kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಪ್ರಯಾಗ / Prayaga

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಂತರ್ಗತ |
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ದೇಶಾವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಅಂತರಂಗ ವೇದಿ ಘ[ಟುಲಾ] ಮಧ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವರ ರಾಜಾತಿತೀರ್ಥ (ಕಮಲಾ) ಪ್ರಯಾಗವೊ |
ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸುವಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯಾ |
ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಗಂಗಾ ಸರಸತಿಯ ಯಮುನಾತೀರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವೇದ ಸ್ಮøತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ |
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲಾ |
ಇದೆ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಥಾನ ನಾಭಿ ವಾರಣಾಸಿ |
ಪದಸ್ಥಾನ ಗಯಾವೆನ್ನಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ತ್ರಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡಿದರೆ |
ಇದೆ ಪೂರ್ಣಯಾತ್ರೆಯೆನ್ನಿ e್ಞÁನಿಗಳಿಗೇ |
ತ್ರಿದಶಗಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿನಿ ಕರರೆ ಕಾಶಿ |
ಮುದದಿಂದಾ ಮನುಜೋತ್ತಮಕೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ |
ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂಟು ತರತಮ್ಯದಿ |
ಇದೆ ಭಕ್ತಿ e್ಞÁನಾ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಜನರೊಂದಾಗಿ |
ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ಪದುಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವತೆಗಳು |
ಸದಮಲವಾಗಿ ವರವ ಪಡದಿಪ್ಪರೂ |
ಉದಧಿ ಸಪುತ ಮಿಕ್ಕ ನದನದಿ ಸರೋವರ |
ಹೃದ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಲೋಕದಿ |
ಇದರ ತರುವಾಯಾ ಪೆಸರಾಗಿ ಮೆರವುತ್ತಿವೆ |
ಪದೋಪಗೆ ತೀರ್ಥರಾಜನ ಆಜ್ಞದಿಂದ |
ಮಧುರಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಪ್ತಪುರಿ ಉದ್ಭವಿ |
ಸಿದವು ಏಳುಧಾತುವಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವೆನಿಸಿ |
ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಾಕಾರ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮರಿಯಾದಿ ವಲಿಯಾಕಾರಾ |
ಇದೆ ಪಂಚಕ್ರೋಶಾವಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಗಣಿತಾ |
ಮದಮತ್ಸರವಳಿದು ಗುಣಿಸಬೇಕೂ |
ಬದುಕಿದ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಲೇಶವಾದರು ಬಿಂದು |
ಉದಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾ ಸುe್ಞÁನಿಯಾ |
ಪದ ಪರಾಗವನ್ನು ಆವಾವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೆ |
ಸದಮಲವಾಗುವದು ಅವನದೇಶಾ |
ವದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ವರತೀರ್ಥ ರಾಜಾರಾಜಾ |
ಉದಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನದಡಾಗೇ |
ಎದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿತ್ಯ |
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಸತ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಮಧುವೈರಿ ಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ |
ನ್ನಿಧಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ದೇವಾದಿ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ವರರಾಜಾ ತೀರ್ಥ |
ತರುತಳಿತವಟಾ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾವೆನ್ನಿ |
ಚಿರಕಾಲಾ ಬಿಡದೆ ಮೆರವು ತಲಿಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ |
ಎರಡೇಳು ಭುವನಾ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪದು |
ಸ್ಮರಣೆ ದರುಶನ ಸಂಸ್ಮರಿಶ ಪ್ರಣಮ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಅರಘಳಗೆ ಮಾಡೆ ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮಂಗಳ |
ದುರಿತ ದುರ್ಗತಿನಿಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಯ್ಯಾ |
ಪುರಹರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸುರಗಣದವರಿಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವರವಾ ಪಡೆದು ಸುಖದಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪರು ಕೇಳಿ ಕರುಣಾ |
ಕರಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಶರಣಜನಕೆ ಇದೆ ದೊರಕುವದೆ ಸಿದ್ಧ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರ ಕಾಶಿಪುರ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಪಿರಿಯನೆನಿಸಿ |
ಎಲ್ಲಾ ಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತ್ವಾ ಐದಾಡೆ |
