರಾವು ||೬||
ಶಿಲೆಯನು ತನ ಪದಜಲಜದಲಿಂದ ಲಲನೆಯ ಮಾಡಿದ-ರಾವು ||೭||
ಇನಿಯನಿಂದಲಾ ವನಿತೆಯಗೂಡಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೮||
ಜನಕನ ಪುರವನು ಅನುಜನ ಸಹಿತದಿ ಮುನಿಯೊಡನೈದಿದ-ರಾಮ ||೯||
ನರವರಸಭೆಯಲಿ ಗಿರಿಶನ ಧನುವನು ಮುರಿದನು ರಾಘವ-ರಾಮ ||೧೦||
ಕ್ಷೋಣೀಶನ ಪಣಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಸೀತೆಯ ಪಾಣಿಯ ಪಿಡಿದನು-ರಾಮ ||೧೧||
ಸುದತಿಯು ನೀಡಿದ ಪದುಮದ ಮಾಲೆಯ ಮುದದಲಿ ಧರಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೨||
ಜಾನಕಿ ಸೊಗಸಿನ ಆನನಕಮಲಕೆ ಭಾನುಮನಾದನು-ರಾಮ ||೧೩||
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಿ ಭಾರ್ಗವ ಬರಲು ಮಾರ್ಗಣ ಎಸೆದನು-ರಾಮ ||೧೪||
ಲಕ್ಮಸತಿಯೂತ ಲಕ್ಮಣ ಸಹಿತದಿ ತಕ್ಮಣ ನದೆದನು -ರಾಮ ||೧೫||
ಸೀತೆಯ ಸಹ ಸಾಕೇತದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಗೊಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೬||
ಧ್ವರಿತನಪಟ್ಟವ ಭರತಗೆ ನೇಮಿಸಿ ತ್ವರದಲಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೧೭||
ಖರಮುಖದನುಜರ ತರಿದಾ ರಘುವರ ಚರಿಸಿದ ವನವನ-ರಾಮ ||೧೮||
ರಾಕ್ಷಸರಾವಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೀತೆಯ ನಾಕ್ಷಣ ವೈದನು-ರಾಮ ||೧೯||
ಪೊಡವಿತನಯಳ ಪುಡುಕುವ ನೆವೆದಿ ಅಡವಿಯ ಚರಿಸಿದ- ರಾಮ||೨೦||
ಅರಸುತ ಬರುತಿಗೆ ಗಿರಿಯಲಿ ಅಂಜನೆ ತರುಳನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೨೧||
ಅನುಪಮ ಕರುಣದಿ ಹನುಮನ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಇನಕೂಲಸಂಭವ – ರಾಮ ||೨೨||
ಶೀಲ ಬಹುಬಲಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಹ ವಾಲಿಯ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೨೩||
ವನಿತೆಯ ಗೋಸುಗ ಹನುಮನು ವೇಗದಿ ವನಧಿಯ ದಾಟಿದ-ರಾಮ ||೨೪||
ಬಿಂಕದಿ ಹನುಮನು ಲಂಕೆಯ ಪೊಕ್ಕು ಮಂಕು ದನುಜರ-ರಾಮ ||೨೫||
ವನಗಿರಿ ದುರ್ಗದಿ ವನಜಾಕ್ಷಿಯನು ಮನದಣಿ ಪುಡಿಕಿದ-ರಾಮ ||೨೬||
ಧಾರುಣಿತನಯಳ ಸಾರುವೆನೆನುತ ಊರಲಿ ಪುಡುಕಿದ-ರಾಮ ||೨೭||
ಓಣಿಗಳೊಳು ತಾ ಕ್ಷೋಣಿತನಯಳಾ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗಿದ-ರಾಮ ||೨೮||
ಲೋಕದ ಮಾತೆಯಾ ಶೋಕವನದೊಳಾ ಲೋಕನಗೈದನು-ರಾಮ ||೨೯||
ಕಾಮಿನಿಮಣಿಗೆ ರಾಮನ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೦||
ರಾಮನ ಶುಭಕರನಾಮದ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೧||
ರೂಢಿಜದೇವಿಯ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ನೀಡುವೆನೆಂದನು-ರಾಮ ||೩೨||
ಕುಶಲದ ವಾರ್ತೆಯ ಶಶಿಮುಖಿ ಕೇಳಿ ವ್ಯಸನದಿ ನುಡಿದಳು-ರಾಮ ||೩೩||
ಕೋತಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತಕೆ ಬಂದೆಯೊ ಘಾತಿಪರಸುರರು-ರಾಮ ||೩೪||
ಬಲಹೀನನು ನೀ ಬಲವಂತಸುರರು ಛಲಮಾಡದೆ ನಡಿ-ರಾಮ ||೩೫||
ಘನತರ ಲಂಕೆಗ ವನಚರ ಬಂದೆಯೊ ದನುಜರು ಕೊಲ್ವರು-ರಾಮ ||೩೬||
ರಾಕ್ಷಸಗುಣ ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಗೈವುದು-ರಾಮ ||೩೭||
ಮಾತೆಯೆ ತಿಳಿ ಎನಗ್ಯಾತರ ಭಯ ರಘು ನಾಥನು ಕಾಯುವ-ರಾಮ ||೩೮||
ಆಖಣಾಶಮ ನಾರಾಯನ ದಯದಲಿ ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ತಾಯೆ-ರಾಮ ||೩೯||
ಮುತಾತ್ಮಜ ತಾ ಭರದಲಿ ನಡೆದು ತರುಗಳ ಕಿತ್ತಿದ-ರಾಮ ||೪೦||
ಅಶೊಕವನದ ಸಶೊಕವರ್ಥೆಯ ನಿಶಿಚರ ಕೇಲಿದ- ರಾಮ||೪೧||
ಕೋತಿಯ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದಲಿ ದೂತರು ಕಳುಹಿದ-ರಾಮ ||೪೨||
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋತಿಯ ಶಿಕ್ಷಿಪೆನೆನುತಲಿ-ರಾಮ ||೪೩||
ಬಂದಾ ರಾವಣಕಂದನ ನೋಡಿ ನಂದದಿ ನಲಿದನು-ರಾಮ ||೪೪||
ಅಕ್ಷಕುಮಾರನ ಲಕ್ಷಿಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೪೫||
ಯುದ್ಧದಲತಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿತಿಜರು-ರಾಮ ||೪೬||
ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಲದಶಕ್ತರಾಗಿ ಬಹುಯುಕ್ತಿಯ ಮಾಡ್ದರು-ರಾಮ ||೪೭||
ಇಂದ್ರಾರಾತಿಯು ನಂದದಿ ಬಂದು ನಿಂದನು ರಣದಲಿ-ರಾಮ ||೪೮||
ಬೊಮ್ಮನಸ್ತ್ರವ ಘಮ್ಮನೆ ಹಾಕಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕನು-ರಾಮ ||೪೯||
ಮಾತೆಯ ಕಂಡಾರಾತಿಯ ಪುರವರ ನಾಥನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೫೦||
ಮೂರ್ಖಾಗ್ರಣಿ ಕೇಳ್ ಲೇಖಾಗ್ರಣಿ ಶಿರಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾನ್ವಯ-ರಾಮ ||೫೧||
ರಾಮನ ಪದಯುಗತಾಮರಸಕೆ ನಾ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತನು-ರಾಮ ||೫೨||
ಶ್ರೀನಿಧಿರಾಮನ ಮಾನಿನಿತಸ್ಕರ ದಾನವ ಕೇಳೆಲೊ-ರಾಮ ||೫೩||
ದುಷ್ಥನೆ ತಿಳಿ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೆ ಮೊದಲಾ ದಷ್ಠಕಕರ್ಥನು-ರಾಮ ||೫೪||
ಭ್ರಷ್ಥರಾವಣ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠನ ವೈರದಿ ನಷ್ಟನು ನೀನಾಗುವಿ-ರಾಮ ||೫೫||
ಜಾನಕಿರಮಣನು ಮಾನವನಲ್ಲವೊ ದಾನವಾಂತಕನು-ರಾಮ ||೫೬||
ಬಲವದ್ದ್ವಾಷವು ಸುಲಭಲ್ಲವೊ ತವ ಕುಲನಾಶಾಗೊದೊ-ರಾಮ ||೫೭||
ಕಾನನಕೋತಿಯೆ ಏನಾಡಿದಿ ನುಡಿ ಹಾನಿಯ ಮಾಡವೆ-ರಾಮ ||೫೮||
ಆ ಕ್ಷಣ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿರೆಂದನು-ರಾಮ ||೫೯||
ಕೋತಿಯ ಕೊಂದರೆ ಪಾತಕ ಬಪ್ಪೊದು ಘಾತವು ಸಲ್ಲದು-ರಾಮ ||೬೦||
ತರುವರನೇರಿದ ವಾನರಬಾಲದಿ ತರುವೈರಿಯನಿಟ್ಟರು-ರಾಮ ||೬೧||
ಹರಿವರ ತಾನೇ ಉರಿಯಲಿ ಲಂಕಾ ಪುರವನು ದಹಿಸಿದ-ರಾಮ ||೬೨||
ವಾನರನಾಥನು ಕಾನನ ಸುರವರ ರಾನನಕಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೬೩||
ದಿತಿಜತತಿಯನು ಹತಗೈದಾ ಕಪಿ ನತಿಸಿದ ಸಾತೆಗೆ-ರಾಮ ||೬೪||
ಸಾಗರಲಂಘಿಸಿ ವೇಗದಿ ಬಂದು ಬಾಗಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ-ರಾಮ ||೬೫||
ರಾಮನ ಪದಕೆ ಪ್ರೇಮದಿ ವಿಸಿವು ತಿಳಿಸಿ- ರಾಮ ||೬೬||
ಕಾಮಿನಿಕೊಟ್ಟಿಹ ಹೇಮದ ರಾಗಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೬೭||
ಗಿರಿತರುಗಳ ತಾ ತ್ವರದಲಿ ತರಿಸಿ ಶರಧಿಯ ಕಟ್ಟಿದ-ರಾಮ ||೬೮||
ಕಾಮಿನಿ ನೆವದಲಿ ರಾಮ ದನುಜರಿಗೆ ಆ ಮಹಯದ್ಧವು-ರಾಮ ||೬೯||
ಪಾವಿನ ತಾ ಸಂಜೀವನಪರ್ವತ ತೀವ್ರದಿ ತಂದನು-ರಾಮ ||೭೦||
ಸೇವಕಹನುಮನು ದೇವನ ತಮ್ಮಗೆ ಜೀವನವಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೭೧||
ತಂದೆಯ ಪುರದಲಿ ಇಂದ್ರನ ವೈರಿಯ ಕೊಂದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ರಾಮ ||೭೨||
ಮೂಲ ಬಲವನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ನೀ ಗೈಸಿದ- ರಾವು ||೭೩||
ಅಂಬುಗಳೆಸೆದಾ ಕುಂಭಕರ್ಣನಾ ಕುಂಭಿಣಿಗಿಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೭೪||
ರಾಕ್ಷಸವರ್ಯನ ವಕ್ಷೋದಾರಣ ವಾಕ್ಷಣ ಗೈಸಿದ-ರಾಮ ||೭೫||
ಗುಣಯುತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕಟ್ಟಿದ – ರಾಮ ||೭೬||
ಮಂದಗಮನಿ ಸಹ ನಂದಿಗ್ರಾಮಕೆ ನಂದದಿ ಬಂದನು-ರಾಮ ||೭೭||
ರಾಮನು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನಾಳಿದ-ರಾಮ ||೭೮||
ರಮೆಯಿಂದಲಿ ತಾ ರಮಿಸಿದ ಸೀತಾ ರಮಣನು ರಘುಕುಲ-ರಾಮ ||೭೯||
ಅಂಜನಿತನಯಗೆ ಕಂಜಜಪಟ್ಟವ ರಂಜಿಸಿ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೦||
ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜೀವನಯನ ತವ ಭೋಜನ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೧||
ಕಂಜಾಕ್ಷನಪದಕಂಜಭಜಕ ಪ್ರಾಭಂಜನಸುತ ಕಪಿ-ರಾಮ ||೮೨||
ಚಂಪಕ ತರುಲತ ಕಂಪಿತ ಶುಭತರ ಕಿಂಪುರುದಿದ-ರಾಮ ||೮೩||
ಮೋದವೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದೋತ್ತರ ನಿಜ ಮೋದಾವಯವನು-ರಾಮ ||೮೪||
ಪೂ ರ್ಣರೂ ತಾ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣ ಪೂರ್ಣನಿ -ರಾಮ||೮೫||
ದೂತಜನರ ಗತಿದಾತನು ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು-ರಾಮ ||೮೬||

