kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕಾಶಿ / kashi

ಆದಿತಾಳ
ಕಾಶಿ ಕೇಶವ ನಿರ್ಮಿತಾ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸ್ವಪ್ರ |
ಕಾಶವಾಗಿದೆ ಸತ್ವಾಭಾಗದಲ್ಲಿ |
ದೇಶಾಮಧ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆ |
ಈಶನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಾ ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ |
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನಕೆ ರಾಮನಾಮ ಉಪ |
ದೇಶವನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನದಿ ನೋಡಿ |
ಕ್ಲೇಶವಿದೂರ ಶಂಭು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ |
ಲೇಸು ಲೇಸು ಎಂದೆನುತ ತಲೆದೂಗುವ |
ರಾಸಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾ ಹರಿಯನ್ನೆ ಹಾಡಿಪಾಡಿ |
ದೋಷರಹಿತನಾದ ಜಗವರಿಯೇ |
ಕಾಶಿ ಕೇವಲಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರವಾ ಕಾಣೋಗಿ |
ರೀಶಗೆ ದತ್ತಾ ಈ ಪುರದ ಪದವೀ |
ಆ ಸುರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾ ಪೇಳುವ ಮಾತು ನಿ |
ಶ್ಚೈಸದಿರಿ ಮನದೊಳು ಮಹಾಧೀರಾರು |
ಕಾಶಿಕೇಶವ ಆದಿಕೇಶವನೆಂದಾ ಮಾ |
ನಿಸನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲಾ |
ಶೇಷಪೂರಿತ ಕರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ |
ತ್ರಿಸಂಬಂಧಾದಿಂದ ಕಡೆ ಬೀಳೂವ |
ಭೂಷಣವಾಗಿಪ್ಪದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಾ |
ಣಾಸಿ ಆನಂದಾರಣ್ಯಾ ಆ ವಿಮುಕ್ತಿಯು |
ಕಾಶಿ ಮಹಾಸ್ಮಶಾನಾ ರುದ್ರಪುರಿ ಪುಣ್ಯಪಂಚ |
ಕ್ರೋಶ ವಿಸ್ತಾರ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುವಲಯಾ |
ಈ ಸಮಸ್ತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೆಸರಾಗಿ ಇಪ್ಪಾದಿದುವೊ |
ದಾಸ ಭೂಪಾಲಾನಿಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿ ಮೆರೆದಾ |
ಕಾಶಿರಾಜಾ ಮಿಕ್ಕಾ ಸರ್ವರಾಯರು ಉ |
ಲ್ಲಾಸಾದಿದಾಳಿದಾರು ಹರಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ |
ಅಸುರಕರ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೌಂಡ್ರಿಕಾ |
ವಾಸುದೇವಾನೆಂದೆಂಬವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾ |
ಮೋಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಇವನ ಮತದಂತೆ ನಡಿಯಾದಿರಿ |
ಕ್ಲೇಶವಾಹದು ಕಾಣೊ ಎಂದೆಂದಿಗೇ |
ದೋಷವರ್ಜಿತರಾಗಿ ಸುe್ಞÁನದಿಂದ ಮಂದ |
ಹಾಸದಿಂದಾಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಸೇರಿದಾರೂ |
ಕಾಶಿಯಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಾ ಜನರ ಸಂಗಡ ತನ್ನಾ |
ದೇಶದಲ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ |
ಗ್ರಾಸಾಗೋಸುಗವಾಗಿ ಪೋದವನ ಕುಲದ ಸಂ |
ತೋಷಾ ಪೇಳುವನಾರು ಅಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ಕಾಶಿ ನಿವಾಸ ಬಿಂದು ಮಾಧವಾತ್ಮಕ |
ವಿಶೇಷ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಪೊಳೆವನಿಲ್ಲಿ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಭಗಿರಥ ತನ್ನವರಾ ಉದ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ |
ಹಗಲಿರಳು ಬಿಡದೆ ತಪವನ್ನೆ ಮಾಡಿ |
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನಾದಾ ಶ್ರೀಶನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ |