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕಾಣೋ |
ಇಲ್ಲಾವಿಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಂದಿಗಾದರು ಕೇಳಿ |
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಜನರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಾ |
ಬಲ್ಲಿದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸೋಜಿಗಾ |
ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದತನಕಾ |
ಸಲಾರೈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯಾ ಗೌರಿ |
ವಲ್ಲಭಾ ಕಾಶಿಲಿ ಉಪದೇಶವ |
ನಿಲ್ಲಾದೆ ಮಾಡುವ ಇನಿತು ತಿಳಿದು ಸರ್ವ |
ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವದು e್ಞÁನಿಗಳೂ |
ಚಿಲ್ಲರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಎಳ್ಳನಿತು ಬಿಡದಲೆ ಮಾಡಲಾಗೇ |
ಇಲ್ಲಿಲೇಶ ಚರಿಸೆ ಯಾವತ್ತು ಬಲು ಜನ್ಮ |
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ ಬಲುವೆಗ್ಗಳ |
ಸಲ್ಲುವಾದೆ ಸರಿ ಪುಶಿಯಿಂದ ಮನುಜರಿಗೆ |
ಹಲ್ಲು [ಕೀ]ಳುವ ನರಕವಾಗುವದೂ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಕಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತದಿಂದಾ |
ಮೆಲ್ಲಾಮೆಲ್ಲಾನೆ ಕರ್ಮ[ವೆ]ಸಗಲಾಗೇ |
ಮಲ್ಲಾಮರ್ದನ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬಾ ಮಾಧವರೂಪದಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಶತುರಗ ಮೇಧವಾಸುಕಿ ಹಂಸ, ಮಾ |
ನಸ ಚಕ್ರಾ ಗರುಡೇಂದ್ರಾ ಶಂಖ ಲಕುಮಿ ಊ |
ರ್ವಸಿ ರುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ವರುಣಾರ್ಕ |
ಬಿಸಿಜ ಚಂದ್ರಮ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗಾವತಿ ಧರ್ಮಾ |
ವಿಷಹರ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೋಟಿಯು |
ಮಸೆವ ಗದಾ ಋಣ ಮೋಚನ, ಗೋಗುಣ |
ವಸು ವಾಯು ಕುಬೇರ ನೈರುತ್ಯ ಮಧು ಘೃತಾ |
ಕುಶ ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಶನೇಶ್ವರಾ |
ರಸ ದೇವಗಣ ಕಾಮಾ ಭೈರವ, ವಿಘ್ನೇಶಾ |
ವಸುಮತಿ ದುರ್ಗ ತಕ್ಷಕ ಭಾರ್ಗವ ನಾನಾ |
ಋಷಿಗಳ ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿಹವು ಬಲುಪರಿ |
ಪೆಸರುಗೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಜಪ |
ಮಿಸುಣಿ ಸುಯಜ್ಞದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸದ್ಧರ್ಮ |
ಪೆಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ |
ವಸತಿಯಾಗಿಲೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಗೆ |
ಪಶು e್ಞÁನಿಗಾದರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಹ |
ಹಸನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಮಸ್ತಸುಖದಿಂದ |
ನಿಶಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂವ |
ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೋಭೀಷ್ಠೆಕೊಡುವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವಟಕಟ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಮಾನವ ಬಂದು |
ಶಠನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಭಾಸಮಾಡಿ ನಿಂದು |
ವಟವಟವೆಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ಅವನಿಗೆ |
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಪಠಿಸಿದದಕ್ಕೆ e್ಞÁನ ಬರುವದಧಿಕವಾಗಿ |
ಭಟನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಮಾಧವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |
ತುಟಿ ಮಿಸಕಲು ಮುಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಉಂಟು |
ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲ ಬರಿದೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲಾ |
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಬಂದು |
ತೃಟಿಯಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ಲಾಭವೀವ ||5||
ಜತೆ
ತೀರ್ಥರಾಜನ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದವಗೆ ಪುರು |
ಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||6||

rAga:Bairavi
dhruvatALa
idu puNyaBUmi AryAvartAMtargata |
idu brahma vaivartaka dESAvenni |
idu aMtaraMga vEdi Ga[TulA] madhyavenni |
idu vara rAjAtitIrtha (kamalA) prayAgavo |
idu trivENi enisuvAdu illi mAdhavarAyA |
idu viShNu prajApati kShEtravenni |
idu gaMgA sarasatiya yamunAtIravenni |
idu vEda smaøti pratipAdyavenni |
ide ide Adiyalli hariyiMda nirmANa |
idakkiMta adhikavillA sAmyavillA |
ide mastaka sthAna nABi vAraNAsi |
padasthAna gayAvenni sarvadalli |
ide ide praNavAkAra trayAkShEtra kUDidare |
ide pUrNayAtreyenni e#0CCD;~jaÁnigaLigE |