jaya jaya SrIraGurAma | jaya jaya sItArAma ||pa||

jaya jaya Bajakara Bayahara tvatpada | dayadali tOriso rAma ||a.pa||

daSaratanRupasuta daSakaMdhara muKya niSicarakulanirdhUma
surararthita hari dhareyoLu tAnava tarisida raGakularAma ||1||
daSarathanRupasuta SiSuBAvadali vasamati mOhipa- rAma ||2||
suMdarasvAnana diMdali janakAnaMdava bIrida-rAma ||3||
oMdina munivara baMdAnRupavarakaMdana prArthise-rAma ||4||
taMdege tAnaBivaMdisi munisaha naMdadi naDedanu-rAma ||5||
danujara sadedAmUnimaKa poreda inakulasaMBava- rAvu ||6||
Sileyanu tana padajalajadaliMda lalaneya mADida-rAvu ||7||
iniyaniMdalA vaniteyagUDisi munisaha naDedanu-rAma ||8||
janakana puravanu anujana sahitadi muniyoDanaidida-rAma ||9||
naravarasaBeyali giriSana dhanuvanu muridanu rAGava-rAma ||10||
kShONISana paNakShINisi sIteya pANiya piDidanu-rAma ||11||
sudatiyu nIDida padumada mAleya mudadali dharisida-rAma ||12||
jAnaki sogasina Ananakamalake BAnumanAdanu-rAma ||13||
mArgamadhyadi BArgava baralu mArgaNa esedanu-rAma ||14||
lakmasatiyUta lakmaNa sahitadi takmaNa nadedanu -rAma ||15||
sIteya saha sAkEtada janarige prItiyagoLisida-rAma ||16||
dhvaritanapaTTava Baratage nEmisi tvaradali naDedanu-rAma ||17||
KaramuKadanujara taridA raGuvara carisida vanavana-rAma ||18||
rAkShasarAvaNa vIkShisi sIteya nAkShaNa vaidanu-rAma ||19||
poDavitanayaLa puDukuva nevedi aDaviya carisida- rAma||20||
arasuta barutige giriyali aMjane taruLana kaMDanu-rAma ||21||
anupama karuNadi hanumana grahisida inakUlasaMBava – rAma ||22||
SIla bahubalaSAli enisiha vAliya koMdanu-rAma ||23||
vaniteya gOsuga hanumanu vEgadi vanadhiya dATida-rAma ||24||
biMkadi hanumanu laMkeya pokku maMku danujara-rAma ||25||
vanagiri durgadi vanajAkShiyanu manadaNi puDikida-rAma ||26||
dhAruNitanayaLa sAruvenenuta Urali puDukida-rAma ||27||
ONigaLoLu tA kShONitanayaLA kANade tirugida-rAma ||28||
lOkada mAteyA SOkavanadoLA lOkanagaidanu-rAma ||29||
kAminimaNige rAmana vArteya prEmadi pELida-rAma ||30||
rAmana SuBakaranAmada vArteya prEmadi pELida-rAma ||31||
rUDhijadEviya cUDAmaNiya nIDuveneMdanu-rAma ||32||
kuSalada vArteya SaSimuKi kELi vyasanadi nuDidaLu-rAma ||33||
kOtiye illige yAtake baMdeyo GAtiparasuraru-rAma ||34||
balahInanu nI balavaMtasuraru CalamADade naDi-rAma ||35||
Ganatara laMkega vanacara baMdeyo danujaru kolvaru-rAma ||36||
rAkShasaguNa tA vIkShisi ninnanu SikSheya gaivudu-rAma ||37||
mAteye tiLi enagyAtara Baya raGu nAthanu kAyuva-rAma ||38||
AKaNASama nArAyana dayadali nI karuNisi tAye-rAma ||39||
mutAtmaja tA Baradali naDedu tarugaLa kittida-rAma ||40||
aSokavanada saSokavartheya niSicara kElida- rAma||41||
kOtiya hiDiyalu kAturadiMdali dUtaru kaLuhida-rAma ||42||
lakShyamADade takShaNa kOtiya SikShipenenutali-rAma ||43||
baMdA rAvaNakaMdana nODi naMdadi nalidanu-rAma ||44||
akShakumArana lakShiya mADade takShaNa koMdanu-rAma ||45||
yuddhadalati sannaddharAda prasiddha ditijaru-rAma ||46||
Saktiyu sAladaSaktarAgi bahuyuktiya mADdaru-rAma ||47||
iMdrArAtiyu naMdadi baMdu niMdanu raNadali-rAma ||48||
bommanastrava Gammane hAkalu summane sikkanu-rAma ||49||
mAteya kaMDArAtiya puravara nAthana kaMDanu-rAma ||50||
mUrKAgraNi kEL lEKAgraNi Siri kAkutsthAnvaya-rAma ||51||
rAmana padayugatAmarasake nA prEmada Baktanu-rAma ||52||
SrInidhirAmana mAninitaskara dAnava kELelo-rAma ||53||
duShthane tiLi nI sRuShTiye modalA daShThakakarthanu-rAma ||54||
BraShtharAvaNa suraSrEShThana vairadi naShTanu nInAguvi-rAma ||55||
jAnakiramaNanu mAnavanallavo dAnavAMtakanu-rAma ||56||
balavaddvAShavu sulaBallavo tava kulanASAgodo-rAma ||57||
kAnanakOtiye EnADidi nuDi hAniya mADave-rAma ||58||
A kShaNa rAvaNa rAkShasajanarige SikShisireMdanu-rAma ||59||
kOtiya koMdare pAtaka bappodu GAtavu salladu-rAma ||60||
taruvaranErida vAnarabAladi taruvairiyaniTTaru-rAma ||61||
harivara tAnE uriyali laMkA puravanu dahisida-rAma ||62||
vAnaranAthanu kAnana suravara rAnanakittanu-rAma ||63||
ditijatatiyanu hatagaidA kapi natisida sAtege-rAma ||64||
sAgaralaMGisi vEgadi baMdu bAgida svAmige-rAma ||65||
rAmana padake prEmadi visivu tiLisi- rAma ||66||
kAminikoTTiha hEmada rAgaTe svAmige nIDida-rAma ||67||
giritarugaLa tA tvaradali tarisi Saradhiya kaTTida-rAma ||68||
kAmini nevadali rAma danujarige A mahayaddhavu-rAma ||69||
pAvina tA saMjIvanaparvata tIvradi taMdanu-rAma ||70||
sEvakahanumanu dEvana tammage jIvanavittanu-rAma ||71||
taMdeya puradali iMdrana vairiya koMdanu lakShmaNa-rAma ||72||
mUla balavanu lIleyiMda nI gaisida- rAvu ||73||
aMbugaLesedA kuMBakarNanA kuMBiNigiLisida-rAma ||74||
rAkShasavaryana vakShOdAraNa vAkShaNa gaisida-rAma ||75||
guNayuta viBIShaNanige paTTava kShaNadali kaTTida – rAma ||76||
maMdagamani saha naMdigrAmake naMdadi baMdanu-rAma ||77||
rAmanu sArvaBaumanAgi I BUmiyanALida-rAma ||78||
rameyiMdali tA ramisida sItA ramaNanu raGukula-rAma ||79||
aMjanitanayage kaMjajapaTTava raMjisi nIDida-rAma ||80||
rAja rAja rAjIvanayana tava BOjana nIDida-rAma ||81||
kaMjAkShanapadakaMjaBajaka prABaMjanasuta kapi-rAma ||82||
caMpaka tarulata kaMpita SuBatara kiMpurudida-rAma ||83||
mOdave dakSha pramOdOttara nija mOdAvayavanu-rAma ||84||
pU rNarU tA pUrNa guNArNa pUrNani -rAma||85||
dUtajanara gatidAtanu gurujagannAthaviThalanu-rAma ||86||

modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ / Sri Bhagavad Gita Stotra Suladhiರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

” ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ
ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ
ಮಯೈ ವೈತೇ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ 
ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 33)
ಎನ್ನಿಂದ ಆದ ಕೃತ್ಯ ಅವಜ್ಞ ಮಾಡದಲೆ 
ಉತ್ತರವ ಪೇಳುವದು 
ಭಾವಾಭಿಜನ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರವಾದರೂ 
ಶ್ರೀವರ ನಿನ್ನಿಂದೇ ಪುಟ್ಟಿತೆನಗೆ 
ಪಾವನ ಮಹಿಮ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆವಪರಾಧ ಉಂಟು ತಿಳಿಸಿ ಪೇಳೋ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

” ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ 
ಕರ್ಣಂ ತಥಾನ್ಯಾನಪಿ ಯೋಧ ವೀರಾನ್ 
ಮಯಾ ಹತಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಮಾ ವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ
ಯುದ್ಧ್ಯಸ್ವ ಜೇತಾऽಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 34)
ಪ್ರಾಣನಾಥನೆ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಎನಗಾವದು ಕೃತ್ಯ ಇದರೊಳಗೆ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ವೀರನಾದವ ಒಂದು ಕರಗಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹನನ ಮಾಡೆ
ಪರಿಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಘನತಿಯು ಪುರುಷಗಲ್ಲದೆ ಜಡ 
ಕರಗಸಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವದೆಂತೊ
ತುರಗ ಬಿಗಿದ ರಥ ಗಮನಾಗಮನದಿಂದ 
ಪರಿಖ್ಯಾತಾ ವೈದಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ತುರಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಕೆ ಹೊರತು ಜಡಕೆ ಬರುವದುಂಟೆ ಈ
ತೆರದಿ ಬರುವದಯ್ಯಾ ಎನಗೆ ಕೀರ್ತಿ
ಹರಿ ನೀ ವೊಲಿದು ಎನ್ನ ನಾಮ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ 
ಧರಣಿ ಭಾರವ ನಿಳುಹಿ ಮೆರೆದ ದೇವಾ 
” ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೇ ಹತಂ 
ಉಭೌತೌ ನವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನಹನ್ಯತೇ “
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಹರಣ ಮಾಡುವ ಕರ್ತು ನೀನೆ ದೇವಾ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

” ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾ –
ಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭಾವಿತಾವಾ ನಭೂಯಃ 
ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣೋ 
ನಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ” 
ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವಾ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

” ಲೇಲೀಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ 
ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ 
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 30)
ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಎನಗಿಲ್ಲಪರಾಧವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಾಮಾಸೌ ರುದ್ರಸ್ತು ರುದ್ರನಾಮಾ 
ಎಮ್ಮ ನಾಮವು ನೀನೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ॥

rAga kalyANi

dhruvatALa

” tasmAt tvamuttiShTha yaSO laBasva
jitvA SatrUn BuMkShvaM rAjyaM samRuddhaM
mayai vaitE nihatAH pUrvamEva
nimitta mAtraM Bava savyasAcin ” (a 11 SlO 33)
enniMda Ada kRutya avaj~ja mADadale
uttarava pELuvadu
BAvABijanyavAda ahaMkAravAdarU
SrIvara ninniMdE puTTitenage
pAvana mahima guruvijayaviThThalarEyA
AvaparAdha uMTu tiLisi pELO || 1 ||

maTTatALa

” drONaMca BIShmaMca jayadrathaMca
karNaM tathAnyAnapi yOdha vIrAn
mayA hatAM stvaM jahi mA vyathiShThA
yuddhyasva jEtA&si raNE sapatnAn ” (a 11 SlO 34)
prANanAthane guruvijayaviThThalarEyA
enagAvadu kRutya idaroLage || 2 ||

triviDitALa

vIranAdava oMdu karagasa kaiyalli
dharisi SatrugaLannu hanana mADe
pariprAptavAda Ganatiyu puruShagallade jaDa
karagasake kIrti baruvadeMto
turaga bigida ratha gamanAgamanadiMda
pariKyAtA vaidida kIrtiyannu
turaga SrEShThake horatu jaDake baruvaduMTe I
teradi baruvadayyA enage kIrti
hari nI volidu enna nAma rUpava dharisi
dharaNi BArava niLuhi mereda dEvA
” ya EnaM vEtti haMtAraM yaScainaM manyatE hataM
uBautau navijAnItO nAyaM haMti nahanyatE “
karuNAnidhiyE guruvijayaviThThalarEyA
haraNa mADuva kartu nIne dEvA || 3 ||

aTTatALa

” na jAyatE mriyatE vA kadAcinnA –
yaM BUtvA BAvitAvA naBUyaH
ajO nityaH SASvatO&yaM purANO
nahanyate hanyamAnE SarIrE “
vijayasArathi guruvijayaviThThalarEya
sOjigavE sari enna aparAdhavA || 4 ||

AditALa

” lElIhyasE grasamAnaH samaMtAt
lOkAn samagrAn vadanairjvaladBiH
tEjOBirApUrya jagat samagraM
BAsastavOgrAH pratapaMti viShNO ” (a 11 SlO 30)
bAlArkakOTi praBa guruvijayaviThThalarEyA
AlOcisidarU enagillaparAdhavA || 5 ||

jate

brahmastu brahmAnAmAsau rudrastu rudranAmA
emma nAmavu nInE guruvijayaviThThalarEyA ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Jwara parihaara suladhi

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಅರಳಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚಾತುರ್ಥಿಕ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರಗೋಸುಗ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಳಾದಿ 

 ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ದಯಮಾಡೊ ಎನ್ನೊಡೆಯಾ ದಾಸಿಗೊಲಿದು ಇಂದು
ಭಯವೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ವೇಗದಿಂದಲಿ ಬಿಡದೆ
ಬಯಲಾಸೆಮಾಡಿ ಮುಂಗಾಣದೆ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಪಯಣಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಬಡಲ್ಯಾಕೆ
ಅಯುತ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾನವರು ಎಸಗಿದರು
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಾಮ –
ತ್ರಯದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಿರ್ಮಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ
ಜಯಪ್ರದವಾಗುವುದು ಜಗವರಿಯೆ
ವಿಯದ್ಗಂಗಾ ಮೊದಲಾದ ನದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ
ಮೀಯಬೇಕೆಂದು ಪೇಳುವ ಉಕ್ತಿಯು ನಿ –
ಶ್ಚಯವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲೀಗ
ತ್ರಯಕೋಟಿ ಸಾರ್ಧ ತೀರ್ಥಂಗಳು ನಿರುತಾ –
ಶ್ರಯವಾಗಿ ದೇವಗಣದೊಡನೆ ನಿ –
ರಯದೂರನೆ ಕೇಳು ಮಹಾಸೋಜಿಗ
ವ್ಯಯವಾಗವೆ ಮಹಾತಾಪ ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು
ತ್ರಯ ಬಗೆಯಿಂದಟ್ಟಿದ ಮಾಯಾ
ಹೊಯಲಿಡುವೆ ನಿಂದು ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಾದಿರೆ ನಿ –
ರ್ದಯವಂತನೆಂದು ಸರ್ವದ ದೂರುವೇ
ನಯನದಲಿ ನೋಡು ಉಡುಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತನು ಹೃ –
ದಯದೊಳಗೆ ಮರೆದಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉ –
ದಯಾಸ್ತಮಾನ ತನಕ ಇದೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ
ಹಯದಂತೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡುವೇ
ಶ್ರೀಯರಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎಂದವಗೆ
ಜಯಂಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಈ ರೋಗವು ನಿನ್ನ ಮೂರು ನಾಮಗಳೊಮ್ಮೆ
ಸಾರಿದರೆ ಇರದೆ ಬೇರರಸಿ ಕಿತ್ತಿ
ಕ್ರೂರರ ಸಹಿತದಲಿ ದೂರಾಗಿ ಪೋಗುವುದು
ಆರಿಗೆ ಪೇಳದಲೆ ಹಾರವೀವುದು ನಮಗೆ
ಭಾರಕರ್ತನಾದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಪನರ್ಧಾ ಶರೀರಕೆ ಪೀಡೇ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದಿರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮನೆ
ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎನಗುಂಟು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ
ಆಪಗಾ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಈರ್ವರನ ಕರೆದೊಯ್ದು
ಪಾಪ ಮುಕ್ತರ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಆಪತ್ತುಗಳ ತಡಿ ತಡಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನ –
ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ ಚರಿಸುವಂಥ
ಸೂಪಂಥವೆ ಕೊಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸು ಉಳ್ಳ
ತಾಪಸ ಸಜ್ಜನರ ಸಮೀಪವೀಯೋ
ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಪರಿಯಂತ ಭವವ್ಯಾಧಿ
ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಸೆ
ಪೋಪದೆ ನಿಲ್ಲುವದೆ ಕಾಲಾ ಕ್ಲಪ್ತಿಯುಂಟೆ
ನೀ ಪಾಲಿಸದಿರೆ ಕಾಣೆ ಪರರಾ
ಆಪಾರ ಔಷಧ ನಾನಾ ಮಾತ್ರಿಗಳ್ಯಾಕೆ
ಮಾಪತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ವ್ಯರ್ಥವೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ
ಆಪನ್ನ ಜನರ ಸಾಕುವದಲ್ಲದೆ
ಭೂಪಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ
ಕೋಪವಿಲ್ಲದ ದೈವಾ ದೀನಬಂಧೂ
ಚಾಪಧರಾಗ್ರಣಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ರೂಪ ದೇಹದೊಳಿರೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಶ್ವಾನನ್ನ ಕೊಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲು ಬೇಕೇನೊ
ಆನಂದ ಪದವೀವ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳೀ
ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಬೇಕೇನೊ ಭಕ್ತರ ಮನೋರಥ
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾದ
ಧ್ಯಾನದೊಳೊಮ್ಮಿಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಪಲಾ –
ಯಾನವಾಗೋದು ಬಲು ಕಾಲದ ರೋಗ
ಹಾನಿಯಾಗಿ ಪೋಗಿ ಹಿತವಕ್ಕು ಕಾಯಕ್ಕೆ
ಈ ನಿರಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಾಲದೆ
ನೀನೊಲಿದು ರೋಗ ಪೋಗುವ ಕಾರಣ
ನಾನು ತಿಳುಹಿದ ಕಾಲ ಕ್ಲಪ್ತಿ ನೋಡಿ
ನಾನೆ ತುತಿಸಿದೆ ಗುರುಗಳ ದಯದಿಂದ
ಧಾನಪತಿ ವಂದ್ಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನ
ಮಾನಸಾ ನುಡಿ ಕಾಯೊ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಡದೆ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಿರು ಅತಿದೂರಕೆ ಹಾಕಿ
ವ್ಯಾಳಿ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಿಗೆ ಅನು –
ಕೂಲವಾಗಲಿ ಬೇಕು ಮನಸು ಇತ್ತಾಗ
ಭೂಲೋಕದೊಳು ತಿಳಿದು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿ ಶರಣರ ಸ್ತೋತ್ರ
ವಾಲಯ ಪಠಿಸುತ್ತ ಸುಖದಲ್ಲಿಪ್ಪಂತೆ ಮಾಡು
ಬಾಲ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ತಾರದೆ
ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವ
ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗುವೆ ಕಠಿಣತನವೆ ಬಿಡು
ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೆ 
ಇತ್ತು
ಮೂಲೋಕ ಪರಿಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಆಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅತಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕಾವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಅಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳಿಂದ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ
ವಿಠ್ಠಲಾ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕರುಣೀ ॥

SrIvijayadAsaru tamma dharmapatniyAda araLammanavarige cAturthika jvara parihAragOsuga dEvara prArthane suLAdi

rAga kalyANi

dhruvatALa

dayamADo ennoDeyA dAsigolidu iMdu
Bayave pariharisi vEgadiMdali biDade
bayalAsemADi muMgANade kaMDa kaDege
payaNagatiyalli prayAsa baDalyAke
ayuta aparAdhagaLu mAnavaru esagidaru
payOnidhisute ramaNa ninna nAma –
trayadiMda dUrAgi nirmaLadalli nitya
jayapradavAguvudu jagavariye
viyadgaMgA modalAda nada nadigaLige pOgi
mIyabEkeMdu pELuva uktiyu ni –
Scayavalla ninna SrIpAdapadmadallIga
trayakOTi sArdha tIrthaMgaLu nirutA –
SrayavAgi dEvagaNadoDane ni –
rayadUrane kELu mahAsOjiga
vyayavAgave mahAtApa jvara vyAdhigaLu
traya bageyiMdaTTida mAyA
hoyaliDuve niMdu sollu lAlisAdire ni –
rdayavaMtaneMdu sarvada dUruvE
nayanadali nODu uDupili itta mAtanu hRu –
dayadoLage maredilla enage svAmi u –
dayAstamAna tanaka idE smarisutta
hayadaMte kuNikuNidu nalidADuvE
SrIyarasa vijayaviThThala eMdavage
jayaMgaLallade pratikUlavalla || 1 ||

