dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · vyasarayaru

Vyasarayara charanakamala darusanavenage(Suladi by Purandara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣ ಕಮಲ ದರ್ಶನವೆನ-
ಗೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿ ದೊರಕಿತೊ, ಎನ್ನ
ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನವಾಯಿತು-
ಶ್ರೀಶನ ಭಜಿಸುವುದಕಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ
ದೋಷರಹಿತನಾದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ದಾಸರ ಕರುಣವು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಾಗಿ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶÀವಿಲ್ಲದ ಸ್ನಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರ
ಉರಗನ ಉಪವಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿರೋ,
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎನಗೆ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ಪರನೆಂದರುಹಿ
ದುರಿತಭಯವನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದರಾಗಿ
ವರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದರಾಗಿ ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನಿಷೇಧ
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಶೋಭಿಸದು
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಚ-
ಕ್ರಾಂಕಿತವನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನಂಗಕೆ –
ಪಂಕಜ ನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಅಂಕಿತವೆನಗಿತ್ತ ಗುರವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ರಾಯ ||3||

ಝಂಪೆ ತಾಳ
ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕೆ
ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು
ಮಾಯಾವಾದಿ ಮೊದಲಾದಿಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಭಾಷ್ಯರ
ಬಾಯ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯ ಕರುಣದಿಂದ
ಶ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸರೊಳು
ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ ||4||

ತ್ರಿವಿಡ ತಾಳ
ಶೇಷಾವೇಶ ಪ್ರಹ್ಲಾದನವತಾರವೆನಿಸಿದೆ
ವ್ಯಾಸರಾಯನೆಂಬ ಪೆಸರು ನಿನಗೆಂದಂತೆ
ದೇಶಾಧಿಪಗೆ ಬಂದ ಕುಹುಯೋಗವನು ನೂಕಿ-
ನೀ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ:
ವ್ಯಾಸಾಬ್ಧಿಯನು ಬಲಿಸಿ ಕಾಶೀದೇಶದೊಳೆಲ್ಲ
ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿಯನು ಪಡೆದೆ ನೀ ಗುರು ರಾಯ
ವಾಸುದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸರೊಳು
ಲೇಶ ನಿನ್ನಂತೆ ವೆಗ್ಗಳರ ಕಾಣೆನು ನಾನು ||5||

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಯರಲ್ಲಿ
ವರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು
ಧರೆಯೊಳು ವಿಜಯೀಂದ್ರÀ-ವಾದಿರಾಜರೆಂಬ
ಪರಮಶಿಷ್ಯರ ಪಡೆದು ಮೆರೆದ ಕೀರುತಿಯ:
ಸುರೇಂದ್ರರು ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೆ ವಿಜಯೀಂದ್ರನ
ಕರುಣಿಸಿ ಮಠವನುದ್ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪರದೈವ ಜಗಕೆ ಕಾಣಿರೊ ||6||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ವರಮಧ್ವಮತವೆಂಬ ಸಾಗರದೊಳು ಅವ-
ತರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ನೀನು
ದರೆಯೊಳು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಕುವರನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ನೀನು
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣವ ಪಡೆದೆ
ಕರುಣಾಕರನವ ಪರನೆಂದು ಅರುಹಲು
ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ||7||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಈಸು ಮುನಿಗಳಿದ್ದರೇನ ಮಾಡಿದರಯ್ಯ
ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಧ್ವಮತವನುದ್ಧರಿಸಿದ
ಕಾಶೀ ಗದಾಧರ ಮಿಶ್ರನ ಸೋಲಿಸಿ
ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ
ಕಾಶೀ ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷದರ ವಾಜಪೇಯ ನಾ-
ರಸಿಂಹ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿ-
ದ್ವಾಂಸರು ನೂರೆಂಟು ಮಂದಿ ಬರಲು
ಜೈಸಿದೆ ಜಯಪತ್ರವ ಕೊಂಡು ಮೆರೆದೆ-
ವಾಸುದೇವ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿ-
ಭೂಷಣವನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ-
ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನನು
ಈಶ ಬೊಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ
ಈಶನೆಂದು ಡಂಗುರ ಪೊಯಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ
ದಾಸರೊಳು ನೀ ಸಮರ್ಥನು ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಶಿರೋಮಣಿ ||8||

ಆದಿ ತಾಳ
ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡೆ
ದಾನವಾಂತಕ ರಂಗನು ಮೆಚ್ಚಿ
ತಾನೆ ಬಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯ
ಏನೆಂಬೆನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಗಾನವ ಮಾಡುತ ಆಡುತ ಪಾಡುತ
ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನಾವ ಬಲ್ಲನು? ||9||

ಜತೆ
ಗುರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಚರಣವೆನಗೆ ಗತಿ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅರಿತೆ ಇವರಿಂದ||

dhruvatALa
vyAsarAyara caraNa kamala darSanavena-
gEsu janmada sukRuta Paladi dorakito, enna
sAsira kulakOTi pAvanavAyitu-
SrISana BajisuvudakadhikAri nAnAde
dOSharahitanAda purandaraviThalana
dAsara karuNavu enna mEle iralAgi ||1||

maTTatALa
guru upadESavillada j~jAnavu
guru upadESaÀvillada snAnavu
guru upadESavillada dhyAnavu
guru upadESavillada japavu
guru upadESavillada tapavu
guru upadESavillada mantra
guru upadESavillada tantra
uragana upavAsadante kANirO,
guru vyAsarAyare karuNadindali enage
purandara viThalanE paranendaruhi
duritaBayavanella pariharisidarAgi
vara mahAmantra upadESisidarAgi ||2||

rUpaka tALa
ankitavillada dEha niShEdha
ankitavillada kAvya SOBisadu
ankitavillade irabAradendu ca-
krAnkitavanu mADi ennangake –
pankaja nABa SrI purandara viThalana
ankitavenagitta guravyAsa muni rAya ||3||

JaMpe tALa
nyAyAmRuta tarkatAnDava chandrike
nyAya granthava racisi tanna Baktarigittu
mAyAvAdi modalAdippattondu kuBAShyara
bAya mudriside madhvarAya karuNadinda
SrIyarasa purandara viThalana dAsaroLu
nAyakanendeniside guruvyAsa munirAya ||4||

triviDa tALa
SEShAvESa prahlAdanavatAraveniside
vyAsarAyaneMba pesaru ninageMdaMte
dESAdhipage baMda kuhuyOgavanu nUki-
nI siMhAsanavEri merede jagavariye:
vyAsAbdhiyanu balisi kASIdESadoLella
BAsura kIrtiyanu paDede nI guru rAya
vAsudEva purandara viThalana dAsaroLu
lESa ninnante veggaLara kANenu nAnu ||5||

dhruva tALa
siri nArAyaNa yOgi SrI pAdarAyaralli
varavidyAByAsava mADide nInu
dhareyoLu vijayIndraÀ-vAdirAjareMba
paramaSiShyara paDedu mereda kIrutiya:
surEndraru putra BikShe bEDe vijayIMdrana
karuNisi maThavanuddharisida kAraNa
guruvyAsarAyare parama gurugaLu
purandara viThala paradaiva jagake kANiro ||6||

triviDi tALa
varamadhvamataveMba sAgaradoLu ava-
tariside pUrNa chandramanante nInu
dareyoLu brahmaNyara kuvaranendeniside nInu
purandara viThalana karuNava paDede
karuNAkaranava paranendu aruhalu
duritagaLellava pariharisikonDe nAnu ||7||

aTTa tALa
Isu munigaLiddarEna mADidarayya
vyAsarAya madhvamatavanuddharisida
kASI gadAdhara miSrana sOlisi
dAsanna mADikonDa dhAruNiyoLage
kASI miSra pakShadara vAjapEya nA-
rasiMha lingaNNa miSra modalAda vi-
dvAMsaru nUreMTu mandi baralu
jaiside jayapatrava konDu merede-
vAsudEva gOpAla kRuShNanige vi-
BUShaNavanu mADi hAkiside-
SrISa SrI purandara viThalarAyananu
ISa bomma indrAdigaLige
ISanendu Dangura poyisi merede jagavariye
dAsaroLu nI samarthanu sanyAsi SirOmaNi ||8||

Adi tALa
mAnasa pUjeyannu nI mADe
dAnavAntaka ranganu mecci
tAne baMda gOpAla kRuShNa
j~jAnigaLarasane guru vyAsarAya
EneMbenu ninna mahimeyanu
SrInivAsa purandara viThalana
gAnava mADuta ADuta pADuta
EneMbe nimma mahimeyanAva ballanu? ||9||

jate
gura vyAsarAya caraNavenage gati
purandara viThalana arite ivarinda||

4 thoughts on “Vyasarayara charanakamala darusanavenage(Suladi by Purandara dasaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s