MADHWA · pranesha dasaru · sulaadhi

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಭೈರವಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ
ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರವನೂ
ಈ ವಸುಧಿಯೊಳು ತ್ರಿವಿಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಶ್ರೀವರ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತು
ಸ್ಥಾವರಚೇತನ ಜಗಕೆ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ
ಜೀವ ಭಿನ್ನನು ಕಾಣೋ ಸರ್ವೇಶ
ಪಾವನವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಭಾರತ ವರ
ಭಾವುಕ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ
ಈ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಗಮ್ಯ
ಆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕೇವಲವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ
ಯಾವದ್ವೇದಾರ್ಥವ ವಿಚಾರಿಸೆ
ಆವಾವ ಬಗೆಯಿಂದ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
ಭಾವಜ್ಞ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ
ಈ ವಿಧವಾದ ಈಕ್ಷತೇ ಕರ್ಮನೆನಿಸುವ
ಈ ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ –
ತ್ವವ ಪೇಳದ ಪಾಪಿಗೆ ಏನೆಂಬೇ
ದೇವೇಶನಾದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನ
ಈ ವಿಧ ತಿಳಿವುದು ಕಾವ ಕರುಣಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೈಯ್ಯಾ
ಪ್ರಕಟದಿಂದ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು
ಯುಕುತಿವಂತರು ಕೇಳಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಅಖಿಳ ಚತುರ್ವಿಧ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಅಕಳಂಕತ್ವದಲಿ ವಾಚ್ಯ ಪರಮ ವಾಚ್ಯ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಶ್ರುತಿ
ದೋಷಿ ನ್ಯಾಯಾಪೇತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ಈಸೇಸು ವಿರೋಧವು ಹರಿ ವಾಚ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸೂಸಿ ಬಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವಾ
ಘಾಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಬಾಧಕ ಪೇಳಿ
ಘಾಸಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ ವಿರೋಧವ
ಈ ಸೊಲ್ಲು ಪುಶಿಯಲ್ಲ ವೇದವಚನ ಸಿದ್ಧ
ಲೇಶ ಸಂದೇಹವಗೊಳಸಲ್ಲದು
ತಾಸು ತಾಸಿಗೆ ಇದನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀಶನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಡಿರೊ ನಿತ್ಯ
ಈಶ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ನೋಳ್ಪ ಕರುಣದಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಗತಿ ಮುಖ್ಯ
ದುರ್ಗಮ ದುಃಖಗಳ ತಿಳಿದು ನಿರ್ವೇದದಿ
ಭಾರ್ಗವಿರಮಣನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಗಳ
ನಿರ್ಗತದಲಿ ತಿಳಿದು ಹರುಷದಿ ತನು ಉಬ್ಬಿ
ನಿರ್ಗಮವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ದುರ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗವ ದೂರದಿ ಬಿಟ್ಟಪ –
ವರ್ಗಪ್ರದಾ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನುಸರಿಸಿ
ನಿರ್ಗಮಿಸದಲೆ ಧೇನಿಸಿದರೆ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ
ಸರ್ಗದಿ ವಿಮಲ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗವನೀವನು ಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ವಾ –
ಲಗೈಸಿಕೊಂಬನು ಕರುಣಾದಿಂದೀ ಬಗೆ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಈ ತರುವಾಯದಿ ಅಖಿಳ ಜನರಕರ್ಮ
ವ್ರಾತವ ಕಳೆವನು ವಧುನವ ಮೊನೆ ಮಾಡಿ
ಈ ತರುಣೀಶನು ಸಕಲ ಜೀವರದೇಹ
ಘಾತ ವಿಕ್ರಾಂತಿ ಭೇದದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ
ನೀತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀರಜಭವನಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬನು
ವೀತಲಿಂಗರ ಮಾಡಿ ವಿಧಿಮುಖರೆಲ್ಲರ
ಈ ತರುವಾಯ ದಿನಭುಂಜಿಸಿರಭೋಗ
ಜಾತವ ಕೊಡುತಲಿ ಜನನ ಮರಣನೀಗೆ
ವಾತಜನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಈ ತೆರದಲಿ ಜೀವಜಾತರ ಪಾಲಿಪಾ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ದೋಷರಹಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದರಿದರೆ
ವಾಸುದೇವ ವೊಲಿವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ॥

rAga: Bairavi
dhruvatALa
SrIviShNuvina divya SravaNa manana dhyAna
I vidhavAda vicAravanU
I vasudhiyoLu trividhAdhikArigaLu
BAva Suddhiyalli bahu bage vicArisi
SrIvara karuNisi tannaparOkShavittu
sthAvaracEtana jagake janmAdikartA
jIva Binnanu kANO sarvESa
pAvanavAda nAlku vEda BArata vara
BAvuka paMcarAtra mUlarAmAyaNa
I vidhavAda SAstrakagamya
A upakrama upasaMhAra aByAsa
kEvalavAda upapatti modalAda liMgadiMda
yAvadvEdArthava vicArise
AvAva bageyiMda hariyE sarvOttama
BAvaj~ja janarella tiLidu nODi
I vidhavAda IkShatE karmanenisuva
I vAsudEvage samastavAda SabdavAcya –
tvava pELada pApige EneMbE
dEvESanAda prANESaviTThalana
I vidha tiLivudu kAva karuNi || 1 ||

maTTatALa
sakala SabdagaLu nAlku vidhavaiyyA
prakaTadiMda tatra prasiddha kelavu
yukutivaMtaru kELi anyatra prasiddha
aKiLa caturvidha vacanagaLiMda prANESaviTThala
akaLaMkatvadali vAcya parama vAcya || 2 ||

triviDitALa
I SabdagaLigella yukta samaya Sruti
dOShi nyAyApEta SrutigaLiMda
IsEsu virOdhavu hari vAcyatvadalli
sUsi baMdaru vEdavyAsadEvA
GAsi illadaMte prabala bAdhaka pELi
GAsiya biDisida virOdhava
I sollu puSiyalla vEdavacana siddha
lESa saMdEhavagoLasalladu
tAsu tAsige idane smarisi adhikArigaLu
dOSharahita j~jAnAnaMdapUrNa
SrISanobbane eMdu tiLidu pADiro nitya
ISa prANESaviTThala nOLpa karuNadi || 3 ||

aTTatALa
svargAdigaLalli gati agati muKya
durgama duHKagaLa tiLidu nirvEdadi
BArgaviramaNana atiSaya mahimegaLa
nirgatadali tiLidu haruShadi tanu ubbi
nirgamavillada Bakuti saMpAdisi
durgati mArgava dUradi biTTapa –
vargapradA tanna yOgyateyanusarisi
nirgamisadale dhEnisidare karuNAbdhi
sargadi vimala tannaparOkSha
mArgavanIvanu mige kaDime Agade
svargApavargadi prANESaviTThala vA –
lagaisikoMbanu karuNAdiMdI bage || 4 ||

AditALa

I taruvAyadi aKiLa janarakarma
vrAtava kaLevanu vadhunava mone mADi
I taruNISanu sakala jIvaradEha
GAta vikrAMti BEdadi arcirAdi
nItamArgadiMda nIrajaBavaniMda
prItiyiMdali tanna sErisikoMbanu
vItaliMgara mADi vidhimuKarellara
I taruvAya dinaBuMjisiraBOga
jAtava koDutali janana maraNanIge
vAtajanaka namma prANESaviTThala
I teradali jIvajAtara pAlipA || 5 ||

jate
dOSharahita guNapUrNaneMdaridare
vAsudEva voliva prANESaviTThala ||

One thought on “ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸುಳಾದಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s