maTTatALa

I rOgavu ninna mUru nAmagaLomme
sAridare irade bErarasi kitti
krUrara sahitadali dUrAgi pOguvudu
Arige pELadale hAravIvudu namage
BArakartanAda vijayaviThThala ninna
ArAdhipanardhA SarIrake pIDE || 2 ||

triviDitALa

upEkShe mADadiru utkRuShTa mahimane
apEkShA enaguMTu anudinadalli
ApagA yAtrige Irvarana karedoydu
pApa muktara mADu muMde baruva
ApattugaLa taDi taDamADade j~jAna –
dIpa prakASadali carisuvaMtha
sUpaMthave koDu Suddha manasu uLLa
tApasa sajjanara samIpavIyO
ApAdamastaka pariyaMta BavavyAdhi
lEpisikoMDire ninna nenase
pOpade nilluvade kAlA klaptiyuMTe
nI pAlisadire kANe pararA
ApAra auShadha nAnA mAtrigaLyAke
mApati ninna nAmave vyarthave
vyApAra ninagide ellelli iddarU
Apanna janara sAkuvadallade
BUpAradoLage mattoMdu mAte illa
kOpavillada daivA dInabaMdhU
cApadharAgraNi vijayaviThThala ninna
rUpa dEhadoLire anya pratime pUje || 3 ||

aTTatALa

SvAnanna kolige baNNada kOlu bEkEno
AnaMda padavIva ninna nAmagaLI
byAnige bEkEno Baktara manOratha
EneMbenayya ninna Baktara pAda
dhyAnadoLommiDe tirugi nODade palA –
yAnavAgOdu balu kAlada rOga
hAniyAgi pOgi hitavakku kAyakke
I niraMtara anuBavisiddu sAlade
nInolidu rOga pOguva kAraNa
nAnu tiLuhida kAla klapti nODi
nAne tutiside gurugaLa dayadiMda
dhAnapati vaMdya vijayaviThThala enna
mAnasA nuDi kAyo mannisi biDade || 4 ||

AditALa

Alasya mADadiru atidUrake hAki
vyALi vyALige ninna caraNa sEvige anu –
kUlavAgali bEku manasu ittAga
BUlOkadoLu tiLidu sAdhana mADuta
nAligeyiMdali hari SaraNara stOtra
vAlaya paThisutta suKadallippaMte mADu
bAla BAShegaLella manasige tArade
pAlisabEku enna dEha saMbaMdhava
kAlige eraguve kaThiNatanave biDu
bALuvaMte mADi Bakti mArgave
ittu
mUlOka paripAlA vijayaviThThalarEya
ALAgi ellara ati mOhadalli kAvA || 5 ||

jate

aTTide ninna nAmagaLiMda mahAvyAdhi
viThThalA viThThala vijayaviThThala karuNI ||

MADHWA

GAJANANA SULADHI

 ರಾಗ  ರೇವತಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ಕರಿರಾಜ ಕಂಧರ ರಜತಾದ್ರಿ ಮಂದಿರ ।
ಉರಗ ಕಟಿಬಂಧನ ಮೂಷಿಕಶ್ಯಂದನ ।
ಗಿರಿರಾಜ ಸುತೆ ಪಾರ್ವತಿ ತನುಮೃದ್ಭವ ।
ಕರ ಚತುಷ್ಟಯ ದಶನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶ ।
ಧರ ಕುಂಕುಮಾಂಬರ ಲಂಬೋದರ ।
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಮಂಗಳಾಂಗ ಭಸ್ಮಾಂಗನೆ ।
ಧರಿಪ ಭಂಜನ ಖಳ ಪೂರ್ವದೇವತೆಗಳ ।
ಹರಿ ವಿಶ್ವ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಚರಣ ವಾರಿಜ ಭೃಂಗ ನತದಯಾಪಾಂಗ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಮೂರನೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯಲಿ ।
ಚಾರುದೇಷ್ಣನೆಂಬ ನಾಮದಲವತರಿಸಿ ।
ಗೌರಿವರನ ವರದಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ರಕ್ಕಸರ ।
ಕ್ರೂರಿಕರ್ಮಿಗಳನು ಶೌರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ।
ಮಾರಿಗುಣಿಸಿ ಭೂಮಿ ಭಾರವನಿಳುಹಿದ ।
ತಾರಕಾರಿ ಅನುಜ ನತಜನ ಸುರ ಭೂಜ ।
ಮಾರಪಿತ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಭೂರಿ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರ ಶೌರಿ ಹರಿಪುತ್ರ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಮಾಧವನ ದಯದಿಂದ ಆದಿಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ।
ನಾದ ದೇವನು ನೀನು ಮೂರ್ಜಗದಿ ।
ಆ ದೇವ ದನುಜ ಮನುಜರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ।
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪರು ।
ಬಾದರಾಯಣ ಪೇಳ್ದ ಪುರಾಣಂಗಳ ಬರೆದು ।
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮೋದವಿತ್ತೆ ।
ಶ್ರೀಧವ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಪಾದ ಭಜನೆಯಿತ್ತು ಮೋದ ಕೊಡು ನಿತ್ಯ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಿ ನಿನ್ನ ।
ಆರಾಧಿಸಿದನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ।
ಆ ರಾವಣಾನುಜ ವಿಭೀಷಣನರ್ಚಿಸೆ ।
ಭೂರಿ ಲಂಕಾಪುರ ರಾಜ್ಯವ ಪಡೆದನು ।
ಶೌರಿ ಆಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಧರ್ಮಜ ।
ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಿ ಜಯಶೀಲನಾದನು ।
ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣ ।
ಪಾರ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ವಿಲಯವ ಪೊಂದಿದ ।
ವಾರಿಧಿಸುತ ನಿನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ।
ಕಾರಣ ಲೋಕದಿ ಕಳೆಹೀನನಾದನು ।
ಆರನೇ ಮಾಸದಿ ಸಿತ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ।
ಹೇರಂಬನೇ ನಿನ್ನ ವರ್ಧಂತಿಯುತ್ಸವ ।
ಮೂರು ಲೋಕದಿ ಜನಪಾರ ಹರುಷದಿಂದ ।
ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ನಲಿವರು ।
ಮಾರಮಣನ ದಯ ವೆಂತುಂಟೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ।
ಪಾರುಗಾಣೆನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ।
ವಾರಿಚೋದರ ತಾನೇ ತತ್ವೇಶರೊಡಗೂಡಿ ।
ಸರುವ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನೆಂಬ ।
ಚಾರು ಸುಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸು ಪಾಲಿಸು ।
ಬೇರೊಂದು ಬಯಸೇನು ಬಿಜ್ಜೋದರ ನಿನ್ನ ।
 ವಾರಿಜಾಕ್ಷಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಚಾರು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸು ಜೀಯಾ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಪ್ರದಾಯಕ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತನ ಮುದ್ದು ಮೋಹದಸುತ ।
ಬದ್ಧವಿಷಯದಿಹ ಬುದ್ಧಿಮನಗಳನು ।
ತಿದ್ದಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಗಳಿತ್ತು ಹರಿಪದ ।
ಪದ್ಮಯುಗದಿ ಸದಾ ಮಗ್ನವಾಗಿರಿಸಯ್ಯ ।
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಗಗನೇಶಾ ।
ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಹರಿ ಗುಣ ಗಾಯನ ।
ಪದ್ಯ ಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಪಾಡುತ ।
ಮಧ್ವಪನೊಲಿಸಿದ ದಧಿಶಿಲೆ ನಿಲಯನೆ ।
ಮಧ್ವಪತಿ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ।
ಪದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿ ನೀಡು ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಮೀನಾಂಕಜಿತನೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಪಾಲಿಸು ಜೀಯಾ ।
 ಮಾನದಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನ ಪ್ರೀಯಾ ॥

