MADHWA · raghavendra

Sarva Samarpana Gadyam

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಾಖ್ಯ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿಯಾಮಕ ಮದಂತರ್ಯಾಮಿ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಕ
ಹಿಂಕಾರಾದಿಷಟ್ಸಾಮಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ಷಟ್ಕಾಲನಿಯಾಮಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ
ವರಾಹ ನಾರಸಿಂಹ ಷಣ್ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಹೃದಯಮಧ್ಯಸ್ಥಿತ
ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡೀದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಿತ ಪಂಚೌಶತ್ ಸಂಖ್ಯೌಕ
ವ್ಯಂಜನಾರ್ಣಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತಾವತ್ಸಂಖ್ಯೌಕೇಡಾನಾಡೀಷು ತತ್ತದ್ಯೋಗ್ಯ
ತತ್ತತ್ಕಾಲಾನುಸಾರಪ್ರಾಪ್ತ ತತ್ತನ್ನಾಡೀಸ್ಥಿತ ಬೃಹತೀಛಂದ
ಋಕ್ಸಹಸ್ರಗತ ಶಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ಸಹಸ್ರ ಸ್ವರಾಖ್ಯಾಕ್ಷರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತನ್ನಿಷ್ಟ
ತನ್ನಿಯಾಮಕ ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯ೦ದಿನಸಾಯಮಾಖ್ಯ ಸವನತ್ರಯ
ತತ್ತತ್ಕಾಲೀನ ತದಭಿಮಾನಿ ವಸುರುದ್ರಾದಿತ್ಯೋಪಾಸ್ಯ
ಪರಮಾಣುಸಂಬಂಧಿ ತಾವತ್ಸಂಘೌಕ ಅಹರ್ನಿಯಾಮಕ ಅಹರ್ನಾಮಕ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಪಾಸ್ಯ ರಮಾಯುಕ್ತ ಪುರುಷರೂಪಾತ್ಮಕ
ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಹೃದಯವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಿತಸ್ಥಾನೇಶಾತ್ಮಕ
ದೇಹಾಂತರ್ಗತ ದೇಹಾಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಿತ ಜೀವಾಂತರ್ಗತ ಜೀವಾಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಿತ
ಸ್ವಹೃದಯಕಮಲಕರ್ಣಿಕಾಮೂಲಸ್ಥಿತ ಮೂಲೇಶಾತ್ಮಕ
ತಾವತ್ಪರಿಮಿತಕರ್ಣಿಕಾಗ್ರಸ್ಥಿತ ಬಿಂಬರೂಪೇ
ಜೀವೇಶತ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾನಾದಿಕಾಲತಃ
ಪ್ರಾಪ್ತಮದೀಯಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮಣೋರ್ಮಧ್ಯೇ
ಶುಭಕರ್ಮಾನುಸಾರತಸ್ತತ್ಪ್ರೇರಿತೇನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇನ
ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿದೇವತಾದ್ವಾರಾನುಕಾರಿತ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿಯಾಮಕ
ಅನುಭವಕಾಲಘಟಿತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರದಾನಕ ನಿತ್ಯ
ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯಭೇದೇನ ತ್ರಿವಿಧವಿದ್ಯಾಶ್ರಿತ
ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತಸಂಕಲ್ಪಿತ ಭಗವತ್ಪೂಜಾತ್ಮಕ
ಕರ್ಮಫಲಜನ್ಯಫಲೇನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಾತ್
ಪೂರ್ವಮಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ತದುಪಾಸಕೇನ ತತಃ ಪರಂ
ಭಗವದಿಚ್ಚಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಿಜಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ಸ್ವಬಿಂಬವಿಷಯಕ
ಪೂರ್ಣಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕ ಚತುರ್ಗುಣಾದ್ಯುಪಾಸನ
ಜಿಜ್ಞಾಸಾದ್ಯುಪಾಸಾದಿಭಿ: ಸ್ವಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನೋತ್ಪಾದಕೇನ
ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮಮಾರಭ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖಪರ್ಯಂತಾನಾಂ
ಪಂಚವಿಧಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯಾನಾಂ ಚ ಸ್ವಬಿಂಬೋಪಾಸಿಭಿ: ಲಿಂಗೌಪಗಮೇ
ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾವಿರ್ಭಾವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾನಂದಪ್ರದಜ್ಞಾನೇನ ತ್ವಯಿ
ಸಮರ್ಪಿತೇನ ತ್ವತ್ಪೂಜೈವಾಸ್ತು
ತಥಾ ಮದೀಯಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಣೋರ್ಮಧ್ಯೇ
ಅಶುಭಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಿತಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇನ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ
ಅಸುರಮಾರಭ್ಯ ಕಲಿಪರ್ಯಂತಾನಾಂ ತಮೋಯೋಗ್ಯಾನಾಂ
ಪಾಪಬಾಧಿಭಿರ್ಗದಾಯುಧಪ್ರದಾನೇನ ಮಹಾತಮಸಿ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ
ದುಃಖಾನುಭವೇನ ಸ್ವರೂಪಭೂತದುಃಖಾತಿಶಯಪ್ರದಾತೇತಿ ಜ್ಞಾನೇನ
ತ್ವಯಿ ಸಮರ್ಪಿತೇನ ತ್ವತ್ಪೂಜೈವಾಸ್ತು ।।