ಗಗನ ನದಿಯ ತಂದಾ ಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ |
ನಿಗಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದಲಿ |
ಜಗದೊಳು ಪರಿದು ಈ ಕಾಶಿಯ ಮುಂದೆ |
ಝಗಝಗಿಸುತ ಬಂದು ಯಮುನೆ ಸಂಗಡವಾಗಿ |
ಮಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೆರೆದಾಳೈ ಗಂಗೆ |
ಮಗುಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾ ಖ್ಯಾತಿಯಪ್ಪುದೂ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲಿ |
ನಗಧರ ನಾರಾಯಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಅಗಣಿತ ಗುಣಧಾಮಾ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೊ ತ್ರಿಲೋಕಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ತ್ರಿದಶಗಣ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ |
ಪದುಮನಾಭನ ಮೂರುತಿ ಒಂದೊಂದು ಪೆಸರಿಸಿ |
ಪದೊಪದಿಗೆ ಇಪ್ಪುದು ಲಾಲಿಸುವದು |
ಮಧುಸೂದನ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ಪರಶುರಾಮ |
ಮದನಗೋಪಾಲ, ನರಸಿಂಹ, ವರಹ |
ಮುದದಿಂದ ಮಾಧವ, ಕೇಶವ, ವ್ಯಾಸ, ವಾಮನ, ರಾಮ |
ಮೊದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾದ್ರೂಪ |
ಸದಮಲತನದಿಂದಾ ಭರಿತವಾಗಿಹವು |
ಬುಧರು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಭಕುತಿಯಿಂದ |
ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿ ರೂಪಾ ಬಹುವುಂಟು ಸರ್ವದ |
ಹದುಳಕೊಡುತಿಪ್ಪರು ನಂಬಿದವರಿಗೆ |
ಇದೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಎಂದು |
ತ್ರಿದಶ್ಯಾದರು ನೋಡೆ ಇಚ್ಚೈಪರು |
ಹೃದಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಹಾ |
ನಿಧಿಯಾ ತಂದೀವುದು ದಾರಿದ್ರಗೆ |
ಬುಧರಿಗೆ e್ಞÁನವ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಕ್ತಿ |
ಬದಿಯಲಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ |
ಬದಿಯಲಿಪ್ಪ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಕೊಡುವ |
ಒದಗಿ ವಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಪೋದರಾಗೆ |
ವಿಧಿಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ ಸುಖಿಸುವನೊ |
ಸುದರುಶನ ಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಎದುರಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಗತಿತಪ್ಪದಲೆ ಪಾಡಿ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ ಇಂದ್ರ ಕಾಮಾದ್ಯರು |
ಹರಿಪ್ರೀಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಿಗಿಲಾದಾ |
ವರ ನಾರಿಯರು ಉಂಟು ಭೈರವ ಗಣನಾಥ ಸಮಸ್ತಜನವ |
ಸರ ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ ಬಹು ರೂಪಗಳಿಂದಾ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಪ್ಪಾರು ಮಿರಗುತ ಮೆರವುತ್ತಾ |
ವರಗಳ ಕೊಡುತಾ ಭಕ್ತರನಾ ಪಾಲಿಸೂತಲಿ |
ತರಣಿ ಮಧ್ಯಾನ್ಹಕೆ ಬರಲು ಮಜ್ಜನಕೆ ತೀ |
ವರದಿಂದಾ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ ಸಾರುವರೈ |
ಧರೆಯೊಳು ವರ್ನಿಸಾಲರಿದು ನಾಲ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಹರಿದುಪೋಗುವದಲ್ಲಾ ಪ್ರಳಯಕಾಲಕೆ ನಿತ್ಯಾ |
ಹರಿ ಸಂಕರುಷಣಾತ್ಮಕಾ ನರಹರಿರೂಪ |
ಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಾ ಒರೆಡಗೂಡಿ ಕುಣಿವಾನು |
ಪರಮ ಮುಖ್ಯಕಾಣೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವ |
ನರನೆ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಯ ದೇಹಾಂತ ಶುಭಪೂರ್ಣ |
ಸುರಗಂಗಾಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ತನ್ನ |
ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಲಿದು ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವರುಣ ಸಂಗಮ ಪಂಚಗಂಗೆ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ |
ತುರಗ ಈರೈದು ಮೇಧಾ ಆಸಿ ಸಂಗಮ ನಾನಾ |
ವರ ತೀರ್ಥ e್ಞÁನಾವಾಪಿ ವೃದ್ಧಾ ಕಾಳಿ ಮಿಗಿಲಾದ |
ಸುರಮುನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಧನ್ಯರಾಗಿರಿ |
ಪುರದೊಳು ನಿತ್ಯಾಯಾತ್ರಿ ಅಂತರಗ್ರಹಾ, ಉ |
ತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾನಸನಗರಾ ಪ್ರದಕ್ಷಣಾ |
ತರುವಾಯ ಪಂಚಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವಋಷಿ ಪಿತೃಗಳು |
ಹರುಷಾವಾಗುವಂತೆ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಿಸಿ ಆ |
ರ್ಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದಾ ಕಾಲಕ್ರಮಣೆ ಮಾಡು |
ದುರುಳ ಜನಾಹಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪರಿಪರಿ ಸುಖಕೊಡುವಾ ಇಹಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ||5||
ಜತೆ
ಕಾಶಿಯೊಳೊಂದಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋದಡೆ ವೇದ – |
ವ್ಯಾಸರೂಪಾತ್ಮಕಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಬರುವಾ ||6||

AditALa
kASi kESava nirmitA kaivalyA siddhA svapra |
kASavAgide satvABAgadalli |
dESAmadhyada adakke eNe migilugANe |
ISanu illi vAsA harikRupeyiMda |
vAsavAgidda janake rAmanAma upa |
dESavanne mADuva manadi nODi |
klESavidUra SaMBu illi AsaktanAgi |
lEsu lEsu eMdenuta taledUguva |
rAsi guNagaLiMdA hariyanne hADipADi |
dOSharahitanAda jagavariyE |
kASi kEvalA viShNukShEtravA kANOgi |
rISage dattA I purada padavI |
A suravRuttiyiMdA pELuva mAtu ni |
Scaisadiri manadoLu mahAdhIrAru |
kASikESava AdikESavaneMdA mA |
nisanna puNyakke gaNane illA |
SEShapUrita karmA illidda jIvigaLige |
trisaMbaMdhAdiMda kaDe bILUva |
BUShaNavAgippadu I kShEtrakke vArA |
NAsi AnaMdAraNyA A vimuktiyu |
kASi mahAsmaSAnA rudrapuri puNyapaMca |
krOSa vistAra caturdikkuvalayA |
I samastakShEtrakke pesarAgi ippAdiduvo |
dAsa BUpAlAnilli SOBisi meredA |
kASirAjA mikkA sarvarAyaru u |
llAsAdidALidAru hariBajaneyalli |
asurakarma svABAvika pauMDrikA |
vAsudEvAneMdeMbavA illi iddA |
mOsAvillade ivana matadaMte naDiyAdiri |
klESavAhadu kANo eMdeMdigE |
dOShavarjitarAgi sue#0CCD;~jaÁnadiMda maMda |
hAsadiMdAli muktiya sEridArU |
kASiyAtrige baMdA janara saMgaDa tannA |
dESadalyAdarU oMdu hejji |
grAsAgOsugavAgi pOdavana kulada saM |
tOShA pELuvanAru aja saBeyalli |
kASi nivAsa biMdu mAdhavAtmaka |
viSESha mUruti vijayaviThalA poLevanilli ||1||
maTTatALa
Bagiratha tannavarA uddharisuvadakke |
hagaliraLu biDade tapavanne mADi |
