dashavatharam · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ/Dashavathara suladi

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಓಡ್ಯಾಡಿ ನಾರುವುದೇನೊ ಮಂ –
ದರವ ಹೊತ್ತು ನೀ ಧರನಾ ಹೊರುವುದೇನು
ಊರು (ಉರು) ಬಗೆದು ಕರುಳ್ಹಾರ ಹಾಕುವುದೇನು
ದೂರ ಬೆಳೆದು ಸುಳ್ಳ ಪೋರನೆನಿಪದೇನು
ದೂರಾಗಿ ಜನನಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳೇನು
ನಾರುಟ್ಯಾರಣ್ಯದಿ ನಾರಿ ಬಿಡುವುದೇನು ಅ –
ಪಾರ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಸಾರ ಘೋರವಿದೇನು
ಜಾರಾಗಿ ಜನಕೆ ಶರೀರ ತೋರುವುದೇನು
ಕ್ರೂರ ಕಲಿಗಳ ನೀ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದೇನು
ಧೀರ ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಲ್ಲಬಾರದೇನು
ಮಾರಜನಕ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೇನೊ ಮರೆಯದಂತಿರೊ ॥ 1 ॥

ಮಠ್ಯತಾಳ

ನೀರಶಯನನೆ ನಿಂತು ಕೇಳೆನಮಾತು ನೀ ದಶ ಅವ –
ತಾರ ಆಗಲೀ ಪರಿಯಿಂದ
ದಾರಿಂದ ನಿನಗೇನುದ್ಧಾರವಾಗುವುದೇನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೀನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ
ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಪಾದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ
ಭುವನಾಧಿಪತಿಯೆ ನೀ ಬಹುಮಾನಕರ್ತನೆ
ಅವನಿಪಾಲಕ ನಿನ್ನವನೆಂದು ರಕ್ಷಿಸಿ
ಜವನ ಪುರದ ಹಾದಿ ಮೆಟ್ಟಿಸದಿರೆನ್ನ
ಜನನ ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಕಾಲಕು ನೀನೆ
ಜನನಿ ಜನಕರು ಹಿಂದೆಷ್ಟೋ ಮುಂದೆಣಿಕಿಲ್ಲ
ವನಜಪತಿಯೆ ವೈಸಲಿ ಬೇಕೊ ಎನಭಾರ
ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೊ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೀಗೆನ್ನ ಮಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೊ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ನೇಮ ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಿಟ್ಟವಗ್ಯಾಕೆ
ಸ್ನಾನವ್ಯಾತಕೆ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತನಾಗದೆ
ಮೌನ ಮಂತ್ರವು ಯಾಕೆ ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ
ದಾನವ್ಯಾತಕೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಬಿಡದಲೆ
ಆನಕದುಂದುಭಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳು
ಗಾನವ್ಯಾತಕೆ ಗಾರ್ದಭಸ್ವರನಂದದಿ
ಧೇನುಪಾಲಕನ ಬಿಟ್ಟೇನು ಕರ್ಮಂಗಳ
ಮಾಡಿದರದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ
ನಾಲಿಗಿಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲದರಿಂದ
ನಾದವುಂಟಾಗೋದೇ ನಾಕಾಣೆನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವು
ನಾಲಿಗೆಲಿರಲು ನರಕಭಯವಿಲ್ಲವು
ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ ಭವ –
ಸಾಗರ ದಾಟಿಸಿ ಸುಖದಿಂದಿಡುವುದೊ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಮಗನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಜಾಮಿಳನ ನೋಡು
ಸುಜನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುರರಿಂದ ಮಾನಿತನಾದ
ಭುಜಬಲಿಯಾದ ಧ್ರುವ ನಿಜಲೋಕದಲ್ಲಿಹ
ಭಜಿಸುತ ಬಂದ ದರಿದ್ರ ಧನಿಕನಾದ
ಅಜಭವ ನಾರಂದ ಸುರಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಪದವ ಭಜಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆದರಾನಂದವ
ವಧೆಯ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಾತಗೆ ನಿಜರೂಪ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಿನ್ನ ಕರುಣವೆಷ್ಟೊ
ಮದವೇರಿದ ಗಜ ಒದರುತಿರಲು ಕಾಲು
ಕೆದರೊ ಮಕರಿ ಹಲ್ಲ ಮುರಿದ ಮುರಾರಿಯೆ
ಒದೆಯ ಬಂದವರಿಗೆಷ್ಟ್ವೊಂದಿಸಿ ಉಪಚಾರ
ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಳಿಂಗನುಳುಹಿದೊ
ಹೊಯ್ದ ಬಾಣದಿ ಭೀಷ್ಮ ಎಯ್ದಿದನೊ ವೈಕುಂಠ
ಒಯ್ದು ನೂರೆಣಿಕೆಯಿಂದಾದನೊ ನಿನ ಬಂಟ
ಐದುಮಂದಿಗೆ ಸತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿವ್ಯಸನ
ಬಿಡಿಸಿ ಅಕ್ಷಯವಸನವಿತ್ತು ದಾರಿಯಾದೆ
ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನಂಗಾಲು ಸೋಕಲು ದೋಷ
ಕಳೆದು ನಿರ್ಮಲದೇಹ ಆದಳಾಗಹಲ್ಯೆ
ಬಡಿವಾರವೇನೊ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಿನಕೀರ್ತಿ
ನಡೆವೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಳಲ್ಲದೆ
ಅಡಿಗೆರಗುವೆನೊ ಅನಂತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ
ಪಿಡಿಯೆನ್ನ ಕೈಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಯ್ಯ ॥ 4 ॥