rAga rEvati

dhruvatALa

karirAja kaMdhara rajatAdri maMdira |
uraga kaTibaMdhana mUShikaSyaMdana |
girirAja sute pArvati tanumRudBava |
kara catuShTaya daSana mOdaka pASAMkuSa |
dhara kuMkumAMbara laMbOdara |
SUrpakarNane maMgaLAMga BasmAMgane |
dharipa BaMjana KaLa pUrvadEvategaLa |
hari viSva aBinava prANESaviThalana |
caraNa vArija BRuMga natadayApAMga || 1 ||

maTTatALa

mUranE yugadalli rukmiNi dEviyali |
cArudEShNaneMba nAmadalavatarisi |
gaurivarana varadi kobbida rakkasara |
krUrikarmigaLanu SauriyAj~jeyiMda |
mAriguNisi BUmi BAravaniLuhida |
tArakAri anuja natajana sura BUja |
mArapita aBinava prANESaviThalana |
BUri karuNake pAtra Sauri hariputra || 2 ||

tripuTatALa

mAdhavana dayadiMda AdipUjege arha |
nAda dEvanu nInu mUrjagadi |
A dEva danuja manujarellaru ninna |
Adiyalli ninna pUjiparu |
bAdarAyaNa pELda purANaMgaLa baredu |
sAdhu sajjanarige mOdavitte |
SrIdhava aBinava prANESaviThalana |
pAda Bajaneyittu mOda koDu nitya || 3 ||

aTTatALa

SrIrAmacaMdranu sEtumuKadi ninna |
ArAdhisidanu sthApisi pUjisi |
A rAvaNAnuja viBIShaNanarcise |
BUri laMkApura rAjyava paDedanu |
Sauri Aj~jadi ninna pUjisi dharmaja |
BArata yuddhadi jayaSIlanAdanu |
kauravEMdranu ninna Bajisada kAraNa |
pAra baMdhugaLoDane vilayava poMdida |
vAridhisuta ninna apahAsya mADida |
kAraNa lOkadi kaLehInanAdanu |
AranE mAsadi sita caturthiya dina |
hEraMbanE ninna vardhaMtiyutsava |
mUru lOkadi janapAra haruShadiMda |
ArAdhisi ninna sEvisi nalivaru |
mAramaNana daya veMtuMTO ninnalli |
pArugANenu ninna mahimege namO namO |
vAricOdara tAnE tatvESaroDagUDi |
saruva jIvaroLiddu kArya mADuvaneMba |
cAru suj~jAnava karuNisu pAlisu |
bEroMdu bayasEnu bijjOdara ninna |
vArijAkShaBinava prANESaviThalana |
cAru caraNagaLalli manava nillisu jIyA || 4 ||

AditALa

siddhivinAyaka vidyapradAyaka |
sadyOjAtana muddu mOhadasuta |
baddhaviShayadiha buddhimanagaLanu |
tiddi j~jAna BakutigaLittu haripada |
padmayugadi sadA magnavAgirisayya |
baddhAMjaliyAgi prArthipe gaganESA |
madhvAMtargata hari guNa gAyana |
padya suLAdigaLiMda mADi pADuta |
madhvapanolisida dadhiSile nilayane |
madhvapati aBinava prANESaviThalana |
padapadmagaLalli dRuDhaBakti nIDu || 5 ||

jate

mInAMkajitane suj~jAna pAlisu jIyA |
mAnadaBinava prANESaviThalana prIyA ||