kshetra suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ / Srimushnam

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜೀವನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗಗನಾವನ್ನಾ ಜನಕಾ ತ್ರಿ |
ಭುವನ್ನ ಸಂಜೀವನ್ನ ಕಾವನಯ್ಯಾ |
ಪಾವನ್ನ ಕಾಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವನ್ನ ವರವಾ |
ನೀವನ್ನ ಅಘವನ ದಾವನ್ನ ಧರುಣಿ |
ಧಾವನ್ನ ಸುರತತಿ ಕಾವನ್ನ ಸರಸಿಜಾ |
ಭಾವನ್ನ ನಾಸದುದು ಭಾವನ್ನಾ ನಮಿತರ |
ನೋವನ್ನ ಕಾವನ್ನ ಶ್ರೀ ವನ್ನಜಾ-ನಯ |
ನಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ದೇವನ್ನ ಪಾದ |
ರಾಜೀವನ್ನವಾ ನಂಬಲು |
ಜೀವನ್ನಾದ್ಯಾರೊಪ್ಪುವರೂ |
ಈವನ್ನಾ ನುತಿಸೆ ಮತ್ತಾವನ್ನ ವಶವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕನಕಾಕ್ಷನ ಮಡುಹಿ ಅನಿಮಿಷ ಗಣದವರ |
ಕ್ಷಣದೊಳು ಪಾಲಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ |
ಮನಸುಖಿರಾಯನು ಜನರಗೋಸುಗಡುಳ್ಳಿ |
ವನದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮನೋಹರವಾಗುತ್ತ ತನಗೆ ತಾನೆ ನಿಂದಾ |
ಘನ ಹರುಷದಲಿ ಪುತ್ತನು ಒಪ್ಪುತಿರಲು |
ಅನಿಲಾವಂದಿತ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲರಾಜಾ |
ನನ ಮಂಡಲದಂತೆ ಮಿನುಗುತ ಮುದದಿಂದ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಪದಜಾ ಸುಶರ್ಮನೂ ಸದರಾವಿಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯ |
ಒದಗಿ ಬೆಳಿಸುತಿರೆ ಅದನರಿದು ಲಕುಮೀಶ |
ಮದವಾದಾ ರೋಮ ಶಾಬದದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ |
ಮದದು ಪೋಗುತಲಿರಾಲದ ನೋಡಿ ಅವನಂದು |
ಕದನಾ ಮಾಳಿಪೆನೆಂದು ಹುದಗಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ |
ತ್ರಿದಶಾವಂದಿತ ಶ್ವೇತವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ಪದಜಾಗೆ ಒಲಿದು ತೋರಿದನು ಆನಂದವಾ ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಪೆಸರಾದನಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಕರನು ಈ |
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತನೆಂದೂ |
ಹಸನಾಗಿ ತೋರಿದನು ಅಬುಜಭವಾದ್ಯರಿಗೆ |
ಮಿಸುನಿಪ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಶೋಭಿಸುತಲೀ |
ಪಸರಿಸಿದವು ಬೀದಿ ಪ್ರಾಕಾರಗೋಪುರ, ಗ |
ಳೂಸುರಲಳವೆ ಉರಗಾಧಿಪಗಾದರೂ |
ಶ್ವಸನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂ |
ಜಿಸಿದ ಶ್ವೇತವರಹ ವಿಗ್ರಹವನೂ |
ನಸುನಗುತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸುರರುಘೆ ಎಂದೆಚ್ಚ |
ಕುಸುಮ ವರುಷಾಗರಿಯೆ ಗಮಕದಲ್ಲೀ |
ಅಸುರಾರಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಟವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ವಸತಿಯಾದನು ಬಿಡದೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾದಲ್ಲಿ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪಾವನ್ನಾ ವಿಮಾನಾ ಪವನಾ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನಿ |
ದೇವನಂಗದಾ ಬೆವರೇ ತೀರ್ಥಾವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನವಾದಾ ವೃಕ್ಷವೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಂದ |
ತಾ ಉದುಭವಾವಾದಶ್ವತ್ಥವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಜೀವನಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾವೆನ್ನಿ |
ದೇವರದೇವ ವಿಜಯವಿಠಲ ವರಹಾ |
ಪೋವೊಂದೇರಿಸಿದರು ಗತಿಯಾ ಪಾಲಿಪಾನೂ ||5||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ತ್ರಯಯೋಜನ ಸುತ್ತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕಾಣೊ |
ಭಯಭಕುತಿಲಿಂದ ಆವನಾದರು ಬಂದು |
ತ್ರಯದಿನದಲ್ಲಿ ನುತಿಸಿ ಪಾಡಲು ಜಗ |
ತ್ರಯದೊಳಗಾವನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆನಿಸುವ |
ಗಯ ಪ್ರಯಾಗ ಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ ಫಲಗಳು |
ಕ್ರಯಕೆ ಕೊಂಬುವದು ಕೊಂಬುವದು ಶತಸಿದ್ಧಾ |
ಲಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಚಸೂಕರ ದೇವ ವಿ |
ಜಯವಿಠಲನ್ನ ನಿಜಯಾತ್ರಿಗೈಯಾಲು |
ಅಯೋ ನಿಜನಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸುವಾ ಹರಿಯಾ||6||
ಆದಿತಾಳ