ಝಂಪೆತಾಳ

ವಾಸುದೇವನೆ ನೀನು ವಸುದೇವನ ಸುತನೆ
ವಾಸವಿ ಸಖನಾದ ಸಾಸಿರಫಣಿಶಯನ
ದೇಶದೇಶದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಏ ಸಿರಿಪತಿ ಕೇಳೊ
ಮೋಸವಾದ ಭವಪಾಶದೊಳಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ
ಘಾಸಿಯಾಗಲು ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ
ಈಶ ಜೀವರಿಗಿನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ನೀನಾಗಿ
ಬ್ಯಾಸರದಲೆ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವ ನೀಡಿ
ನಾಶರಹಿತ ನಿನಗೆ ನಾ ಸೆರಗೊಡ್ಡುವೆನು
ಆಶೀರ್ವಾದವನೆ ಮಾಡೊ ಮಹಾಪುರುಷ
ಕ್ಲೇಶ ದೋಷಗಳೆಂಬೊ ಕೇಡು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆಯೊ ಉ –
ದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡತ್ಯಲ್ಲ
ದೋಷದೂರನೆ ಎನ್ನ ದೂರನೋಡುವುದ್ಯಾಕೊ
ಭೂಸುರರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಸಂ –
ತೋಷ ಸದಾನಂದ ನೀಡೊ ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಎಷ್ಟಪರಾಧಿ ನಾನಾದರು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಿನ –
ಗಪಕೀರ್ತಿ ಬಾಹುದೋ ನಾನರಿಯೆ ॥

rAga AnaMdaBairavi

dhruvatALa

vAridhiyoLage ODyADi nAruvudEno maM –
darava hottu nI dharanA horuvudEnu
Uru (uru) bagedu karuLhAra hAkuvudEnu
dUra beLedu suLLa pOranenipadEnu
dUrAgi janani koMda svArasyagaLEnu
nAruTyAraNyadi nAri biDuvudEnu a –
pAra heMDira saMsAra GOravidEnu
jArAgi janake SarIra tOruvudEnu
krUra kaligaLa nI saMhAra mADuvudEnu
dhIra nammeduru nillabAradEnu
mArajanaka BImESakRuShNane
mareyAgiddarEno mareyadaMtiro || 1 ||

maThyatALa

nIraSayanane niMtu kELenamAtu nI daSa ava –
tAra AgalI pariyiMda
dAriMda ninagEnuddhAravAguvudEno svAmi SrIramaNane
kAruNyanidhi kAmadhEnu kalpavRukSha nIneMdu tiLididde
gO vRuMdAvana pAda gOvardhanOddhAra
BuvanAdhipatiye nI bahumAnakartane
avanipAlaka ninnavaneMdu rakShisi
javana purada hAdi meTTisadirenna
janana maraNa sthiti jAtakAlaku nIne
janani janakaru hiMdeShTO muMdeNikilla
vanajapatiye vaisali bEko enaBAra
nanagU ninagU biTTiddallo BImESakRuShNa
anumAnavyAtakIgenna mAna kAydukoLLo || 2 ||

rUpakatALa

nEma nityavu ninna nAma biTTavagyAke
snAnavyAtake nirmalacittanAgade
mauna maMtravu yAke manaSuddhiyillade
dAnavyAtake kAmakrOdhava biDadale
AnakaduMduBigaLillade adaroLu
gAnavyAtake gArdaBasvaranaMdadi
dhEnupAlakana biTTEnu karmaMgaLa
mADidaradu vyartha Aguvudallade
nAligillada gaMTe bArisaladariMda
nAdavuMTAgOdE nAkANenellellU
nArAyaNaneMbo nAlku akSharavu
nAligeliralu narakaBayavillavu
SrI BUramaNa BImESakRuShNane Bava –
sAgara dATisi suKadiMdiDuvudo || 3 ||

aTTatALa

magana karedu mukti paDedajAmiLana nODu
sujana prahlAda surariMda mAnitanAda
BujabaliyAda dhruva nijalOkadalliha
Bajisuta baMda daridra dhanikanAda
ajaBava nAraMda suramunigaLu ninna
padava Bajisi muktipaDedarAnaMdava
vadheya mADisalu baMdAtage nijarUpa
nadiyalli tOrida ninna karuNaveShTo
madavErida gaja odarutiralu kAlu
kedaro makari halla murida murAriye
odeya baMdavarigeShTvoMdisi upacAra
maige sutti kaccida kALiMganuLuhido
hoyda bANadi BIShma eydidano vaikuMTha
oydu nUreNikeyiMdAdano nina baMTa
aidumaMdige satiyAda draupadivyasana
biDisi akShayavasanavittu dAriyAde
adButa mahimanaMgAlu sOkalu dOSha
kaLedu nirmaladEha AdaLAgahalye
baDivAravEno BaktariMda ninakIrti
naDevOdu hadinAlku lOkadoLallade
aDigeraguveno anaMta hastagaLiMda
piDiyenna kaiya BImESakRuShNa nammayya || 4 ||

JaMpetALa

vAsudEvane nInu vasudEvana sutane
vAsavi saKanAda sAsiraPaNiSayana
dESadESadi vyApta E siripati kELo
mOsavAda BavapASadoLage silki
GAsiyAgalu nODi tamASheyAgide ninage
ISa jIvariginnU uttama nInAgi
byAsaradale bEDidiShTArthava nIDi
nASarahita ninage nA seragoDDuvenu
ASIrvAdavane mADo mahApuruSha
klESa dOShagaLeMbo kEDu kaDege tegeyo u –
dAsIna mADuvudu uttama naDatyalla
dOShadUrane enna dUranODuvudyAko
BUsurarige oDeyanAda BImESakRuShNa saM –
tOSha sadAnaMda nIDo enage gOviMda || 5 ||

jate

eShTaparAdhi nAnAdaru BImESakRuShNa nina –
gapakIrti bAhudO nAnariye ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s