jagada vallaBanAdA SrISana meccisi |
gagana nadiya taMdA Sivana prArthaneyiMda |
nigama pratipAdyA stOtragaLiMdali |
jagadoLu paridu I kASiya muMde |
JagaJagisuta baMdu yamune saMgaDavAgi |
mige SOBisuttiddu meredALai gaMge |
maguLe I kShEtra mahA KyAtiyappudU |
bagebageyiMda sAdhanavAguvudilli |
nagadhara nArAyaNa vijayaviThalarEyA |
agaNita guNadhAmA adhipatiyAgippA ||2||
triviDitALa
idu puNyakShEtravo trilOkamadhyadalli |
tridaSagaNa munigaLu illi vAsa |
padumanABana mUruti oMdoMdu pesarisi |
padopadige ippudu lAlisuvadu |
madhusUdana, matsya, kUrma, paraSurAma |
madanagOpAla, narasiMha, varaha |
mudadiMda mAdhava, kESava, vyAsa, vAmana, rAma |
modalAda mUrtigaLu sAkShAdrUpa |
sadamalatanadiMdA BaritavAgihavu |
budharu koMDADuvudu BakutiyiMda |
vidhirudrAdi rUpA bahuvuMTu sarvada |
haduLakoDutipparu naMbidavarige |
ide vAsakke yOgya eMdeMdige eMdu |
tridaSyAdaru nODe iccaiparu |
hRudayAdalli smarisi kASipaTTaNa mahA |
nidhiyA taMdIvudu dAridrage |
budharige e#0CCD;~jaÁnava pAlisuvudu mukti |
badiyali uMTu SrI nArAyaNa |
badiyalippa kAlakAlakke saM |
padavige mArgava tOri koDuva |
odagi vaMdaDiyiTTu tirugi pOdarAge |
vidhikalpa pariyaMta suKisuvano |
sudaruSana pANi vijayaviThalarEyA |
edurili poLeva gatitappadale pADi 3
aTTatALa
hari brahma viSvESa iMdra kAmAdyaru |
hariprIya sarasvati pArvati migilAdA |
vara nAriyaru uMTu Bairava gaNanAtha samastajanava |
sara oMdu biDadale bahu rUpagaLiMdA |
sthiravAgi ippAru miraguta meravuttA |
varagaLa koDutA BaktaranA pAlisUtali |
taraNi madhyAnhake baralu majjanake tI |
varadiMdA maNikarnike sAruvarai |
dhareyoLu varnisAlaridu nAlkane kShEtra |
haridupOguvadallA praLayakAlake nityA |
hari saMkaruShaNAtmakA naraharirUpa |
dharisi brahmAdyarA oreDagUDi kuNivAnu |
parama muKyakANe tiLidu koMDADuva |
narane muktaprAya dEhAMta SuBapUrNa |
suragaMgApita namma vijayaviThala tanna |
SaraNaMge prAptimADikoDuva olidu ||4||
AditALa
varuNa saMgama paMcagaMge maNikarnike |
turaga Iraidu mEdhA Asi saMgama nAnA |
vara tIrtha e#0CCD;~jaÁnAvApi vRuddhA kALi migilAda |
suramuni kuMDadalli miMdu dhanyarAgiri |
puradoLu nityAyAtri aMtaragrahA, u |
ttara dakShiNa mAnasanagarA pradakShaNA |
taruvAya paMcakrOSa yAtri mADi sarva |
karaNa SuddhiyiMda dEva^^RuShi pitRugaLu |
haruShAvAguvaMte satkarmAcarisi A |
ryara sahavAsadiMdA kAlakramaNe mADu |
duruLa janAhAri namma vijayaviThalarEyA |
paripari suKakoDuvA ihaparalOkadalli ||5||
jate
kASiyoLoMdaDi iTTu pOdaDe vEda – |
vyAsarUpAtmakA vijayaviThala baruvA ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s