ನೀತಿಯಿಂದ ಮಣಿಮುಕ್ತ ಶ್ವೇತಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಷೋಡಶನದಿ ತೀರಥವನು ಮಾಡಿ |
ಶ್ವೇತವರಹ ದರುಶನ ವಾತನಂತರ್ಗತವೆಂದು |
ಮಾತು ಪೇಳುವಪಿತರೊಳು ಪಾತಕವೆ ಪರಿಹಾರಾ |
ನೇತುರ ವದನ ನಾಸಾ ಶೋತುರಹಸ್ತಾಸರುವ |
ಗಾತುರ ಪವಿತೂರವೂ ಯಾತರ ದುಶ್ಚಿತ್ತಾವಣಿ |
ಮಾತುರ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಗೋತುರಕ್ಕೆ ಗತಿ ಉಂಟು |
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ರಾಶಿವರಹ ವಿಜಯವಿಠಲನು ಈ |
ಕ್ಷೇತುರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಕಾತುರವ ಬಿಡಿಸುವ ||7||
ಜತೆ
ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ ವಾಸಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವ ಪಾಲಾ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||8||

dhruvatALa
jIvanna Binna gaganAvannA janakA tri |
Buvanna saMjIvanna kAvanayyA |
pAvanna kAya kaMbugrIvanna varavA |
nIvanna aGavana dAvanna dharuNi |
dhAvanna suratati kAvanna sarasijA |
BAvanna nAsadudu BAvannA namitara |
nOvanna kAvanna SrI vannajA-naya |
nA vijayaviThalA dEvanna pAda |
rAjIvannavA naMbalu |
jIvannAdyAroppuvarU |
IvannA nutise mattAvanna vaSave ||1||
maTTatALa
kanakAkShana maDuhi animiSha gaNadavara |
kShaNadoLu pAlisi manadicCeyalli |
manasuKirAyanu janaragOsugaDuLLi |
vanada madhyadali manOharavAgutta tanage tAne niMdA |
Gana haruShadali puttanu opputiralu |
anilAvaMdita varahA vijayaviThalarAjA |
nana maMDaladaMte minuguta mudadiMda ||2||
rUpakatALa
padajA suSarmanU sadarAvillade dhAnya |
odagi beLisutire adanaridu lakumISa |
madavAdA rOma SAbadadaMte pratidina |
madadu pOgutalirAlada nODi avanaMdu |
kadanA mALipeneMdu hudagikoMDiralAgi |
tridaSAvaMdita SvEtavarahA vijayaviThalA |
padajAge olidu tOridanu AnaMdavA ||3||
JaMpetALa
pesarAdanaMdu modalAgi sUkaranu I |
vasudhiyoLage svayaM vyaktaneMdU |
hasanAgi tOridanu abujaBavAdyarige |
misunipa kAMtiyali SOBisutalI |
pasarisidavu bIdi prAkAragOpura, ga |
LUsuralaLave uragAdhipagAdarU |
Svasana dEvaru tanna maMdiradalli pU |
jisida SvEtavaraha vigrahavanU |
nasunaguta nillisida suraruGe eMdecca |
kusuma varuShAgariye gamakadallI |
asurAri SrImuShTavarahA vijayaviThala |
vasatiyAdanu biDade kalpakalpAdalli ||4||
triviDitALa
pAvannA vimAnA pavanA saMbaMdhavenni |
dEvanaMgadA bevarE tIrthAvenni |
pAvanavAdA vRukShave eDagaNNiMda |
tA uduBavAvAdaSvatthavenni |
pAvanakShEtravidu parama pavitravenni |
jIvanamuktarige siddhAvenni |
dEvaradEva vijayaviThala varahA |
pOvoMdErisidaru gatiyA pAlipAnU ||5||
aTTatALa
trayayOjana sutta puNyaBUmi kANo |
BayaBakutiliMda AvanAdaru baMdu |
trayadinadalli nutisi pADalu jaga |
trayadoLagAvanu SuddhAtmanenisuva |
gaya prayAga kASi mADida PalagaLu |
krayake koMbuvadu koMbuvadu SatasiddhA |
laya vivarjita paMcasUkara dEva vi |
jayaviThalanna nijayAtrigaiyAlu |
ayO nijanAgi arcisuvA hariyA||6||
AditALa
nItiyiMda maNimukta SvEtasaMgamada snAna |
prItiyiMda ShODaSanadi tIrathavanu mADi |
SvEtavaraha daruSana vAtanaMtargataveMdu |
mAtu pELuvapitaroLu pAtakave parihArA |
nEtura vadana nAsA SOturahastAsaruva |
gAtura pavitUravU yAtara duScittAvaNi |
mAtura saMSayavilla gOturakke gati uMTu |
SvEtadvIpada rASivaraha vijayaviThalanu I |
kShEtura omme nODalu kAturava biDisuva ||7||
jate
nitya puShkaraNiyA vAsA SrInivAsa |
BRutyavargava pAlA varahA vijayaviThalA ||8||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s