।।ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಕೃತ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣ ಗದ್ಯಂ।।


Jagratsvapnasushuptakya avasthatrayaniyamaka madantaryami
Mukyapranantargata visva taijasa praj~jatmaka
Hinkaradishatsamapratipadya
Shatkalaniyamaka aniruddha pradyumna sankarshana vasudeva
Varaha narasimha shanmurtyatmaka svahrudayamadhyasthita
Sushumnanadidakshinaparsvasthita pamcausat sankyauka
Vyanjanarnapratipadya tavatsankyaukedanadishu tattadyogya
Tattatkalanusaraprapta tattannadisthita bruhaticamda
Ruksahasragata sattrimsatsahasra svarakyaksharapratipadya tannishta
Tanniyamaka pratarmadhyandinasayamakya savanatraya
Tattatkalina tadabimani vasurudradityopasya
Paramanusambandhi tavatsangauka aharniyamaka aharnamaka
Mukyapranopasya ramayukta purusharupatmaka
Pradesamatra hrudayavyapaka pradesaparimitasthanesatmaka
Dehantargata dehangushthaparimita jivamtargata jivangushthaparimita
Svahrudayakamalakarnikamulasthita mulesatmaka
Tavatparimitakarnikagrasthita bimbarupe
Jivesatvadrushtyanadikalatah
Prapta madiya subasuba karmanormadhye
Subakarmanusaratastatpreritena mukyapranena
Tattvabimanidevatadvaranukarita avasthatrayaniyamaka
Anubavakalagatita srivishnusvatantrya smrutipradanaka nitya
Naimittika kamyabedena trividhavidyasrita
Svavarnasramocitasankalpita bagavatpujatmaka
Karmapalajanyapalena aparokshaj~janat
Purvamantahkaranasuddhidvara tadupasakena tatah param
Bagavadiccaya prapta nijagurupadishta svabimbavishayaka
Purnasaccidanandatmaka caturgunadyupasana
Jij~jasadyupasadibi: svabimbaparokshaj~janotpadakena
Manushyottamamarabya chaturmukaparyantanam
Pamcavidhamuktiyogyanam ca svabimbopasibi: lingaupagame
Svarupanamdavirbava vaicitryanandapradaj~janena tvayi
Samarpitena tvatpujaivastu
Tatha madiyasubasuba karmanormadhye
Asubakarmanusarena tvatpreritamukyapranena tattvabimani
Asuramarabya kaliparyamtanam tamoyogyanam
Papa badhi birgadayudhapradanena mahatamasi sthitanam
Duhkanubavena svarupabutaduhkatisayapradateti j~janena
Tvayi samarpitena tvatpujaivastu ||

4 thoughts on “Sarva Samarpana Gadyam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s