tridaSagaNake illi munini karare kASi |
mudadiMdA manujOttamake viShNupAdA |
ide oMderaDu kShEtra pratyEka pratyEka |
adhikArigaLuMTu taratamyadi |
ide Bakti e#0CCD;~jaÁnA karmayOgya janaroMdAgi |
vidhi mArgavannu tiLidu pUjisuvarU |
padume brahmESa iMdra mikkAda dEvategaLu |
sadamalavAgi varava paDadipparU |
udadhi saputa mikka nadanadi sarOvara |
hRuda nAnA tIrthakShEtra trilOkadi |
idara taruvAyA pesarAgi meravuttive |
padOpage tIrtharAjana Aj~jadiMda |
madhurA migilAda saptapuri udBavi |
sidavu ELudhAtuviniMda dvArAvenisi |
ide puNyAnidhisuttA ELu prAkAra saM |
padavige mariyAdi valiyAkArA |
ide paMcakrOSAviDidu ayOdhyAdigaNitA |
madamatsaravaLidu guNisabEkU |
badukida divasadoLage lESavAdaru biMdu |
udaka sparSavAdA sue#0CCD;~jaÁniyA |
pada parAgavannu AvAvana mEle bILe |
sadamalavAguvadu avanadESA |
vadanadalli prayAga varatIrtha rAjArAjA |
udayAdalli omme nenadaDAgE |
edirAru avanige svargApavarganitya |
sadanadalli ippadu satyavenni |
madhuvairi mAdhava vijayaviThala sa |
nnidhiyAgippanu dEvAdi dEvigaLige ||1||
maTTatALa
sarvakShEtragaLige SirOmaNiyAgippadu |
dharaNiyoLage ide vararAjA tIrtha |
tarutaLitavaTA parama muKyAvenni |
cirakAlA biDade meravu talippAdayyA |
eraDELu BuvanA BaritavAgippadu |
smaraNe daruSana saMsmariSa praNama stOtra |
araGaLage mADe paripari janmaMgaLa |
durita durgatinikara parihAravAguvadayyA |
purahara mikkAda suragaNadavarilli |
hariya olisi uttama varavA paDedu suKadi |
irutipparu kELi karuNA |
karamUrti vijayaviThalarEyana |
SaraNajanake ide dorakuvade siddha ||2||
triviDitALa
illi tapasu mADida rudra kASipura |
dalli vAsavAda piriyanenisi |
ellA purigaLalli paMcatvA aidADe |
alli pApadiMda muktikANO |
illAvillA mOkShA eMdigAdaru kELi |
sollu lAlisi janaru siddhAMtadA |
ballidA kShEtrarAjana mahime sOjigA |
elliMdAdarU illige bAradatanakA |
salArai sadgatige mAtu niScayA gauri |
vallaBA kASili upadESava |
nillAde mADuva initu tiLidu sarva |
dalli koMDADuvadu e#0CCD;~jaÁnigaLU |
cillarakShEtradalli AvAvA satkarma |
eLLanitu biDadale mADalAgE |
illilESa carise yAvattu balu janma |
dalli mADidadakke baluveggaLa |
salluvAde sari puSiyiMda manujarige |
hallu [kI]Luva narakavAguvadU |
kShullakamati biTTu vaiShNava vratadiMdA |
mellAmellAne karma[ve]sagalAgE |
mallAmardana nammA vijayaviThalarEyA |
illi kANisikoMbA mAdhavarUpadali ||3||
aTTatALa
daSaturaga mEdhavAsuki haMsa, mA |
nasa cakrA garuDEMdrA SaMKa lakumi U |
rvasi rudrA brahmAgni pArvati varuNArka |
bisija caMdrama sarasvati BOgAvati dharmA |
viShahara pApa vinASana kOTiyu |
maseva gadA RuNa mOcana, gOguNa |
vasu vAyu kubEra nairutya madhu GRutA |
kuSa rAma lakShaNa sItA, SanESvarA |
rasa dEvagaNa kAmA Bairava, viGnESA |
vasumati durga takShaka BArgava nAnA |
RuShigaLa tIrtha tuMbihavu balupari |
pesarugoMDu snAnA saMdhyAvaMdane japa |
misuNi suyaj~jadi satkarma saddharma |
pesara namaskAra stuti saMkIrtane |
vasatiyAgilESa mAtra mADidavage |
paSu e#0CCD;~jaÁnigAdaru vidyAvaMta nAha |
hasanAgi baduki samastasuKadiMda |
niSi illada lOkadalli bALUva |
asura saMhAri vijayaviThalarEyA |
besanelAlisi bEga manOBIShThekoDuva ||4||
AditALa
vaTakaTa CAyAdalli OrvamAnava baMdu |
SaThana buddhiyiMda ABAsamADi niMdu |
vaTavaTaveMdu kUgi karedare avanige |
saTeyallA sarvaSAstra anaMta janumadalli |
paThisidadakke e#0CCD;~jaÁna baruvadadhikavAgi |
BaTanAgi ippanu mAdhavana maneyalli |
tuTi misakalu mukti I kShEtradali uMTu |
niTilalOcana balla baride uttaravallA |
vaTapatraSAyi vijayaviThalarEyA baMdu |
tRuTiyAdaru illi iddavage lABavIva ||5||
jate
tIrtharAjana yAtri mADidavage puru |
ShArtha siddhisuvudu vijayaviThalanoliva ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s